0

Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

18 1,742 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2012, 09:10

Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Tiểu luận Triết họcLời mở đầu Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi con ngời phải đợc đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu dỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao động tốt hơn để có thể đáp ứng những yêu cầu của sự biến đổi khoa học công nghệ hết sức nhanh chóng.Trong sự nghiệp đổi mới CNH, HĐH đất nớc với những mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con ngời nguồn nhân lực đợc coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển nhanh, hiệu quả bền vững nền kinh tế nớc ta. Đó là yếu tố hết sức bức thiết cần có tính cập nhật, đáp ứng đợc yêu cầu về con ngời nguồn nhân lực xét trong nớc ta nói riêng quốc tế nói chung. Chúng ta khẳng định con ngời vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội đồng thời phải là những con ngời có tri thức đạo đức. Từ đây mỗi con ngời dần dần về đúng vị trí là một chủ thể sáng tạo ra các giá trị, bao gồm các giá trị tinh thần giá trị vật chất, cho bản thân cho xã hội. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là, ta phải thực hiện chiến lợc GDĐT nguồn nhân lực, phát triển con ngời một cách toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của GDĐT là đa con ngời đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá những yêu cầu mới đặt ra đối với con ngời Việt Nam để thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ của n-ớc ta cũng nh xu hớng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới.Đề tài: nhân tố con ngời trong lực lợng sản xuấtvới chiến lợc phát triển giáo dục đào tạo nguồnnhân lực theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoáở việt nam trong thời kỳ quá độ1Tiểu luận Triết họcI. Khái niệm LLSX vai trò nhân tố con ngời trong LLSX.1. Khái niệm LLSX.a. Định nghĩa tính chất LLSX.LLSX là tổng thể các nhân tố vật chất kỹ thuật đựơc sử dụng trong các quá trình sản xuất của xã hội tức là trong quá trình con ngời cải tạo, cải biến giới tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu tồn tại phát triển của mình.Nh vậy, xét về mặt tính chất thì khái niệm LLSX, nó phản ánh một số tính chất căn bản sau:Trớc hết, nó phản ánh quan hệ giữa con ngời với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Là động vật cao cấp nhất, là tinh hoa của muôn loài, con ngời là sản phẩm của quá trình phát triển hết sức lâu dài của giới tự nhiên. Con ngòi phải tìm kiếm mọi điều kiện cần thiết cho sự tồn tại trong đời sống tự nhiên nh thức ăn, thức uống, nhà để ở. Theo một số nhà nhân học khẳng định nhánh ngời bắt đầu hình thành rõ cách đây khoảng 10 triệu năm bắt đầu từ vợn ngời . Khi đó vợn ngời đã biết sử dụng gậy gộc, đá, xơng động vật làm công cụ bắt đàu biết chế tạo công cụ lao động thô sơ cũng nh dùng lửa. Nhng cuộc sống của loài vợn vẫn theo quy luật sinh vật : sống hoà lẫn vào thiên nhiên, sinh sống hoàn toàn tuỳ theo bản năng vốn có trong cơ thể những thứ sẵn có trong tự nhiên, có thể nói là hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên.Theo thời gian vợn ngời tiến hoá thành ngời khéo, ngời đứng thẳng, ngời khôn con ngời hiện đại ngày nay. Nhng sự tiến hoá ấy không làm thay đổi mối quan hệ mật thiết giữa con ngời với tự nhiên. Ngày nay, con ngời vẫn đang chinh phục tự nhiên bằng nhiều hình thức phơng pháp khác nhau. Nh vậy, ngay từ thời kỳ sơ khai nhất, con ngời đã biết dựa vào những thứ vốn có trong tự nhiên để cải biến nó theo nhu cầu sinh tồn phục vụ nhu cầu sống của mình. Do đó ta 2Tiểu luận Triết họcthấy rõ một sự thật tất yếu khách quan là con ngời không thể tồn tại nếu không có mối quan hệ mật thiết, gắn kết chặt chẽ với tự nhiên.Đồng thời nó cũng thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời cụ thể hơn là biểu hiện mức độ, khả năng chinh phục tự nhiên của con ngời.Trong thời nguyên thuỷ con ngời chỉ mới sử dụng những công cụ hết sức thô sơ, hầu hết là những công cụ thủ công vào quá trình lao động sản xuất. Do đó năng suất lao động thấp kém, con ngời cha tạo ra nhiều của cải d thừa có khả năng trao đổi với nhau phục vụ nhu cầu sống hết sức sinh động, phong phú của mình. Điều đó phản ánh trình độ chinh phục tự nhiên vẫn còn non thấp kém. Cho đến khi chuyển sang chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, con ngời đã dần sáng tạo ra các công cụ lao động tiến bộ hơn song về bản chất nó vẫn mang tính thủ công. Do vậy, mặc dù sản phẩm lao động làm ra ngày một phong phú hơn song trong quá trình lao động sản xuất vẫn còn dựa vào sức ngời - mặt thể lực là chính, cần nhiều thời gian quan trọng hơn vẫn cha đáp ứng đợc nhu cầu ngày càng đa dạng của con ngời. Sang chế độ t bản chủ nghĩa, con ngời đã tạo ra hàng loạt những máy móc hết sức hiện đại để phục vụ vào quá trình lao động sản xuất, khai thác tài nguyên thiên nhiên, cải biến nó thành những vật dụng sản phẩm có giá trị, chất lợng cao, phong phú về hình thức, đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra bắt đầu từ thế kỷ XVII suốt cho đến ngày nay đã nhanh chóng làm biến đổi bộ mặt kinh tế xã hội của thế giới. Theo đánh giá của C.Mác Ph.Ăngghen: chỉ sau hơn hai thế kỷ tồn tại, chủ nghĩa t bản đã tạo ra một khối kợng của cải vật chất nhiều hơn tất cả các thời đại trớc gộp lại. Nh thế trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời đã bớc lên một mốc son mới, đánh dấu một bớc phát triển cao của tiến bộ loài ngời. Cũng chính trong giai đoạn này con ngời đã dần dần chiếm thế chủ động trong quá trình lao động sản xuất.3Tiểu luận Triết họcMặt khác, LLSX có tính khách quan trong quá trình sản xuất. Thật vậy không có một quá trình sản xuất nào mà lại không cần đến sức lao động của con ngời hay những yếu tố sẵn có trong tự nhiên. Nói cách khác trong quá trình sản xuất vật chất không thể không cần đến LLSX.b. Cấu trúc LLSX.LLSX bao gồm ngời lao động t liệu sản xuất.Hoạt động lao động sản xuất vừa là điều kiện cho sự tồn tại của con ng-ời vừa là phơng thức để làm biến đổi đời sống bộ mặt xã hội. Chính những ngời lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh kĩ năng lao động của mình, sử dụng t liệu lao động trớc hết là công cụ lao động, tác động vào đối tợng lao động để sản xuất ra của cải vật chất.Bớc kinh tế tri thức, sự phát triển của LLSX biểu hiện ở hai mặt :. Trí lực đóng vai trò chủ đạo, tức là sẽ xuất hiện một tầng lớp lao động trí óc đông đảo hợp thành chủ thể trong đội ngũ những ngời lao động Những nhân tố mới thúc đẩy LLSX sẽ đợc phát triển rộng khắp.T liệu sản xuất bao gồm t liệu lao động đối tợng lao động. Con ngời không thể SXVC mà không cần đến những yếu tố sẵn có trong tự nhiên nh đất, nớc, khoáng sản, không khí, Đó chính là những đối t ợng lao động. Đặc trng nổi bật của công cụ sản xuất đối tợng lao động biểu hiện chủ yếu ở sự gia tăng hàm lợng khoa học công nghệ, cuối cùng là hàm lợng tri thức đợc kết tinh trong sản phẩm ngày càng nhiều.Còn t liệu lao động là những phơng tiện, công cụ lao động mà con ngời sử dụng để tác động vào đối tợng lao động, sản xuất ra của cải vật chất. Thông qua các công cụ của họ đã chứng tỏ họ có hoạt động lao động đây cũng 4Tiểu luận Triết họcchính là ranh giới tách ngời ra khỏi giới sinh vật nói chung, thế giới động vật nói riêng. c. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại.Trong sự phát triển của LLSX, khoa học đóng vai trò ngày càng to lớn. Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển. Ngày nay, khoa học đã phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất, trong đời sống trở thành LLSX trực tiếp. Những phát minh khoa học trở thành thang điểm xuất phát ra đời những ngành sản xuất mới, những máy móc thiết bị mới, công nghệ mới nguyên vật liệu mới, năng lợng mới. Sự thâm nhập ngày càng sâu của khoa học vào sản xuất, cụ thể là vào ngời lao động t liệu sản xuất, trở thành một yếu tố không thể thiếu đợc trong sản xuất đã làm cho LLSX có bớc phát triển nhảy vọt, tạo thành cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.Yếu tố trí lực trong sức lao động đặc trng cho lao động hiện đại không còn là kinh nghiệm thói quen của họ mà là tri thức khoa học. Nh vậy, dù không phải là yếu tố thứ ba của LLSX nhng có thể nói khoa học công nghệ hiện đại là đặc trng cho LLSX hiện đại.2. Vai trò của con ngời trong LLSX.a. Khái niệm con ngời.Vấn đề con ngời luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ thời cổ đại đến hiện đại. Trong đó quan niệm của triết học Mac-Lênin về con ngời bản chất con ngời, xuất phát từ giác độ khái quát nhất, đứng trên lập trờng duy vật biên chứng, làm cơ sở phơng pháp luận cho việc giải quyết những vấn đề khác của con ngời, có thể nói là đúng đắn nhất cho tới ngày nay.5Tiểu luận Triết họcTrớc hết con ngời là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội. Tiền đề vật chất đầu tiên quy định sự tồn tại của con ngời là sản phẩm của thế giới tự nhiên. Con ngời là một bộ phận của tự nhiên.Con ngời không thể tồn tại mà thoát ly khỏi quá trình tất yếu đó là sinh ra, phát triển rồi chết đi. Trải qua hàng chục vạn năm, con ngời đã thay đổi từ vợn thành ngời điều đó đợc chứng minh trong các công trình nghiên cứu của Đacuyn. Những thuộc tính, những đặc điểm sinh học, quá trình tâm sinh lý, các giai đoạn phát triển khác nhau nói lên bản chất sinh học của cá nhân con ngời.Tuy nhiên, mặt tự nhiên không phải là yếu tố duy nhất quy định bản chất con ngời . Đặc trng quy định sự khác biệt giữa con ngời với thế giới loài vật là mặt xã hội. Thông qua hoạt động lao động sản xuất con ngời sản xuất ra của cải vật chất tinh thần phục vụ đời sống của mình hình thành phát triển ngôn ngữ t duy, xác lập quan hệ xã hội. Bởi vậy, lao động là yếu tố quyết định hình thành bản chất xã hội của con ngời đồng thời hình thành nhân cách cá nhân trong cộng đồng xã hội.Là sản phẩm của tự nhiên xã hội nên quá trình hình thành phát triển của con ngời luôn bị quyết định bởi các hệ thống quy luật khác nhau nh-ng thống nhất với nhau. Chúng cùng tác động, tạo nên thể thống nhất hoàn chỉnh trong đời sống con ngời bao gồm cả mặt sinh học mặt xã hội. Mối quan hệ sinh học xã hội là cơ sở để hình thành các nhu cầu về sinh học nhu cầu xã hội trong đời sống con ngời nh nhu cầu ăn, mặc, ở, nhu cầu tái sản xuất xã hội, nhu cầu tình cảm, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu hởng thụ các giá trị tinh thần.Nh vậy ta thấy rõ mặt sinh học là cơ sở tất yếu tự nhiên của con ngời còn mặt xã hội là đặc trng bản chất nhất để phân biệt con ngời với loài vật. Hai 6Tiểu luận Triết họcmặt trên thống nhất với nhau để tạo nên con ngời tự nhiên- xã hội hay một thực thể song trùng.Để nhấn mạnh bản chất xã hội của con ngời Mác đã nêu trong luận đề nổi tiếng Luận cơng về Phoiơbăc: bản chất con ngời không phải là một cái trừu tợng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con ngời là tổng hoà các quan hệ xã hội.Trong đời sống con ngời, xét trên ba phơng diện khác nhau: quan hệ giữa con ngời với tự nhiên, với xã hội chính bản thân con ngời, suy đến cùng đều mang tính xã hội. Nhng có thể nói quan hệ giữa con ngời với con ngời là quan hệ bản chất nhất bao trùm lên các mối quan hệ khác. Thực tế lịch sử đã chứng minh không có một cá nhân nào có thể tự đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bản thân cũng nh không thể lao động một cách độc lập tuyệt đối để SXVC mà phải liên kết lại với nhau, phân công lao động trao đổi sản phẩm cho nhau. Từ đó hình thành các quan hệ xã hội, điều chỉnh chi phối hoạt động, hành vi của con ngời. Chỉ trong toàn bộ các mối quan hệ đó, con ngời mới bộc lộ toàn bộ bản chất của mình. Trong điều kiện lịch sử cụ thể nhất định, bằng hoạt động thực tiễn của mình, con ngời sản xuất ra của cải vật chất đồng thời hoàn thiện bản thân mình.Con ngời là chủ thể là sản phẩm của lịch sử. Không có giới tự nhiên, không có lịch sử xã hội thì không tồn tại con ngời. Bởi vậy con ngời là sản phẩm của lịch sử. Song điều quan trọngcon ngời luôn luôn là chủ thể của lịch sử - xã hội.Con ngời sáng tạo ra lịch sử, nhng không bao giờ sáng tạo ra lịch sử trong những hoàn cảnh điều kiện đợc lựa chọn, mà trong hoàn cảnh điều kiện sẵn có do quá khứ để lại. Do đó ta phải luôn chú ý tới mối quan hệ hai chiều giữa hiện tại quá khứ, đặc biệt là môi trờng sống của con ngời. Thông 7Tiểu luận Triết họcqua môi trờng sống con ngời có sự tác động qua lại lẫn nhau thực hiện các quan hệ xã hội tạo nên bản chất ngời, làm cho con ngời khác với con vật.b. Con ngời là nhân tố trung tâm có tính quyết định LLSX.Trong các yếu tố của LLSX, LLSX hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân là ngời lao động. Con ngời là nhân vật chính của lịch sử, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển xã hội. nhân tố con ngời vừa là phơng tiện sáng tạo ra mọi giá trị của cải vật chất tinh thần, sáng tạo hoàn thiện ngay chính bản thân mình đồng thời vừa là chủ nhân sử dụng có hiệu quả mọi tài sản vô giá ấy. Trên phơng diện đó vai trò nhân tố con ngời lao động trong LLSX là yếu tố động nhất sáng tạo nhất của quá trình sản xuất. Nhân tố trung tâm của con ngời chính là sức lao động bao gồm thể lực trí lực. Không có ngời lao động nào trong quá trình sản xuất vật chất lại không cần đến lao đông thể lực hay lao động cơ bắp. Chính những ngời lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh kĩ năng lao động của mình, sử dụng t liệu lao động trớc hết là công cụ lao động, tác động vào đối tợng lao động để sản xuất ra của cải vật chất. Cùng với quá trình lao động sản xuất, sức mạnh kỹ năng lao động của con ngời không ngừng đợc tăng lên, đặc biệt là trí tuệ của con ngời ngày càng phát triển. Trong quá trình đó không những con ngời sử dụng trí tuệ nội tại của mình mà còn đợc kế thừa những kinh nghiệm qua học hỏi lẫn nhau giữa những ngời lao động cho nên có thể nói kinh nghiệm cũng là một LLSX. Kinh nghiệm đợc tích luỹ dần trở thành kỹ năng cao hơn nữa nó có thể trở thành tri thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ.Vai trò con ngời trong thời đại mới là cần hiểu sâu sắc những giá trị lớn lao ý nghĩa quyết định của nhân tố con ngời, chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất văn hoá, mọi nền văn minh của các quốc gia .Con ngời phát triển cao về trí tuệ, cờng tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, 8Tiểu luận Triết họctrong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của CNXH.Hơn nữa, các nhân tố khác đều là sản phẩm của ngời lao động . Chỉ có nhân tố con ngời mới có thể làm thay đổi đợc công cụ sản xuất làm cho sản xuất ngày càng phát triển với năng suất chất lợng cao, thay đổi quan hệ sản xuất các quan hệ xã hội khác. Công cụ lao động thô sơ hay hiện đại, xấu hay tốt, phụ thuộc trực tiếp vào nhân tố con ngời. Giới tự nhiên nói chung đối tợng lao động nói riêng, chỉ là những vật vô tri vô giác mà thôi. Nó chỉ có ý nghĩa khi trở thành sản phẩm phục vụ nhu cầu của con ngời. Muốn vậy tất yếu ngời lao động phải tác động vào t liệu sản xuất để sản sinh ra nó. Nh thế quá trình SXVC không thể thoát ly khỏi lao động của con ngời. Trong thời đại mới, nhân tố con ngời có tri thức ngày càng đóng vai trò quyết định hơn trong LLSX. Có thể khẳng định rằng nhân tố con ngời đóng vai trò quyết định quá trình lao động sản xuất ra của cải vật chất.II.Chiến lợc phát triển GD ĐT nguồn nhân lực theo hớng CNH, HĐH ở Việt Nam trong thời kì quá độ.1. Tính tất yếu khách quan nội dung CNH, HĐH của Việt Nam trong thời kí quá độ.a. Tính tất yếu khách quan nớc ta phải CNH, HĐH.Mỗi phơng thức sản xuất đều ra đời tồn tại trên một cơ sở VCKT t-ơng ứng với nó. Cơ sở VCKT của CNXH là một nền công nghiệp lớn hiện đại, trớc hết là công nghiệp nặng có đủ khả năng trang bị kỹ thuật hiện đại cho công nghiệp các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân, nhằm không ngừng phát triển nền sản xuất lớn xá hội chủ nghĩa cải thiện đời sống nhân dân.9Tiểu luận Triết họcCNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện hoạt động kinh tế, dịch vụ quản lý từ trạng thái sử dụng sức lao động là chính sang trạng thái sử dụng sức lao động kết hợp với kỹ thuật công nghệ hiện đại tạo ra năng suất lao động ngày càng cao. CNH, HĐH là một tính quy luật để xây dựng cơ sở VCKT cho CNXH. Cơ sở VCKT của một phơng thức sản xuất là toàn bộ những t liệu vật chất trong đó chủ yếu là công cụ sản xuất mà lao động trong xã hội sử dụng. Cơ sở VCKT của phơng thức sản xuất trớc t bản là hết sức lạc hậu, chủ yếu là công cụ lao động thủ công. Trong chủ nghĩa t bản nền đại công nghiệp cơ khí hoá đã tạo cái cốt cho chủ nghĩa t bản tồn tại. Nó tự khẳng định mình là một phơng thức sản xuất thống trị trong lịch sử. Việt Nam quá độ lên CHXH bỏ qua giai đoạn t bản thiếu một tiền đề VCKT mà chủ nghĩa t bản để lại. Mặt khác Việt Nam là một nớc có nền kinh tế kém phát triển, cha có nền sản xuất lớn dựa trên nền tảng công nghiệp lớn. Do đó để xây dựng CNXH tất yếu nớc ta phải CNH, HĐH.Gắn CNH với HĐH làm cho kinh tế nớc ta dần đạt tới trình độ tiên tiến của thế giới. Thời đại ngày nay cách mạng khoa học công nghệ là một đặc tr-ng, khoa học công nghệ trở thành LLSX trực tiếp, nó vừa là nền tảng vừa là động lực của quá trình CNH. Đồng thời gắn CNH với HĐH sẽ tránh đợc nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế giữa nớc ta với các nớc trên thế giới, đặc biệt là các n-ớc có nền kinh tế phát triển.Hơn nữa CNH là cần thiết có nhiều tác dụng. Đó là : . Thúc đẩy LLSX phát triển cao dẫn đến năng suất lao động cũng cao. . Củng cố quan hệ sản xuất mới đảm bảo cho sự thắng lợi hoàn toàn trong công cuộc xây dựng CNXH nớc ta.10[...]... phức tạp tăng lên.2. Chiến lợc phát triển GD ĐT nguồn nhân lực nớc ta.a. Vai trò thực trạng nguồn nhân lực nớc ta. Trong các nguồn lực có thể khai thác nh nguồn lực tự nhiên, nguồn lực khoa học công nghệ, nguồn lực con ngời thì nguồn lực con ngời là quyết định nhất bởi lẽ những nguồn lực khác chỉ có thể khai thác có hiệu quả khi nguồn lực con ngời đợc phát huy. Những nguồn lực khác ngày càng cạn... riêng. c. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại. Trong sự phát triển của LLSX, khoa học đóng vai trò ngày càng to lớn. Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển. Ngày nay, khoa học đà phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất, trong đời sống và trở thành LLSX trực tiếp. Những phát minh khoa... có sự kết hợp hài hoà giữa ba yếu tố nhà tr-ờng - gia đình - xà hội cùng quan tâm đến thế hệ trẻ giáo dục.Kết luậnNgày nay, với cuộc cách mạng kỹ thuật công nghệ hiện đại, đà dần dần đi đến khẳng định sự phát triển con ngời là yếu tố quyết định của mọi sự phát triển. Trong sự phát triển con ngời đặc biệt nhấn mạnh vai trò của trí tuệ đi liền với nó là vai trò của giáo dục đào tạo nguồn lực. .. quyết định sự phát triển nhanh, hiệu quả bền vững nền kinh tế nớc ta. Đó là yếu tố hết sức bức thiết cần có tính cập nhật, đáp ứng đợc yêu cầu về con ngời nguồn nhân lực xét trong nớc ta nói riêng quốc tế nói chung. Chúng ta khẳng định con ngời vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xà hội đồng thời phải là những con ngời có tri thức đạo đức. Từ đây mỗi con ngời dần... cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng, cơ cấu dân tộc trong hệ thống GDĐT phù hợp với yêu cầu học tập của nhân dân phát triển kinh tế xà hội các mục tiêu của chiến lợc. Chú träng gi¸o dơc híng nghiƯp thiÕt thùc trong trêng phỉ thông. Mở rộng đào tạo công nhân kỹ thuật viên nhân viên nghiệp vụ theo nhiều trình độ. Phát triển nâng cao chất lợng đào tạo đại học sau đại học tập trung đầu t xây... H§H trong thêi kú quá độ của n-ớc ta cũng nh xu hớng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới.Đề tài: nhân tố con ngời trong lực lợng sản xuấtvới chiến lợc phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoáở việt nam trong thời kỳ quá độ1 Tiểu luận Triết họcphân công hợp tác lao động quốc tế. Trớc hết, nó phải phù hợp với các quy luật khách quan xu thế phát. .. ngày càng cạn kiệt, ngợc lại nguồn lực con ngời ngày càng đa dạng phong phú.Các lĩnh vùc khoc häc kh¸c nhau cã thĨ hiĨu ngn lùc theo những cách khác nhau, nhng chung nhất nguồn lực là một hệ thống các nhân tố mà mỗi nhân tố đó có vai trò riêng nhng có mối quan hệ qua lại lẫn nhau tạo nên sự phát triển của một sự vật, hiện tợng nào đó. Từ cách hiểu nh vậy, nguồn lực con ngời là những yếu tè cã... trò của giáo dục đào tạo nguồn lực con ngêi.16 Tiểu luận Triết họcĐối với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá nớc ta phải coi nhân tố con ngời là nhân tố quyết định, từ đó phải nâng cao dân trí cũng nh chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có đủ trí tuệ nghị lực, tay nghề công nghệ, ý thức tâm hồn thấm đợm sâu bản sắc dân tộc, khoa học ý chí, thực hiện sự chuyển mình từ một xà hội nông... đó, phát triển giáo dục con ngời trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhân tài nói chung nhân tài trong quản lý nói riêng không phải tự nhiên mà có mà nhân tài chính là sản phẩm của một quá trình đào tạo rèn luyện tự rèn luyện rất lâu dài công phu. Cần nhận dạng nhân tài bằng hình thức thi cử đặt ra nhiều tiêu chí.Để nhân tài có thể phát triển đợc thì phải có điều kiện: Thứ nhất nhân. .. nhân tài trớc hết phải đợc đào tạo rất cẩn thận, tu dỡng, rèn luyện, tự tích luỹ kinh nghiệm kiến thức trong một môi trờng thuận lợi thúc đẩy con ngời luôn sáng tạo hành động. Thứ hai, phải có các nguồn lực dành cho mỗi ngời một khả năng lựa chọn huy động tổ chức các nguồn lực thực hiện có hiệu quả mục đích đà đề ra. Tóm lại, điều kiện nảy sinh phát triển nhân tài là phải có một nền . họcI. Khái niệm LLSX và vai trò nhân tố con ngời trong LLSX. 1. Khái niệm LLSX. a. Định nghĩa và tính chất LLSX. LLSX là tổng thể các nhân tố vật chất kỹ thuật. lên.2. Chiến lợc phát triển GD ĐT nguồn nhân lực nớc ta.a. Vai trò và thực trạng nguồn nhân lực nớc ta .Trong các nguồn lực có thể khai thác nh nguồn lực tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, , Cấu trúc LLSX. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại., Con ngời là nhân tố trung tâm có tính quyết định LLSX., Tính tất yếu khách quan nớc ta phải CNH, HĐH., Néi dung CNH, H§H níc ta.

Hình ảnh liên quan

• Hình thức đào tạo: - Chính quy : 509637 - Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hình th.

ức đào tạo: - Chính quy : 509637 Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan