0

Bai 24: Vẽ tranh đề tài - ƯỚC MƠ CỦA EM

13 3,498 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 13:00

Trường THCS Khánh Thành Giáo viên: Nguyễn Thị Giang Kiểm tra bài cũ Cõu 1: Tranh cổ động là gỡ? - Tranh cổ động là loại tranh dùng để tuyên truyền các chủ trơng, chính sách của ảng và Nhà nớc; tuyên truyền cho các hoạt động xã hội và giới thiệu sản phẩm hàng hóa Cõu 2 : Nờu ý ngha ca bc tranh ny? - Phải tránh xa ma túy, không đợc thử dù chỉ một lần vỡ ma túy sẽ làm ảnh hởng xấu đến bản thân, gia ỡnh và xã hội Em ®· tõng íc m¬ ®iÒu gì cha? VËy íc m¬ lµ gì? - Ước mơ là những điều mong muốn tốt đẹp của mọi người được sống trong hòa bình, hạnh phúc, mạnh khỏe … Hãy cho biết trong tranh thể hiện ước mơ gì? H·y kÓ tªn mét sè tranh d©n gian thÓ hiÖn íc m¬ cña con ngêi? Vinh hoa – Tranh Đông hồ Phú quý – Tranh Đông hồ Đại cát – Tranh Đông hồ C¸c bøc tranh d©n gian nµy cã thÓ hiÖn íc m¬ kh«ng? Bíc 2: Tìm bè côc Bíc 3: VÏ hình Bíc 4: VÏ mµu. NhËn xÐt vÒ bè côc cña tranh? [...]...Nội dung chính nằm ở vị trí nào trong tranh? Vẽ một bức tranh về đề tài: Ước mơ của em BàI TậP Về NHà Về nhà hoàn thành bài vẽ Sưu tầm hỡnh ảnh về cổng trại, lều trại Chuẩn bị đồ dùng học tập cho Bài 25: Kiểm tra 1 tiết Trang trí lều trại . mµu. NhËn xÐt vÒ bè côc cña tranh? Néi dung chÝnh n»m ë vÞ trÝ nµo trong tranh? Vẽ một bức tranh về đề tài: Ước mơ của em BàI TậP Về NHà Về nhà hoàn thành bài vẽ Su tầm hỡnh ảnh về cổng. gì? - Ước mơ là những điều mong muốn tốt đẹp của mọi người được sống trong hòa bình, hạnh phúc, mạnh khỏe … Hãy cho biết trong tranh thể hiện ước mơ gì? H·y kÓ tªn mét sè tranh d©n gian. viên: Nguyễn Thị Giang Kiểm tra bài cũ Cõu 1: Tranh cổ động là gỡ? - Tranh cổ động là loại tranh dùng để tuyên truyền các chủ trơng, chính sách của ảng và Nhà nớc; tuyên truyền cho các hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 24: Vẽ tranh đề tài - ƯỚC MƠ CỦA EM, Bai 24: Vẽ tranh đề tài - ƯỚC MƠ CỦA EM,

Từ khóa liên quan