0

toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm vật lý 11 có đáp án

57 41,058 245

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 12:31

Phần một: Điện - Điện từ học Chơng I: Điện tích - Điện trờng. I. Hệ thống kiến thức trong chơng 1. Định luật Cu lông. Độ lớn của lực tơng tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không: 2 21 r qq kF = Trong đó k = 9.10 9 SI. Các điện tích đặt trong điện môi vô hạn thì lực tơng tác giữa chúng giảm đi lần. 2. Điện trờng. - Véctơ cờng độ điện trờng là đại lợng đặc trng cho điện trờng về mặt tác dụng lực: q F E = - Cờng độ điện trờng gây ra bởi điện tích điểm Q tại điểm cách nó một khoảng r trong chân không đợc xác định bằng hệ thức: 2 r Q kE = 3. Công của lực điện và hiệu điện thế. - Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đờng đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đờng đi trong điện trờng - Công thức định nghĩa hiệu điện thế: q A U MN MN = - Công thức liên hệ giữa cờng độ điện trờng và hiệu điện thế trong điện trờng đều: 'N'M U E MN = Với M, N là hình chiếu của M, N lên một trục trùng với một đờng sức bất kỳ. 4. Tụ điện. - Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện: U Q C = - Điện dung của tụ điện phẳng: d4.10.9 S C 9 = - Điện dung của n tụ điện ghép song song: C = C 1 + C 2 + + C n - Điện dung của n tụ điện ghép nối tiếp: n21 C 1 C 1 C 1 C 1 ++= - Năng lợng của tụ điện: C2 Q 2 CU 2 QU W 22 === - Mật độ năng lợng điện trờng: = 8.10.9 E w 9 2 II. Câu hỏi và bài tập 1. Điện tích định luật Cu Lông Trang 1 1.1 Có hai điện tích điểm q 1 và q 2 , chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. q 1 > 0 và q 2 < 0. B. q 1 < 0 và q 2 > 0. C. q 1 .q 2 > 0. D. q 1 .q 2 < 0. 1.2 Có bốn vật A, B, C, D kích thớc nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng? A. Điện tích của vật A và D trái dấu. B. Điện tích của vật A và D cùng dấu. C. Điện tích của vật B và D cùng dấu. D. Điện tích của vật A và C cùng dấu. 1.3 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện. B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện. C. Khi nhiễm điện do hởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện. D. Sau khi nhiễm điện do hởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi. 1. 4 Độ lớn của lực tơng tác giữa hai điện tích điểm trong không khí A. tỉ lệ với bình phơng khoảng cách giữa hai điện tích. B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích. C. tỉ lệ nghịch với bình phơng khoảng cách giữa hai điện tích. D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. 1.5 Tổng điện tích dơng và tổng điện tích âm trong một 1 cm 3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. 4,3.10 3 (C) và - 4,3.10 3 (C). B. 8,6.10 3 (C) và - 8,6.10 3 (C). C. 4,3 (C) và - 4,3 (C). D. 8,6 (C) và - 8,6 (C). 1.6 Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10 -9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tơng tác giữa chúng là: A. lực hút với F = 9,216.10 -12 (N). B. lực đẩy với F = 9,216.10 -12 (N). C. lực hút với F = 9,216.10 -8 (N). D. lực đẩy với F = 9,216.10 -8 (N). 1.7 Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10 -4 (N). Độ lớn của hai điện tích đó là: A. q 1 = q 2 = 2,67.10 -9 (C). B. q 1 = q 2 = 2,67.10 -7 (C). C. q 1 = q 2 = 2,67.10 -9 (C). D. q 1 = q 2 = 2,67.10 -7 (C). 1.8 Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r 1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F 1 = 1,6.10 -4 (N). Để lực tơng tác giữa hai điện tích đó bằng F 2 = 2,5.10 -4 (N) thì khoảng cách giữa chúng là: A. r 2 = 1,6 (m). B. r 2 = 1,6 (cm).C. r 2 = 1,28 (m).D. r 2 = 1,28 (cm). 1.9 Hai điện tích điểm q 1 = +3 (C) và q 2 = -3 (C),đặt trong dầu ( = 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tơng tác giữa hai điện tích đó là: A. lực hút với độ lớn F = 45 (N). B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N). C. lực hút với độ lớn F = 90 (N). D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N). 1.10 Hai điện tích điểm bằng nhau đợc đặt trong nớc ( = 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10 -5 (N). Hai điện tích đó A. trái dấu, độ lớn là 4,472.10 -2 (C). B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10 -10 (C). C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10 -9 (C). D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10 -3 (C). 1.11 Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10 -7 (C) và 4.10 -7 (C), tơng tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là: A. r = 0,6 (cm). B. r = 0,6 (m). C. r = 6 (m). D. r = 6 (cm). 1.12* Có hai điện tích q 1 = + 2.10 -6 (C), q 2 = - 2.10 -6 (C), đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6 (cm). Một điện tích q 3 = + 2.10 -6 (C), đặt trên đơng trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 (cm). Độ lớn của lực điện do hai điện tích q 1 và q 2 tác dụng lên điện tích q 3 là: A. F = 14,40 (N). B. F = 17,28 (N). C. F = 20,36 (N). D. F = 28,80 (N). 2. Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích 1.13 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10 -19 (C). B. Hạt êlectron là hạt có khối lợng m = 9,1.10 -31 (kg). C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion. D. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác. 1.14 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dơng là vật thiếu êlectron. B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron. Trang 2 C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dơng là vật đã nhận thêm các ion dơng. D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 1.15 Phát biết nào sau đây là không đúng? A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do. C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do. D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do. 1.16 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia. B. Trong quá trình nhiễm điện do hởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện. C. Khi cho một vật nhiễm điện dơng tiếp xúc với một vật cha nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật cha nhiễm điện sang vật nhiễm điện dơng. D. Khi cho một vật nhiễm điện dơng tiếp xúc với một vật cha nhiễm điện, thì điện tích dơng chuyển từ vật vật nhiễm điện dơng sang cha nhiễm điện. 1.17 Khi đa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì A. hai quả cầu đẩy nhau. B. hai quả cầu hút nhau. C. không hút mà cũng không đẩy nhau. D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau. 1.18 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do. B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do. C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện. D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện. 3. Điện trờng 1.19 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Điện trờng tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra. B. Tính chất cơ bản của điện trờng là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó. C. Véctơ cờng độ điện trờng tại một điểm luôn cùng phơng, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích đặt tại điểm đó trong điện trờng. D. Véctơ cờng độ điện trờng tại một điểm luôn cùng phơng, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích dơng đặt tại điểm đó trong điện trờng. 1.20 Đặt một điện tích dơng, khối lợng nhỏ vào một điện trờng đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động: A. dọc theo chiều của đờng sức điện trờng. B. ngợc chiều đờng sức điện trờng. C. vuông góc với đờng sức điện trờng. D. theo một quỹ đạo bất kỳ. 1.21 Đặt một điện tích âm, khối lợng nhỏ vào một điện trờng đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động: A. dọc theo chiều của đờng sức điện trờng. B. ngợc chiều đờng sức điện trờng. C. vuông góc với đờng sức điện trờng. D. theo một quỹ đạo bất kỳ. 1.22 Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đờng sức điện là không đúng? A. Tại một điểm trong điện tờng ta có thể vẽ đợc một đờng sức đi qua. B. Các đờng sức là các đờng cong không kín. C. Các đờng sức không bao giờ cắt nhau. D. Các đờng sức điện luôn xuất phát từ điện tích dơng và kết thúc ở điện tích âm. 1.23 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đờng sức trong điện trờng. B. Tất cả các đờng sức đều xuất phát từ điện tích dơng và kết thúc ở điện tích âm. C. Cũng có khi đờng sức điện không xuất phát từ điện tích dơng mà xuất phát từ vô cùng. D. Các đờng sức của điện trờng đều là các đờng thẳng song song và cách đều nhau. 1.24 Công thức xác định cờng độ điện trờng gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là: A. 2 9 10.9 r Q E = B. 2 9 10.9 r Q E = C. r Q E 9 10.9= D. r Q E 9 10.9= 1.25 Một điện tích đặt tại điểm có cờng độ điện trờng 0,16 (V/m). Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10 -4 (N). Độ lớn điện tích đó là: A. q = 8.10 -6 (C). B. q = 12,5.10 -6 (C). C. q = 1,25.10 -3 (C). D. q = 12,5 (C). 1.26 Cờng độ điện trờng gây ra bởi điện tích Q = 5.10 -9 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là: A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m). C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 (V/m). Trang 3 1.27 Ba điện tích q giống hệt nhau đợc đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cờng độ điện trờng tại tâm của tam giác đó là: A. 2 9 10.9 a Q E = B. 2 9 10.9.3 a Q E = C. 2 9 10.9.9 a Q E = D. E = 0. 1.28 Hai điện tích q 1 = 5.10 -9 (C), q 2 = - 5.10 -9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cờng độ điện trờng tại điểm nằm trên đờng thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là: A. E = 18000 (V/m). B. E = 36000 (V/m). C. E = 1,800 (V/m). D. E = 0 (V/m). 1.29 Hai điện tích q 1 = q 2 = 5.10 -16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cờng độ điện trờng tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là: A. E = 1,2178.10 -3 (V/m). B. E = 0,6089.10 -3 (V/m). C. E = 0,3515.10 -3 (V/m). D. E = 0,7031.10 -3 (V/m). 1.30 Hai điện tích q 1 = 5.10 -9 (C), q 2 = - 5.10 -9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cờng độ điện trờng tại điểm nằm trên đờng thẳng đi qua hai điện tích và cách q 1 5 (cm), cách q 2 15 (cm) là: A. E = 16000 (V/m). B. E = 20000 (V/m). C. E = 1,600 (V/m). D. E = 2,000 (V/m). 1.31 Hai điện tích q 1 = 5.10 -16 (C), q 2 = - 5.10 -16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cờng độ điện trờng tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là: A. E = 1,2178.10 -3 (V/m). B. E = 0,6089.10 -3 (V/m). C. E = 0,3515.10 -3 (V/m). D. E = 0,7031.10 -3 (V/m). 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế 1.32 Công thức xác định công của lực điện trờng làm dịch chuyển điện tích q trong điện trờng đều E là A = qEd, trong đó d là: A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối. B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đờng sức. C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đờng sức, tính theo chiều đờng sức điện. D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đờng sức. 1.33 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đờng đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đoạn đờng đi trong điện trờng. B. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trờng là đại lợng đặc trng cho khả năng sinh công của điện trờng làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó. C. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trờng là đại lợng đặc trng cho điện trờng tác dụng lực mạnh hay yếu khi đặt điện tích thử tại hai điểm đó. D. Điện trờng tĩnh là một trờng thế. 1.34 Mối liên hệ gia hiệu điện thế U MN và hiệu điện thế U NM là: A. U MN = U NM . B. U MN = - U NM . C. U MN = NM U 1 . D. U MN = NM U 1 . 1.35 Hai điểm M và N nằm trên cùng một đờng sức của một điện trờng đều có cờng độ E, hiệu điện thế giữa M và N là U MN , khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng? A. U MN = V M V N . B. U MN = E.d C. A MN = q.U MN D. E = U MN .d 1.36 Một điện tích q chuyển động trong điện trờng không đều theo một đờng cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì A. A > 0 nếu q > 0. B. A > 0 nếu q < 0. C. A = 0 trong mọi trờng hợp. D. A 0 còn dấu của A cha xác định vì cha biết chiều chuyển động của q. 1.37 Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và đợc nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.10 -10 (C) di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10 -9 (J). Coi điện trờng bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trờng đều và có các đờng sức điện vuông góc với các tấm. Cờng độ điện trờng bên trong tấm kim loại đó là: A. E = 2 (V/m). B. E = 40 (V/m). C. E = 200 (V/m). D. E = 400 (V/m). 1.38 Một êlectron chuyển động dọc theo đờng sức của một điện trờng đều. Cờng độ điện trờng E = 100 (V/m). Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 (km/s). Khối lợng của êlectron là m = 9,1.10 -31 (kg). Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động đợc quãng đờng là: A. S = 5,12 (mm). B. S = 2,56 (mm). C. S = 5,12.10 -3 (mm). D. S = 2,56.10 -3 (mm). Trang 4 1.39 Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là U MN = 1 (V). Công của điện trờng làm dịch chuyển điện tích q = - 1 (C) từ M đến N là: A. A = - 1 (J). B. A = + 1 (J). C. A = - 1 (J). D. A = + 1 (J). 1.40 Một quả cầu nhỏ khối lợng 3,06.10 -15 (kg), mang điện tích 4,8.10 -18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s 2 ). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là: A. U = 255,0 (V). B. U = 127,5 (V). C. U = 63,75 (V). D. U = 734,4 (V). 1.41 Công của lực điện trờng làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là A. q = 2.10 -4 (C). B. q = 2.10 -4 (C). C. q = 5.10 -4 (C). D. q = 5.10 -4 (C). 1.42 Một điện tích q = 1 (C) di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trờng, nó thu đợc một năng lợng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là: A. U = 0,20 (V). B. U = 0,20 (mV). C. U = 200 (kV). D. U = 200 (V). 5. Bài tập về lực Cu lông và điện trờng 1.43 Cho hai điện tích dơng q 1 = 2 (nC) và q 2 = 0,018 (C) đặt cố định và cách nhau 10 (cm). Đặt thêm điện tích thứ ba q 0 tại một điểm trên đờng nối hai điện tích q 1 , q 2 sao cho q 0 nằm cân bằng. Vị trí của q 0 là A. cách q 1 2,5 (cm) và cách q 2 7,5 (cm). B. cách q 1 7,5 (cm) và cách q 2 2,5 (cm). C. cách q 1 2,5 (cm) và cách q 2 12,5 (cm). D. cách q 1 12,5 (cm) và cách q 2 2,5 (cm). 1.44 Hai điện tích điểm q 1 = 2.10 -2 (C) và q 2 = - 2.10 -2 (C) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Lực điện tác dụng lên điện tích q 0 = 2.10 -9 (C) đặt tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là: A. F = 4.10 -10 (N). B. F = 3,464.10 -6 (N). C. F = 4.10 -6 (N). D. F = 6,928.10 -6 (N). 1.45 Hai điện tích điểm q 1 = 0,5 (nC) và q 2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Cờng độ điện trờng tại trung điểm của AB có độ lớn là: A. E = 0 (V/m). B. E = 5000 (V/m). C. E = 10000 (V/m). D. E = 20000 (V/m). 1.46 Hai điện tích điểm q 1 = 0,5 (nC) và q 2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Cờng độ điện trờng tại điểm M nằm trên trung trực của AB, cách trung điểm của AB một khoảng l = 4 (cm) có độ lớn là: A. E = 0 (V/m). B. E = 1080 (V/m). C. E = 1800 (V/m). D. E = 2160 (V/m). 1.47 Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, một êlectron bay vào điện trờng giữ hai bản kim loại nói trên, với vận tốc ban đầu v 0 vuông góc với các đờng sức điện. Bỏ qua tác dụng của trong trờng. Quỹ đạo của êlectron là: A. đờng thẳng song song với các đờng sức điện. B. đờng thẳng vuông góc với các đờng sức điện. C. một phần của đờng hypebol. D. một phần của đờng parabol. 1.48 Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một êlectron không vận tốc ban đầu vào điện tr- ờng giữ hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng trờng. Quỹ đạo của êlectron là: A. đờng thẳng song song với các đờng sức điện. B. đờng thẳng vuông góc với các đờng sức điện. C. một phần của đờng hypebol. D. một phần của đờng parabol. 1.49 Một điện tích q = 10 -7 (C) đặt tại điểm M trong điện trờng của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 3.10 -3 (N). Cờng độ điện trờng do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là: A. E M = 3.10 5 (V/m). B. E M = 3.10 4 (V/m). C. E M = 3.10 3 (V/m). D. E M = 3.10 2 (V/m). 1.50 Một điện tích điểm dơng Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 (cm), một điện trờng có cờng độ E = 30000 (V/m). Độ lớn điện tích Q là: A. Q = 3.10 -5 (C). B. Q = 3.10 -6 (C). C. Q = 3.10 -7 (C). D. Q = 3.10 -8 (C). 1.51 Hai điện tích điểm q 1 = 2.10 -2 (C) và q 2 = - 2.10 -2 (C) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Cờng độ điện trờng tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là: A. E M = 0,2 (V/m). B. E M = 1732 (V/m). C. E M = 3464 (V/m). D. E M = 2000 (V/m). 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trờng 1.52 Phát biểu nào sau đây đối với vật dẫn cân bằng điện là không đúng? A. Cờng độ điện trờng trong vật dẫn bằng không. B. Vectơ cờng độ điện trờng ở bề mặt vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn. C. Điện tích của vật dẫn chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. D. Điện tích của vật dẫn luôn phân bố đều trên bề mặt vật dẫn. Trang 5 1.53 Giả sử ngời ta làm cho một số êlectron tự do từ một miếng sắt vẫn trung hoà điện di chuyển sang vật khác. Khi đó A. bề mặt miếng sắt vẫn trung hoà điện. B. bề mặt miếng sắt nhiễm điện dơng. C. bề mặt miếng sắt nhiễm điện âm. D. trong lòng miếng sắt nhiễm điện dơng. 1.54 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Khi đa một vật nhiễm điện dơng lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện dơng. B. Khi đa một vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện âm. C. Khi đa một vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả cầu bấc bị đẩy ra xa vật nhiễm điện âm. D. Khi đa một vật nhiễm điện lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện. 1.55 Một quả cầu nhôm rỗng đợc nhiễm điện thì điện tích của quả cầu A. chỉ phân bố ở mặt trong của quả cầu. B. chỉ phân bố ở mặt ngoài của quả cầu. C. phân bố cả ở mặt trong và mặt ngoài của quả cầu. D. phân bố ở mặt trong nếu quả cầu nhiễm điện dơng, ở mặt ngoài nếu quả cầu nhiễm điện âm. 1.56 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Một vật dẫn nhiễm điện dơng thì điện tích luôn luôn đợc phân bố đều trên bề mặt vật dẫn. B. Một quả cầu bằng đồng nhiễm điện âm thì vectơ cờng độ điện trờng tại điểm bất kì bên trong quả cầu có hớng về tâm quả cầu. C. Vectơ cờng độ điện trờng tại một điểm bên ngoài vật nhiễm điện luôn có phơng vuông góc với mặt vật đó. D. Điện tích ở mặt ngoài của một quả cầu kim loại nhiễm điện đợc phân bố nh nhau ở mọi điểm. 1.57 Hai quả cầu bằng kim loại có bán kính nh nhau, mang điện tích cùng dấu. Một quả cầu đặc, một quả cầu rỗng. Ta cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau thì A. điện tích của hai quả cầu bằng nhau. B. điện tích của quả cầu đặc lớn hơn điện tích của quả cầu rỗng. C. điện tích của quả cầu rỗng lớn hơn điện tích của quả cầu đặc. D. hai quả cầu đều trở thành trung hoà điện. 1.58 Đa một cái đũa nhiễm điện lại gần những mẩu giấy nhỏ, ta thấy mẩu giấy bị hút về phía đũa. Sau khi chạm vào đũa thì A. mẩu giấy càng bị hút chặt vào đũa. B. mẩu giấy bị nhiễm điện tích trái dấu với đũa. C. mẩu giấy bị trở lên trung hoà điện nên bị đũa đẩy ra. D. mẩu giấy lại bị đẩy ra khỏi đũa do nhiễm điện cùng dấu với đũa. 7. Tụ điện 1.59 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật đó gọi là một bản tụ. B. Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thớc lớn đặt đối diện với nhau. C. Điện dung của tụ điện là đại lợng đặc trng cho khả năng tích điện của tụ điện và đợc đo bằng thơng số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ. D. Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện đã bị đánh thủng. 1.60 Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào: A. Hình dạng, kích thớc của hai bản tụ. B. Khoảng cách giữa hai bản tụ. C. Bản chất của hai bản tụ. D. Chất điện môi giữa hai bản tụ. 1.61 Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích phần đối diện là S, khoảng cách giữa hai bản tụ là d, lớp điện môi có hằng số điện môi , điện dung đợc tính theo công thức: A. d2.10.9 S C 9 = B. d4.10.9 S C 9 = C. d4. S.10.9 C 9 = D. d4 S10.9 C 9 = 1.62 Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai bản tụ lên hai lần thì A. Điện dung của tụ điện không thay đổi. B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. 1.63 Bốn tụ điện giống nhau có điện dung C đợc ghép nối tiếp với nhau thành một bộ tụ điện. Điện dung của bộ tụ điện đó là: A. C b = 4C. B. C b = C/4. C. C b = 2C. D. C b = C/2. 1.64 Bốn tụ điện giống nhau có điện dung C đợc ghép song song với nhau thành một bộ tụ điện. Điện dung của bộ tụ điện đó là: A. C b = 4C. B. C b = C/4. C. C b = 2C. D. C b = C/2. 1.65 Một tụ điện có điện dung 500 (pF) đợc mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là: A. q = 5.10 4 (C). B. q = 5.10 4 (nC). C. q = 5.10 -2 (C). D. q = 5.10 -4 (C). Trang 6 1.66 Một tụ điện phẳng gồm hai bản có dạng hình tròn bán kính 3 (cm), đặt cách nhau 2 (cm) trong không khí. Điện dung của tụ điện đó là: A. C = 1,25 (pF). B. C = 1,25 (nF). C. C = 1,25 (F). D. C = 1,25 (F). 1.67 Một tụ điện phẳng gồm hai bản có dạng hình tròn bán kính 5 (cm), đặt cách nhau 2 (cm) trong không khí. Điện trờng đánh thủng đối với không khí là 3.10 5 (V/m). Hệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào hai bản cực của tụ điện là: A. U max = 3000 (V). B. U max = 6000 (V). C. U max = 15.10 3 (V). D. U max = 6.10 5 (V). 1.68 Một tụ điện phẳng đợc mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì A. Điện dung của tụ điện không thay đổi. B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. 1.69 Một tụ điện phẳng đợc mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì A. Điện tích của tụ điện không thay đổi. B. Điện tích của tụ điện tăng lên hai lần. C. Điện tích của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện tích của tụ điện tăng lên bốn lần. 1.70 Một tụ điện phẳng đợc mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị là: A. U = 50 (V). B. U = 100 (V). C. U = 150 (V). D. U = 200 (V). 1.71 Hai tụ điện có điện dung C 1 = 0,4 (F), C 2 = 0,6 (F) ghép song song với nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60 (V) thì một trong hai tụ điện đó có điện tích bằng 3.10 -5 (C). Hiệu điện thế của nguồn điện là: A. U = 75 (V). B. U = 50 (V). C. U = 7,5.10 -5 (V). D. U = 5.10 -4 (V). 1.72 Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C 1 = 10 (F), C 2 = 15 (F), C 3 = 30 (F) mắc nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là: A. C b = 5 (F). B. C b = 10 (F). C. C b = 15 (F). D. C b = 55 (F). 1.73 Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C 1 = 10 (F), C 2 = 15 (F), C 3 = 30 (F) mắc song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là: A. C b = 5 (F). B. C b = 10 (F). C. C b = 15 (F). D. C b = 55 (F). 1.74 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C 1 = 20 (F), C 2 = 30 (F) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V). Điện tích của bộ tụ điện là: A. Q b = 3.10 -3 (C). B. Q b = 1,2.10 -3 (C). C. Q b = 1,8.10 -3 (C). D. Q b = 7,2.10 -4 (C). 1.75 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C 1 = 20 (F), C 2 = 30 (F) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V). Điện tích của mỗi tụ điện là: A. Q 1 = 3.10 -3 (C) và Q 2 = 3.10 -3 (C). B. Q 1 = 1,2.10 -3 (C) và Q 2 = 1,8.10 -3 (C). C. Q 1 = 1,8.10 -3 (C) và Q 2 = 1,2.10 -3 (C) D. Q 1 = 7,2.10 -4 (C) và Q 2 = 7,2.10 -4 (C). 1.76 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C 1 = 20 (F), C 2 = 30 (F) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V). Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện là: A. U 1 = 60 (V) và U 2 = 60 (V). B. U 1 = 15 (V) và U 2 = 45 (V). C. U 1 = 36 (V) và U 2 = 24 (V). D. U 1 = 30 (V) và U 2 = 30 (V). 1.77 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C 1 = 20 (F), C 2 = 30 (F) mắc song song với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V). Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện là: A. U 1 = 60 (V) và U 2 = 60 (V). B. U 1 = 15 (V) và U 2 = 45 (V). C. U 1 = 45 (V) và U 2 = 15 (V). D. U 1 = 30 (V) và U 2 = 30 (V). 1.78 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C 1 = 20 (F), C 2 = 30 (F) mắc song song với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V). Điện tích của mỗi tụ điện là: A. Q 1 = 3.10 -3 (C) và Q 2 = 3.10 -3 (C). B. Q 1 = 1,2.10 -3 (C) và Q 2 = 1,8.10 -3 (C). C. Q 1 = 1,8.10 -3 (C) và Q 2 = 1,2.10 -3 (C) D. Q 1 = 7,2.10 -4 (C) và Q 2 = 7,2.10 -4 (C). 8. Năng lợng điện trờng 1.79 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lợng, năng lợng đó tồn tại dới dạng hoá năng. B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lợng, năng lợng đó tồn tại dới dạng cơ năng. C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lợng, năng lợng đó tồn tại dới dạng nhiệt năng. D. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lợng, năng lợng đó là năng lợng của điện trờng trong tụ điện. 1.80 Một tụ điện có điện dung C, đợc nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lợng của tụ điện? Trang 7 A. W = C Q 2 1 2 B. W = C U 2 1 2 C. W = 2 CU 2 1 D. W = QU 2 1 1.81 Một tụ điện có điện dung C, đợc nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức xác định mật độ năng lợng điện trờng trong tụ điện là: A. w = C Q 2 1 2 B. w = 2 CU 2 1 C. w = QU 2 1 D. w = 8.10.9 E 9 2 1.82 Một tụ điện có điện dung C = 6 (F) đợc mắc vào nguồn điện 100 (V). Sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn, do có quá trình phóng điện qua lớp điện môi nên tụ điện mất dần điện tích. Nhiệt lợng toả ra trong lớp điện môi kể từ khi bắt đầu ngắt tụ điện khỏi nguồn điện đến khi tụ phóng hết điện là: A. 0,3 (mJ). B. 30 (kJ). C. 30 (mJ). D. 3.10 4 (J). 1.83 Một tụ điện có điện dung C = 5 (F) đợc tích điện, điện tích của tụ điện bằng 10 -3 (C). Nối tụ điện đó vào bộ acquy suất điện động 80 (V), bản điện tích dơng nối với cực dơng, bản điện tích âm nối với cực âm của bộ acquy. Sau khi đã cân bằng điện thì A. năng lợng của bộ acquy tăng lên một lợng 84 (mJ). B. năng lợng của bộ acquy giảm đi một lợng 84 (mJ). C. năng lợng của bộ acquy tăng lên một lợng 84 (kJ). D. năng lợng của bộ acquy giảm đi một lợng 84 (kJ). 1.84 Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 200 (V). Hai bản tụ cách nhau 4 (mm). Mật độ năng lợng điện trờng trong tụ điện là: A. w = 1,105.10 -8 (J/m 3 ). B. w = 11,05 (mJ/m 3 ). C. w = 8,842.10 -8 (J/m 3 ). D. w = 88,42 (mJ/m 3 ). 9. Bài tập về tụ điện 1.85 Hai bản của một tụ điện phẳng là hình tròn, tụ điện đợc tích điện sao cho điện trờng trong tụ điện bằng E = 3.10 5 (V/m). Khi đó điện tích của tụ điện là Q = 100 (nC). Lớp điện môi bên trong tụ điện là không khí. Bán kính của các bản tụ là: A. R = 11 (cm). B. R = 22 (cm). C. R = 11 (m). D. R = 22 (m). 1.86 Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C 1 = 3 (F) tích điện đến hiệu điện thế U 1 = 300 (V), tụ điện 2 có điện dung C 2 = 2 (F) tích điện đến hiệu điện thế U 2 = 200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Hiệu điện thế giữa các bản tụ điện là: A. U = 200 (V). B. U = 260 (V). C. U = 300 (V). D. U = 500 (V). 1.87 Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C 1 = 3 (F) tích điện đến hiệu điện thế U 1 = 300 (V), tụ điện 2 có điện dung C 2 = 2 (F) tích điện đến hiệu điện thế U 2 = 200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Nhiệt lợng toả ra sau khi nối là: A. 175 (mJ). B. 169.10 -3 (J). C. 6 (mJ). D. 6 (J). 1.88 Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 F) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện đợc nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến thiên năng lợng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là: A. W = 9 (mJ). B. W = 10 (mJ). C. W = 19 (mJ). D. W = 1 (mJ). 1.89 Một tụ điện phẳng có điện dung C, đợc mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Ngời ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi . Khi đó điện tích của tụ điện A. Không thay đổi. B. Tăng lên lần. C. Giảm đi lần. D. Thay đổi lần. 1.90 Một tụ điện phẳng có điện dung C, đợc mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Ngời ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi . Khi đó điện dung của tụ điện A. Không thay đổi. B. Tăng lên lần. C. Giảm đi lần. D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi. 1.91 Một tụ điện phẳng có điện dung C, đợc mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Ngời ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi . Khi đó hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện A. Không thay đổi. B. Tăng lên lần. C. Giảm đi lần. D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi. Chơng II. Dòng điện không đổi I. Hệ thống kiến thức trong chơng 1. Dòng điện - Dòng điện là dòng dịch chuyển có hớng của các hạt tải điện, có chiều quy ớc là chiều chuyển động của các hạt điện tích dơng. Tác dụng đặc trng của dòng điện là tác dụng từ. Ngoài ra dòng điện còn có thể có các tác dụng nhiệt, hoá và một số tác dụng khác. Trang 8 - Cờng độ dòng điện là đại lợng đặc trng định lợng cho tác dụng của dòng điện. Đối với dòng điện không đổi thì t q I = 2. Nguồn điện Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện. Suất điện động của nguồn điện đợc xác định bằng thơng số giữa công của lực lạ làm dịch chuyển điệ tích dơng q bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó. E = q A Máy thu điện chuyển hoá một phần điện năng tiêu thụ thành các dạng năng lợng khác có ích, ngoài nhiệt. Khi nguồn điện đang nạp điện, nó là máy thu điện với suất phản điện có trị số bằng suất điện động của nguồn điện. 3. Định luật Ôm - Định luật Ôm với một điện trở thuần: R U I AB = hay U AB = V A V B = IR Tích ir gọi là độ giảm điện thế trên điện trở R. Đặc trng vôn ampe của điện trở thuần có đồ thị là đoạn thẳng qua gốc toạ độ. - Định luật Ôm cho toàn mạch E = I(R + r) hay rR I + = E - Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện: U AB = V A V B = E + Ir, hay r I AB U+ = E (dòng điện chạy từ A đến B, qua nguồn từ cực âm sang cực dơng) - Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa máy thu U AB = V A V B = Ir + E p , hay 'r U I pAB E- = (dòng điện chạy từ A đến B, qua máy thu từ cực dơng sang cực âm) 4. Mắc nguồn điện thành bộ - Mắc nối tiếp: E b = E 1 + E 2 + + E n r b = r 1 + r 2 + + r n Trong trờng hợp mắc xung đối: Nếu E 1 > E 2 thì E b = E 1 - E 2 r b = r 1 + r 2 và dòng điện đi ra từ cực dơng của E 1. - Mắc song song: (n nguồn giống nhau) E b = E và r b = n r 4. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun Lenxơ - Công và công suất của dòng điện ở đoạn mạch (điện năng và công suất điện ở đoạn mạch) A = UIt; P = UI - Định luật Jun Lenxơ: Q = RI 2 t - Công và công suất của nguồn điện: A = EIt; P = EI - Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện: Với dụng cụ toả nhiệt: P = UI = RI 2 = R U 2 Trang 9 Với máy thu điện: P = EI + rI 2 (P / = EI là phần công suất mà máy thu điện chuyển hoá thành dạng năng lợng có ích, không phải là nhiệt) - Đơn vị công (điện năng) và nhiệt lợng là jun (J), đơn vị của công suất là oát (W). II. Câu hỏi và bài tập 10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện 2.1 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hớng. B. Cờng độ dòng điện là đại lợng đặc trng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và đợc đo bằng điện lợng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. C. Chiều của dòng điện đợc quy ớc là chiều chuyển dịch của các điện tích dơng. D. Chiều của dòng điện đợc quy ớc là chiều chuyển dịch của các điện tích âm. 2.2 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện. B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ: bàn là điện. C. Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện. D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tợng điện giật. 2.3 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch. Trong nguồn điện dới tác dụng của lực lạ các điện tích dơng dịch chuyển từ cực dơng sang cực âm. B. Suất điện động của nguồn điện là đại lợng đặc trng cho khả năng sinh công của nguồn điện và đợc đo bằng thơng số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dơng q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dơng và độ lớn của điện tích q đó. C. Suất điện động của nguồn điện là đại lợng đặc trng cho khả năng sinh công của nguồn điện và đợc đo bằng thơng số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích âm q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực d- ơng và độ lớn của điện tích q đó. D. Suất điện động của nguồn điện là đại lợng đặc trng cho khả năng sinh công của nguồn điện và đợc đo bằng thơng số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dơng q bên trong nguồn điện từ cực dơng đến cực âm và độ lớn của điện tích q đó. 2.4 Điện tích của êlectron là - 1,6.10 -19 (C), điện lợng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là A. 3,125.10 18 . B. 9,375.10 19 . C. 7,895.10 19 . D. 2,632.10 18 . 2.5 Đồ thị mô tả định luật Ôm là: 2.6 Suất điện động của nguồn điện đặc trng cho A. khả năng tích điện cho hai cực của nó. B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. C. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện. D. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện. 2.7 Đoạn mạch gồm điện trở R 1 = 100 () mắc nối tiếp với điện trở R 2 = 300 (), điện trở toàn mạch là: A. R TM = 200 (). B. R TM = 300 (). C. R TM = 400 (). D. R TM = 500 (). 2.8 Cho đoạn mạch gồm điện trở R 1 = 100 (), mắc nối tiếp với điện trở R 2 = 200 (), hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R 1 là A. U 1 = 1 (V). B. U 1 = 4 (V). C. U 1 = 6 (V). D. U 1 = 8 (V). 2.9 Đoạn mạch gồm điện trở R 1 = 100 () mắc song song với điện trở R 2 = 300 (), điện trở toàn mạch là: A. R TM = 75 (). B. R TM = 100 (). C. R TM = 150 (). D. R TM = 400 (). Trang 10 I o U A I o U B I o U C I o U D [...]... hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn C Chỉ cần có hiệu điện thế D Chỉ cần có nguồn điện 3.57 Hiệu điện thế của lớp tiếp xúc p-n có tác dụng: A Tăng cờng sự khuếch tán của các hạt cơ bản B Tăng cờng sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn p sang bán dẫn n C Tăng cờng sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p D Tăng cờng sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n 3.58 Khi lớp tiếp... phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử lỗ trống bằng 10 -13 lần số nguyên tử Si Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là: A 1,205.1 011 hạt B 24,08.1010 hạt C 6,020.1010 hạt D 4,816.1 011 hạt Trang 20 3.53 Câu nào dới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng? A Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết là bán dẫn trong đó mật độ electron bằng mật độ lỗ trống B Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong... lớp tiếp xúc p-n đợc phân cực thuận, điện trờng ngoài có tác dụng: A Tăng cờng sự khuếch tán của các không hạt cơ bản B Tăng cờng sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn n sang bán dẫn p C Tăng cờng sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p D Tăng cờng sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n 3.59 Chọn phát biểu đúng A Chất bán dẫn loại n nhiễm điện âm do số hạt electron tự do... nào sau đây là không đúng? A Điôt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều B Điôt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều C Điôt bán dẫn có khả năng phát quang khi có dòng điện đi qua D Điôt bán dẫn có khả năng ổn định hiệu điện thế giữa hai đầu điôt khi bị phân cực ngợc 3.63 Tranzito bán dẫn có cấu tạo gồm: A một lớp tiếp xúc p... một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cờng độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật D Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc tr ng cho tốc độ toả nhiệt của vật dẫn đó và đợc xác định bằng nhiệt lợng toả ra ở vật đãn đó trong một đơn vị thời gian 2.16 Nhiệt lợng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua A tỉ lệ thuận với cờng độ dòng điện chạy qua vật. .. Dòng điện trong bán dẫn - Dòng điện trong bán dẫn tinh khiết là dòng dịch chuyển có hớng của các êlectron tự do và lỗ trống Tuỳ theo loại tạp chất pha vào bán dẫn tinh khiết, mà bán dẫn thuộc một trong hai loại là bán dẫn loại n và bán dẫn loại p Dòng điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là dòng êlectron, còn trong bán dẫn loại p chủ yếu là dòng các lỗ trống Lớp tiếp xúc giữa hai loại bán dẫn p và n (lớp... qua vật dẫn C tỉ lệ nghịch với cờng độ dòng điện chạy qua vật dẫn D tỉ lệ nghịch với bình phơng cờng độ dòng điện chạy qua vật dẫn 2.17 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A Nhiệt lợng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật B Nhiệt lợng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật C Nhiệt lợng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ với bình phơng cờng độ dòng điện cạy qua vật. .. chất bán dẫn nhiễm điện càng lớn C Khi mắc phân cực ngợc vào lớp tiếp xác p-n thì điện trờng ngoài có tác dụng tăng cờng sự khuếch tán của các hạt cơ bản D Dòng điện thuận qua lớp tiếp xúc p - n là dòng khuếch tán của các hạt cơ bản 24 Linh kiện bán dẫn 3.60 Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm: A một lớp tiếp xúc p n B hai lớp tiếp xúc p n C ba lớp tiếp xúc p n D bốn lớp tiếp xúc p n 3.61 Điôt bán dẫn có. .. khí hiđrô tại catốt Khí thu đợc có thể tích V= 1 (lít) ở nhiệt độ t = 27 (0C), áp suất p = 1 (atm) Điện lợng đã chuyển qua bình điện phân là: A 6420 (C) B 4010 (C) C 8020 (C) D 7842 (C) 21 Dòng điện trong chân không 3.34 Câu nào dới đây nói về chân không vật lý là không đúng? A Chân không vật lý là một môi trờng trong đó không có bất kỳ phân tử khí nào B Chân không vật lý là một môi trờng trong đó các... dây bằng nhôm có điện trở 120 ở nhiệt độ 200C, điện trở của sợi dây đó ở 179 0C là 204 Điện trở suất của nhôm là: A 4,8.10-3K-1 B 4,4.10-3K-1 C 4,3.10-3K-1 D 4,1.10-3K-1 3.8 Phát biểu nào sau đây là đúng? Trang 16 Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì: A Có sự khuếch tán electron từ chất có nhiều electron hơn sang chất có ít electron hơn B Có sự khuếch tán iôn từ kim . Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do. B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do. C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện. D. Xét về toàn bộ. êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 1.15 Phát biết nào sau đây là không đúng? A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. B. Vật cách điện là vật có chứa rất. trong chân không 3.34 Câu nào dới đây nói về chân không vật lý là không đúng? A. Chân không vật lý là một môi trờng trong đó không có bất kỳ phân tử khí nào. B. Chân không vật lý là một môi trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm vật lý 11 có đáp án, toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm vật lý 11 có đáp án,