0

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

7 1,562 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2014, 06:00

Bảo mật trong hệ CSDL là : - Ngăn chặn các truy cập không đợc phép. - Hạn chế tối đa các sai sót của ngời dùng. Chơng trình ngăn chặn truy cập trái phép - Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn. - Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng nh chơng trình xử lí. Để thực hiện đợc các mục tiêu trên phải có các chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý thức của ngời dùng. hoc_sinh1 1. Chính sách và ý thức Chính phủ: Ngời phân tích thiết kế và ngời quản trị CSDL Có ý thức coi thông tin là một tài nguyên quan trọng. Cần có trách nhiệm cao, thực hiện tốt các quy trình, quy phạm của ngời quản trị hệ thống. Tự giác thực hiện các điều khoản do pháp luật quy định. ban hành các chủ trơng, chính sách, điều luật cụ thể quy định về bảo mật. Có các giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống. Ngời dùng có các quy định, cung cấp tài chính, nguồn lực Các tổ chức: 2. Phân quyền truy cập và nhận dạng ngời dùng Ngày nay còn có thể sử dụng nhiều cách khác nh: thẻ từ, giọng nói, hình ảnh, vân tay, con ngơi để nhận dạng và cấp quyền hạn. Phân quyền: Ví dụ : Đối tợng Mã HS Điểm số Thông tin khác HS khối 10 K HS khối 11 K HS khối 12 K Giáo viên Ng ời qu n trị S B X S B X S B X K: không đợc phép; Đ: Chỉ đọc ; S: sửa ; B: bổ sung ; X: xoá Nhận dạng: Chơng trình sẽ dựa vào bảng phân quyền để nhận dạng đối tợng truy cập, thờng là thông qua User Name và Password. Tuỳ theo vai trò khác nhau của ngời dùng mà họ đ ợc cấp quyền khác nhau để khai thác CSDL. 3. Mã hoá thông tin và nén dữ liệu Làm thế nào để bảo vệ thông tin? Mã hoá thông tin bac dce Chữ gốc a b c y z Chữ đợc m hóaã c d e a b Ví dụ : Bảng mã hoá Nén dữ liệu Ví dụ : BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC 8B11A6C Dữ liệu đã nén: Dữ liệu gốc: Nén dữ liệu nhằm giảm dung lợng l u trữ và tăng cờng tính bảo mật. Các bản sao dữ liệu thờng đợc mã hoá và nén bằng các chơng trình riêng. 8 11 6 4. Lu biên bản Hiện nay các giải pháp cả phần cứng lẫn phần mềm đều cha đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hệ thống. - Số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng yêu cầu tra cứu - Thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng: nội dung cập nhật, ngời thực hiện, thời điểm cập nhật, Hệ CSDL tổ chức lu biên bản hệ thống để cho biết: Mục đích của việc lu biên bản: - Khôi phục hệ thống khi có sự cố kĩ thuật. - Phát hiện những truy cập không bình thờng để có biện pháp phòng ngừa thích hợp. - Cung cấp thông tin cho phép đánh giá mức độ quan tâm của ng ời dùng với hệ thống và từng thành phần của hệ thống. 1. Về mặt con ngời Mã hóa thông tin Nén thông tin Phân quyền sử dụng Lu biên bản Chính sách của chính phủ. Quy định, tài chính, nguồn lực của các tổ chức. Trách nhiệm của ngời quản trị ý thức của ngời dùng. 2. Về mặt kĩ thuật . định. ban hành các chủ trơng, chính sách, điều luật cụ thể quy định về bảo mật. Có các giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống. Ngời dùng có các quy định,. tin? Mã hoá thông tin bac dce Chữ gốc a b c y z Chữ đợc m hóaã c d e a b Ví dụ : Bảng mã hoá Nén dữ liệu Ví dụ : BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC 8B11A6C Dữ liệu đã nén: Dữ liệu gốc: Nén dữ liệu. Bảo mật trong hệ CSDL là : - Ngăn chặn các truy cập không đợc phép. - Hạn chế tối đa các sai sót của ngời dùng. Chơng trình ngăn chặn truy cập trái phép - Đảm bảo thông tin không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu, Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu,