0

Vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật với sự nghiệp đổi mới hiện nay

50 765 0
  • Vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật  với sự nghiệp đổi mới hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 00:07

Vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật với sự nghiệp đổi mới hiện nayNhững thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội loài người. Bước vào thế kỷ XXI, các lĩnh vực chính trị, quân sự, kỹ thuật, văn hoá, giáo dụcđào tạo, môi trường … đều có những biến đổi sâu sắc. Cùng với sự xuất hiện các cơ hội phát triển mới, nguy cơ tụt hậu về kinh tế, khoa học và công nghệ thông tin … sẽ là những thách thức lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ********* Bài tập tiểu luận môn Triết Học Vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật với sự nghiệp đổi mới hiện nay Nhóm thực hiện: Nguyễn Trường Giang (Trưởng Nhóm) Nguyễn Hồng Hạnh Đỗ Việt Phương Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Hồng Vân Lớp: Truyền dữ liệu và mạng máy tính - M11CQCT01-B Hà Nội, tháng 12 - 2011 TiÓu luËn triÕt häc MỤC LỤC MỤC LỤC 1 Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài 3  !"# $%&'()*+&' !", #-./&.01)!23)4.056* 7/8 #9.:;<8 #$-..+ = $%>'?# $$%&)/"<*>@ $#%&/6*>A $@B"&*>A $A>'8 $C9D*>E5F"&!G7/$$ Chương 3. Khoa học - Công nghệ với sự nghiệp đổi mới hiện nay 26 #B"&.0.H*G>5E!IJJ5K*53. .F$C #$BK5"&*>$8 ##!(#@ #@-5>G/"&F@ KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 1 TiÓu luËn triÕt häc LỜI NÓI ĐẦU Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội loài người. Bước vào thế kỷ XXI, các lĩnh vực chính trị, quân sự, kỹ thuật, văn hoá, giáo dục-đào tạo, môi trường … đều có những biến đổi sâu sắc. Cùng với sự xuất hiện các cơ hội phát triển mới, nguy cơ tụt hậu về kinh tế, khoa học và công nghệ thông tin … sẽ là những thách thức lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Nhờ vận dụng nhanh chóng những thành tựu mới của khoa học công nghệ, cũng như tận dụng có hiệu quả làn sóng đối với công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học … Cục diện hiện nay của nhiều khu vực và nhiều nước trên thế giới đã có sự thay đổi về căn bản trên quy mô toàn cầu, trong những năm đầu của thế kỷ XXI, nhiều nước đang tiến nhanh vào kỷ nguyên thông tin, trong đó cơ cấu sản xuất và nền tảng của sự tăng trưởng kinh tế ngày càng dựa vào việc nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ. Khoa học - công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt các cơ hội phát triển mới, rút ngắn khoảng cách giữa các quốc gia, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế thế giới và làm biến đổi nền sản xuất, điều này kéo theo sự thay đổi lớn trong các lĩnh vực kinh doanh cũng như trong quản lý của mỗi một đơn vị doanh nghiệp. Sự phát triển của khoa học công nghệ cũng làm cho quá trình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và các quốc gia trở nên khốc liệt. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý kinh tế phải có những chính sách phù hợp để phát triển nền sản xuất kinh doanh và thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá phát triển mạnh. Nhóm sinh viên chúng em đã chọn đề tài: “Vai trò của cách mạng khoa học công nghệ với sự nghiệp đổi mới hiện nay ở Việt Nam”. Nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn ít, sự nghiên cứu về đề tài còn nhiều thiếu sót, kính mong cô giúp đỡ và chỉnh sửa những thiếu sót giúp chúng em để chúng em có thể hoàn thiện hơn kiến thức của mình. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 2 TiÓu luËn triÕt häc Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài Cách đây hơn 100 năm, C.Mác đã dự đoán: “Đến một trình độ phát triển nào đó thì “tri thức xã hội phổ biến” (khoa học) biến thành “lực lượng sản xuất trực tiếp” ”. Ngày nay, với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, luận điểm đó của C.Mác đang dần trở thành hiện thực một cách đầy thuyết phục. 1.1. Những điều kiện để khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Khoa học và cùng với khoa học là công nghệ là những thành tố cơ bản của lực lượng sản xuất. Tri thức khoa học được vật hóa thành công cụ sản xuất (công cụ lao động), như máy móc, trang thiết bị kỹ thuật…, đó là yếu tố động nhất và có vai trò quyết định đối với phương thức sản xuất. Trong quan hệ sản xuất, tri thức khoa học có mặt trong khoa học quản lý, tổ chức và phân phối. Cùng với quá trình phát triển của lịch sử xã hội nói chung, của phương thức sản xuất nói riêng, vai trò của khoa học và công nghệ cũng ngày càng được nâng cao, ngày càng thể hiện rõ ràng dưới dạng một thực tiễn xã hội trực tiếp nhờ vào quá trình không ngừng biến đổi và hoàn thiện dần của chúng. Từ chỗ là lực lượng sản xuất tiềm năng, ngày nay, khoa học và công nghệ đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Bước chuyển này không phải là ngẫu nhiên, mà chỉ có thể diễn ra trong những điều kiện nhất định hay “một trình độ phát triển nào đó” như C.Mác đã dự đoán. Vậy, những điều kiện đó là gì? Điều kiện đầu tiên phải thuộc về sản xuất: nền sản xuất xã hội phải đạt đến một trình độ phát triển cao, tạo cơ hội và địa bàn để khoa học và công nghệ phát huy vai trò là lực lượng sản xuất trực tiếp của mình. Trong những nền sản xuất xã hội còn ở trình độ phát triển thấp trước đây, khoa học không thể trực tiếp đi vào sản xuất, mà phải trải qua khâu trung gian thực nghiệm khoa học, nhiều khi kéo dài hàng trăm năm. Tri thức khoa học phải thông qua một quá trình thực nghiệm khoa học lâu dài, phức tạp, con Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 3 TiÓu luËn triÕt häc người mới tìm ra cách vận dụng những thành tựu thu được qua thực nghiệm đó vào sản xuất. Quá trình này thường diễn ra rất chậm chạp. Trong điều kiện như vậy, khoa học chỉ có thể biểu thị như một lực lượng sản xuất tiềm năng, chứ chưa thể trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Ngày nay, khi sản xuất xã hội đã đạt đến trình độ phát triển cao, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển, chính sản xuất lại đặt ra những vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi khoa học phải có phương thức giải quyết phù hợp, kịp thời nhằm thúc đẩy sản xuất tiếp tục phát triển và qua đó, khoa học cũng phát triển theo. Như vậy, trong điều kiện xã hội ngày nay, sản xuất đã tạo ra những cơ sở vật chất - kỹ thuật quan trọng, những nhu cầu cấp thiết cho sự xuất hiện những tri thức khoa học mới, những ngành khoa học mới. Đến lượt mình, những tri thức khoa học mới lại được nhanh chóng vật hóa để trở thành công cụ sản xuất mới và trực tiếp tham gia vào các quá trình sản xuất. Ở đây, khoa học không phục vụ sản xuất một cách thụ động, mà tham gia một cách tích cực, chủ động và trở thành một yếu tố không thể thiếu được của lực lượng sản xuất nói riêng, của quá trình sản xuất xã hội nói chung. Do vậy, chỉ có đến lúc này, khoa học mới có đầy đủ điều kiện để trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Điều kiện thứ hai thuộc về sự phát triển của bản thân khoa học: khoa học phải đạt đến một trình độ phát triển cao đến mức đủ sức giải quyết những vấn đề cấp thiết do thực tiễn xã hội, đặc biệt là những vấn đề do thực tiễn sản xuất trực tiếp đặt ra. Trong nền khoa học hiện đại, không một vấn đề nào do sản xuất đặt ra mà tri thức của một ngành khoa học, thậm chí là của vài ngành khoa học cụ thể, có thể tự thân giải quyết được hoàn toàn. Bởi vậy, ngày nay, sự thống nhất khoa học, tổng hợp tri thức khoa học là xu hướng phát triển tất yếu của khoa học và điều này cũng hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của thực tiễn sản xuất hiện đại. Trong thời đại ngày nay, trong khoa học đang diễn ra quá trình tương tác mạnh mẽ giữa các khoa học, quá trình liên kết khoa học theo hướng Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 4 TiÓu luËn triÕt häc tổng hợp tri thức của các khoa học hiện đại nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc do thực tiễn sản xuất và thực tiễn xã hội đặt ra, như vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống, vấn đề phát triển bền vững, vấn đề hội nhập toàn cầu mà trước hết, là hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là những vấn đề về con người (tăng cường sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, nâng cao tuổi thọ, và sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần của con người…). Bởi thế, sự phát triển của khoa học nói riêng, xã hội nói chung đều nhằm mục đích thỏa mãn những nhu cầu ngày càng cao của con người, phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người với tư cách một thực thể sinh học - xã hội, một thực thể sống hài hòa giữa môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Những khám phá mới của khoa học về con người, như làm rõ nguồn gốc và bản chất của con người, lập và giải mã bản đồ gien người, nhân bản vô tính người, làm rõ vai trò và chức năng của tế bào gốc ở người, trí tuệ nhân tạo, những khả năng còn tiềm ẩn ở con người, v.v. đang chứng tỏ rằng, con người không chỉ là chủ thể sáng tạo khoa học, chủ thể của quá trình sản xuất xã hội, của lịch sử, mà còn là đối tượng khai thác của khoa học và công nghệ hiện đại. Rõ ràng là, ngày nay, khoa học đang tiến rất gần đến mục tiêu như C.Mác đã tiên đoán: “Khoa học tự nhiên bao hàm trong nó khoa học về con người cũng như khoa học về con người bao hàm trong nó khoa học tự nhiên: đó sẽ là một khoa học”. Với trình độ phát triển cao như hiện nay, khoa học hoàn toàn có thể trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Điều kiện thứ ba để khoa học biến thành lực lượng sản xuất trực tiếp là sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển; là xu thế toàn cầu hóa, trước hết là toàn cầu hóa kinh tế trên cái nền của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là cách mạng công nghệ thông tin. Nhờ sự phát triển của công nghệ hiện đại, mà chủ đạo là công nghệ thông tin, những phát minh, những thành tựu mới của khoa học không còn là sở hữu riêng, độc quyền của các nhà khoa học hay Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 5 TiÓu luËn triÕt häc của các nước có những phát minh đó; chúng đã nhanh chóng lan tỏa đi khắp thế giới và được ứng dụng kịp thời vào quá trình sản xuất xã hội ở nhiều nước khác nhau, bằng nhiều cách thức khác nhau, như chuyển giao công nghệ, nhượng quyền sử dụng, mua bán phát minh, sáng chế, thông qua các công ty liên quốc gia, v.v Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, WTO (Tổ chức Thương mại thế giới) đang giữ vai trò rất quan trọng. Chính sự liên minh, liên kết toàn cầu về kinh tế này đã tạo địa bàn, tạo cơ hội thuận lợi thúc đẩy khoa học nhanh chóng đi vào sản xuất, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Điều kiện thứ tư để khoa học biến thành lực lượng sản xuất trực tiếp đó chính là sự thấm nhuần sâu sắc, dù dưới hình thức tự giác hay tự phát, nguyên lý triết học mácxít về sự thống nhất biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, mà nếu ứng dụng vào quá trình sản xuất vật chất thì đó là sự thống nhất giữa hoạt động sản xuất vật chất và hoạt động khoa học. Theo nguyên lý về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, thực tiễn sản xuất xã hội vừa là nguồn gốc, động lực, mục tiêu của nhận thức khoa học, vừa là tiêu chuẩn của chân lý. Thực tiễn sản xuất xã hội kiểm nghiệm tính đúng đắn của tri thức khoa học. Do vậy, việc khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp là con đường ngắn nhất, đáng tin cậy nhất để xác định độ chính xác, tính khoa học, tính chân lý của tri thức khoa học. Sự thống nhất giữa thực tiễn (hoạt động sản xuất xã hội) và lý luận (tri thức khoa học) là đặc trưng cơ bản của xã hội hiện đại, được xây dựng trên cơ sở của nền sản xuất hiện đại và nền khoa học tiên tiến. Như vậy, cùng với sự phát triển của xã hội, vai trò của khoa học ngày càng được tăng cường, nhất là trong thời đại ngày nay, khi khoa học đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Tri thức khoa học vừa là sự biến đổi, là quyền lực, là sự giàu có, thịnh vượng, vừa là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển, sự thịnh suy của một công ty, một dân tộc, Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 6 TiÓu luËn triÕt häc một đất nước, một khu vực trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về kinh tế của thế giới hiện đại. 1.2. Các hình thức biểu hiện của quá trình khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Quá trình khoa học trở thành lực lượng sản xuất có nhiều biểu hiện khác nhau, song, ở đây, chúng tôi chỉ có thể nêu lên một số biểu hiện chủ yếu. Trước hết, tri thức khoa học được vật hóa thành các công cụ sản xuất ngày càng tinh xảo hơn, càng hoàn thiện hơn và nhanh hơn. Đó là các loại máy móc, trang thiết bị dùng trong công nghệ thông tin, như máy vi tính, máy siêu vi tính, mạng Internet; trong công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng mới, công nghệ nguyên tử, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, v.v Các thế hệ người máy (robot) ngày càng hoàn thiện, có thể đảm nhiệm không chỉ các chức năng về trí tuệ, mà cả cảm xúc. Ngày nay, các máy móc, trang thiết bị được tạo ra từ tri thức của khoa học hiện đại được sử dụng trong các công nghệ hiện đại không chỉ mang lại hiệu quả và năng suất lao động cao hơn, chất lượng tốt hơn, mà còn góp phần quan trọng vào việc tiết kiệm nguyên vật liệu; tạo ra các loại vật liệu mới vốn không có sẵn trong tự nhiên; giảm thời gian lao động phải chi phí cho một đơn vị sản phẩm. Thực tế sản xuất ở các nước công nghiệp phát triển đã cho thấy rằng, tri thức khoa học ngày càng chiếm hàm lượng cao hơn trong giá trị các sản phẩm làm ra, nguồn lợi do khoa học mang lại cũng ngày càng lớn hơn. Điều đó được thể hiện ở chỗ, nếu như trong những năm đầu của thế kỷ XX, khi chỉ có một bộ phận nhỏ của thế giới, chủ yếu là các nước tư bản phát triển ở phương Tây bước vào công nghiệp hóa, khi sự phát triển của khoa học chưa sự gắn kết chặt chẽ với kỹ thuật và sản xuất, thì lao động cơ bắp của con người, tính trung bình, chiếm một tỷ lệ rất cao, lên đến 9/10 trong giá trị sản phẩm. Đến những năm 90 của thế kỷ trước, khi hầu hết các nước trên thế giới đã và đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và ở nhiều nước đã và đang diễn ra Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 7 TiÓu luËn triÕt häc cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và cách mạng khoa học - công nghệ, tỉ lệ đó đã giảm xuống còn khoảng 1/5 hoặc thấp hơn, trong khi đó, số lượng sản phẩm tăng khoảng hơn 10 lần. Với đà phát triển tiếp tục của khoa học và công nghệ hiện đại, tỉ lệ trên còn tiếp tục giảm mạnh. Trong thời đại thống trị của công nghệ thông tin, trí năng hóa sản xuất đang là xu hướng tất yếu và cũng là động lực mạnh mẽ của sự phát triển sản xuất nói riêng, sự phát triển của xã hội nói chung. Một biểu hiện quan trọng khác là ở chỗ, khoa học, công nghệ cùng với quá trình giáo dục - đào tạo đã và đang tạo ra những con người lao động mới. Đó là những người lao động chất xám vừa có trí tuệ sáng tạo, có tri thức chuyên môn sâu một hoặc một vài ngành nghề, vừa có hiểu biết rộng, có tầm nhìn xa, bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ là những người rất năng động, nhạy bén, tinh thông một nghề và vững vàng trong nghề nghiệp được đào tạo, nhưng cũng có thể làm được nhiều nghề khác nhau để khi cần phải chuyển đổi thì sẵn sàng chuyển đổi. Người lao động với sức lao động, với thói quen và kinh nghiệm nghề nghiệp, với tri thức khoa học - kỹ thuật đã được trang bị chính là lực lượng sản xuất mạnh mẽ nhất, to lớn nhất, là nguồn lực của mọi nguồn lực, là động lực to lớn và quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Ngoài việc đào tạo ra nguồn nhân lực mới với đầy đủ những phẩm chất cần thiết, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất hiện đại, khoa học còn trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất và phân phối sản phẩm. Với chức năng này, khoa học không chỉ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mà còn là yếu tố không thể thiếu trong quan hệ sản xuất. Ngày nay, việc tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất ở bất kỳ cấp độ nào: trong một dây chuyền sản xuất, trong một phân xưởng, một xí nghiệp, một liên hợp các xí nghiệp, v.v. đều rất cần đến tri thức khoa học, nhất là tri thức của khoa học quản lý. Cùng một thế hệ máy móc như nhau, cùng sản xuất ra một loại sản Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 8 TiÓu luËn triÕt häc phẩm như nhau, nếu biết tổ chức, quản lý, điều hành công việc một cách hợp lý, sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Không chỉ thế, việc quản lý, điều hành trong sản xuất cũng như trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội đã có những biến đổi về chất so với trước đây, như nhanh nhạy, chính xác, kịp thời nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Xã hội ngày nay là xã hội đang được tin học hóa. Trong xã hội thông tin, kẻ giàu, kẻ mạnh, kẻ chiến thắng không phải là kẻ trường vốn, kẻ giàu về vật chất cụ thể, mà chính là kẻ biết nắm bắt một cách nhanh nhạy các thông tin, đặc biệt là các thông tin khoa học - công nghệ và thông tin về thị trường. Bởi vì, nhờ nắm bắt được thông tin mà thay đổi công nghệ để có thể kịp thời sản xuất ra những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, giúp cho việc lưu thông hàng hóa nhanh hơn. Việc nắm bắt thông tin kịp thời, nhanh chóng, chính xác còn giúp cho người sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường, dự báo và đón đầu nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng và xã hội, nhờ đó, có thể giành được chiến thắng trong cuộc cạnh tranh gay gắt trên thương trường. 1.3. Khoa học trở thành một lực lượng cách mạng, biến đổi căn bản diện mạo và tính chất của nền sản xuất xã hội 1.3.1. Về mặt lý luận Trong thời kỳ cổ đại, việc sử dụng khoa học vào sản xuất còn ít ỏi, trồng trọt, chăn nuôi và nghề thủ công chủ yếu dựa vào tri thức kinh nghiệm. Từ thế kỷ XVII, khoa học phát triển, vai trò của khoa học ngày càng quan trọng đối với sản xuất và đời sống. Nền công nghiệp cơ khí lớn sẽ không thể có được nếu không có sự vận dụng tự giác những quy luật của tự nhiên do khoa học khám phá ra. Càng về sau, khoa học càng tác động mạnh mẽ đến sản xuất, khoa học trở thành một lực lượng cách mạng, biến đổi căn bản diện mạo và tính chất của nền sản xuất xã hội. Trong sự phát triển của lực lượng sản xuất, khoa học đóng vai trò ngày càng to lớn. Sự phát triển của khoa học Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 9 [...]... và công nghệ hiện đại" bắt đầu từ những năm 50, sau Ðại chiến thế giới lần thứ hai, có đặc điểm là phát triển rất mạnh mẽ, khoa học gắn liền với công nghệ (trước kia ta gọi là kỹ thuật) Kỹ thuật gắn với khoa học làm một Bên cạnh khái niệm "cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại", còn có khái niệm "cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba" (Cách gọi này xuất phát từ khía cạnh công nghiệp) Xét khía... những xu hướng phát triển khoa học ngày nay Công nghệ cao đặt ra đòi hỏi mới đối với giáo dục - đào tạo: Xưa nay ta vẫn dùng các khái niệm "quốc sách", "nền tảng" để nói lên vị trí, vai trò của giáo dục trong xã hội Song với sự phát triển như vũ bão của khoa học Ờ công nghệ trên thế giới hiện nay có lẽ các khái niệm ta vẫn dùng chưa nói hết được vai trò đặc biệt hiện nay của giáo dục Hoạt động công... trực tiếp đối với nó, đã trở thành một trong những yếu tố quyết định và thúc đẩy khoa học tiếp tục phát triển Quá trình tự động hóa sản xuất do cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật đem lại đã mở ra một thời đại mới cho sự tiến bộ kỹ thuật gắn với những thành tựu khoa học trong lĩnh vực điện tử, tin học, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật điều khiển tự động Điều đó tạo ra khả năng chuyển sang những hình thức tự... tăng nhanh