Đề cương thực hành mạng máy tính

26 1.8K 7
Đề cương thực hành mạng máy tính

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề cương, quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HTMT & TT *** CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Môn học: THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH Mã mơn học: TH427 Số đơn vị học trình: 01 Học kỳ áp dụng: Học kỳ I - Năm học 2004-2005 Đối tượng học: Kỹ sư tin học, Cử nhân Lý tin – Tốn tin (Đề cương mơn học năm học trước khơng cịn giá trị học kỳ này) A TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU CỦA MƠN HỌC Mục đích: Mơn học nhằm trang bị cho người học kiến thức quản trị mạng Windows 2000, bao gồm nội dung sau: • Quản trị mạng ngang hàng với máy tính cài đặt Windows 2000 Professional • Quản trị mạng theo mơ hình Miền với Active Directory Windows 2000 Server Yêu cầu: Sau thực tập người học phải có khả sau: • Trình bày đặc điểm hệ điều hành thuộc họ MS-Windows • Trình bày kiến trúc hệ điều hành Windows 2000 • Trình bày điểm Windows 2000 so với hệ điều hành trước • Trình bày khác biệt hai mơ hình mạng Workgroup Domain • Quản trị hệ điều hành windows 2000 Professional khía cạnh sau: o Biết cách thay đổi tên máy tính, tên nhóm, địa IP máy tính o Phân biệt nhóm người dùng khác hệ thống o Tạo tài khoản người dùng o Thay đổi thông tin người dùng o Đặt lại mật cho người dùng o Tạo nhóm người dùng thay đổi thành viên nhóm người dùng o Trình bày loại quyền khác hệ thống tập tin NTFS o Biết cách phân quyền tập tin hay thư mục cho người dùng khác o Trình bày quyền chia sẻ tập tin o Biết cách chia sẻ tập tin theo quyền truy cập khác o Tìm kiếm truy cập tài nguyên chia sẻ mạng o Phân biệt khác biệt Quyền hệ thống tập tin quyền chia sẻ tập tin • Cài đặt quản trị dịch vụ tên miền (DNS), bào gồm nội dung cụ thể sau: o Trình bày mơ hình hoạt động, cách thức tổ chức dịch vụ DNS o Cài đặt dịch vụ DNS Windows 2000 Server o Tạo Domain theo yêu cầu khác o Đặt tên miền cho máy tính o Cấu hình máy trạm sử dụng DNS server o Tìm kiếm máy tính theo tên miền Ngơ Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 • Cài đặt quản trị miền Windows 2000 Server, gồm nội dung cụ thể sau: o Cài đặt dịch vụ Active Directory o Đưa máy tính trạm vào miền o Thiết lập quản lý người dùng nhóm người dùng miền o Chia sẻ tài nguyền máy phục vụ o Sử dụng tài nguyền chia sẻ miền từ máy trạm o Tạo thư mực người dùng (Home Directory) o Hiển thị kiện o Kiểm tra hệ thống B MÔN TIÊN QUYẾT: ƒ Mạng máy tính C PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Sinh viên tự đọc lý thuyết có liên quan đến phần thực hành Các buổi thực hành thiết kế theo chủ đề riêng sinh viên phải buổi Sinh viên phải đọc chuẩn bị trước công việc phải làm theo yêu cầu buổi D HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ - Thi thực hành: 10 điểm E TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Thế Bảo, Phương Lan, Microsoft Windows 2000 – Cài đặt & Quản trị, Nhà xuất mũi cà mau Phạm Thế Bảo, Phương Lan, Microsoft Windows 2000 – Cài đặt & Quản trị, Nhà xuất mũi cà mau, Ấn dành cho sinh viên [Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi], Giáo trình Mạng máy tính, Khoa CNTT, 2005 F ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Buổi Bài Chủ đề Mạng ngang hàng với Windows 2000 Cài đặt Active Directory Quản trị người dùng miền Chính sách an tồn miền Chia sẻ tài nguyên miền home directory -> -> 10 -> 14 15 -> 18 19->25, Bài 22 23 làm thêm Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 Theo dõi hệ thống 26 -> 33 (Xem chi tiết thực tập trang tiếp theo) Cán biên soạn Ngô Bá Hùng YÊU CẦU THỰC HÀNH Buổi 1: Mạng ngang hàng với Windows 2000 Bài 1: Đổi tên máy tính, tên nhóm, địa IP máy tính - Khởi động hệ điều hành Windows 2000 Professional - Nhấp tổ hợp phím Ctrl-Alt-Del để đăng nhập vào máy với tài khoản người quản trị: ƒ User Name: Administrator ƒ Password: - Nhấp chuột phải lên biểu tượng My Computer \ Chọn Properties \ Chọn Network Identification \ Chọn Properties để mở cửa sổ Indentification Changes cho phép thay đổi thông tin Tên (Computer Name) tên Miền (Domain) hay Tên nhóm (Workgroup): ƒ ƒ Hãy đổi tên máy thành: PZZMX, Với ZZ số hiệu phòng mà bạn thực tập, X số thứ tự máy tính phịng Ví dụ bạn ngồi máy số 10 phịng P3.2 tên máy bạn là: P32M10 Đổi tên nhóm (Workgroup) thành: NhomN, với N số thứ tự nhóm thực tập bạn - Chọn Menu Start \ Settings \ Control Panel \ Network and Dial-up Connections \ Local Area Connection \ Properties \ Internet Protocol \ Properties để mở cửa sổ cấu hình địa IP cho máy tính: ƒ Đặt địa IP máy là: 192.168.N.X, Với N số thứ tự nhóm thực hành bạn, X số thứ tự máy tính bạn ngồi Ví dụ bạn thuộc nhóm ngồi máy số 10, đặt địa IP 192.168.2.10 Bài 2: Tạo tài khoản cục - Đăng nhập vào máy tính Windows 2000 Professional với tài khoản Administrator - Chọn Menu Start \ Settings \ Control Panel \ Administration Tools \ Computer Management để mở cửa sổ Computer Management cho phép quản trị máy tính tại: ƒ Mở thư mục System Tools \ Local User and Groups \ Users: ƒ Liệt kê danh sách người dùng có hệ thống ƒ Nhấp chuột phải lên thư mục Users \ Chọn New để mở cửa sổ New User cho phép tạo người dùng ƒ Giả sử bạn tên Nguyễn Thành Thật, tạo tài khoản cho bạn với thông tin sau: ƒ User name: ntthat ƒ Full name: Nguyen Thanh That ƒ Description: Sinh vien thuc tap ƒ Password: ƒ Là thành viên nhóm Administrator (Chọn thẻ Member of) - Logoff khỏi hệ thống (Chọn Start \ Shutdown \ Log off ) Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 - Đăng nhập lại với tài khoản: ntthat vừa tạo - Tạo thêm hai tài khoản mới: ƒ Tài khoản có tên user thuộc nhóm Users ƒ Tài khoản superman thuộc nhóm Power Users - Lần lượt đăng nhập vào hệ thống tài khoản user superman Mỗi lần đăng nhập thực việc sửa đổi hệ thống Ghi nhận lại trường hợp thành công, trường hợp thất bại Bài 3: Thay đổi thông tin tài khoản - Đăng nhập vào máy Windows 2000 Professional tài khoản Administrator - Mở cửa sổ Computer management \ Mở thư mục Users Nhấp chọn lên tài khoản user tạo: ƒ ƒ ƒ Nhấp chuột phải lên người dùng user \ Chọn Set password để đặt lại mật cho người dùng Thay đổi Full Name người dùng superman thành Nguoi Sieu Dang đặt thuộc tính yêu cầu người superman phải thay đổi mật kể từ lần đăng nhập Lần lượt đăng nhập vào hệ thống tài khoản user superman Bài 4: Quản trị nhóm cục - Đăng nhập vào máy Windows 2000 Professional tài khoản Administrator - Mở cửa sổ Computer Management cho phép quản trị máy tính tại: ƒ ƒ ƒ ƒ Mở thư mục System Tools \ Local User and Groups \ Group: Hãy liệt kê nhóm có hệ thống Liệt kê tên thành viên nhóm Administrators Nhấp chuột phải lên thư mục Group \ Chọn New Group để mở cửa sổ New Group cho phép tạo nhóm mới: ƒ Hãy tạo nhóm có tên SinhVien đưa tài khoản tạo Bài làm thành viên nhóm Bài 5: Quyền hệ thống tập tin NTFS - Đăng nhập vào máy Windows 2000 Professional tài khoản Administrator - Tạo thư mục D:\NhomN , với N số thứ tự nhóm thực tập bạn - Nhấp chuột phải lên thư mục D:\NhomN \ Properties \ Security để mở cửa sổ cho phép thông tin quyền thư mục này: ƒ ƒ ƒ ƒ Hãy cho biết người dùng nhóm người dùng có quyền thư mục D:\NhomN Bỏ dấu chọn chọn Allow inheritable from parent to propagate to this object chọn Copy để loại bỏ quyền thừa hưởng từ thư mục cha Loại bỏ nhóm Everyone khỏi danh sách nhóm có quyền thư mục D:\NhomN Trên thư mục D:\NhomN: ƒ Cho superman có quyền Modify, Write, Read & Execute, List folder content ƒ Administrator có quyền Full Control - Lần lượt đăng nhập vào hệ thống tài khoản user, superman Mỗi lần đăng nhập thực việc tạo thư mục thư mục D:\NhomN Ghi nhận lại trường hợp thành công trường hợp thất bại - Đăng nhập trở lại tài khoản Administrator - Trên thư mục D:\NhomN phân thêm cho nhóm SinhVien tạo Bài quyền Write, Read & Execute, - Đăng nhập trở lại tài khoản user Tạo thư mục thư mục D:\NhomN Ghi nhận lại kết thành công hay thất bại Bài 6: Chia sẻ liệu - Đăng nhập vào Windows 2000 Professional tài khoản Administrator Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 - Tạo thư thư mục D:\NhomN\public, D:\NhomN\softs, D:\NhomN\SinhVien, D:\NhomN\superman - Chia sẻ thư mục sau: Thư mục D:\NhomN\public D:\NhomN\softs D:\NhomN\SinhVien D:\NhomN\superman Nguời/Nhóm người Everyone Everyone superman SinhVien superman Full x Change Read x x x x x x x ( HD: Để chia sẻ thư mục nhấp chuột phải lên thư mục \ chọn Sharing \ Chọn Share this folder Nhập tên mà thư mục nhìn thấy từ máy khác ô Share name Chọn Permissions để phân quyền chia cho thư mục này) - Lần lượt đăng nhập vào máy tính với tài khoản user, superman Mỗi lần truy xuất đến thư mục chia sẻ máy bạn public, softs, SinhVien, superman thực việc tạo thư mục thư mục Ghi nhận lại trường hợp thành công trường hợp thất bại - Lưu ý: Truy cập đến thư mục chia sẻ tiện ích : My Network Places Buổi 2: Cài đặt DNS Active Directory Bài 7: Cài đặt cấu hình dịch vụ DNS - Yêu cầu: Hai sinh viên ngồi cạnh kết hợp lại thành cặp, máy tính khởi động Windows 2000 Server, máy tính khởi động Windows 2000 Professional - Đăng nhập vào Windows 2000 Server với tài khoản Administrator - Đổi tên máy tính địa IP server theo qui tắc số - Cài đặt dịch vụ DNS (Tham khảo tài liệu chi tiết) - Tạo Domain theo nguyên tắc sau: ƒ Kiểu: Standard Primary ƒ Forward Domain: XY.nhomN.cit, với X Y số hiệu hai máy tính tạo thành cặp ƒ Thêm vào tên máy tính cho hai máy tính cặp bạn máy tính khác - Đăng nhập vào Windows 2000 Professional máy tính cịn lại với tài khoản Administrator ƒ Khai báo sử dụng DNS server vừa cài đặt ƒ Ping đến máy tính đặt tên miền Bài 8: Cài đặt Active Directory - Đăng nhập vào Windows 2000 Server với tài khoản Administrator - Cài đặt Active Directory cho Domain tạo Bài - - ƒ \Start \ run \ dcpromo (Tham khảo tài liệu chi tiết) Thực thi chương trình Active Directory Users And Computer: ƒ Click Start, Programs\Administrative Tools\ Active Directory Users and Computers ƒ Khảo sát thư mục Active Directory Users And Computers, liệt kê thành phần có thư mục Đưa máy tính Windows 2000 Professional vào miền vừa tạo: Ngơ Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 ƒ Đăng nhập vào Windows 2000 professional muốn đưa vào miền tài khoản Administrator Nhấp chuột phải lên biểu tượng My Computer \ Chọn Properties \ Chọn Network Identification \ Chọn Properties để mở cửa sổ Indentification ƒ Chọn Domain, nhập tên Miền muốn đưa máy tính vào (tên miền theo kiểu cũ) Nhập tài khoản mật người dùng Miền có quyền đưa máy tính vào miền Trong trường hợp nhập tài khoản Administrator miền Trên Windows 2000 Server, tìm lại máy tính Windows 2000 Profession vừa đưa vào miền thư mục Active Directory Users And Computer; thư mục Computer ƒ - Bài 9: Khảo sát thư mục AD Trong học bạn sử dụng AD để hiển thị thiết đặc mặc định tài khoản người dùng tạo Bạn tạo số đơn vị tổ chức (OU – Organization Unit) Một đơn vị tổ chức đóng vai trò nơi chứa đựng đối tượng người dùng chẳng hạn Đăng nhặp vào Windows 2000 Server với tài khoản Administrator Click Start, Programs\Administrative Tools\ Active Directory Users and Computers Double-click the Builtin object Cho biết tên nhóm mặc định kiểu chúng? Double-click the Administrators group, Chọn thẻ Member Ai thành viên nhóm Administrators? Double-click lên nhóm Users Click lên thẻ Managed By Click Change Một danh sách tài khoản liệt kê Điều có nghĩa bạn gán quyền quản trị lên nhóm Click Cancel Click lên biểu tượng Miền để chọn Click chuột phải lên đối tượng Users chọn Properties Ghi nhận lại thông tin hiển thị Click Cancel Click chuột phải lên đối tượng Users chọn View, Advanced Features 10 Click chuột phải lên đối tượng Users chọn Properties Chọn thẻ Security Ghi nhận lại người có quyền đối tượng Users 12 Click Cancel Buổi 3: Quản trị người dùng miền Bài 10: Tạo đơn vị tổ chức Tạo đơn vị tổ chức cho phép bạn đặt người dùng trực tiếp vào đơn vị thực việc gán quyền dựa đơn vị Điều cho phép việc quản trị linh hoạt ta thực việc phân cấp quản lý Khi người dùng thay đổi đơn vị làm việc, ta cần chuyển tài khoản họ sang đơn vị tổ chức tương ứng nhờ họ có đủ quyền cần thiết cho công việc đơn vị Đăng nhặp vào Windows 2000 Server với tài khoản Administrator Click Start, Programs\Administrative Tools\Active Directory Users and Computers Trên menu, chọn Action, New, Organizational Unit để tạo đơn vị tổ chức có tên là: Sales, Marketing Production Bài 11: Tạo tài khoản người dùng đơn vị tổ chức Để dễ dàng cho việc quản trị, ta nên tạo người dùng đơn vị tổ chức để họ nhóm Users tổng quát Đăng nhặp vào Windows 2000 Server với tài khoản Administrator Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 Click Start, Programs\Administrative Tools\Active Directory Users and Computers Chọn OU Sales tạo Bài 10 Tạo tài khoản cho Jon Linda thuộc OU bước sau: - Click chuột phải OU Sales chọn New\User menu - Nhập thông tin chi tiết sau cho Jon First Name Last Name Full Name User logon name Jon Lyons Jon Lyons jon.lyons - Click Next - Nhập mật jon Chọn Check boxes “User cannot change password” “Password never expires”, chọn Next - Chọn Finish để tạo người dùng Jon - Tiếp tục tạo người dùng thứ hai Linda có thuộc tính sau: First Name Linda Last Name Seconi Full Name Linda Seconi User logon name linda.seconi Password linda User cannot change password Password never expires Tạo tài khoản người dùng OU Marketing theo thông tin sau: First Name Joe Last Name Smith Full Name Joe Smith User logon name joe.smith Password joe User cannot change password Password never expires Tạo tài khoản người dùng OU Production theo thông tin sau: First Name Sam Last Name Jones Full Name Sam Jones User logon name sam.jones Password sam User cannot change password Password never expires Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 First Name Sue Last Name Brown Full Name Sue Brown User logon name sue.brown Password sue User cannot change password Password never expires First Name Bob Last Name Addy Full Name Bob Addy User logon name bob.addy Password bob User must change password at next logon Account is disabled Click chuột phải lên người dùng Bob Addy chọn Move để chuyển sang OU Sales Mở rộng OU Sales để kiểm tra người dùng Bob Addy có thành viên không Bài 12: Xem thông tin mặc định tài khoản người dùng Sau đăng nhập vào miền với tài khoản Administrator mở công cụ Active Directory Users and Computers, thực công việc sau: Double-click lên người dùng Bob Addy OU Sales Nhập vào thông tin chi tiết sau: Office D202 Telephone Number 9708939 E-Mail bob.addy@domain.com Title (Organization) Mr Department Information Technology Company Acme Computing Click OK để chấp nhận thay đổi Double-click lên người dùng linda.seconi OU Sales, ngăn cấm đăng nhập vào miền từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8am đến 5pm (Chọn thẻ Account \ Logon Hours…) Log off khỏi server Logon vào miền với tài khoản linda.seconi từ máy Windows 2000 Professional Thành công hay thất bại? Có thơng báo hiển thị ? Nếu khơng thể đăng nhập được, cho biết lý Bạn đăng nhập vào miền với tài khoản khác mà bạn tạo? tài khoản nào? Bài 13: Gán điều khiển (Delegating Control) Trong tập bạn cho Linda.Seconi thành người quản trị OU Sales Khi trở thành nhà quản trị OU Sales, thay đổi tài khoản người dùng OU Sales Đăng nhập vào Windows 2000 Server với tài khoản Administrator Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 Chạy công cụ Active Directory for Users and Computers Mở miền Nhấp chuột phải lên OU Sales chọn Delegate Control Trên form Delegation of Control Wizard chọn Next Click nút Add để hiển thị danh sách người dùng nhóm người dùng Chọn người dùng Linda.Seconi Click nút Add, Click nút Next Cấp quyền hình Click Finish Bài 14: Quản trị người dùng đơn vị tổ chức Trong phần bạn đăng nhập vào miền với tài khoản Linda.Seconi thực việc quản trị người dùng Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 Đăng nhập vào Windows 2000 Server với tài khoản Linda.Seconi Bạn nhận thông báo lỗi người dùng bình thường khơng đuợc phép đăng nhập vào miền từ máy Server Để cho phép người dùng miền đăng nhập vào server thực bước sau: - Đăng nhập với tài khoản Administrator - Click Start, Programs\Administrative Tools\Domain Controller Security Policy - Chọn thư mục Security setting \ Local Policies \ User Right Assigment - Trên cửa sổ bên phải nhấp đúp vào Log on Locally - Bấm nút Add, Chọn nút Browse \ chọn Domain Users, Bấm nút Add, Bấm nút OK - Bấm nút OK , bấm nút OK thoát - Khởi động lại Server Đăng nhập vào Windows 2000 Server với tài khoản Linda.Seconi Thực thi công cụ Directory for Users and Computers Chọn OU Sales - Double-click lên người dùng Jon Lyons - Click lên Account - Double-click vào nút Logon Hours thay đổi đăng nhập Jon thành từ 8am đến 5pm từ thứ hai đến thứ sáu - Click Ok Việc thay đổi có thành cơng khơng ? Chọn OU Marketing Double-click lên tài khoản người dùng Sam Jones để hiển thị thuộc tính người dùng Thử thay đổi đăng nhập người dùng Thông báo xuất hiện? Giải thích bạn thay đổi tài khoản này? Chọn OU Sales Click chuột phải tài khoản Jon Lyons chọn Reset - Cửa sổ bên cho phép bạn đặt lại mật cho Jon Lyons - Click Cancel 10 Log off khỏi tài khoản Linda.Seconi Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ 10 Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 Thêm nhóm “Intranet Users” thành viên nhóm Tech Support Điều xảy ra? Giải thích lý do? 10 Mở cửa số Properties nhóm Intranet Users 11 Thêm nhóm Tech Support thành viên Intranet Users Điều xảy ra? 12 Giải thích lý ? 