0

Giáo án địa lý lớp 9 cơ bản trọn bộ

125 896 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 16:17

Giáo án địa lý lớp 9 cơ bản trọn bộ Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 2009 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS GiaoĐỊA LÍ VIỆT NAM Ngày soạn: /8/2008 TUẦN 1 – TIẾT 1 Ngày dạy: /8/2008 Bài 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : Cho học sinh hiểu được: - Nước ta 54 dân tộc mỗi dân tộc nét văn hoá riêng. Dân tộc kinh số dân đông nhất. Các dân tộc của nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Trình bày tình hình phân bố các dân tộc nước ta 2. Kỹ năng : - Rèn kó năng xác đònh trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc - Phân tích biểu đồ, bảng số liệu, bản đồ về dân cư 3. Thái độ: Giáo dục tinh thần tôn trọng đoàn kết các dân tộc, tinh thần yêu nước. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: GV - Bản đồ phân bố các dân tộc Việt Nam ,Tranh ảnh về đồng bằng , ruộng bậc thang, Bộ tranh ảnh về Đại gia đình dân tộc Việt Nam. HS: - SGK, vở ghi, dụng cụ học tập III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn của học sinh 2. Giới thiệu bài mới : 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1 : Hướùng dẫn HS quan sát tranh ảnh Bảng 1.1: Dân số phân theo thành phần dân tộc (sắp xếp theo số dân) ở Việt Nam năm 1999 (đơn vò: nghìn người) CH: Nước ta bao nhiêu dân tộc? Nêu vài nét khái quát về dân tộc kinh và các dân tộc ít người CH: Các dân tộc khác nhau ở mặt nào? Cho ví dụ? CH: Quan sát H1.1 biểu đồ cấu dân tộc nhận xét? CH: Dân tộc nào số dân đông nhất? chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Phân bố chủ yếu ở đâu? Làm nghề gì? I. CÁC DÂN TỘC Ở NƯỚC TA - Nước ta 54 dân tộc - Mỗi dân tộc những nét văn hoá riêng, thể hiện ở ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán…Làm cho nền văn hoá Việt Nam thêm phong phú . - Dân tộc Việt kinh số dân đông nhất 86% dân số cả nước. 1 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 2009 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà CH: Các dân tộc ít người phân bố ở đâu? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu %? CH: Kể tên một số sản phẩm tiêu biểu của dân tộc ít người mà em biết? (Tày, Thái, Mường, Nùng là dân tộc dân số khá đông truyền thống thâm canh lúa nước, trông màu cây công nghiệp ,có nghề thủ công tinh xảo. Người Mông giỏi làm ruộng bậc thang, trồng lúa ngô, cây thuốc) Quan sát hình 1.2 em suy nghó gì về lớp học ở vùng cao không? GV cũng cần chú ý phân tích và chứng minh về sự bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc trong quá trình phát triển đất nước, - Những Việt kiều đang sống ở nước ngoài. - Thành phần giữa các dân tộc sự chênh lệch HĐ 2: Cho HS làm việc theo nhóm Quan sát lược đồ phân bố các dân tộc Việt Nam H1.3 cho biết dân tộc Việt (kinh) phân bố chủ yếu ở đâu? CH: Hiện nay sự phân bố của người Việt gì thay đổi nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi (chính sách phân bố lại dân cư và lao động, phát triển kinh tế văn hoá của Đảng) CH: Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền đòa hình nào? (thượng nguồn các dòng sông tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên vò trí quan trọng về quốc phòng.) - Trung du và miền núi phía Bắc : Trên 30 dân tộc ít người. - Khu vực Trường Sơn- Tây Nguyên trên 20 dân tộc ít người: Ê-đê Gia rai, Mnông. - Duyên hải cực nam Trung Bộ và Nam Bộ dân tộc Chăm, Khơ me, Hoa, CH: Theo em sự phân bố các dân tộc hiện nay Là dân tộc nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa nước, các nghề thủ công đạt mức tinh xảo . - Các dân tộc ít người số dân và trình độ kinh tế khác nhau, mỗi dân tộc kinh nghiệm sản xuất riêng. - Các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc II SỰ PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC 1. Dân tộc Việt (kinh) - Phân bố rộng khắp nước song chủ yếu ở đồng bằng, trung du và duyên hải. 2. Các dân tộc ít người - Các dân tộc ít người chiếm 13,8% sống chủ yếu ở miền núi và trung du, - Hiện nay sự phân bố các dân tộc đã nhiều thay đổi 2 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 2009 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà như thế nào?( đã nhiều thay đổi) *Liên hệ: Cho biết em thuộc dân tộc nào, dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt nam? Đòa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? CH: Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em ?. 4. Củng cố và đánh giá : ( Trắc nghiệm ở bài tập) - Nước ta bao nhiêu dân tộc? - Các dân tộc khác nhau ở mặt nào? Cho ví dụ. Ngày soạn: 8/2008 TUẦN 1 – TIẾT 2 Ngày dạy: 8/2008 Bài 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : Sau bài học HS thể : - Biết số dân của nứơc ta hiện tại và dự báo trong tương lai - Hiểu và trình bày được tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hậu quả. - Đặc điểm thay đổi cấu dân số và xu hướng thay đổi cấu dân số của nước ta nguyên nhân của sự thay đổi. 2. Kỹ năng : - Rèn kó năng vẽ biểu đồ gia tăng dân số - kó năng phân tích bảng thống kê, một số biểu đồ dân số 3. Thái độ: Ý thức được sự cần thiết phải quy mô về gia đình hợp lí II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: GV - Biểu đồ dân số Việt Nam - Tháp dân số Việt Nam năm1989, 1999 - Tranh ảnh về một số hậu quả của dân số tới môi trường , chất lượng cuộc sống HS: -Đọc và chuẩn bài III. CÁC HOẠT ĐỘNG : 1.Kiểm tra bài cũ: a/ Nước ta bao nhiêu dân tộc?Các dân tộc khác nhau ở mặt nào? Cho ví dụ b/ Quan sát lược đồ phân bố các dân tộc Việt Nam H1.3 cho biết dân tộc Việt Nam phân bố chủ yếu ở đâu?Hiện nay sự phân bố của người Việt gì thay đổi nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi đó? 2.Giới thiệu bài mới 3.Bài mới 3 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 2009 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà Hoạt động của thầy và trò Nội dung chính HĐ 1 : Dựa vào vốn hiểu biết và SGK cho biết số dân Việt Nam theo tổng điều tra 01/4/1999 là bao nhiêu? Em suy nghó gì về thứ tự diện tích và dân số của Việt Nam so với thế giới? - Năm 1999 dân số nước ta 76,3 triệu người. Đứng thứ 3 ở ĐNÁ. - Diện tích lãnh thổ nước ta đứng thứ 58 trên thế giới, dân số đứng thứ 14 trên thế giới HĐ2: *Mục tiêu:HS hiểu được tình hình gia tăng dân số nước ta .Hậu quả của dân số đông * Tiến hành: CH: Quan sát biểu đồ (hình 2.1), nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta? Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng? nhanh?( mới giảm gần đây) GV: Gợi ý Quan sát và nêu nhận xét về sự thay đổi số dân qua chiều cao của các cột để thấy dân số nước ta tăng nhanh liên tục. CH: Quan sát lược đồ đường biểu diễn tỉ lệ gia tăng tự nhiên để thấy sự thay đổi qua từng giai đoạn và xu hướng thay đổi từ năm1979 đến năm 1999, Giải thích nguyên nhân thay đổi? năm 1921 15,6 triệu người, 1961 tăng gấp đôi CH: Nhận xét mối quan hệ giữa gia tăng tự nhiên, gia tăng dân số và giải thích? CH: Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?(khó khăn việc làm, chất lượng cuộc sống,ổn đònh xã hội,môi trường) CH: Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.(nâng I. SỐ DÂN -Năm 2003 dân số nước ta là 80,9 triệu người - Việt Nam là một nước đông dân đứng thứ 14 trên thế giới . II. GIA TĂNG DÂN SỐ - Dân số nước ta tăng nhanh liên tục, - Hiện tượng “bùng nổ” dân số nước ta bắt đầu từ cuối những năm 50 chấm dứt vào trong những năm cuối thế kỉ XX. - Nhờ thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình nên những năm gần đây tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đã giảm. 4 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 2009 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà cao chất lượng cuộc sống) CH: Hiện nay tỉ lệ sinh, tử của nước ta như thế nào? Tại sao? (tỉ lệ sinh giảm. Tuổi thọ tăng) - 1999 tỉ lệ gia tăng tự nhiên nước ta là 1,43% CH: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giữa thành thò và nông thôn, miền núi như thế nào? (Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở thành thò và khu công nghiệp thấp hơn nhiều so với nông thôn, miền núi) CH: Dựa vào bảng 2.1, hãy xác đònh các vùng lãnh thổ tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất, thấp nhất, các vùng lãnh thổ tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn trung bình cả nước. Giải thích.(cao nhất Tây Nguyên, Tây Bắc vì đây là vùng núi và cao nguyên) HĐ3: Cá nhân/cặp CH: Căn cứ số liệu ở bảng 2.2 Nhận xét cấu nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999 đặc biệt là nhóm 0-14 tuổi. Nêu dẫn chứng và những vấn đề đặt ra về giáo dục, y tế, việc làm đối với các công dân tương lai? CH: Nhận xét tỉ lệ nam nữ ở nước ta? CH: Căn cứ số liệu ở bảng 2.2, hãy nhận xét tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999 CH: Tỉ lệ nam nữ sự khác nhau giữa các vùng - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn khác nhau giữa các vùng. III. CẤU DÂN SỐ - Nước ta cấu dân số trẻ. Tỉ lệ trẻ em xu hướng giảm, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và ngoài tuổi lao động tăng lên - Tỉ lệ nữ còn cao hơn tỉ lệ nam. sự khác nhau giữa các vùng 4. Củng cố và đánh giá: 1/ Trình bày số dân và gia tăng dân số ở nước ta? 2/ Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta. 3/ HS phải Tính tỉ lệ gia tăng dân số : lấy tỉ suất sinh trừ đi tỉ suất tử (đơn vò tính %) chia10 trên một trục toạ độ đường thể hiện tỉ lệ GTDSTN 5 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 2009 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà Ngày soạn : / 8/2008 Ngày dạy: /9/2008 TUẦN 2 – TIẾT 3 Bài 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : Sau bài học HS thể : - Hiểu và trình bày được đặc điểm mật độ dân số, phân bố dân cư ở nước ta . - Biết đặc điểm của các loại hình quần cư nông thôn, thành thò và đô thò hoá ở Việt Nam 2. Kỹ năng : - Biết phân tích bản đồ phân bố dân cư, đô thòû Việt Nam, một số bảng số liệu về dân cư - kó năng phân tích lược đồ. Bảng số liệu 3. Thái độ: Ý thức được sự cần thiết phát triển đô thò trên sở phát triển công nghiệp, bảo vệ môi trường nơi đang sống. Chấp hành chính sách của nhà nước về phân bố dân cư II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: GV: - Lược đồ phân bố dân cư Việt Nam - Bảng số liệu - Tranh ảnh về một số loại hình làng HS: Đọc và chuẩn bài III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1.Kiểm tra bài cũ a. Trình bày số dân và gia tăng dân số ở nước ta? b. Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta 2. Giới thiệu bài mới: SGK 3. Bài mới Hoat động của GV và HS Nội dung chínht HĐ1 Cho số liệu: Năm 2003 mật độ Lào 24 người/km 2 mật độ Inđônêxia 115người/km 2 TháiLan 123người/km 2 mật độ thế giới 47 người/km 2 Qua số liệu em nhận xét về mật độ dân số nước ta ? GV cho HS so sánh các số liệu về mật độ dân số nước ta giữa các năm 1989,1999,2003 để thấy mật độ dân số ngày càng tăng ,(bảng 3.2) (năm 1989 là 195 người/km 2 ;năm 1999 mật độ là 231 người/km 2 ;2003 là 246 người/km 2 ) CH: Nhắc lại cách tính mật độ dân số CH: Quan sát lược đồ phân bố dân cư Việt Nam hình 3.1 nhận xét:Phân bố dân cư nước ta (phân bố không đều,giữa I. MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ - Mật độ dân số nước ta thuộc loại cao trên thế giới. Năm 2003 là 246 người/km 2 - Phân bố dân cư không đều, tập trung đông ở đồng bằng, ven 6 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 2009 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà nông thôn, thành thò, đồng bằng …) CH: Dân cư sống đông đúc ở những vùng nào? , (đồng bằng ven biển và các đô thò, do thuận lợi về điều kiện sinh sống) CH: Dân cư thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao? - Để giúp HS nhận biết dân cư phân bố không đều GV yêu cầu HS Quan sát lược đồ bản đồ phân bố dân cư Việt Nam trả lời câu hỏi SGK CH: Nguyên nhân của sự phân bố dân cư không đều? TP’ HCM năm 1997 4,8 triệu người năm 1999 là 5.037.155 người diện tích:2,093,7 km 2 CH: Dân thành thò còn ít chứng tỏ điều gì?( nước ta là nước nông nghiệp ) *Khó khăn cho việc sử dụng lao động và khai thác nguồn tài nguyên ở mỗi vùng CH: Em biết gì về chính sách của Đảng trong sự phân bố lại dân cư không? - Giảm tỉ lệ sinh,phân bố lại dân cư ,lao động giữa các vùng và các ngành kinh tế, cải tạo xây dựng nông thôn mới… HĐ2: HS Làm việc theo nhóm Mục tiêu:HS hiểu được đặc điểm các loại hình quần cư ở nước ta GV yêu cầu HS dựa vào SGK Quan sát lược đồ các tranh ảnh về quần cư, tìm đặc điểm chung của quần cư nông thôn, sự khác nhau về quần cư nông thôn ở các vùng khác nhau và giải thích? CH: Ở nông thôn dân cư thường làm những công việc gì? vì sao? (trồng trọt, chăn nuôi) - Nông thôn dân cư thường sản xuất nông nghiệp , lâm nghiệp, ngư nghiệp. - Các làng bản thường phân bố ở những nơi điều kiện thuận lợi về nguồn nước . - Chú ý hoạt động kinh tế để hiểu vì sao các làng bản ở nông thôn thường cách nhau xa. Mật độ cách bố trí các không gian nhà cũng đặc điểm riêng của từng miền. Đó chính là sự thích nghi của con người với thiên nhiên và hoạt độâng kinh tế CH: Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết? CH: Quan sát lược đồ phân bố dân cư Việt Nam (hình 3.1), hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thò của nước ta. Giải thích vì sao? biển và các đô thò. Thưa thớt ở miền núi, cao nguyên. - Khoảng 74% dân số sống ở nông thôn 26% ở thành thò (2003) II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 1. Quần cư nông thôn - Phần lớn dân cư nước ta sống ở nông thôn 2. Quần cư thành thò 7 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 2009 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà CH: Ở thành thò dân cư thường làm những công việc gì? vì sao? - Ở thành thò dân cư thường tham gia sản xuất công nghiệp , thương mại, dòch vụ CH: Sự khác nhau về hoạt động kinh tế cách bố trí nhà giữa nông thôn và thành thò như thế nào? CH: Đòa phương em thuộc loại hình nào? CH: Quan sát hình 3.1 hay nêu nhận xét về sự phân bố các đô thò của nước ta . Giải thích vì sao? HĐ3: Qua số liệu ở bảng 3.1: CH: Nêu nhận xét về số dân thành thò và tỉ lệ dân thành thò của nước ta. CH: Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thò đã phản ánh quá trình đô thò hóa ở nước ta như thế nào? - Số dân thành thò và tỉ lệ dân thành thò tăng liên tục giai đoạn 1995-2000 tăng nhanh nhất - Tỉ lệ dân đô thò nước ta còn thấp . điều đó chứng tỏ trình độ đô thò hoá thấp, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp CH: So với