Bài giảng điện tử công nghệ: cơ cấu phân phối khí docx

15 20K 268

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

CẤU PHÂN PHỐI KHÍ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ I/ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI II/ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP III/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CẤU PHÂN PHỐI KHÍ TRONG ĐỜI SỐNG I./ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 1./ Nhiệm vụ:  Đóng, mở các cửa nạp, thải đúng lúc để động thực hiện quá trình nạp khí mới vào xi lanh và thải khí cháy ra ngoài 2./ Phân loại:          cấu phân phối khí Xupap treo cấu phân phối khí Xupap đặt 1. Trục cam và cam 2. Con đội 3. Lò xo xupap 4. Xupap 5. Nắp máy 6. Trục khuỷu 7. Đũa đẩy 8. Trục mổ 9. mổ 10. Bánh răng phân phối C cu phi khớ dựng xupap treo Xupáp Xupáp Lò xo Lò xo Vòng hãm Vòng hãm ẹ ẹ òn bẩy òn bẩy Bánh Bánh raờ raờ ng ng cam cam Vít điều chỉnh Vít điều chỉnh khe hở khe hở ẹ ẹ ũa đẩy ũa đẩy Con đội Con đội Cam Cam Xích cam Xích cam cấu phân phối khí Xupap treo cấu phân phối khí Xupap đặt  !"#$ %&'()*  ! "#$%&+, - ' '.* (/&012&03*+4 - 356 %*%&3&370893 (/ :3;<&+=93(/6 0>360>3?8(,$  (/&012&03*+4 - 3 56%*%&3&37 0893(/ : +@0 ?A$89$B3+C0DC*. +E912F. ;$C3$BG HI +@0 '.*J'. . 4$+E93'C 4$ F. K'LCM !"#$%&'()*+HI"#$>DK  1. Nhiệm vụ 2. Phân loại 1. Cấu tạo 2. Nguyên lý làm việc I. Nhiệm vụ và phân loại II. cấu phân phối khí dùng xupap 2. Nguyên lý làm việc: Nguyên lý làm việc của cấu xupap treo: Trục khuỷu quay Trục cam quay Nhờ cặp bánh răng Con đội Cam tác động Đũa đẩy mổ Xupap Nhờ lò xo xu pap Cửa nạp (thải) đóng, mở III. Một số hình ảnh Nguyên lý làm việc của cấu xupap đặt: Trục khuỷu quay Trục cam quay Nhờ cặp bánh răng Con đội Cam tác động Xupap Nhờ lò xo xu pap Cửa nạp (thải) đóng, mở 1. Nhiệm vụ 2. Phân loại 1. Cấu tạo 2. Nguyên lý làm việc I. Nhiệm vụ và phân loại II. cấu phân phối khí dùng xupap III. Một số hình ảnh • Chi tiết(trục cam,vòi phun….)trong cấu phối khí Trục cam Trục cam [...]...Trục cam,xupap,lò xo,con đội Trục Chức năng:Dùng để biến đổi chuyển Động tịnh tiến của pistong thành Chuyển động quay Xích dẫn động trục cam và bánh răng cam CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP ry ve ou y nk ha T h! uc m . CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ I/ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI II/ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP III/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ TRONG ĐỜI SỐNG I./ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN. loại:          Cơ cấu phân phối khí Xupap treo Cơ cấu phân phối khí Xupap đặt 1. Trục cam và cam 2. Con đội 3. Lò xo xupap 4. Xupap 5 hở khe hở ẹ ẹ ũa đẩy ũa đẩy Con đội Con đội Cam Cam Xích cam Xích cam Cơ cấu phân phối khí Xupap treo Cơ cấu phân phối khí Xupap đặt  !"#$ %&'()* 

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • I./ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI

 • Slide 4

 • Cơ cấu phối khí dùng xupap treo

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan