Giáo dục môi trường trong dạy học Vật lí trường THPT

40 686 0
Giáo dục môi trường trong dạy học Vật lí  trường THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Nội dung . PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1. do chọn đề tài 01 2.Mục đích nghiên cứu 01 3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu 03 4. Giả thuyết khoa học 03 5. Phương pháp nghiên cứu 04 6. Cơ sở, phạm vi, thời gian nghiên cứu 04 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 06 1.1 Sơ lược về lịch sử của trường học thân thiện HS tích cực 06 1.2.Cở luận của trường học thân thiện HS tích cực 07 Chương 2: Thực trạng của giáo dục môi trường trong dạy học vật THPT 09 2.1. Thực trạng của nhà trường 09 2.2. Thực trạng của địa phương đang sinh sống 12 2.3 Tác hại của các loại rác 13 Chương 3: Biện pháp chủ yếu để thực hiện đề tài 15 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 15 3.2 Giải pháp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật 10 16 3.3 Các giải pháp giáo dục BVMT trong môn vật THPT 18 3.4 Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm trong môn học vật lý 26 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Những bài học kinh nghiệm 28 2. Ý nghĩa 28 3. Khả năng ứng dụng và triển khai …………………………………………29 4. Kiến nghị 29 PHẦN PHỤ LỤC…… ……………………………………………… 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI STT Ký hiệu viết tắt Nội dung được viết tắt 01 BVMT Bảo vệ môi trường 02 CNTT Công nghệ thông tin 03 GDMT Giáo dục môi trường 04 GV Giáo viên 05 HS Học sinh 06 TB Trung bình 07 THPT Trung học phổ thông 08 SGK Sách giáo khoa 09 SL Số lượng 10 TL Tỉ lệ PHẦN MỞ ĐẦU 1. DO CHỌN ĐỀ TÀI Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề vô cùng cấp bách không chỉ của riêng một vùng nào, từ thành thị, nông thôn cho tới cả các tỉnh miền núi, đe dọa tới các nguồn nước và không khí, tàn phá đa dạng sinh học, gây biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống con người. Trong số những biện pháp mà Liên hợp quốc đề ra trong chiến lược bảo vệ môi trường thì việc giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Hơn nữa kết luận hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung Ương khóa XI có nêu “Chủ động chuẩn bị các phương án, nâng cao khả năng phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Để giải quyết tận gốc vấn đề môi trường trước hết phải bắt đầu từ nhận thức mà hiện nay chưa có một giáo trình hay môn học nào ở trung học phổ thông giáo dục môi trường cho HS vì vậy việc giáo dục môi trường chủ yếu được lồng ghép, tích hợp vào một số môn học, trong đó môn Vật có nhiều thuận lợi để giáo dục môi trường cho HS . Với do trên tôi chọn đề tài: "Giáo dục môi trường trong dạy học Vật trường THPT” muốn gửi đến các đồng nghiệp một vài kinh nghiệm nhằm mục đích nâng cao giáo dục toàn diện cho HS, giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Giáo dục môi trường giúp cho người học hiểu biết về bản chất của các vấn đề môi trường: tính phức tạp, quan hệ nhiều mặt, nhiều chiều, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên và khả năng chịu tải của môi trường; quan hệ chặt 1 chẽ giữa môi trường và phát triển, giữa môi trường địa phương, Vùng, quốc gia với môi trường khu vực và toàn cầu. Giáo dục môi trường giúp cho người học nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề môi trường như một nguồn lực để sinh sống, lao động và phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia và quốc tế. Từ đó có thái độ, ứng xử đúng đắn trước các vấn đề môi trường, xây dựng đúng về ý thức trách nhiệm, về giá trị nhân cách để dần hình thành các kỹ năng thu thập số liệu và phát triển sự đánh giá thẩm mỹ. Có tri thức, kỹ năng, phương pháp hành động để nâng cáo năng lực lựa chọn phong cách sống, thích hợp với việc sự dụng hợp và khôn ngoan các nguồn tài nguyên thiên nhiên; có thể tham gia có hiệu quả vào việc phòng ngừa và giải quyết các vấn đề môi trường củ thể nơi sinh sống và làm việc. Giáo dục môi trường phải đi đôi với giáo dục kỹ năng sống cho HS . Chúng ta muốn hiệu quả giáo dục môi trường luôn bền vững thì cần phải giáo dục cho các em những thói quen tốt, những kỹ năng sống liên quan đến bảo vệ môi trường. Vận dụng những kiến thức và kỹ năng vào gìn giữ, bảo tồn, sử dụng môi trường theo cách thức bền vững cho cả thế hệ hiện tại và tương lai. Nó cũng bao hàm cả việc học tập cách sử dụng những công nghệ mới nhằm tăng sản lượng và tránh những thảm hoạ môi trường, xoá nghèo đói, tận dụng các cơ hội và đưa ra những quyết định khôn khéo trong sử dụng tài nguyên. Hơn nữa, nó bao hàm cả việc đạt được những kỹ năng, có những động lực và cam kết hành động, dù với tư cách cá nhân hay tập thể, để giải quyết những vấn đề môi trường hiện tại và phòng ngừa những vấn đề mới nảy sinh. 2 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Tìm hiểu về môi trường trên địa bàn bảy xã vùng tuyển của nhà trườngmôi trường xung quanh nhà trường; hoạt động giảng dạy môn vật lý ở 5 lớp 10 trong trường trung học phổ thông Mường Chiềng. 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giáo dục môi trường trong dạy học Vật trường THPT. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nhà trường năm trên địa bàn bảy xã (Mường Chiềng, Tân Pheo, Giáp Đắt, Đồng Chum, Mường Tuổng, Suối Nánh, Đồng Nghê) vùng đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc trình độ dân trí thấp nên ý thức của người dân và HS về bảo vệ môi trường chưa cao nên còn bị ô nhiễm môi trườn năng nề, do người dân vứt rác bừa bãi ra môi trường xung quanh; tình trạng phá rừng làm nương rẫy và khai thác gỗ bừa bãi trên địa bàn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của con người, Hơn nữa trên địa bàn nhà trường tuyển sinh phần lớn các hộ gia đình dân cư không có nhà vệ sinh nên làm ô nhiễm môi trường. HS trung học phổ thông năm trong lứa tuổi 18 trở xuống chuẩn bị bước vào làm công dân nên việc giáo dục môi trường cho các em là rất cần thiết giúp các em có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ đất đai, bảo vệ nguồn nước và không khí, biết giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn lao động và biết phê phán các hành vi gây hải cho môi trường; có hành vi ứng xử tích cực với các vấn đề môi trường nảy sinh, có hành động cụ thể để bảo vệ môi trường 3 biết tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường trong gia đình, nhà trường cộng đồng. Nếu được giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật bậc trung học phổ thông thì các em sẽ nhận thức được rằng vứt rác tùy tiện là không nên, tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy, khái thác gỗ một cách hợp lý hơn, biết tuyên truyền vận động gia đình, nhà trường, cộng đồng tham gia vào bảo vệ môi trường. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực thi đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu (phân tích, tổng hợp tài liệu Internet, tập san, sách báo có liên quan đến đề tài). - Phương pháp quan sát sư phạm. - Phương pháp thực hành, thực nghiệm sư phạm. - Phương pháp sử dụng công nghệ thông tin. 6. CƠ SỞ, PHẠM VI, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 6.1 Cơ sở nghiên cứu Bảo vệ môi trường hiện là một trong nhiều mối quan tâm mang tính toàn cầu. Ở nước ta, bảo vệ môi trường cũng đang là vấn đề được quan tâm sâu sắc. Nghị quyết số 41/NQ-TƯ ngày 15 tháng 11 năm 2004 của bộ chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định 1363/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2001 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án : “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” và Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 Hà Nội, 4 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của quốc hội; chỉ thị tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường Số: 02/2005/CT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2005 của bộ giáo dục và đào tạo đã tạo cơ sở pháp vững chắc cho tôi thực hiện đề tài. 6.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng được nghiên cức là HS lớp 10 trường trung học phông thông. Thông qua giảng dạy môn vật lý lớp 10 để giáo dục BVMT cho HS ở trường trung học phổ thông Mường Chiềng, huyện Đà bắc, tỉnh Hòa Bình. 6.3 Thời gian nghiên cứu Thời gian nghiên cứu đề tài bắt đầu từ năm học 2013-2014. 5 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CỞ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Giáo dục môi trường trong dạy học vậttrường trung học phổ thông. Đã có không ít những tác giả đã đưa ra vấn đề này ở nhiều tác phẩm với nhiều góc độ khác nhau: - Bộ giáo dục và đào tạo trong cuốn “Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật lý trung học phổ thông” Nhà xuất bản Hà Nội – 2012. - Lê Thông, Nguyễn Hữu Dũng trong cuốn “ Dân số môi trường và tài nguyên “, Nhà xuất bản giáo dục – 2000. - Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Phi Hạnh, Đặng Văn Đức trong cuốn “ Giáo dục môi trường qua môn Vật trường phổ thông”, Nhà xuất bản Hà Nội – 2003. - Tác giả Nguyễn Đình Khoa trong cuốn “ Môi trường sống và con người “, Nhà xuất bản Hà Nội – 1987. Kết quả nghiên cứu của các tác giả là hết sức to lớn. Song những vấn đề đó được đề cập ở phạm vi rộng lớn và mang tính bao quát. Thông qua các hoạt động giảng dạytrường trong môn vật lý ở trung học phổ thông Mường Chiềng, tôi thấy rất cần thiết phải trang bị những kiến thức cơ bản về: yếu tố môi trường, vai trò của môi trường đối với con người và tác động ngược lại con người đối với môi trường, phát triển kỹ năng bảo vệ 6 và gìn giữ môi trường nơi học sinh đang học tập và sinh sống tại gia đình cũng như trong cộng đồng. 1.2. CƠ SỞ LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: - Môi trường : + Theo định nghĩa về môi trường của Chương trình môi trường Liên Hiệp quốc (United Nation Enviroment Program (UNEP)): "Môi trường là tập hợp các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học, kinh tế xã hội, tác động lên từng cá thể hay cả cộng đồng". +Môi trường của loài người chính là không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. +Môi trường sống của con người là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người, có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người, đến chất lượng cuộc sống của con người. - Giáo dục môi trường. Giáo dục môi trường gắn liền với việc học kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành thái độ và lòng nhiệt tình để hoạt động một cách độc lập hoặc phối hợp nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề môi trường hiện tại và tương lai. -Dạy học là : Quá trình mà dưới sự tổ chức, lãnh đạo có mục đích các loại hình hoạt động phong phú, các mối quan hệ nhiều mặt của người được giáo dục đối với người khác, với thế giới xung quanh, các dạng giao lưu đa dạng giữa họ với nhau và giữa họ vói người lớn tuổi khác nhằm hình thành cho người được giáo dục quan điểm, niềm tin, định 7 hướng giá trị, lý tưởng, động cơ, thái độ, kỹ năng, kỹ xảo, thói quen đối xử trong các quan hệ chính trị, đạo đức, pháp luật, thẩm mỹ, lao động, vệ sinh và các hành vi ứng xử khác thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội. -Vật Lý Một ngành của triết học tự nhiên và khoa học tự nhiên nghiên cứu vật chất và chuyển động trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên hệ như năng lượng và lực. Một cách rộng hơn, nó phân tích tổng quát về tự nhiên, với mục đích hiểu được vũ trụ hoạt động như thế nào. 8 [...]... ngày môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 hàng năm 17 3.3 CÁC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC BVMT TRONG MÔN VẬT THPT Giáo dục BVMT sử dụng nhiều phương pháp dạy học của bộ môn chịu sự chi phối các phương pháp đặc trưng cho môn vật lí, nó cũng có phương pháp đặc thù nên soạn giáo án cho một tiết dạy giáo dục BVMT một cách hợp dưới đây tôi xin đề xuất hai phương án dạy học giáo dục BVMT thông qua môn vật như... MÔN VẬT 10 -Giáo dục BVMT là một lĩnh vực liên nghành, vì vậy, được triển khai theo phương thức tích hợp Nội dung giáo dục BVMT trong môn vật được tích hợp thông qua chương trình bài học cụ thể Chương trình tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật lý 10 ở bậc trung học phổ thông : TT 1 Tên bài Bài 26: Thế năng Địa chỉ Nội dung giáo dục bảo vệ Ghi chú môi trường 2 Thế năng -Bảo vệ môi trường. .. pháp giáo dục BVMT phải chú trọng thực hành, hình thành các kĩ năng, phương pháp hành động cụ thể để HS tham gia một cách có hiệu quả và các hoạt động BVMT của địa phương và phù hợp với độ tuổi 15 -Cách tiếp cận cơ bản của giáo dục BVMT là : Giáo dục về môi trường, trong môi trường và vì môi trường, đặc biệt là giáo dục môi trường Coi đó là thước đo cơ bản hiệu quả của giáo dục BVMT -Phương pháp giáo. .. với sở giáo dục : - Tăng cường công tác kiệm tra các trường học về vấn đề giáo dục BVMT 29 - Thanh tra, kiệm tra các môn học giáo dục BVMT - Coi công tác vệ sinh môi trường là tiêu chí đánh giá xếp loại trường học * Kiến nghị cấp xã : -Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường dưới nhiều hình thức -Tạo mọi điều kiện để nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về môi trường. .. quan -Đồ dùng dạy học của môn lồng ghép bảo vệ môi trường hầu như không có, việc dạy chủ yếu là dạy chay, học chay -Ngoài việc cơ sở vật chất còn thiếu thốn ra hiện nay công tác giáo dục môi trường của chúng ta gặp nhiều khó khăn -Hạn chế nữa mà chúng ta không thể bỏ qua đó là: Thông tin về giáo dục môi trường đã có nhưng chưa đồng bộ, chưa đến được nhiều với HS , khi có vi phạm về môi trường chưa có... sinh lớp học 3.3.7 Phương pháp giải quyết vấn đề cộng đồng : Ở mỗi cộng đồng địa phương có thể có những vấn đề bức xúc về môi trường như : Môi trường rừng, môi trường nước, môi trường không khí Giáo viên cần khai thác tình hình môi trường ở địa phương để giáo dục HS cho đảm bảo thiết thực và hiệu quả Phương pháp này đòi hỏi giáo viên phải thu thập số liệu, sự kiện và tìm hiểu tình hình ở môi trường. .. vấn đề môi trường ; - Kĩ năng xây dựng kế hoạch hành động vì môi trường ; - Kĩ năng ra quyết định về môi trường ; - Kĩ năng kiên định thực hiện kế hoạch hành động vì môi trường 25 3.4 CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM TRONG MÔN HỌC VẬT Ở BẬC THPT Môn vật là một môn quan trọng truyền tải các thông tin và ý nghĩa to lớn của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm góp phần vào bảo vệ môi trường. .. áp dụng vào và xem đây là tiêu chí thi đua của trường và của các lớp như : trồng cây xanh trong phòng học, sân trường, …… Ngoài việc khai thác các nội dung trong các môn học như : Sinh học; Địa lý; Giáo dục công dân… Do các giáo viên trên lớp thực hiện, bên cạnh đó nhà trường có nhà vệ sinh cho HS và giáo viên, nhà trường luôn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường bằng các công việc hằng ngày như trồng cây,... NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của xã hội và là hành vi đạo đức nó gắn liền với nhau Nếu môi trường trong lành tạo điều kiện cho HS phấn khởi học tập, phát huy mọi tiềm năng tư duy, ngược lại nếu môi trường xung quanh bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng xấu đến HS về mọi mặt, HS chán trường học dẫn đến chất lượng giáo dục giảm sút Chính vì thế giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho HS là cần thiết,... phạm, gây ô nhiễm môi trường - Phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể -Tham gia nhiều buổi tuyên truyền về môi trường do địa phương tổ chức 2 Ý NGHĨA Đây là cách làm tuy nhỏ nhưng đã đem lại hiệu quả tương đối cao.Vì nó góp phần giáo dục HS ý thức bảo vệ và giữ gìn mội trường trong lớp học, trường học cũng như trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt giảng dạy môn vật lý Giúp nhà trường có cách . 11 Lớp 12 Vật lý 516 197 155 164 Chia ra: - Giỏi 6 4 2 - Khá 82 40 6 36 - Trung bình 247 78 60 109 - Yếu 171 73 81 17 - Kém 10 2 8 *Thuận lợi: - ược sự quan tâm của các cấp chính quyền và. sau: - Phương pháp nghiên cứu (phân tích, tổng hợp tài liệu Internet, tập san, sách báo có liên quan đến đề tài). - Phương pháp quan sát sư phạm. - Phương pháp thực hành, thực nghiệm sư phạm. -. *Thuận lợi : -Có một số gia đình có sử dụng thùng đựng rác sinh hoạt . -Một số gia đình có ý thức giữ gìn vệ sinh chung . -HS có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung . -Chính quyền địa

Ngày đăng: 24/06/2014, 14:35

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • A. BÀI SOẠN

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan