0

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

2 30,446 260

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 17:08

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty http://www.newvisionlaw.com.vn Tel: 04.6682.7986/ 6682.8986 – Fax: 04.73005720Số 3, ngách 389/31, Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà NộiCÔNG TY CỔ PHẦN…. Số: -QĐ/HĐQTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*****************Hà Nội, ngày tháng năm 200 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ(V/v Bổ nhiệm Giám đốc công ty)− Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.− Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần ….− Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số …-BB/ĐHĐCĐ ngày / /… về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Bổ nhiệm ông …. làm Giám đốc Công ty cổ phần ….Ông: …Ngày sinh: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .Chỗ ở hiện tại: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Công an Điều 2: Quyền và nghĩa vụ.Ông … có các quyền và nghĩa vụ sau:a) Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;d) Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;f) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc quyền bổ nhiệm của Giám đốc.g) Tuyển dụng lao động;h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;i) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công tyquyết định của Hội đồng quản trị.Điều 3: Hiệu lực thi hành.http://www.newvisionlaw.com.vn Tel: 04.6682.7986/ 6682.8986 – Fax: 04.73005720Số 3, ngách 389/31, Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà NộiQuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Nơi nhận :− Ông …;− Lưu VP.Hà Nội, ngày . tháng . năm 200T/M Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị . lệ Công ty cổ phần ….− Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số …-BB/ĐHĐCĐ ngày ../../… về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty. QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Bổ nhiệm. của Công ty; d) Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty, Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty,

Từ khóa liên quan