0

SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦ. VIRUT GÂY BỆNH.ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN.

41 2,188 0
  • SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦ. VIRUT GÂY BỆNH.ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 08:17

Nguyên nhân nào khiến bình nuôi vi khuẩn đang đục bỗng trở nên trong?Bình nuôi vi khuẩn đục do chứa nhiều VK  bình nuôi trong vì bình nuôi bị nhiễm virut  virut nhân lên làm chết hàng loạt vi khuẩn. BÀI 30,31: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦ. VIRUT GÂY BỆNH.ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN. I.Chu trinh nh©n lªn cña virut 1. HÊp phô 2. X©m nhËp 3. Sinh tæng hîp 4. L¾p r¸p 5. Phãng thÝch Theo dâi vµ viÕt l¹i chu trinh nh©n lªn cña virut? 1. HÊp phô Gai glyc«pr«tªin 2. X©m nhËp 3. Sinh tæng hîp Nguyªn liÖu vµ enzim ®Ó tæng hîp axit nucleic vµ protein cña virut cã nguån gèc tõ ®©u? 4. L¾p r¸p 5. Phãng thÝch HIV lµ gi? III. Các VR kí sinh ở VSV, TV và côn trùng: 1- VIRUT KÍ SINH Ở VI SINH VẬT ( Phage ) 1- VIRUT KÍ SINH Ở VI SINH VẬT ( Phage ) Bình nuôi vi khuẩn Bình nuôi vi khuẩn đục do chứa nhiều đục do chứa nhiều VK VK   bình nuôi bình nuôi trong vì bình nuôi bị trong vì bình nuôi bị nhiễm virut nhiễm virut ⇒ ⇒ virut virut nhân lên làm chết nhân lên làm chết hàng loạt vi khuẩn. hàng loạt vi khuẩn. ??Nguyên nhân nào ??Nguyên nhân nào khiến bình nuôi vi khiến bình nuôi vi khuẩn đang đục bỗng khuẩn đang đục bỗng trở nên trong? trở nên trong? [...]... từ Trong giai đoạn này gai glycôprôtêin của virut bám một cách đặc hiệu vào thụ thể bề mặt tế bào? Câu 3 Gồm 3 từ Là một loại virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người? Câu 4 Gồm 7 từ Giai đoạn này virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tạo ra axit nuclêic và các loại prôtêin? Câu 5 Gồm 8 từ HIV không lây qua con đường này? Câu 6 Gồm 10 từ Giai đoạn này màng tế bào bị phá vỡ virut. .. nh: Ch phm interferon II- ng dng ca virut trong thc tin 2- Trong nụng nghip: thuc tr sõu t virut Hỡnh nh: Ngi dõn phun thuc tr sõu húa hc 2 ng dng trong nụng nghip: thuc tr sõu t virut * Vic s dng thuc tr sõu hoỏ hc ó nh hng n con ngui nh th no? Hỡnh: S ng truyn thuc húa hc BVTV II NG DNG CA VIRUT TRONG THC TIN 2 ng dng trong nụng nghip: thuc tr sõu t virut * u im: - Virut cú tớnh c hiu cao, ch gõy hi... ngi v ng vt thỡ virut xõm nhp vo t bo v gõy bnh - Tiờu git cụn trựng trung gian truyn bnh - Virut Baculo, virut viờm nóo, virut Dengue II ng dng ca VR trong thc tin: II- ng dng ca virut trong thc tin 1- Trong sn xut cỏc ch phm sinh hc A Gn gen IFN vo ADN ca phag B Nhim phag tỏi t hp vo E.coli c Tỏch gen IFN nh enzim ct E 2 Nhân dòng E.coli nhim phag tỏi t tng hp IFN d 1 Phân lập tế bào ngư ời mang... phỏt trin Cỏc kin thc cn nh 1 5 giai on nhõn lờn ca virut 2 HIV/ AIDS 3 Cỏc VR kớ sinh VSV, TV v cụn trựng: 4 ng dng ca VR trong thc tin: - Trong sn xut cỏc ch phm sinh hc: (VD nh sn xut interferon IFN) - Trong nụng nghip: thuc tr sõu t VR Cng c 1.Nờu 5 giai on nhõn lờn ca virut 2 HIV cú th lõy nhim theo nhng con ng no? 3 Nờu vai trũ ca virut trong sn xut cỏc ch phm sinh hc HNG DN V NH -Hc bi theo... SINH THC VT Loi virut c im Tỏc hi Phũng trỏnh Vớ d Ký sinh TV -Virut xõm nhp vo TB nh cỏc vt thng ca thc vt -Virut t TB ny sang TB khỏc nh cu sinh cht - Gõy tc mch lm hỡnh thỏi ca lỏ thay i - Thõn lựn, cũi cc - Chn ging sch bnh, luõn canh, v sinh ng rung, tiờu dit cụn trựng truyn bnh - Virut khm thuc lỏ, khm da chut, cũi c chua ARN Virut khm thuc lỏ 3- VIRUT K SINH CễN TRNG Loi virut Ký sinh cụn... mt s sõu nht inh (?) Thuc tr tn ti rt lõu ngoi c th cụn trựng - Virut cú th sõu t virut Baculo cú u im gỡ so D sn xut, hiu qu dit sõu cao, giỏ thnh h - vi thuc tr sõu húa hc? II NG DNG CA VIRUT TRONG THC TIN ** u tranh sinh hc: S dng sinh vt cú ớch tiờu dit ngn chn s phỏt trin ca sinh vt gõy ??? Hóy nờu tm quan trng ca u tranh sinh hi hc trong vic nhim mụimt nn gim bt tỏc hi + Khụng gõy ụ xõy dng trng,...1- VIRUT K SINH VI SINH VT ( Phage ) Loi virut Ký sinh VSV c im -Xõm nhp trc tip -Nhõn lờn qua 5 giaion Tỏc hi - Gõy tn tht ln cho nhiu nghnh cụng nghip vi sinh: mỡ chớnh, sinh khi - Vụ trựng trong sn xut Phũng - Kim tra vi khun trc trỏnh khi a vo sn xut Vớ d - Phag E.coli Bao uụi ADN xon kộp Lụng uụi Phag T2 bệnh vàng lùn, lùn XON lá Bnh xon lỏ Bnh khm thuc lỏ Bnh m khoai tõy 2- VIRUT K SINH... tạo ra axit nuclêic và các loại prôtêin? Câu 5 Gồm 8 từ HIV không lây qua con đường này? Câu 6 Gồm 10 từ Giai đoạn này màng tế bào bị phá vỡ virut ồ ạt chui ra ngoài? Câu 7 Gồm 7 từ Giai đoạn này màng tế bào bị enzim lizôzim phá thủng phagơ bơm bộ gen vào? 1 2 3 4 5 6 7 A I D S 1 2 3 4 5 6 7 A I D S H ấ p t h ụ
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦ. VIRUT GÂY BỆNH.ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN., SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦ. VIRUT GÂY BỆNH.ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN., SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦ. VIRUT GÂY BỆNH.ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN.

Từ khóa liên quan