các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ giá trị cao Muốn đạt mục tiêu trên phải đổi mới công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế, phải sử dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 25 TiÓu luËn triÕt häc Chương 3 Khoa học - Công nghệ với sự nghiệp đổi mới hiện nay Thế giới đang bước vào một thế kỷ mới Do tác động của khoa học công nghệ thế giới cũng đang... nhân tạo với những thuộc tính hoàn toàn mới, thực hiện tự động hoá từng phần hoặc toàn bộ quá trình sản xuất, đổi mới nhanh chóng công nghệ, tự động hoá cả các quá trình quản lý Cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại là sự cải tổ căn bản trong sự phát triển của Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 10 TiÓu luËn triÕt häc lực lượng sản xuất mà những nét chủ yếu của nó là biến khoa học thành lực lượng chủ đạo của sản xuất,... thế kỷ 18 và được phát triển mạnh hơn cao hơn với việc ứng dụng rộng rãi của điện khí hoá từđầu thế kỷ 19 Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hay còn gọi là cuộc cách mạng khoa học - công nghệ Khởi đầu từ những thập niên 50 của thế kỷ 20 với tên gọi này người ta muốn nhấn mạnh đến sự kết nối trực tiếp từ những phát minh khoa học đến những ứng dụng vào kỹ thuật công nghệ Nếu trước đây từ Nhóm 1- Lớp TDL&MMT... cạnh công nghiệp) Xét khía cạnh trình độ kỹ thuật thì khái niệm lâu nay vẫn dùng là "cuộc cách Nhóm 1- Lớp TDL&MMT 27 TiÓu luËn triÕt häc mạng khoa học - công nghệ hiện đại" Giai đoạn phát triển mới của nó là những công nghệ cao Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với giai đoạn phát triển mới là công nghệ cao đang làm đảo lộn cả thế giới, thay đổi một cách cơ bản không chỉ lực lượng sản xuất... phần tích cực rút ngắn quá trình này Trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay, việc tìm ra những công nghệ mới, vật liệu mới và những nguồn năng lượng mới đã xuất hiện một kiểu tăng trưởng mới về chất - tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu trong điều kiện sản xuất phát triển dựa trên cơ sở cuộc cách mạng khoa học hiện đại Khoa học công nghệ là điều kiện để có sản phẩm cuối cùng đạt... nghệ mới chỉ mất vài năm Và có nhiều cái còn nhanh hơn; khoa học trực tiếp chuyển thành công nghệ và sản xuất Ðiều Mác nói: khoa học phát triển tới một lúc nào đó sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, và khoa học trực tiếp làm ra sản phẩm, đã trở thành hiện thực Nó thể hiện rất rõ trong các ngành công nghệ cao Có thể nói rằng cuộc cách mạng khoa học mới hay còn gọi là "cuộc cách mạng khoa học và... chính của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại đang diễn ra trên toàn thế giới 3.2 Sự ra đời và phát triển của ngành công nghệ cao Khái niệm "công nghệ cao" cũng chỉ mới xuất hiện từ những năm 70 80 trở lại đây Có nhiều cách khác nhau để đánh giá về trình độ kỹ thuật, trình độ công nghệ của một nền sản xuất, song thông thường người ta đánh giá theo bốn trụ cột chính Thứ nhất là khoa học về sự . Nguyễn Thị Hồng Vân Lớp: Truyền dữ liệu và mạng máy tính - M11CQCT 0 1- B Hà Nội, tháng 12 - 2 011 TiÓu luËn triÕt häc MỤC LỤC MỤC LỤC 1 Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài 3 . là: - Máy kéo Sợi (17 35) và tiếp sau là máy dệt. - Máy hơi nước (17 84) và tiếp sau đó làôtô chạy bằng hơi nước (17 89). - Đầu tàu hoả chạy bằng hơi nước (18 03) - Tàu biển chạy bằng hơi nước (18 51) -. nước (18 51) - Động cơ đốt trong (18 60) và tiếp sau là ôtô chạy bằng động cơ đốt trong (18 86). - Điện tín (18 43), liên lạc điện thoại (18 75), trạm điện thoại (18 78) - Đèn điện (18 78) -Từ đầu thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật với sự nghiệp đổi mới hiện nay, Vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật với sự nghiệp đổi mới hiện nay, Vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật với sự nghiệp đổi mới hiện nay, Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài, Chương 3. Khoa học - Công nghệ với sự nghiệp đổi mới hiện nay

Từ khóa liên quan