0

cân bằng phản ứng oxi hóa khử siêu tốc phương pháp mới nhất 2014

10 1,236 22
  • cân bằng phản ứng oxi hóa khử siêu tốc phương pháp mới nhất 2014

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 20:07

Phương pháp cân bằng chưa từng có trên bất cứ tài liệu nào . Cân bằng chỉ trong 30s với mới dạng bài tập giúp tiết kiệm thời gian làm bài phù hợp cho các đề thi đại học cao đẳng.Cân bằng phản ứng OXHKhử là một trong những bài tập đơn giản tuy nhiên muốn cân bằng nhanh cũng không phải là chuyện dễ dàng.Tôi nghĩ các bước cân bằng trong SGK sẽ làm các bạn mất nhiều thời gian vì thề tôi xin giới thiệu một phương pháp rất mới cho việc cân bằng phản ứng OXH Khử , với mong muốn phương pháp này sẽ giúp ích các bạn không những trong các bài tập cân bằng mà còn trong các bài tập tính toán sử dụng PTHH . Hãy đến với phương pháp: Cân bằng phản ứng OXHKhử bằng phương pháp đường chéo chỉ với 30s với mọi dạng bài. Dù cố gắng đến đâu cũng không khỏi sai sót tôi mong được sự đóng góp của các bạn học sinh , các thầy cô giáo và đọc giả Cân bng phn ng OXH-Kh là mt trong nhng bài tn tuy nhiên mun cân bng nhanh i là chuyn d dàng. c cân bng trong SGK s làm các bn mt nhiu thi gian vì th tôi xin gii thiu mt t mi cho vic cân bng phn ng OXH- Kh , vi mong mu giúp ích các bn không nhng trong các bài tp cân bng mà còn trong các bài tp tính toán s dng PTHH . n vCân bng phn ng OXH-Kh b   ng chéo ch vi 30s vi mi dng bài. Dù c gn         c s a các bn hc sinh , các thy cô giáo  c gi . Mi góp ý xin gi v email: 164angel164@gmail.com ĐẶNG PHÚ TRUNG TÍN 10T1 THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU u tiên tôi xin chú thích mt s t vit tc mà tôi dung  này: Hiu OXH : s oxh cht bên trái  s oxh cht bên phi.Nu  trình kh . CS: ch s CSC ch s chung chng hn: Fe + KNO 3  Fe 2 O 3 + N 2 + K 2 O - Xét quá trình kh : Fe  Fe 2 O 3 thì Fe có CS là 1 , Fe (trong Fe 2 O 3 ) có CS là 2 vy CSC là 2. - Xét quá trình OXH : KNO 3  N 2 thì N (trong KNO 3 ) có CS là 1 ,N 2 có CS là 2 vy CSC là 2. I) NG VD : Mg + HNO 3  Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O -B 1 :k trc vào nhng chi s oxi hóa (cht v bên phi hon các thông tin sau: Mg + HNO 3  Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O CSC 𝐶𝑆𝐶 𝐶𝑆 CSC.(Hiu OXH) (electron) 0 +5 +3 0 u th cho mt quá trình i s oxh chng hn : Mg  Mg(NO 3 ) 2 C th : Mg + HNO 3  Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Nu vi SGK thì ta có : 1Mg - 2e  Mg  chúng ta biu di  n hóa . Tip theo là HNO 3 : Mg + HNO 3  Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O B 2 n hang ngang : Vit li Mg + HNO 3  Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O 1 1 1.