Công thức giải nhanh bài tập Vật Lý lớp 12

5 4.1K 85
Công thức giải nhanh bài tập Vật Lý lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TOAN 10 – 11 – 12 VÀ LTĐH ĐC: Dương sơn, Hòa Châu , Hòa vang, Đà Nẵng Thạc sĩ: Nguyễn Thạo Website: http://nguyenthao.edu.vn email: info@nguyenthao.edu.vn ĐT: 0905434602 1 * BÍ KIẾP HỌC TẬP MÔN VẬT * *THCS 1. Khối lượng riêng => m D.V V.    Mau = đi về Mẹ = về rồi 2. Quãng đường S v.t  Sống = vì tiền 3. Lực đẩy Ác-si-mét F .V.g V.g. V.g.D .g.V a        Pha = con-cá-rô, vợ, ghê Ép anh = vợ ghê cá-rô Ép anh = vợ ghen đào Ép a = rô ghê vê 4. Nhiệt lượng Q c.m. t m.c. t     Qua = cầu mới tới Què = mà có tình 5. Điện trở l R S   Rượu bằng cá-rô nhân cá-lóc chia cá sặc 6. Cách đọc mã vạch điện trở *Ba vòng đầu Đen không, nâu một, đỏ hai Cam ba, vàng bốn màu này dễ thương Năm xanh lá, sáu xanh dương Bảy tím, xám tám, chín thường trắng tinh. *Vòng số 4 (trị số sai lệch (%)) Không màu hai chục Bạc mười, vàng năm Tiếp là nâu một, đỏ hai Lục xanh lấy một chia hai, ra liền *Lớp 10 1. Chạy cùng chiều Trên đường kẻ chậm với người mau. Hai gã cùng chiều muốn gặp nhau. Vận tốc đôi bên tìm hiệu số. Đường dài chia với khó chi nào (còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số) 2. CT độc lập thời gian trong CĐT biến đổi đều 2 2 0 2as = v v  Hai anh sáu làm vỡ bình mà không vỡ bình 2 2 0 v 2as v  Vô bình mà không vô bình là hai anh ếch (“mà” là dấu trừ) 3. Công sai trong CĐ biến đổi đều (thẳng, tròn) 2 2 d = a.(t*) .(t*)   Đời = anh Thiện bình 4. Tầm bay xa 2 max v sin 2 L x g    Vê bình (v^2) sin lưỡng anpha (sin2) Chia g cho khéo, bay xa ra liền! 5. Lực hấp dẫn 1 2 Hd 2 m .m F G. r  Hấp dẫn em-một ghê em-hai trên răng rụng (r 2 ) (răng rụng rớt xuống dưới) Hấp dẫn ghê em em chia răng rụng 6. Gia tốc trọng trường 2 G.M g (h R)   Gà-con bằng GÀ MẸ chia [(hai cộng cá-rô) bình] 2 h 0 R g g . R h         Gà-hoa = gà-đầu chấm {[rượu chia (rượu cộng hoa)] tất cả bình} 7. Động năng 2 ñ 1 E m.v 2  Em đau = nửa mình vất-vả (v 2 ) 8. Thế năng 2 t 1 E kx 2  Em thấy = nửa cây xa-xôi (x 2 ) 9. Nhiệt nóng chảy Q .m   Quên = người em 10.Nhiệt hóa hơi Q L.m  Quên = Lan em 11.Lực căng bề mặt caên F l.   Ép căn mặt ngoài để làm (l) ma () Ép căn = lãi nhân trùng 12.Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn 4 h d.g.    Hồn = tứ mã xích () trên (đàn gà rô) 13.Độ cứng lò xo 1 E.S k l  Kem của em sẽ chảy lỏng Khô = em sẽ cháy lan Khóc = em sẽ chạnh lòng (Ô) kìa! Em sâu trên lúa 14. Nội năng LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TOAN 10 – 11 – 12 VÀ LTĐH ĐC: Dương sơn, Hòa Châu , Hòa vang, Đà Nẵng Thạc sĩ: Nguyễn Thạo Website: http://nguyenthao.edu.vn email: info@nguyenthao.edu.vn ĐT: 0905434602 2 A Q U    Anh + Quân = Ú *Lớp 11 1. Điện dung 0 . . 4 d S S C k d       (k=9.10 9 N.m 2 /C 2 ) Cua em xào (S) /[bốn biển () không dùng] Con em sao em-không /đánh Cưa em sao em-không /đứt 2. U = Ed U em đâu /Iu em dữ (U đọc là iu) 3. Q = CU Quà cho U (U lớn thì Quà lớn) /Quạ bằng (chim) cú 4. F = qE Phải quên em 5. A = qU Anh quên ư ? U = A/q Ừ anh /quên 6. A = qEd Anh quánh em đau /Anh quên em đi 7. Hiệu điện thế U MN = A MN /q = V M – V N U nào (U MN ), anh đó (A MN ), chia qui, vê đầu (V M – V N ) 8. Năng lượng điện trường 2 2 1 W 2 8 VE CU k     Nửa củ (Hôm) wa, em vẽ (VE 2 ) / (tám pi ka) 9. Điện tích q I.t  Quậy ít thôi! Bánh quy = bánh ít 10.Điện năng A=I.U.t=U.I.t Ai = I.u tôi Anh = uống ít thôi 11.Công suất 2 P U R  Phải = uống-bình /rượu 12.Ghép điện trở + tụ điện + lò xo // Nt I=I i I=I i Q=Q i Q=Q i U=U i U=U i 1 R i R   R i R   C=C i 1 C i C   K=K i 1 K i K   l=l i l=l i 2 2 i f f   2 2 1 i f f   2 2 1 T i T   2 2 i T T   -Song song í tổng, qui tổng, u bằng, trở đảo, dung tổng, ka tổng, lơ tổng, ép tổng bình, chu đảo tổng bình -Nối tiếp í bằng, qui bằng, u tổng, trở tổng, dung đảo, ka đảo, lơ (l) tổng, ép đảo tổng bình, chu tổng bình + Q,I giống nhau, do qui y mà, hay IQ đo thông minh đó! + U đặc trưng cho cách mắc + I, U ngược nhau I tổng thì U bằng và ngược lại + R ngược với C => R // là C nt (cùng cách tính) => R tổng thì C tổng đảo và ngược lại (*) + C giống K + K cùng f 2 (cách tính t.tự) + f 2 ngược với T 2 (*) 13.Tranzito Các cực B, C, E Ba cô em Bồ của em 14.Tirixto SCR Các cực A, K, G Anh không ghen 15.Bán dẫn +p-n-p n nằm trong nên trong kí hiệu của nó, mũi tên hướng vào (E => B) +n-p-n n nằm ngoài nên trong kí hiệu của nó, mũi tên hướng ra (B => E) 16.Định luật Faraday . . .96500 A I t m n  Em, ăn ít thôi, chia anh (n), chín sáu năm trăm 17. +Quy tắc bàn tay trái I (F điện), II (f Lorenxơ) => chiều I theo ngón giữa ( vì ở II-f Lorenxơ , sự chuyển động v  của điện tích tạo dòng điện I) +Bàn tay phải I (dòng điện trong thanh dây dẫn chuyển động) => chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều I c từ cực âm (cổ => cô => nữ) sang dương của nguồn. 18.Lực từ F l.I.B.sin( , ) I B    Phải lấy ít bọc sữa (ít, béo) 19.Mômen ngẫu lực từ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TOAN 10 – 11 – 12 VÀ LTĐH ĐC: Dương sơn, Hòa Châu , Hòa vang, Đà Nẵng Thạc sĩ: Nguyễn Thạo Website: http://nguyenthao.edu.vn email: info@nguyenthao.edu.vn ĐT: 0905434602 3 M B.S.I.sin( , ) B n    Mẹ bác sĩ ít sợ (bệnh, nấm) 20.Lực Lorenxơ f |q |.v.B.sin( , ) v B    Fải quên vợ bé sợ (vợ, bỏ) 21.Từ thông qua diện tích S N.B.S.cos( , )     B n Phải nuôi bác sáu còn (bé, nhỏ)/ phải nhớ bác sĩ cóc (bé, nhỏ) S.N.B.cos( , )     n B Phi sang Nhật Bản cùng (nhỏ, bạn) L.I   Phi lí 22.S.đ.đ cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động e = v.B.l.sin( , ) c B v   Ế vợ buồn lắm sao (bỏ, vợ) 23.Suất điện động tự cảm e tc = L.I/t Em lỡ yêu /tôi 24.Từ trường ống dây 7 . B 4 . .10 N I l   Biển-lớn = 4 biển-nhỏ nhớ ai chia li chia 10 triệu 25.Hệ số tự cảm 2 7 . L 4 . 10 .  S N l  Lan-lớn = bốn pi sợ anh-bình (N 2 ) chia (10 triệu cho Lan-nhỏ) 26.Năng lượng từ trường ống dây 2 1 W . 2 L I  2 1 1 . 2 J H A  Nửa lỉ Nửa hả 27.Khúc xạ ánh sáng n 1. sini=n 2. sinr Anh một sợ ít, anh hai sợ rờ Anh một sợ ai (i) = anh hai sợ rắn (sinr) 28.Vận tốc ánh sáng c=n.v Chồng nhiều vợ 29.Lăng kính A= r 1 +r 2 Anh => rờ D= i 1 +i 2 -A Để = í trừ anh 30.Quy ước về dấu Gương cầu, em lồi, anh lõm (1) Thấu kính, em lõm, anh lồi (2) (1) người thuộc lớp (2) bpsd 31.Cách vẽ tia sáng qua gương cầu Song => tiêu (tiêu điểm) Tiêu => song Tâm => đối (dội ngược lại) Đỉnh => xứng (đối xứng qua trục chính) 32.Độ bội giác kính lúp   G . ' L L Ñ K l d +Gạo-lức Trên: không-luộc đỏ Dưới: lửa cộng dấu +Ghen (ghét) Trên: không đập (đánh) Dưới: làm cộng dao-tuyệt-sắc (d’) 33.Độ bội giác kính lúp khi ngắm chừng ở Cv G . L Ñ D Ñ f    Trên đè, dưới ép Dê đây Gà-luộc-vô cùng = dây đậu *Lớp 12 1. Góc quay . t      Phi = ôm tôi 2. Tốc độ góc 2. . f    Ôm = hay bị ép 3. Tốc độ dài . v r   Vua = ôm rắn Vợ = vừa ôm vừa rờ 4. Mômen q.tính chất điểm, vành tròn & trụ rỗng 2 . I m R  Ai = muốn rụng răng 5. Pt đ.l.h vật rắn quay . M I   Mua = ít gạo-màu 6. Mômen động lượng . L I   Lớn = ít ôm +Đối với chất điểm . . L m vr  Lớn = muốn vợ rồi 7. Gia tốc r.rọc có khối lượng 2 . a naëng m g a I m R     + a m  : khối lượng gây ra gia tốc a  của hệ thống LP BI DNG KIN THC TOAN 10 11 12 V LTH C: Dng sn, Hũa Chõu , Hũa vang, Nng Thc s: Nguyn Tho Website: http://nguyenthao.edu.vn email: info@nguyenthao.edu.vn T: 0905434602 4 = m : lch khi lng ca cỏc qu nng hai bờn rũng rc Anh t m (mỏ) gi lờn trờn [khi nng cng vi tỡnh yờu (I) chia ru-bỡnh] 8. Vn tc cc i ax . m v A V = ụm anh 9. Gia tc cc i 2 ax . m a A Anh = ụm-bỡnh anh 10.CT c lp th.gian 2 2 2 v A x Anh-bỡnh = xo-bỡnh (x 2 ) cng {[v cha (chia) ụm] tt c bỡnh} 11.Chu kỡ => t=n.T Thin-nh bng anh n (n) Thin-ln Tỡnh-em-nh-bộ = nh tỡnh-anh 12.Th nng 2 W . os ( ) t W c t B ct (th nng) => tớnh theo cos 13.ng nng 2 W .sin ( ) ủ W t Chy nhanh (ng nng) b xn => tớnh theo sin 14.C nng 2 . 2 K A E Em bng con (k) nh chia hai 15.Tn s gúc v chu kỡ loứxo k m m thỡ cõn (cbhai) (khụng / mp) + cng 2 . k m Khụng = ụm bỡnh mp 2 . k m Kỡa = chng-mp ụm-bỡnh 2 . loứxo m T k Tui = hay b cn (cbhai) mun khúc ủụn g l m = cn (go/ lc) 2 . loứxo l T g Tui = hay b cn lờn gh Tin = hai b cng lỳa /go . . . v lớ m g d I m = cn (mua u g chia ai (I)) m = cn [mong gp c (ai di)] 2 . . . loứxo I T m d g Tụi = hay b canh (cbhai) [ai /(mờ ỏ g)] Tụi = hay b cn trờn ớt, di mỏu ga d . . goó S g m m = cn cỏ-rụ so gng chia mng 16.Con lc lũ xo thng ng 0 min : 0 A l F Anh ln (hoc bng) a lụ thỡ F min = 0 17.Th nng con lc (gc VTCB) W (1 os ) t mgl c Mua g luc nhõn (1 tr cos gúc-lch) 18.S bin thiờn chu kỡ con lc n 1 1 . . 2 h T T t R i tụi = tụi nhõn (trờn hoa di ru cng na h di thiờn bin nhit) 1 1 . . 2 T h t T R T i chu kỡ = h di chia na nhõn nhit bin thiờn cng vi chiu cao trờn bỏn kớnh 19.Gia tc do F-in gõy ra . ủieọn q U a md Anh-in = quỏnh ỳt /(mun iờn) 20.Vn tc con lc n 0 2lg( os os ) v c c V = cn [ hai lớt go nhõn (con nh tr con ln)] 21.Lc cng 2 . . os v T m g c m l Thng = em gn cht + em vn^2 /lũng Thng = em.gp.ch + em.v^2/ ln Tỡm = gp m chi + vỡ mỡnh vn chia li 0 . (3 os 2 os ) T m g c c Thng = m gi nhõn (3 con nh tr 2 con u) 22. Bi toỏn bn hũn bi A vo qu cu B ca con lc n (va chm n hi, xuyờn tõm), vn tc hũn bi A trc khi va chm l LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TOAN 10 – 11 – 12 VÀ LTĐH ĐC: Dương sơn, Hòa Châu , Hòa vang, Đà Nẵng Thạc sĩ: Nguyễn Thạo Website: http://nguyenthao.edu.vn email: info@nguyenthao.edu.vn ĐT: 0905434602 5 . / . . . 1 . 1 2 q c v c q c v c M v V m           Vợ nhỏ= nửa vợ lớn nhân (một cộng Má lớn chia má nhỏ) / . 0 ( 2 (1 os )) q c V gl c    23.Bước sóng 0 . c T   người-ta-không là chồng tôi . vT   người-ta là vợ tôi 24.Độ lệch pha của hai sóng 2 . 2 . d x         Lệch-pha = hai bị đạp lên người Đèn-pha = hay bị xẹt lên người 25. Muốn chuyển các trường hợp cùng, ngược, vuông pha từ  (dđđh) sang d (sóng) Ta chia 2 rồi thay  thành  (chia 2 rồi nhân ) 26. Sóng tổng hợp có biên độ +Max khi . d n   Đảo = nhớ người +Min khi (2 1). 2 2 n d n        Đảo = lẻ người chia hai Đảo = nhớ người cộng nửa người 27. Thí nghiệm Y-âng +=> bước sóng a.i / D   Ai ngồi trên đê cũng thấy sóng +Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc k .  D x k a   Ít = khi người đạp lên anh +=> bước sóng a.  . x D k   Anh xạo (ngồi) trên đảo khỉ, cũng thấy sóng () 28. Hiệu quang trình . a x D   Đời ta (delta) = ăn xin chưa (chia) đã 29. Độ dịch chuyển khi có bản mặt song song . ( 1) e d x n a   Xờ = (anh-nờ trừ một lần) em đạp lên anh 30. Cảm kháng L X L   Ôm lâu 31. Dung kháng 1 1 . 2 . c X C f C     Nghịch đảo ôm chặt Xào-cá = trên một, dưới hai bị ép chảo 32. Quang điện trở S.c.d : Sao con đau (sao cậu điên) 33. Sóng điện từ 2. . . . v L C    Người = hai bị ve cắn (lắm chỗ) 34. Tần số góc riêng 1 . L C   Ôm = một trên căn (loi choi) [lửa cháy] 35. S.đ.đ cực đại trong cuộn dây 0 0 . . E N    Em-không = ôm anh Phi-o 36. Hệ số phẩm chất . L Q r   Quân = ôm Lan chia (trên) con rắn 37. Máy gia tốc Xiclotrôn . . . . v m m v R q B eB   Rượu = vợ mua trên (quê Bác) Rượu = mua về chia (em bé) 38. Công thức Anhxtanh . h f   Em = hai fai = hao phí 39. Liên hệ giữa động lượng P và động năng K 2 2 P mK  Phê-phán = hai em khóc . ĐC: Dương sơn, Hòa Châu , Hòa vang, Đà Nẵng Thạc sĩ: Nguyễn Thạo Website: http:/ /nguyenthao. edu.vn email: info @nguyenthao. edu.vn ĐT: 0905434602 1 * BÍ KIẾP HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ * *THCS 1 ĐC: Dương sơn, Hòa Châu , Hòa vang, Đà Nẵng Thạc sĩ: Nguyễn Thạo Website: http:/ /nguyenthao. edu.vn email: info @nguyenthao. edu.vn ĐT: 0905434602 2 A Q U    Anh + Quân = Ú *Lớp 11 1 ĐC: Dương sơn, Hòa Châu , Hòa vang, Đà Nẵng Thạc sĩ: Nguyễn Thạo Website: http:/ /nguyenthao. edu.vn email: info @nguyenthao. edu.vn ĐT: 0905434602 3 M B.S.I.sin( , ) B n    Mẹ bác sĩ

Ngày đăng: 11/05/2014, 20:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan