0

Báo Cáo Quản Lý Dự Án Đề Tài Áp Dụng 9 Điểm Chuẩn Vào Quản Lí Dự Án

54 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 05:14

ÁP DỤNG 9 ĐIỂM CHUẨN VÀO QUẢN LÍ DỰ ÁN ÁP DỤNG 9 ĐIỂM CHUẨN VÀO QUẢN LÍ DỰ ÁN QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN 0 1 0 2 0 3 0 4 QUẢN LÝ CHẤT LƯ[.] ÁP DỤNG ĐIỂM CHUẨN VÀO QUẢN LÍ DỰ ÁN QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN QUẢN LÝ NHÂN LỰC DỰ ÁN QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN 01 QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN QUẢN TRỊ TÍCH HỢP: DỰ ÁN “CẦU GIẤY XANH” Lập kế hoạch tổng thể cho dự án Thực thi kế hoạch dự án Kiểm soát thay đổi tổng thể Lập kế hoạch tổng thể cho dự án Mục tiêu tổng quan: Cải thiện chất lượng khơng khí khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội (mà cụ thể giảm bụi khí gây ô nhiễm khu vực) Các tiêu định lượng: Thời gian dự kiến: 15 tuần kể từ ngày dự án thông qua Địa điểm: Các trường học trường đại học khu vực Cầu Giấy, Hà Nội Quy mô: khu vực Cầu Giấy Đối tượng: khơng khí khu vực Cầu Giấy sức khỏe người dân khu vực • Nhân sự: Chủ đầu tư, bên trực tiếp thực quản lý dự án (Các thành viên cốt lõi) đội ngũ tình nguyện viên tiến hành nhiệm vụ trực tiếp thực tế • Nguồn lực: Chủ đầu tư tài trợ vốn khoảng 70 triệu VNĐ quy mô địa bàn quận Cầu Giấy Giả định rủi ro, trở ngại: • Truyền thông kém: không thu hút ý cộng đồng • Chi phí quảng cáo q cao • Dự án không thuyết phục nhà đầu tư, người dân trường đại học tham gia • Nhân lực chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ để xử lý vấn đề, rút lui tình nguyện viên hay bất đồng nảy sinh q trình dự án • Ngân sách bị đội vốn hạng mục dự án không đảm bảo tiến độ kế hoạch trước Thực thi kế hoạch dự án Các kỹ quan trọng để thực thi kế hoạch dự án : Các kỹ quản lý cần có kỹ lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm, điều phối nhiệm vụ, kỹ kế tốn – tài Kỹ cụ thể liên quan đến kỹ thuật sử dụng công cụ, trang thiết bị, nguyên liệu Các công cụ kỹ thuật thực thi dự án: Bám sát điểm chuẩn quản lí dự án, điểm quản lí dự án có tiêu chuẩn, cách thức, công thức riêng cho lĩnh vực vấn đề dự án Ví dụ điển hình sử dụng biểu đồ WBS (Work Breakdown Structure) để xác định phạm vi dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Quản Lý Dự Án Đề Tài Áp Dụng 9 Điểm Chuẩn Vào Quản Lí Dự Án,