(0-2)= -2 0 +2 0 +5 +2 -3 1 1 -2 1 1 8 1 1 -1 1 1 4 ĐẶNG PHÚ TRUNG TÍN 10T1 THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU B 3 t còn li: 4Mg + (1+9)HNO 3  4Mg(NO 3 ) 2 + 1NH 4 NO 3 + 3H 2 O n làm vic vi các cht bên ph a chúng có th khác so vi các cht bên v trái. - Bây gi tôi xin trình bày mt s ví d khác : 1Mg + (2+2)HNO 3 1Mg(NO 3 ) 2 +2NO 2 +2H 2 O 2Al + (3+3)H 2 SO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 +3SO 2 + 6H 2 O Rút gọn: 1 1 -1 1 1 4 CSC=1 1 1.(0-2) CSC=1 1 1.(5-4) 0 +5 +2 +4 0 +6 +3 +4 CSC=2 2 2.(0-3) CSC=1 1 1.(6-4) CSC=2 2 -3 CSC=1 1 1 (2+2) HNO 3 a là 2HNO 3 to cht kh 2HNO 3 to mui 2Ca 3 (PO 4 ) 2 + 6SiO 2 + 10C  P 4 + 6CaSiO 3 + 10CO nFe x O y + (ny-mx) CO  xFe n O m + (ny-mx) CO 2 -Quen ri thì nhm CSC thôi : 3As 2 S 3 +28HNO 3 + H 2 O  6H 3 AsO 4 + 9H 2 SO 4 + 28NO 2KMnO 4 + 10KCl + 8H 2 SO 4  2MnSO 4 + 6K 2 SO 4 + 5Cl 2 + 8H 2 O n CSC=xn ny- mx CSC=1 -1 1 1 1 -28 3 1 1 5 -2 CSC=4 2 CSC=1 1 -1 10 +5 0 0 +2 n 20 : -2 = 10: -1 ) + 𝑦 𝑥 +2 +4 + 𝑚 𝑛 ĐẶNG PHÚ TRUNG TÍN 10T1 THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU 1K 2 Cr 2 O 7 + 6KI + 7H 2 SO 4  Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3I 2 + 4K 2 SO 4 + 7H 2 O 1MnO 2 + (2+2)HCl  1MnCl 2 + 1Cl 2 + 2H 2 O 3M x O y + (nx-2y+3nx)HNO 3  3xM(NO 3 ) n + (nx-2y)NO + (2xn-y)H 2 O II) CÂN BNG KHI CÓ 3 CHI S OXH HÓA -Vi bài tt hin 3 chi s  các bn làm th này: Xét FeS 2 thay vì Fe là +2, S là -1 bn có th cho Fe có s  bng s oxh ca Fe (trong Fe(NO 3 ) 3 -1,5 (hoc S là +6 thì Fe là -12). 1FeS 2 + (15+3)HNO 3  1Fe(NO 3 ) 3 + 2H 2 SO 4 + 15NO 2 + 7H 2 O 1 1 -15 1 1 1 -(nx-2y) 3 Các bn nh t du tr ra nhé: 2y-nx= -(nx-2y). -12 +6 +5 +6 +4 1 2 3 -1 1 2 1 -1 4CuS 2 + (14+8)HNO 3  4Cu(NO 3 ) 2 +8 H 2 SO 4 + 7N 2 O + 3H 2 O - NO:NH 4 NO 3 = 4:1 Al + HNO 3  Al(NO 3 ) 3 + NO + NH 4 NO 3 + H 2 O Do NO:NH 4 NO 3 = 4:3 nên ta vit li: Al + HNO 3  Al(NO 3 ) 3 + NO + NH 4 NO 3 + H 2 O Rút gn: 1 2 -7 4 -12 +5 +1 +2 1 1 -3 3 1 8 1 4 -3 12 3 24  e nhn = 36 -3  e cho = 3 ĐẶNG PHÚ TRUNG TÍN 10T1 THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU 12Al + 46HNO 3  12Al(NO 3 ) 3 + 4NO + 3NH 4 NO 3 + 17H 2 O III) CÂN BNG KHI CÓ CHT H - Nu là cht hng thôi : C 3 H 6 : 3x+1.6=0    C 3 H 6 (OH) 2 : 3x+6.1+2.(-2)+2.1=0      3C 3 H 6 + 2KMnO 4 + 4H 2 O  3C 3 H 6 (OH) 2 + 2MnO 2 + 2KOH IV) CÂN BNG ION - Cân bng , kt hp vnh lut bo n tích : 3Fe 2+ + 4H + + 1NO 3  3Fe 3+ + NO + 2H 2 O 1 4 -3 12 3 24  e nhn = 12  e cho = 1 1 1 -2 3 -2    +7 +4 - +2 +3 +5 +2 1 1 -1 3 Ki 3.(+2)+4.(+1)+1.(-1)= 3.(+3)     5Fe 3 O 4 + 1MnO 4 + 48H +  5Fe 3+ + 1Mn 2+ + 24H 2 O 2MnO 4 + 3SO 3 2- + H 2 O  2MnO 2 + 2OH + 3SO 4 2 Nh kim tra cn b V) BÀI TP 1. Zn + HNO 3  Zn(NO 3 ) 2 + N 2 O + NO + NH 4 NO 3 + H 2 O 2. S + KOH  K 2 S + K 2 SO 3 + H 2 O 3. Al + HNO 3  Al(NO 3 ) 3 + NO + N 2 O + H 2 O ( V NO : V N2O = 3 : 1) 4. Al + HNO 3  Al(NO 3 ) 3 + NO + N 2 + H 2 O ( n NO : n N2 = 3 : 2) 5. FeO + HNO 3  Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + NO + H 2 O 6. M + H 2 SO 4  M 2 (SO 4 ) n + SO 2 + H 2 O 7. Fe x O y + HNO 3  Fe(NO 3 ) 3 + NO + H 2 O 8. C 6 H 12 O 6 + H 2 SO 4  SO 2 + CO 2 + H 2 O 9. C 12 H 22 O 11 + H 2 SO 4   SO 2 + CO 2 + H 2 O 10. K 2 Cr 2 O 7 + CH 3 CH 2 OH + HCl  CH 3 -CHO + KCl + CrCl 3 + H 2 O - 1 1 -1 5 +7 +2 +3 +8/3 1 1 3 -2 - - +7 +4 +4 +6 ĐẶNG PHÚ TRUNG TÍN 10T1 THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU 11. HOOC  COOH + KMnO 4 + H 2 SO 4 CO 2 + K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 O 12. M 2 (CO 3 ) n + HNO 3 M(NO 3 ) m + NO + CO 2 + H 2 O 13. NaIO x + SO 2 + H 2 O  I 2 + Na 2 SO 4 + H 2 SO 4 14. Cu 2 FeS x + O 2  Cu 2 O + Fe 3 O 4 + SO 2 15. FeS + H 2 SO 4  Fe 2 (SO 4 ) 3 + S + SO 2 + H 2 O 16. FeS + H 2 SO 4  Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O 17. FeS 2 + H 2 SO 4  Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O 18. Cl 2 + KOH  KCl + KClO 3 + H 2 O 19. S + NaOH  Na 2 S + Na 2 SO 3 + H 2 O 20. NH 4 NO 2  N 2 + H 2 O 21. I 2 + H 2 O  HI + HIO 3 22. FeS 2 + NO 3 - + H +  Fe 3+ + SO 4 2- NO + H 2 O 23. Zn + NO 3 - + OH -  ZnO 2 2- + NH 3 + H 2 O 24. FeCO 3 + NO 3 - + H +  Fe 3+ +CO 2 + NO 2 + H 2 O . Cân bng phn ng OXH-Kh là mt trong nhng bài tn tuy nhiên mun cân bng nhanh i là chuyn d dàng. c cân bng trong SGK s. thiu mt t mi cho vic cân bng phn ng OXH- Kh , vi mong mu giúp ích các bn không nhng trong các bài tp cân bng mà còn trong các bài tp tính toán. VD : Mg + HNO 3  Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O -B 1 :k trc vào nhng chi s oxi hóa (cht v bên phi hon các thông tin sau: Mg + HNO 3  Mg(NO 3 ) 2
- Xem thêm -

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử siêu tốc phương pháp mới nhất 2014, cân bằng phản ứng oxi hóa khử siêu tốc phương pháp mới nhất 2014, cân bằng phản ứng oxi hóa khử siêu tốc phương pháp mới nhất 2014

Từ khóa liên quan