CÔNG THỨC GIẢI NHANH bài tập vật lý lớp 12

122 13.6K 54

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 09:04

Lưu ý: nếu các bạn muốn tải file word thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email trên. Công thức giải nhanh bài tập Vật lý 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 1 Email: ttnloan.nhombs2015gmail.com CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 12 NĂM 2015 Tài liệu được soạn theo nhu cầu của các bạn học sinh khối trường THPT (đặc biệt là khối 12). Biên soạn theo chương trình mới THPT của Bộ GDĐT. Bộ tài liệu do tập thể tác giả Biên soạn: 1. Cô Trần Thị Ngọc Loan – CLB Gia Sư Thái Nguyên(Chủ biên). 2. Cao Văn Tú – CN.Mảng Toán – Khoa CNTT – Trường ĐH CNTTTT Thái Nguyên (Đồng chủ biên) 3. GV Nghiêm Thị Thu Thảo – Giảng viên Trường CĐ SP Thái Nguyên. 4. Hà Lập Minh – Khoa Khoa học cơ bản – Trường ĐH CNTTTT Thái Nguyên. 5. Nguyễn Thị Tuyết – SV Khoa Lý – Trường ĐHSP Thái Nguyên. Tài liệu được lưu hành nội bộ Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Nếu chưa được sự đồng ý của ban Biên soạn mà tự động up tài liệu thì đều được coi là vi phạm nội quy của nhóm. Tài liệu đã được bổ sung và chỉnh lý lần thứ 1. Tuy nhóm Biên soạn đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể tránh khỏi sự sai xót nhất định. Rất mong các bạn có thể phản hồi những chỗ sai xót về địa chỉ email: ttnloan.nhombs2015gmail.com Xin chân thành cám ơn Chúc các bạn ôn luyện chăm chỉ và đạt kết quả tốt nhất Thái Nguyên, tháng 06 năm 2014 Bộ phận Duyệt tài liệu TM.Bộ phận Duyệt tài liệu Trưởng Bộ phận Cao Văn Tú Thái Nguyên, tháng 06 năm 2014 TM.Nhóm Biên soạn Chủ biên Trần Thị Ngọc Loan Công thức giải nhanh bài tập Vật lý 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 2 Email: ttnloan.nhombs2015gmail.com CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 1.Phương trình dao động điều hòa: cos( . xA   t )   (m) Đồ thị có dạng hình sin 2. Phương trình vận tốc: . v x A     sin ( . ) t   . A   cos (. t   2   ) (ms) 3. Phương trình gia tốc: a v x  22 .cos( . ) . A t x          ; 2 . aA   cos (. t     ) (ms 2 ) 4. Chu kỳ, tần số tần số góc : a. Chu kỳ: 1 2 t T fN      b. Tần số: 12 N f Tt      c. Tần số góc: 2 2 f T    max max a v  5. Hệ thức độc lập (hay công thức liên hệ giữa ; ; ; x v A a : 22 2 2 2 1 . xv AA   ; 2 22 2 v xA   ; 2 2 2 2 .( ) v A x   ; 22 2 4 2 2 1 .. av AA   6. Lực kéo về (hợp lực; lực; lực tác dụng, lực hồi phục): có tác dụng đưa vật về VTCB, làm vật dao động: 2 . . . F ma m x     Lò xo: . F K x  (N) 7. Quãng đường vật đi được trong : Một chu kỳ : s = 4A Nửa chu kỳ: 2A Nhưng 1 4 chu kỳ là A (chỉ đúng khi đi từ VTCB ra biên hoặc ngược lại) 8. Số lần qua các VT: Mỗi chu kỳ hay mỗi dao động toàn phần: vật qua 1 điểm 2 lần theo 2 chiều khác nhau. Riêng VT biên thì một lần cho mỗi biên (âm và dương). T t (s) T 4 T 2 3T4 T A  A  x O T DĐĐH : t A x . cos  Công thức giải nhanh bài tập Vật lý 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 3 Email: ttnloan.nhombs2015gmail.com 9. Góc quay: . t   (Rad) Mỗi chu kỳ hay mỗi dao động toàn phần: quay 1 góc 2   . Nửa chu kỳ vật quay 1 góc   . ¼ chu kỳ vật quay 1 góc 2   …. “luôn đúng: Tóm lại: Thời gian vật đi từ VTCB ra biên (hoặc ngược lại) : 4 tT  biên này sang biên kia là : 2 tT  VTCB ra 3 2 xA  ngược lại : 6 tT  VTCB ra 2 2 xA  ngược lại : 8 tT  VTCB ra 2 A x  ngược lại : 12 tT  1. ;; A  là các hằng số. Riêng ; A  luôn dương 2. Nếu đề cho không đúng dạng cos( . xA   t )   thì chuyển về đúng dạng này bằng cách biến đổi sin , cos. Hoặc tính : v x a v x    3. Mặc nhiên xem VTCB là gốc tọa độ. CÁC GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI VÀ CỰC TIỂU: CỰC ĐẠI: max xA   biên; max . vA   VTCB; 2 max . aA    biên; 2 max . . . F m A K A    biên; max d WW   VTCB; max t WW   biên. CỰC TIỂU: 0 x   VTCB ; 0 v   biên ; 0 a   VTCB; min 0 F   VTCB; min 0 d W   biên; min 0 t W   VTCB. CÁC VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT: VTCB: max . vA  ; max d WW  ; 0 x  ; 0 a  ; min 0 F  ; min Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 1 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP VẬT LỚP 12 NĂM 2015 - Tài liệu được soạn theo nhu cầu của các bạn học sinh khối trường THPT (đặc biệt là khối 12). - Biên soạn theo chương trình mới THPT của Bộ GD&ĐT. - Bộ tài liệu do tập thể tác giả Biên soạn: 1. Cô Trần Thị Ngọc Loan – CLB Gia Sư Thái Nguyên(Chủ biên). 2. Cao Văn Tú – CN.Mảng Toán – Khoa CNTT – Trường ĐH CNTT&TT Thái Nguyên (Đồng chủ biên) 3. GV Nghiêm Thị Thu Thảo – Giảng viên Trường CĐ SP Thái Nguyên. 4. Hà Lập Minh – Khoa Khoa học cơ bản – Trường ĐH CNTT&TT Thái Nguyên. 5. Nguyễn Thị Tuyết – SV Khoa – Trường ĐHSP Thái Nguyên. - Tài liệu được lưu hành nội bộ - Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. - Nếu chưa được sự đồng ý của ban Biên soạn mà tự động up tài liệu thì đều được coi là vi phạm nội quy của nhóm. - Tài liệu đã được bổ sung và chỉnh lần thứ 1. Tuy nhóm Biên soạn đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể tránh khỏi sự sai xót nhất định. Rất mong các bạn có thể phản hồi những chỗ sai xót về địa chỉ email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com ! Xin chân thành cám ơn!!! Chúc các bạn ôn luyện chăm chỉ và đạt kết quả tốt nhất!!! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2014 Bộ phận Duyệt tài liệu TM.Bộ phận Duyệt tài liệu Trưởng Bộ phận Cao Văn Tú Thái Nguyên, tháng 06 năm 2014 TM.Nhóm Biên soạn Chủ biên Trần Thị Ngọc Loan Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 2 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ A. TÓM TẮT THUYẾT BÀI 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 1.Phương trình dao động điều hòa: cos( .xA   t )   (m)  2. Phương trình vận tốc: '.v x A     sin ( . )t   .A   cos (.t   2   ) (m/s) 3. Phương trình gia tốc: ' ''a v x 22 .cos( . ) .A t x          ; 2 .aA   cos (.t     ) (m/s 2 ) 4. Chu kỳ, tần số & tần số góc : a. Chu kỳ: 1 2 t T fN      b. Tần số: 12 N f Tt      c. Tần số góc: 2 2 f T    max max a v  5. Hệ thức độc lập (hay công thức liên hệ giữa ; ; ;x v A a : 22 2 2 2 1 . xv AA   ; 2 22 2 v xA   ; 2 2 2 2 .( )v A x   ; 22 2 4 2 2 1 av AA   6. Lực kéo về (hợp lực; lực; lực tác dụng, lực hồi phục):  dao  2 . . .F ma m x      xo: .F K x (N) 7. Quãng đường vật đi được trong :    1/ 4   8. Số lần qua các VT:   T t (s) T/ 4 T/ 2 3T/4 T A A x O T DĐĐH : tAx .cos   Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 3 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com 9. Góc quay: .t   (Rad)  2   .    .  /2   “luôn đúng:   - c li) : /4tT -  : /2tT - VTCB ra 3 2 xA c li : /6tT - VTCB ra 2 2 xA c li : /8tT - VTCB ra 2 A x  c li : /12tT 1. ;;A   ;A   2.  cos( .xA   t )      '& ' ''v x a v x   3.   @ CÁC GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI VÀ CỰC TIỂU: * CỰC ĐẠI: max xA   max .vA    VTCB; 2 max .aA     2 max . . .F m A K A     maxd WW  VTCB; maxt WW   * CỰC TIỂU: 0x   VTCB ; 0v    0a   VTCB; min 0F   VTCB; min 0 d W   ; min 0 t W   VTCB. @ CÁC VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT: * VTCB: max .vA   ; maxd WW ; 0x  ; 0a  ; min 0F  ; min 0 t W   max xA ; 2 max .aA   ; 2 max . . .F m A K A   ; maxt WW ; 0v  ; min 0 d W  @ ĐỘ LỆCH PHA: * Gia tốc a sớm pha hơn vận tốc v một góc 2  ; vân tốc v sớm pha hơn ly độ x một góc 2  . * Gia tốc a ngược pha với ly độ x ; gia tốc a cùng pha với lực kéo về F 4. A&   Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 4 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com   0t     5.  ; ; ;x v a F  Ox   ;aF   x .  0 0t    t  6.  0 .100% X f X   BÀI 2. CON LẮC LÒ XO. Các công thức của DĐĐH đều dùng được. 1. Chu kỳ; tần số và tần số góc :   @ Bất kỳ: * 2 m T K   * 1 . 2 K f m   * K m   @ Treo hay đựng thẳng đứng: * 2 cb T g    * 1 . 2 cb g f    * cb g    @ Trên mặt phẳng nghiêng: * 2 .sin cb T g     * 1 .sin . 2 cb g f     * .sin cb g     2. Chiều dài : ang 0 cb  * max min 2 cb   * 0cb cb    * max 0 cb A    * min 0 cb A    3. Năng lượng dao động : cơ năng bảo toàn (J) a.Thế năng đàn hồi : 22 1 .cos ( ) 2 t W Kx W t     b. Động năng : 22 1 .sin ( ) 2 d W mv W t     c. Cơ năng : 2 max max 1 2 d t d t W W W W W KA hangso           A A x O 0x 0x 0a 0a Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 5 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com hay 2 2 2 1 1 1 2 2 2 mv Kx KA * ( & ) 0 dt WW  * & dt WW  ' 2 ; ' 2 ; ' /2f f T T     4. Quỹ đạo là một đường thẳng có chiều dài : L = 2A 5. Lực đàn hồi. . dh FK  0 ) * Lò xo treo thẳng đứng hoặc treo trên mpnghiêng: +  .( ) dh cb F K A    +  -  cb A min .( ) dh cb F K A     -  cb A min 0 dh F  @ Chú ý: lò xo nằm ngang 0 cb  dh kv FF B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI Dạng 1. Xác định các hằng số : A, ; ;( ); ;t L m      trong phương trình ; ; ;x v a F …. đã cho. PHƯƠNG PHÁP:  Chú ý :    Dạng 2. Xác định ; ; ; ;x v a F L tại thời điểm hay pha nhất định PHƯƠNG PHÁP: Thay t hay ()t   . Dạng 3. Lực kéo về và lực đàn hồi PHƯƠNG PHÁP: 3.1. Lực kéo về : là lực làm vật chuyển động, đưa vật về VTCB. F Kx ma    max F KA & min 0F  3.2. Lực đàn hồi : đưa lò xo về hình dạng ban đầu. . dh FK *  * 0  Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 6 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com * 0     * 0cb cb      * Lực đàn hồi cực đại & cực tiểu : - max .( ) dh cb F K A   - + cb A  min .( ) dh cb F K A   + cb A  min 0 dh F  * Lực đàn hồi theo vị trí : xét lò xo treo thẳng đứng . +  min .( ) dh cb F K A   +  . dhCN cb F K A   3.3 LỰC TÁC DỤNG LÊN ĐIỂM TREO LÒ XO.Chính là lực đàn hồi . (N 1. Hướng : của lực đàn hồi       2. Độ lớn : như lực đàn hồi. 3.4 Thời gian giãn hoặc nén của lò xo trong 1 chu kỳ.  cos cb A    + Lò xo bị nén :  1 1 0 cb x v        2 2 0 cb x v        2 nen t    + Lò xo bị giãn:  1 1 0 cb x v        2 2 0 cb x v        2( ) gian t      gian nen t T t Dạng 4. Năng lượng x Ly độ cb  cb x  1 -  2 A  A  2   A  1  O O -A    O +A cb  giãn O x A -A nén l O  O x A -A   x  Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 7 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com PHƯƠNG PHÁP: a.Thế năng đàn hồi : 22 1 .cos ( ) 2 t W Kx W t     b. Động năng : 22 1 .sin ( ) 2 d W mv W t     c. Cơ năng : 2 max max 1 2 d t d t W W W W W KA hangso        hay 2 2 2 1 1 1 2 2 2 mv Kx KA * ( & ) 0 dt WW  * & dt WW  ' 2 ; ' 2 ; ' /2f f T T     +Bài toán : Cho . dt W nW  &vx  1 A x n   ; 1 n vA n    VD: * dt WW  2 2 A x   4 T t  Dạng 5. Các đại lượng của con lắc lò xo là tìm ; ; ; ;T f K m PHƯƠNG PHÁP: + Sử dụng: 2 m T K   ; 1 2 K f m   ; K m   ; 2 m T K   ; . cb K mg ; 0 .ES K  ; 2 1 2 W KA ; 0    ; max min 2 A   . Dạng 6. Lập phương trình là tìm ;;A  rồi thế vào x  A cos(  t   ) ; v  A  sin(  t   ) …giữ t lại. PHƯƠNG PHÁP: * Tìm A ( phụ thuộc cách kích thích ): 2 max max 2 max min 22 2 22 va v W L Ax K            +TH1.  x  v  2 2 2 v Ax   +TH2.  x  0 0v   Ax Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 8 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com +TH3.  0x   0 v ( 0 max vv )  max v A   +TH4. * Cho năng lượng : 2 2 2 11 22 W KA m A   ;  2 22WW A Km   * Cho Lực kéo về : max F KA  max max 2 FF A Km   +TH5.   max min 22 L A   +TH6. ng S  Nhớ:  * Tìm  (  cách kích thích chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ): DĐĐH Lò xo 2 2 . 2 N f Tt      max max max max v a a A A v     - K m   -  cb g    . -  .sin cb g     * &A  : cho ẩn trong phương trình thì trở về dạng 1. * Tìm  (phụ thuộc việc chọn gốc thời gian t = 0 & gốc tọa độ).  0t   0 x  x = A cos(  t +  )  v : 0 cos :? xA v       0 (cos ) :? x shift A v        Nhớ: 00v     ngược lại 00v     và       thuộc lòng .   0       * (VTCB&  0v  )  2     * (VTCB&  0v  )  2      Dạng 7. Tìm tính chất của chuyển động: ND hay CD. PHƯƠNG PHÁP: Nhớ : Chuyển động về VTCB thì ND ; chuyển động ra xa VTCB thì CD. 1. .0av ND   Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 9 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com .0av CD   2. 0v   0v   PP :  .av .      Dạng 8. Một vật hai lò xo –Cắt ghép lò xo. PHƯƠNG PHÁP: 1. Một lò xo hai vật:  * Mang 1 m  1 T , mang 2 m  2 T  12 m m m  2 2 2 12 T T T * Mang 1 m  1 T , mang 2 m  2 T  12 m m m  2 2 2 12 T T T * Trong t : mang 1 m  1 N , mang 2 m  2 N  2 12 21 () mN mN  2. Hai lò xo một vật:  1 1 2 2 ;K T K T * Ghép lò xo  1 T f    // 1 2 K K K : 2 2 2 // 1 2 1 1 1 T T T   12 1 1 1 nt K K K  ; 2 2 2 12nt T T T * Cắt lò xo: 0 .ES K  ; 0 01 02  ; 0 0 1 01 2 02 . . .K K K LIÊN HỆ GIỮA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU VÀ DĐĐH CĐ TRÒN ĐỀU DĐĐH     ( ; )Ox OM     ()t   ()t   (;Ox ON  v   0 x  0 cos( )xA   ) x  cos( )x A t    : max v @ Bán kính quỹ đạo A luôn quay ngược chiều kim đồng hồ Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 10 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com  0v   0x    O   )  0 cos( )xA     t   ,  Ox  ()t    cos( )x A t   . Cách tính góc * 1 1 cos( ) ( ; ) x shift Ox OM A   * 2 2 cos( ) ( ; ) x shift Ox ON A   * .t    t    Dạng 9. Thời gian vật đi từ M có toạ độ 1 x đến N có toạ độ 2 x . PHƯƠNG PHÁP:   2 T t   4 T t   3 2 A x   6 T t   2 2 A x   8 T t   2 A x   12 T t  PP: 1.  OM   1 x  ON   2 x . 2.  ( ; )OM ON    3.  t      ()t   O x x x  O M N M O N x 1 x 2 x 2  1  cos sin    0x   A A 0x  O  A A cos    0v  0v  [...]... ttnloan.nhombs2015@gmail.com Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất Tài liệu lưu hành nội bộ! 1 g g Sử dụng các công thức: T  2 ; f  ;  ; L  2.S0 2 g và các công thức năng lượng, vận tốc, lực căng dây Dạng 14 Một vật hai con lắc PHƯƠNG PHÁP: - Một vật hai con lắc: m không đổi; thay đổi * Treo vào 1 có T1 , treo vào 2 có T2 , treo vào  1  2 có T 2  T12  T22 * Treo vào 1 có T1 ,.. .Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất Tài liệu lưu hành nội bộ! N M x2  O x1 x2 x x1 O  x x2  x1 x O  min M N Bài toán 1: “ Tìm thời gian ngắn nhất vật đi từ x1  x2 ” hay “ tìm thời gian vật đi từ x1  x2 mà không đổi chiều”   PP : chọn góc min  (OM ; ON ) nhỏ nhất x x   (shift cos 1  shift cos 2 ) min   (1  2 ) A A tmin   tmin     Bài toán 2: “Tìm thời gian vật. .. hoạ âm bậc 3 (tần số 3f1), bậc 5 (tần số 5f1)… Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 29 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com title='công thức giải nhanh bài tập vật 12'>Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất Tài liệu lưu hành nội bộ! B CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI Dạng 1 : Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng 1 –Kiến thức cần nhớ : -Chu kỳ (T), vận tốc (v), tần số (f), bước sóng () liên hệ với nhau : 1 v s ; λ  vT  ; v  với... = x1 + 2A + x2 12 S2 = x1 + 4A – x2 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com title='công thức giải nhanh bài tập vật 12'>Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất 1 1 Tài liệu lưu hành nội bộ! 1 1 2 1 2 2 2 2 S2 = x1 + 2A + x2 S2 = x1 – x2 S2 = x1 + 4A – x2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 S2 = x2 – x1 S2 = - x1 + 2A - x2 S2 = -x1 + 4A + x2 2 2 2 2 1 1 S2 = -x1 + 4A + x2 S2 = -x1 + 2A - x2 S2 = x2 – x1 1 1 2 1 Dạng 12 Xác định thời điểm vật qua x0 theo... cos(.t   ) Kết hợp với các kiến thức hình học ! - Nếu bài toán hỏi về vận tốc hay gia tốc của dao động tổng hợp thì sau khi tìm được dao động tổng hợp x  A cos(.t   ) Vận tốc và gia tốc là v  x '& a  v '  x '' Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 17 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com title='công thức giải nhanh bài tập vật 12'>Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất Tài liệu lưu hành nội bộ! Bài 5 CÁC LOẠI DAO ĐỘNG 1 Dao động và... Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com title='công thức giải nhanh bài tập vật 12'>Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất Tài liệu lưu hành nội bộ! CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ A TÓM TẮT THUYẾT I.SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ 1.Sóng cơ- Định nghĩa- phân loại + Sóng cơ là những dao động lan truyền trong môi trường + Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị... người không nghe được 2 Các đặc tính vật của âm a.Tần số âm: Tần số của của sóng âm cũng là tần số âm b.+ Cường độ âm: I= P W P Cường độ âm tại 1 điểm cách nguồn một đoạn R: I= = 4 R2 tS S Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 28 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com title='công thức giải nhanh bài tập vật 12'>Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất Tài liệu lưu hành nội bộ! Với W (J), (W) là năng lượng, công suất phát âm của nguồn.S (m2)... PHÁP: Bài toán 1 nhỏ hơn 1 chu kỳ - Thế x0 vào x ta có x0 x    cos(t   )  0  cos   t   A A  - Kết hợp với dấu của v0 để chọn 1 nghiệm x0  A cos(t   )  cos(t   )  Bàì toán 2 lớn hơn 1 chu kỳ  t   Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan    k 2    13 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất Tài liệu lưu hành nội bộ! Bài 3 CON LẮC ĐƠN Các công. .. n.2   rồi biểu diễn 2  (OM ; ON )  S2 + Tính tổng quãng đường S  S1  S2 Bài toán: Tìm “ Quãng đường lớn nhất hoặc nhỏ nhất “ vật đi trong thời gian t (bất kỳ) và tốc độ trung bình PP: a Quãng đường lớn nhất: Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 11 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất 1 góc quay:   t 2 lấy đối xứng qua trục tung, tính Smax  - x1... ttnloan.nhombs2015@gmail.com Công thức giải nhanh bài tập Vật 12 đầy đủ nhất   + Biên độ sóng tổng hợp: AM = u  2.A cos  d 2  d 1    4  1 l 1 k    4  4 l 1 l 1 * Số Cực tiểu:    k     4  4 * Số Cực đại:  l  Tài liệu lưu hành nội bộ! (k  Z) (k  Z) Hay  l   k  0, 25   l  (k  Z) Nhận xét: số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là bằng nhau nên có thể dùng 1 công thức là đủ . Công thức giải nhanh bài tập Vật lý 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 1 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP VẬT. Công thức giải nhanh bài tập Vật lý 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 14 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com Bài 3. CON LẮC ĐƠN. Các công thức.  0v  Công thức giải nhanh bài tập Vật lý 12 đầy đủ nhất. Tài liệu lưu hành nội bộ! Chủ biên: Trần Thị Ngọc Loan 11 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com Bài toán

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan