0

Bài 10: Bác hồ dọc tuyên ngôn độc lập

12 635 0
  • Bài 10: Bác hồ dọc tuyên ngôn độc lập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 19:00

M«n lÞch sö Líp 5 Thø bÈy ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2009 LÞch sö  KiÓm tra bµi cò:   Vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn kiếm cho chính quyền Cách mạng Thø bÈy ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2009 LÞch sö Thứ bẩy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử ! "#$%&'()*(+,- .(/0(1/23 4(567 Hoạt động 1: Ng y 2 9 1945 ở Thủ đô Hà Nội. Thứ bẩy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Hoạt động 1: Ng y 2 9 1945 ở Thủ đô Hà Nội. 834(9:$);<=>?>:(@A BB 8#C/)(9=(DEF9=GD1/9=HIB Thứ bẩy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Hoạt động 1: Ng y 2 9 1945 ở Thủ đô Hà Nội. 834(9:$);<=>?>:(@A BB 8#C/)(9=(DEF9=GD1/9=HIB Hoạt động 2: Lễ tuyên bố Độc lập. -I !)(@D (&:G('B :-I !)(@D4( +:/JI4KLB Thứ bẩy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Hoạt động 1: Ng y 2 9 1945 ở Thủ đô Hà Nội. 834(9:$);<=>?>:(@A BB 8#C/)(9=(DEF9=GD1/9=HIB Hoạt động 2: Lễ tuyên bố Độc lập. - #(&:G('B 6(=HMN?OL P)=(:9*'(B H:/#JI4KLB Q')RSOL P)=(B :-4(+:/JB !TN1D4KL>,+?( (+P4U(S)B VP4U(S)1&P)(AA 1D,+?4KLCB Thứ bẩy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Hoạt động 1: Ng y 2 9 1945 ở Thủ đô Hà Nội. 834(9:$);<=>?>:(@A BB 8#C/)(9=(DEF9=GD1/9=HIB Hoạt động 2: Lễ tuyên bố Độc lập. - #(&:G('B 6(=HMN?OL P)=(:9*'(B H:/#JI4KLB Q')RSOL P)=(B :-4(+:/JB !TN1D4KL>,+?( (+P4U(S)B VP4U(S)1&P)(AA 1D,+?4KLCB Thứ bẩy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Hoạt động 1: Ng y 2 9 1945 ở Thủ đô Hà Nội. Hoạt động 2: Lễ tuyên bố Độc lập. - #(&:G('B 6(=HMN?OL P)=(:9*'(B H:/#JI4KLB Q')RSOL P)=(B :-4(+:/JB !TN1D4KL>,+?( (+P4U(S)B VP4U(S)1&P)(AA 1D,+?4KLCB Hoạt động 3: ý nghĩa lịch sử ngày 2 9 - 1945. 567>WN3XWO.(:/#J I4KLY((9*U(S)+P4?B . Thủ đô Hà Nội. 834(9:$);<=>?>:(@A BB 8#C/)(9=(DEF9=GD1/9=HIB Hoạt động 2: Lễ tuyên bố Độc lập. -I !)(@D (&:G('B :-I !)(@D4( +:/JI4KLB Thứ bẩy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch. Thủ đô Hà Nội. 834(9:$);<=>?>:(@A BB 8#C/)(9=(DEF9=GD1/9=HIB Hoạt động 2: Lễ tuyên bố Độc lập. - #(&:G('B 6(=HMN?OL P)=(:9*'(B H:/#JI4KLB Q')RSOL P)=(B :-4(+:/JB !TN1D4KL>,+?( (+P4U(S)B VP4U(S)1&P)(AA 1D,+?4KLCB . Thủ đô Hà Nội. 834(9:$);<=>?>:(@A BB 8#C/)(9=(DEF9=GD1/9=HIB Hoạt động 2: Lễ tuyên bố Độc lập. - #(&:G('B 6(=HMN?OL P)=(:9*'(B H:/#JI4KLB Q')RSOL P)=(B :-4(+:/JB !TN1D4KL>,+?( (+P4U(S)B VP4U(S)1&P)(AA 1D,+?4KLCB
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10: Bác hồ dọc tuyên ngôn độc lập, Bài 10: Bác hồ dọc tuyên ngôn độc lập, Bài 10: Bác hồ dọc tuyên ngôn độc lập

Từ khóa liên quan