thế giới đô thò hoá nước ta như thế nào? -Tô-ki-ô năm 2000 27 triệu người -Niu I-oóc năm 2000 21 triệu người CH: Việc tập trung quá đông dân vào các thành phố lớn gây ra hiện tượng gì? CH: HS Quan sát lược đồ phân bố dân cư để nhận xét về sự phân bố của các thành phố lớn – Mật độ năm 2003 đồng bằng sông Hồng là1192 ngưòi/km 2 Hà Nội gần 2830 ngưòi/km 2 , TP’ HCM gần 2664 ngưòi/km 2 , CH: Hãy lấy dẫn chứng về sự quá tải này. CH: Kể tên một số TP’ lớn nước ta ? (một số thành phố lớn Hà Nội, TP’ HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng) CH: Lấy VD minh hoạ về việc mở rộng quy mô các TP’? - Các đô thò lớn mật độ dân số rất cao III ĐÔ THỊ HOÁ - Các đô thò nước ta phần lớn thuộc loại vừa và nhỏ, phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven biển. Quá trình đô thò hoá ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao. Tuy nhiên trình độ đô thò hoá còn thấp. 4. Củng cố và đánh giá: - Dựa vào bản đồ dân cư trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta và giải thích? - Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta ? - Quan sát bảng số liệu 3.2 rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư không đều và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta 8 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 2009 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà Ngày soạn: / 9/2008 TUẦN 2 – TIẾT 4 Ngày dạy: /9/2008 BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯNG CUỘC SỐNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : Sau bài học HS thể : - Hiểu và trình bày được đặc điểm của nguồn lao động ở nước ta . - Biết sơ lược về chất lượng cuộc sống và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta. 2. Kỹ năng : - Biết nhận xét các biểu đồ, bảng số liệu về lao động và chất lượng cuộc sống - Xác lập mối quan hệ giữa dân số, lao động việc làm và chất lượng cuộc sống 3. Thái độ: Ý thức lao động tự giác, nâng cao clcs II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ GV - Các biểu đồ về cấu lao động - Bảng số liệu thống kê về sử dụng lao động, chất lượng cuộc sống - Tranh ảnh thể hiện sự tiến bộ nâng cao chất lượng cuộc sống HS: Đọc và chuẩn bài III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1.Kiểm tra bài cũ: - Dựa vào bản đồ dân cư trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta và giải thích? - Nên đặc điểm , chức năng của các loại hình quần cư? - Quan sát bảng số liệu 3.2 rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư không đều và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta 2.Giới thiệu bài mới :SGK 3. bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ1:Hoạt động nhóm CH: Nhận xét về nguồn lao động nước ta ? Nguồn lao động bao gồm những người trong độ tuổi lao động ở nước ta (nam từ 16-60 nữ 16-55) CH: Dựa vào biểu đồ hình 4.1: - Nhận xét về cấu lực lượng lao động giữa thành thò và nông thôn. Giải thích nguyên nhân? CH: Nhận xét về chất lượng của nguồn lao động ở nước ta. (thấp) Để nâng cao chất lượng nguồn lao động, cần những giải pháp gì? - Năm 2003 nước ta 41,3 triệu người lao động trong khu vực thành thò chiếm 24,2% I. NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1. Nguồn lao động - Nguồn lao động nước ta rất dồi dào và tốc độ tăng nhanh. Trung bình mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu lao động - Năm 2003 nông thôn 75,8%, thành thò 24,2% - Người lao động Việt Nam nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp , khả năng tiếp thu khoa học kó thuật. - Hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn 2. Sử dụng lao động 9 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 2009 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà nông thôn 75,8% CH: Nguồn lao động nước ta những mặt mạnh và những hạn chế nào? - Nguồn lao động nước ta năng động, nhiều kinh nghiệm sản xuất, cần cù, khéo tay CH: Quan sát biểu đồ hình 4.2, nêu nhận xét về cấu lao động và sự thay đổi cấu lao động theo ngành ở nước ta. HĐ 2 CH: Tại sao nói Việc làm là vấn đề kinh tế xã hội gay gắt ở nước ta -Việc làm là vấn đề kinh tế xã hội gay gắt ở nước ta đặc biệt là ở CH: Để giải quyết việc làm theo em cần phải những biện pháp gì? - Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng, vùng Tây Nguyên… HĐ3 GV cho HS đọc SGK nêu dẫn chứng nói lên chất lượng cuộc sống của nhân dân đang được cải thiện. - Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% năm1999. Mức thu nhập bình quân đầu người tăng ,người dân được hưởng các dòch vụ xã hội ngày càng tốt hơn… CH: Chất lượng cuộc sống của dân cư như thế nào giữa các vùng nông thôn và thành thò, giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ? (chênh lệch) CH: Hình 4.3 nói lên điều gì? - Số lao động việc làm ngày càng tăng - cấu sử dụng lao động của nước ta sự thay đổi theo hướng tích cực II. VẤN ĐỀ VIỆC LÀM - Lực lượng lao động dồi dào trong điều kiện kinh tế chưa phát triển đã tạo nên sức ép rất lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm. - Tỉ lệ thất nghiệp của khu vực thành thò cả nước khá cao khoảng 6% III. CHẤT LƯNG CUỘC SỐNG - Chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và đang giảm dần chênh lệch giữa các vùng 4. Củng cố đánh giá: 1/ Trình bày đặc điểm của nguồn lao động nước ta 2/ Tại sao nói việc làm là vấn đề kinh tế xã hội gay gắt ở nước ta 3/ Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân? 4/ Nhận xét về sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghóa của sự thay đổi đó - Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần đang sự chuyển dòch lao đông từ khu vực nhà nước sang khu vực kinh tế ngoài quốc doanh sự chuyển dòch như vậy phù hợp với quá trình nước ta chuyển sang kinh tế thò trường 10 [...].. .Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 20 09 Ngày soạn: 9/ 2008 Ngày dạy: 9/ 2008 I MỤC TIÊU BÀI HỌC : GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà TUẦN 3 – TIẾT5 BÀI 5:THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9 Sau bài học HS thể : - Biết cách phân tích , so sánh tháp dân số - Tìm được sự thay đổi và xu thế thay đổi cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta... phân tích và so sánh trên nêu nhận xét về sự thay đổi và xu hướng thay đổi của cấu dân số nước ta Giải Nội dung cần đạt I / SO SÁNH 2 THÁP TUỔI - Hình dạng: đều đáy rộng, đỉnh nhọn nhưng chân của đáy ở nhóm 0-4 tuổi ở năm 199 9 đã thu hẹp hơn năm 198 9 - cấu dân số : + Theo độ tuổi: Tuổi dưới và trong tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9 Độ tuổi lao động... sự diễn biến về tỉ trọng của các ngành kinh tế trong cấu GDP) - Kó năng đọc bản đồ - Kó năng vẽ biểu đồ cấu (biểu đồ tròn) và nhận xét biểu đồ 3 Thái độ: Tích cực học tập xây dựng tỏ quốc II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - Bản đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam - Biểu đồ về sự chuyển dòch cấu GDP từ 199 1 đến năm 2000 12 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 20 09 GV: Đoàn Thò Tấm –... trên bản đồ hình 9. 2 các vùng phân bố rừng chủ yếu? b Hãy xác đònh trên hình 9. 2 những ngư trường trọng điểm ở nước ta? 2.GT Bài mới : 3 Bài mới 1 Bài 1 HĐ1: HS Làm việc theo nhóm Bước1:Lập bảng số liệu đã xử lí a/ Dựa vào bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện diện tích cấu diện tích gieo trồng các loại cây Biểu đồ năm 199 0 bán kính là 20mm; Năm 2002 bán kính 24 mm *Xử lí số liệu năm 199 0... bán kính 24 mm *Xử lí số liệu năm 199 0 : 6474,6 :90 40 =71,6% 1 199 ,3: 90 40 =13,3% 1366.1: 90 40 =151% *Xử lí số lieu năm 2002: 8320,3:12831,4=64 ,9% 2337,3: 12831,4=18,2% 25 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 20 09 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà 2173,8:12831,4=16 ,9% b/ Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các loại cây lương... 198 9 Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9 + Giới tính: cũng thay đổi - Tỉ lệ dân phụ thuộc còn cao và cũng thay đổi giữa 2 tháp dân số II NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH - Nước ta cấu dân số trẻ, song dân số đang xu hướng “già đi” 11 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 20 09 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà thích nguyên nhân HĐ3: cấu dân dân số trên thuận lợi khó khăn... nguyên thiên nhiên đó là sở để phát triển những ngành kinh tế nào? CH: Dựa vào bản đồ treo tường “Đòa chất – khoáng sản Việt Nam” và kiến thức đã học, - Các tài nguyên trữ lượng lớn là nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên sở để phát triển các ngành công khoáng sản tới sự phân bố một số ngành công nghiệp nghiệp trọng điểm 29 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 20 09 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường... đầu: CH: Bảng 9. 2.Hãy so sánh số liệu năm Kiên Giang, Cà Mau, BR-V Tàu và Bình 199 0 và năm 2002, rút ra nhận xét về sự Thuận phát triển của ngành thủy sản - Nuôi trồng thuỷ sản: gần đây phát triển CH: Hãy xác đònh các tỉnh trọng điểm nhanh: Cà Mau, An Giang và Bến Tre nghề cá ở nước ta ? (dẫn đầu là tỉnh - Xuất khẩu thuỷ sản bước phát triển Kiên Giang, Cà Mau Bà Ròa- Vũng vượt bậc Năm 199 9 đạt 91 7 triệu... dựng nước và giữ nước - 194 5:Thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - 194 5- 195 4 Kháng chiến chống Pháp - 195 4- 197 5 Kháng chiến chống Mó - Trong chiến tranh nền kinh tế chỉ phát triển ở một số thành phố lớn - Đất nước thống nhất, cả nước đi lên XHCN từ năm 197 6 198 6 nền kinh tế rơi vào khủng khoảng, sản xuất đình trệ lạc hậu HĐ2:HS nghiên cứu SGK lưu ý 3 khía cạnh của Sự chuyển dòch cấu kinh tế.(Nét đặc... TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI 1 Sự chuyển dòch cấu kinh tế - Chuyển dòch cấu ngành: Giảm tỉ trọng của khu vực nông lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp–xây dựng Khu vực dòch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động - Chuyển dòch cấu lãnh thổ: Hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp các lãnh thổ tập Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 20 09 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao . ta ? GV cho HS so sánh các số liệu về mật độ dân số nước ta giữa các năm 198 9, 199 9,2003 để thấy mật độ dân số ngày càng tăng ,(bảng 3.2) (năm 198 9 là 195 người/km 2 ;năm 199 9 mật độ là 231 người/km 2 ;2003. 0-4 tuổi ở năm 199 9 đã thu hẹp hơn năm 198 9 - Cơ cấu dân số : + Theo độ tuổi: Tuổi dưới và trong tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9. Độ tuổi lao động. trường 10 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 20 09 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao Hà Ngày soạn: 9/ 2008 Ngày dạy: 9/ 2008 TUẦN 3 – TIẾT5 BÀI 5:THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 198 9 VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 9 cơ bản trọn bộ, Giáo án địa lý lớp 9 cơ bản trọn bộ,