0

Giáo án điện tử công nghệ: cơ cấu phân phối khí ppt

17 4,771 41

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 18:20

Bài 24 Bài 24 I Nhiệm vụ và phân loại I Nhiệm vụ và phân loại 1 Nhiệm vụ: 1 Nhiệm vụ: Đóng mở các cửa nạp và xả đúng lúc, để động nạp nhiều không Đóng mở các cửa nạp và xả đúng lúc, để động nạp nhiều không khí hoặc hỗn hợp xăng-không khí vào xilanh và thải sạch khí đã khí hoặc hỗn hợp xăng-không khí vào xilanh và thải sạch khí đã cháy từ xilanh ngoài. cháy từ xilanh ngoài. 2 Phân loại: 2 Phân loại: cấu phân phối khí cấu phân phối khí dùng xupap cấu phân phối khí dùng van trượt cấu phân phối khí dùng xupap đặt cấu phân phối khí dùng xupap treo SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI CẤU PHÂN PHỐI 2 Phân loại: 2 Phân loại: • Động Động DOHC DOHC cấu phân phối khí dùng xupap cấu phân phối khí dùng xupap 2 loại: 2 loại: CCPPK dùng xupáp treo CCPPK dùng xupáp đặt (B) (A) II Cấu Phân Phối Khí Dùng II Cấu Phân Phối Khí Dùng Xupap Xupap 1 Cấu tạo: 1 Cấu tạo: a/Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo a/Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo • Ưu điểm: Ưu điểm: -Kết cấu buồng đốt gọn do vậy tỷ lệ nén e thể lớn, -Kết cấu buồng đốt gọn do vậy tỷ lệ nén e thể lớn, -Khả năng thải khí cháy nhanh, ít gây kích nổ. -Khả năng thải khí cháy nhanh, ít gây kích nổ. • Nhựơc điểm: Nhựơc điểm: -Kết cấu phức tạp, số lượng chi tiết nhiều, -Kết cấu phức tạp, số lượng chi tiết nhiều, -Khoảng cách truyền động cam dài, hoặc dẫn động xu -Khoảng cách truyền động cam dài, hoặc dẫn động xu páp xa, páp xa, -Dễ bị xảy ra hiện tượng xupap chạm đỉnh pittong (do -Dễ bị xảy ra hiện tượng xupap chạm đỉnh pittong (do tuột cá hay điều chỉnh cam sai). tuột cá hay điều chỉnh cam sai). C cu phi khớ dựng xupap C cu phi khớ dựng xupap treo treo Xupáp Xupáp Lò xo Lò xo Vòng hãm Vòng hãm Đòn bẩy Đòn bẩy Bánh răng Bánh răng cam cam Vít điều chỉnh Vít điều chỉnh khe hở khe hở Đũa đẩy Đũa đẩy Con đội Con đội Cam Cam Xích Xích cam cam b/Cơ cấu phối khí dùng xupap đặt b/Cơ cấu phối khí dùng xupap đặt • Ưu điểm: Ưu điểm: - Kết cấu dẫn động cam đơn giản, chiều cao máy nhỏ - Kết cấu dẫn động cam đơn giản, chiều cao máy nhỏ - Khoảng cách truyền động cam ngắn (từ trục khuỷu đến - Khoảng cách truyền động cam ngắn (từ trục khuỷu đến trục cam), trục cam), - Xupap không khả năng rơi chạm đỉnh pittong (vì lý do - Xupap không khả năng rơi chạm đỉnh pittong (vì lý do tuột cá hãm xu páp). tuột cá hãm xu páp). • Nhựơc điểm: Nhựơc điểm: - Thể tích vùng buồng đốt lớn do vậy tỷ lệ nén e nhỏ, - Thể tích vùng buồng đốt lớn do vậy tỷ lệ nén e nhỏ, - Khả năng thải khí cháy chậm và còn sót lại nhiều - Khả năng thải khí cháy chậm và còn sót lại nhiều Do vậy xu páp đặt chỉ dùng cho động xăng loại trước Do vậy xu páp đặt chỉ dùng cho động xăng loại trước đây đây Xem hình(trang bên) Xem hình(trang bên) cấu phân phối khí cấu phân phối khí dùng xupap đặt dùng xupap đặt N¾p m¸y Trôc cam vµ cam Con ®éi Lß xo xupap Xupap Trôc khuûu 2 Một số hỉnh ảnh và chức năng trong hệ thống 2 Một số hỉnh ảnh và chức năng trong hệ thống cấu phân phối khí cấu phân phối khí • Chi tiết(trục cam,vòi Chi tiết(trục cam,vòi phun….)trong cấu phối phun….)trong cấu phối khí khí Trục cam Trục cam [...]...2 Một số hỉnh ảnh và chức năng trong hệ thống cấu phân phối khí Trục cam,xupap,lò xo,con đội Trục Chức năng:Dùng để biến đổi chuyển Động tịnh tiến của pistong thành Chuyển động quay 2 Một số hỉnh ảnh và chức năng trong hệ thống cấu phân phối khí Xích dẫn động trục cam và bánh răng cam *Điểm khác nhau giữa xupap đặt và xupap treo • - Một loại được lắp với... Các động hiện nay hầu như sử dụng loại xupáp treo 2 Ngun lí làm việc • a /Cơ cấu xupap treo Nhờ cặp Cam tác Trục khuỷu quay Trục cam quay bánh răng động Nhờ lò xo Xupap mổ Đũa đẩy Con đội xupap Cửa nạp, thải đóng mở b /Cơ cấu xupap đặt Nhờ cặp Trục khuỷu quay Trục cam quay bánh răng Nhờ lò xo Cửa nạp, thải đóng mở Xupap supap Cam tác động Con đội Ngun lý hoạt động của cấu phân phối khí KẾT THÚC... động thấp, số vòng quay động cũng thấp; đây là thiết kế động kiểu cũ và hiện nay, gần như khơng còn thiết kế động theo kiểu này - Một loại nữa xupáp được lắp với mặt xupáp quay xuống dưới hướng vào đỉnh pít-tơng, đi xupáp quay lên trên và được lò lo giữ ở dạng treo nên được goi là xupáp treo Loại này được nhiều ưu điểm hơn như tỷ số nén cao hơn, số vòng quay động cao, hiệu suất động . khí Cơ cấu phân phối khí dùng xupap Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt Cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI CƠ CẤU PHÂN PHỐI 2 Phân. đặt (B) (A) II Cơ Cấu Phân Phối Khí Dùng II Cơ Cấu Phân Phối Khí Dùng Xupap Xupap 1 Cấu tạo: 1 Cấu tạo: a /Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo a /Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo • . chức năng trong hệ thống cơ cấu phân phối khí cấu phân phối khí • Chi tiết(trục cam,vòi Chi tiết(trục cam,vòi phun….)trong cơ cấu phối phun….)trong cơ cấu phối khí khí Trục cam Trục cam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử công nghệ: cơ cấu phân phối khí ppt, Giáo án điện tử công nghệ: cơ cấu phân phối khí ppt,