0

Báo Cáo Đề Tài Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu Và Thủy Điện Mê Kông - Kinh Nghiệm Nghiên Cứu Châu Thổ.pptx

52 14 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 02:45

Slide 1 ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu và Thủy điện Mekong Nội dung trình bày Tong quan về ĐBSCL Tác động của biến đổi khí hậu Tác động của thủy điện Mekong đối với ĐBSCL Tổng quan ĐBSCL đón[.] ĐBSCL bối cảnh biến đổi khí hậu Thủy điện Mekong Nội dung trình bày Tong quan ĐBSCL Tác động biến đổi khí hậu Tác động thủy điện Mekong ĐBSCL Tổng quan ĐBSCL đóng vait rò quan trọng kinh tế an ninh lương thực quốc gia:  40,604.7 km2 (4M hectares)  Cao trình trung bình: 1.5 m  Dân số: 18 triệu người  50% lương thực nước  20% GDP nước  65% sản lượng trái Sản lượng lúa ĐBSCL (ngàn tấn) 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Rice Production Mekong Delta (thousand tons) HANG CÁ SẤU – HÀ TIÊN Vết chân sóng mực nước biển cách 3.000 – 5.000 năm >3m Mực nước biển Marine deposits and shells can be found below ì
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Đề Tài Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu Và Thủy Điện Mê Kông - Kinh Nghiệm Nghiên Cứu Châu Thổ.pptx,