13 Log off khỏi miền Bài 16: Tạo sách nhóm (Creating a group policy) Các sách nhóm thiết đặc hay cấu hình mà chúng áp dụng vào cho người dùng, nhóm người dùng, đơn vị tổ chức hay miền Một Administrator tạo Group Policy để cấu hình cho máy tính hay thiết đặt cho người dùng hình desktop, thư mục, mật mặc định Đăng nhập vào Windows 2000 Server với tài khoản Administrator Thực thi chương trình Active Directory for Users and Computers Mở domain click vào OU Sales Chọn Properties Click vào thẻ Group Policy - Click nút New - Đổi tên policy thành Sales OU Group Policy Chọn Sales OU Group Policy click nút Edit Cửa sổ Group policy mở Cửa sổ cho phép thiết đặt thông số cho người dùng máy tính Mở thư mục Administrative Templates Mở tiếp thư mục Start Menu & Taskbar Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ 12 Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 - Một danh sách chọn lựa hiển thị Nhấp đúp lên tùy chọn Disable and remove links to Windows Update Properties Hộp hội thoại sau mở - Click nút Disabled button để khóa thiết đặt - Click OK Thiết đặt lúc xuất với trạng thái bị khóa (Disabled) cửa sổ Group Policy Editor Cấu hình thiết đặt sau: Remove Run menu from Start Menu: Enabled Desktop\Active Desktop\Enable Active Desktop: Enabled Active Desktop Wallpaper: Enabled Wallpaper Name c:\winnt\surf.bmp 10 Đóng cửa sổ Group policy editor 11 Đóng cửa sổ Properties OU Sales 12 Đóng Active Directory users and computers Bài 17: Kiểm tra sách nhóm (Testing the Group Policy) Trong số 16, sách nhóm vừa áp dụng cho thành viên OU Sales Có hai thành viên Linda.Seconi Jon Lyons Bạn kiểm tra sách để hiểu rõ hoạt động Log on vào Server với tài khoản Linda.Seconi Có wallpaper hiển thị ? Trên menu start có mục RUN command khơng? Logon vào Windows 2000 Professional với tài khoản Jon.Lyons Có wallpaper hiển thị có RUN command menu Start? Log off khỏi Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Logon vào Windows 2000 Professional tài khoản Joe.Smith Chính sách nhóm có tác dụng khơng? Ngơ Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ 13 Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 Nếu không, ? 10 Log off khỏi Windows 2000 Professional Bài 18: Dừng áp dụng sách nhóm (Disabling the Group Policy) Đăng nhập vào Server với tài khoản Administrator Thực thi chương trình Active Directory for Users and Computers Truy cập vào cửa sổ Properties OU Sales chọn Group Policy Click vào nút Options Chọn tùy chọn Disabled để dừng việc áp dụng sách nhóm Click Ok để xác nhận Log off khỏi tài khoản Administrator Log on vào miền với tài khoản Linda.Seconi để kiểm tra xem sách nhóm cịn tác dụng khơng Chính sách nhóm hết hiệu lực ? Log off khỏi server Buổi 5: Chia sẻ tài nguyên miền home directory Bài 19: Tạo chia sẻ tài nguyên sử dụng Windows Explorer (Creating and sharing a resource using Windows Explorer) Trong tập này, bạn sử dụng Explorer để tạo thư mục kiểm tra quyền tập tin NTFS Thư mục chia sẻ với quyền khác Bạn truy cập tài nguyên chia sẻ từ máy tính trạm Log on vào Server với tài khoản Administrator Sử dụng Active Directory for Users and Computers để thêm Joe.Smith, Linda.Seconi Sam.Jones vào nhóm Intranet Users Mở cửa sổ Windows Explore (Click chuột phải lên biểu tượng My Computer, chọn Explorer) Truy cập vào đĩa D Tạo thư mục có tên tempX (Trong X số hiệu máy bạn) Nhấp chuột phải thư mục tempX chọn Properties Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ 14 Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 - Chọn thẻ security Một danh sách quyền thư mục trình bày lên Trong nhóm Everyone có quyền Full Control - Click OK Nhấp chuột phải lên thư mục tempX chọn Sharing - Chọn tùy chọn Share this folder - Mô tả tên chia sẻ Common - Click nút Permissions Hãy hạn chế mức độ truy cập vào thư mục chia sẻ Lưu ý quyền người dùng tài nguyên mạng hình thành từ quyền chia sẻ quyền hệ thống tập tin Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ 15 Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 - Remove nhóm Everyone - Click nút Add chọn nhóm Tech Support với quyền Full Control - Click nút Add chọn nhóm Intranet Users với quyền Read Quyền chia sẻ lúc hình Sau thiết đặt quyền mong muốn, click OK để đóng hộp hội thoại Trong cửa sổ Explorer bạn thấy biểu tượng bàn tay nhỏ thư mục d:\tempX, thể thư mục chia 10 Log off khỏi Server 11 Log on vào máy trạm với tài khoản Linda.Seconi 12 Sử dụng My Network Places, tìm server có thư mục chi sẻ 13 Double-click lên thư mục chia sẻ Common 14 Thử tạo tập tin thư mục Common, cách nhấp chuột cửa sổ, chọn New Text Document 15 Có thể tạo tập tin không ? 16 Nếu không, ? 17 Log off khỏi máy trạm 18 Đăng nhập lại vào máy trạm với tài khoản Sue.Brown Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ 16 Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 19 Thay sử dụng My network places, thực việc ánh xạ ổ đĩa đến tài nguyên chia sẻ Đây cách khác để truy cập đến tài ngun, nhiên địi hỏi bạn phải biết trước vị trí tài nguyên 20 Nhấp chuột phải lên biểu tượng My Computer chọn Map Network Drive 21 Nhập vào vị trí tài nguyên muốn truy cập đến vào hộp hội thoại - Bạn phải mô tả tên Server tên tài nguyên chia sẻ Trong trường hợp \\ServerName\common - Click Finish 22 Thử tạo tập tin thư mục Common 23 Có thể thực thành cơng ? 24 Nếu không, sao? 25 Log off khỏi máy trạm Bài 20: Công bố tài nguyên chia sẻ AD (Publishing a shared resource in Active Directory) Việc chia sẻ thư mục theo kiểu truyền thống thời gian để tìm kiếm muốn truy cập đến Đối với Windows 2000, cho phép tài ngun cơng bố AD nhờ dễ dàng việc tìm kiếm chúng Log on vào Server với tài khoản Administrator Thực thi chương trình Active Directory for Users and Computers Nhấp chuột phải lên tên domain chọn New \ Shared Folder - Nhập tên, chẳng hạn Common Files địa mạng tài nguyên, bao gồm tên server tên chia sẻ - Click OK Thư mục chia sẻ xuất khung bên phải cửa sổ AD Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ 17 Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 Bài 21: Định vị tài nguyên chia sẻ AD (Locating a shared resource in Active Directory) Các thư mục chia công bố AD dễ dàng định vị nối kết đến Log on vào máy trạm với tài khoản Linda.Seconi Thực chương trình Active Directory for Users and Computers Nhập chuột phải biểu tượng miền chọn Find - Trong họp menu chọn lựa Find, chọn Shared folders - Click Find Now Một danh sách thư mục chia sẻ trình bày - Nhấp chuột phải lên thư mục chia sẻ Common Files chọn Map Network Drive Chọn ký tự cho ổ đĩa ánh xạ đến thư mục chia sẻ Lưu ý, để tránh nối kết đến thư mục cách tự động đăng nhập vào, bỏ dấu check tùy chọn : Reconnect at logon Click Finish Bạn nối kết đến tài nguyên chia sẻ Bài 22 : Tạo tập tin kịch bảng đăng nhập (Logon Scripts) Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ 18 Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 Một logon script chuỗi lệnh thực thi người dùng đăng nhập vào mạng Log on vào Server với tài khoản Administrator Thực thi chương trình Active Directory for Users and Computers Nhấp chuột phải lên OU Sales chọn Properties Chọn thẻ Group Policy chọn nút Edit để biên soạn Group Policy cho OU Sales Mở thư mục User Configuration \ Administrative Templates \ System \ Logon/Logoff Bật tùy chọn Run Logon Scripts Visible Mở thư mục User Configuration\ Windows Settings\ Scripts nhấp đúp vào Logon Nhấp chuột phải bên cửa sổ chọn New \ Text Document Đổi tên thành Sales.cmd Nhấp chuột phải lên tập tin Sales.cmd chọn Edit Điều gọi trình soạn thảo Notepad Nhập dịng sau vào tập tin REM this is a log on script for the Sales OU Echo Welcome %USERNAME%, member of the Sales OU Pause Chọn Save đóng Notepad 10 Chọn nút Add cửa sổ Logon Properties Nhập Sales.cmd tên script nhấp OK 11 Click OK để đóng cửa sổ Logon Properties 12 Click OK để đóng cửa sổ Sales Properties 13 Đóng chương trình Active Directory for Users and Computers Bài 23: Kiểm tra Login Script (Testing the logon script) Đăng nhập vào máy tính trạm với tài khoản Linda.Seconi Login script có thực khơng ? Nếu có, thơng tin hiển thị? Nếu Login Script không thực hiện, theo bạn sao? Log off khỏi máy trạm Log on lại vào máy trạm với tài khoản Sue.Brown Logon script có thực khơng ? Nếu không, theo bạn sao? Log off khỏi máy tính Ngơ Bá Hùng – Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin – Đại Học Cần Thơ 19 Quản trị mạng Microsoft Windows 2000 - v1 Bài 24: Home Directories Trong tập này, bạn phải tạo thư mục chia sẻ Server sử dụng để làm thư mục người dung (Home Directory) Bạn ánh xạ thư mục người dùng cho người dùng tương ứng nhờ họ đăng nhập vào mạng họ có ổ đĩa ánh xạ đến thư mục người dùng họ Server Log on vào server với tài khoản Administrator Thực thi chương trình Active Directory for Users and Computers Mở rộng thư mục OU Marketing Nhấp chuột phải lên người dùng Joe Smith chọn Properties Mở chương trình Windows (Start\ Programs\ Accessories\ Windows Explorer) Tạo thư mục ổ D: có tên UsersX (với X số máy bạn, ví dụ: d:\users1) Nhấp chuột phải thư mục UsersX chọn Sharing Nhập tên chia sẻ Users Click OK Trong Windows Explorer, mở thư mục UsersX Hãy liệt kê thư mục UsersX 10 Chuyển trở lại cửa sổ Properties window Joe Smith - Chọn thẻ Profile - Chọn Connect H:, \users\joe.smith - Click OK Ngô Bá Hùng – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Cần Thơ To: \\TenServer 20 ... XY.nhomN.cit, với X Y số hiệu hai máy tính tạo thành cặp ƒ Thêm vào tên máy tính cho hai máy tính cặp bạn máy tính khác - Đăng nhập vào Windows 2000 Professional máy tính cịn lại với tài khoản Administrator... cửa sổ cấu hình địa IP cho máy tính: ƒ Đặt địa IP máy là: 192.168.N.X, Với N số thứ tự nhóm thực hành bạn, X số thứ tự máy tính bạn ngồi Ví dụ bạn thuộc nhóm ngồi máy số 10, đặt địa IP 192.168.2.10... Hãy đổi tên máy thành: PZZMX, Với ZZ số hiệu phòng mà bạn thực tập, X số thứ tự máy tính phịng Ví dụ bạn ngồi máy số 10 phịng P3.2 tên máy bạn là: P32M10 Đổi tên nhóm (Workgroup) thành: NhomN,

Ngày đăng: 14/08/2012, 09:19

Hình ảnh liên quan

D. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ - Đề cương thực hành mạng máy tính
D. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Các chính sách nhóm là những thiết đặc hay những cấu hình mà chúng có thể được áp dụng vào cho những người dùng, nhóm người dùng, các đơn vị tổ chức hay các miền - Đề cương thực hành mạng máy tính

c.

chính sách nhóm là những thiết đặc hay những cấu hình mà chúng có thể được áp dụng vào cho những người dùng, nhóm người dùng, các đơn vị tổ chức hay các miền Xem tại trang 12 của tài liệu.
9. Cấu hình các thiết đặt sau: - Đề cương thực hành mạng máy tính

9..

Cấu hình các thiết đặt sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.
8. Quyền chia sẻ lúc đó như hình dưới - Đề cương thực hành mạng máy tính

8..

Quyền chia sẻ lúc đó như hình dưới Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bài 2 2: Tạo các tập tin kịch bảng đăng nhập (Logon Scripts) - Đề cương thực hành mạng máy tính

i.

2 2: Tạo các tập tin kịch bảng đăng nhập (Logon Scripts) Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan