sách bài tập vật lý lớp 10

21 23.8K 10
sách bài tập vật lý lớp 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

sách bài tập vật lý lớp 10 hay SӢ GIÁO DӨC ĐÀO TҤO TIӄN GIANG TRƯӠNG THPT TÂN PHƯӞC GV: HuǤnh Thӏ Xuân Thҳm HS: Lӟp: Tân Phưӟc, 2011 Ph̯n m͡t. Cơ h͕c Chương I. Đ͡ng h͕c ch̭t đi͋m HuǤnh Th͓ Xuân Th̷m Trang 3 CHƯƠNG I. ĐӜNG HӐC CHҨT ĐIӆM BÀI TҰP Vӄ LҰP PHƯƠNG TRÌNH CHUYӆN ĐӜNG CӪA CHUYӆN ĐӜNG THҶNG ĐӄU Bài 1 (2.15/tr10/SBT). Mӝt xe máy xuҩt phát tӯ A lúc 6 giӡ và chҥy vӟi vұn tӕc 40km/h đӇ đi đӃn B. Mӝt ô tô xuҩt phát tӯ B lúc 8 giӡ và chҥy vӟi vұn tӕc 80 km/h theo chiӅu vӟi xe máy. Coi chuyӇn đӝng cӫa xe máy và ô tô là thҷng đӅu. Khoҧng cách giӳa A và B là 20km. Chӑn A làm mӕc, chӑn thӡi điӇm 6 giӡ làm mӕc thӡi gian và chӑn chiӅu tӯ A đӃn B làm chiӅu dương. a/. ViӃt công thӭc tính quãng đưӡng đi đưӧc và phương trình chuyӇn đӝng cӫa xe máy. b/. VӁ đӗ thӏ toҥ đӝ thӡi gian cӫa xe máy và ô tô trên cùng mӝt hӋ trөc toҥ đӝ x và t. c/. Căn cӭ vào đӗ thӏ vӁ đưӧc, hãy xác đӏnh vӏ trí và thӡi điӇm ô tô đuәi kӏp xe máy. d/. KiӇm tra lҥi kӃt quҧ tìm đưӧc bҵng cách giҧi các phương trình chuyӇn đӝng cӫa xe máy và ô tô. Bài 2 (VD 3-2/tr9/RL/Mai Chánh Trí). Hai thành phӕ cách nhau 110km. Xe ô tô khӣi hành tӯ A lúc 6 h vӟi vұn tӕc 30km/h đi vӅ B. Xe ô tô khӣi hành tӯ B lúc 7 giӡ vӟi vұn tӕc 10km/h đi vӅ A. Chӑn gӕc toҥ đӝ tҥi A, chiӅu dương tӯ A đӃn B, gӕc thӡi gian lúc 6 giӡ. a/. ViӃt phương trình toҥ đӝ cӫa mӛi xe b/. Tính khoҧng cách giӳa hai xe lúc 8h30 và 9h30. c/. Hai xe gһp nhau lúc mҩy giӡ, nơi gһp cách A bao nhiêu km? Bài 3 (VD 4-1/tr9/RL/Mai Chánh Trí). Hai thành phӕ A,B cách nhau 100km. Cùng mӝt lúc hai xe chuyӇn đӝng ngưӧc chiӅu nhau, xe ô tô đi tӯ A vӟi vұn tӕc 30km/h, xe mô tô đi tӯ B vӟi vұn tӕc 20 km/h. Chӑn A làm mӕc, chiӅu dương tӯ A tӟi B, gӕc thӡi gian là lúc hai xe bҳt đҫu đi. a/. ViӃt phương trình chuyӇn đӝng cӫa mӛi xe? b/. VӁ đӗ thӏ toҥ đӝ thӡi gian cӫa mӛi xe. Tӯ đӗ thӏ, xác đӏnh vӏ trí và thӡi điӇm 2 xe gһp nhau? BÀI TҰP Vӄ LҰP PHƯƠNG TRÌNH CHUYӆN ĐӜNG CӪA CHUYӆN ĐӜNG THҶNG BIӂN ĐӘI ĐӄU Bài 1 (3.19/tr16/SBT). Hai xe cùng xuҩt phát tӯ 2 đӏa điӇm A và B cách nhau 400m và chҥy theo hưӟng AB trên đoҥn đưӡng thҷng đi qua A và B. Xe máy xuҩt phát tӯ A chuyӇn đӝng nhanh dҫn đӅu vӟi gia tӕc 2,5.10 -2 (m/s 2 ). Xe máy xuҩt phát tӯ B chuyӇn đӝng nhanh dҫn đӅu vӟi gia tӕc 2,0 .10 -2 (m/s 2 ). Chӑn A làm mӕc, chӑn thӡi điӇm xuҩt phát cӫa hai xe làm mӕc thӡi gian và chӑn chiӅu chuyӇn đӝng tӯ A tӟi B làm chiӅu dương. a/. ViӃt phương trình chuyӇn đӝng cӫa mӛi xe máy. b/. Xác đӏnh vӏ trí và thӡi điӇm hai xe đuәi kip nhau kӇ tӯ lúc xuҩt phát. c/. Tính vұn tӕc cӫa mӛi xe máy tҥi vӏ trí gһp nhau. Ph̯n m͡t. Cơ h͕c Chương I. Đ͡ng h͕c ch̭t đi͋m HuǤnh Th͓ Xuân Th̷m Trang 4 Bài 2 (7.2/16/RL/Mai Chánh Trí). Mӝt đưӡng dӕc AB=400 m. Ngưӡi đi xe đҥp vӟi vұn tӕc 2 m/s thì bҳt đҫu xuӕng dӕc tҥi đӍnh A, nhanh dҫn đӅu vӟi gia tӕc 0,2 m/s 2 , cùng lúc đó mӝt ô tô lên dӕc tӯ B, chұm dҫn đӅu vӟi vұn tӕc 20 m/s và gia tӕc 0,4 m/s 2 . Chӑn gӕc tӑa đӝ tҥi A, chiӅu dương tӯ A đӃn B. a/. ViӃt phương trình tӑa đӝ và phương trình vұn tӕc cӫa hai xe. b/. Sau bao lâu kӇ tӯ lúc xuҩt phát thì 2 xe gһp nhau, nơi gһp cách A bao nhiêu mét. c/. Xác đӏnh vұn tӕc cӫa mӛi xe lúc gһp nhau. Bài 3 (7.3/16/RL/Mai Chánh Trí). Cùng mӝt lúc hai ngưӡi đi xe đҥp ngưӧc chiӅu nhau qua hai điӇm A và B cách nhau 130m. Ngưӡi ӣ A đi chұm dҫn đӅu vӟi vұn tӕc đҫu là 5 m/s và gia tӕc 0,2 m/s 2 , ngưӡi ӣ B đi nhanh dҫn đӅu vӟi vұn tӕc đâu 1,5 m/s và gia tӕc 0,2(m/s 2 ). Chӑn gӕc tӑa đӝ ӣ A, chiӅu dương tӯ A đӃn B. a/. Lұp phương trình tӑa đӝ cӫa hai xe. b/. Tính khoҧng cách hai xe sau thӡi gian 2 xe đi đưӧc 15 s và 25 s c/. Sao bao lâu kӇ tӯ lúc khӣi hành 2 xe gһp nhau, tính quãng đưӡng mӛi xe. BÀI TҰP Vӄ TÌM CÁC ĐҤI LƯӦNG TRONG CHUYӆN ĐӜNG THҶNG BIӂN ĐӘI ĐӄU Bài 1 (3.13/tr15/SBT). Mӝt ô tô đang chҥy vӟi vұn tӕc 12 m/s trên mӝt đoҥn đưӡng thҷng thì ngưӡi lái xe tăng ga cho chҥy nhanh dҫn đӅu, sau 15s ô tô đҥt vұn tӕc 15 m/s. a/. Tính gia tӕc cӫa ô tô. b/. Tính vұn tӕc cӫa ô tô sau 30s kӇ tӯ khi tăng ga. c/. Tính quãng đưӡng ô tô đi đưӧc sau 30s kӇ tӯ khi tăng ga. Bài 2 (3.14/tr15/SBT). Khi đang chҥy vӟi vұn tӕc 36km/h thì ô tô bҳt đҫu chҥy xuӕng dӕc. Nhưng do bӏ mҩt phanh nên ô tô chuyӇn đӝng thҷng nhanh dҫn đӅu vӟi gia tӕc 0,2(m/s 2 ) xuӕng hӃt đoҥn dӕc có đӝ dài 960m. a/. Tính khoҧng thӡi gian ô tô chҥy xuӕng hӃt đoҥn dӕc. b/. Vұn tӕc ô tô ӣ cuӕi đoҥn dӕc là bao nhiêu? Bài 3 (3.15/tr16/SBT). Mӝt đoàn tàu bҳt đҫu dӡi ga và chuyӇn đӝng thҷng nhanh dҫn đӅu. Sau khi chҥy đưӧc 1,5 km thì đoàn tàu đҥt vұn tӕc 36 km/h. tính vұn tӕc cӫa đoàn tàu sau khi chҥy đưӧc 3km kӇ tӯ khi đoàn tàu bҳt đҫu dӡi ga. BÀI TҰP Vӄ SӴ RƠI TӴ DO Bài 1 (4.10/tr19/SBT). Tính khoҧng thӡi gian rơi tӵ do t cӫa mӝt viên đá. Cho biӃt trong giây cuӕi cùng trưӟc khi chҥm đҩt, vұt đã rơi đưӧc đoҥn đưӡng dài 24,5m. Lҩy gia tӕc rơi tӵ do là g=9,8(m/s 2 ). Bài 2 (4.11/tr19/SBT). Tính quãng đưӡng mà vұt rơi tӵ do đi đưӧc trong giây thӭ 4. Trong khoҧng thӡi gian đó, vұn tӕc cӫa vұt đã tăng thêm bao nhiêu? Lҩy gia tӕc rơi tӵ do là g=9,8(m/s 2 ). Bài 3 (4.12/tr19/SBT). Hai viên bi A và B đưӧc thҧ rơi tӵ do tӯ cùng mӝt đӝ cao. Viên bi A rơi sau bi B mӝt khoҧng thӡi gian là 0,5s. Tính khoҧng cách giӳa hai viên bi sau thӡi gian 2s kӇ tӯ khi bi A bҳt đҫu rơi.Lҩy gia tӕc rơi tӵ do là g=9,8(m/s 2 ). Ph̯n m͡t. Cơ h͕c Chương I. Đ͡ng h͕c ch̭t đi͋m HuǤnh Th͓ Xuân Th̷m Trang 5 Bài 4 (9.2/tr22/RL/Mai Chánh Trí). Tӯ đӝ cao h thҧ rơi viên bi. Trong 3 s cuӕi cùng viên bi rơi đưӧc 255m. Tính thӡi gian lúc viên bi bҳt đҫu rơi đӃn khi chҥm đҩt. Tính h. Lҩy gia tӕc rơi tӵ do là g=9,8(m/s 2 ). BÀI TҰP Vӄ CHUYӆN ĐӜNG TRÒN ĐӄU Bài 1 (5.9/tr22/SBT). Mӝt ngưӡi ngӗi trên ghӃ cӫa mӝt chiӃc đu quay đang quay vӟi tҫn sӕ 5 vòng/phút. Khoҧng cách tӯ chӛ ngӗi đӃn trөc quay cӫa chiӃc đu là 3m. Gia tӕc hưӟng tâm cӫa ngưӡi đó là bao nhiêu? Bài 2 (5.11/tr23/SBT). Vành ngoài cӫa mӝt bánh xe ô tô có bán kính là 35cm. Tính tӕc đӝ góc và gia tӕc hưӟng tâm cӫa mӝt điӇm trên vành ngoài cӫa bánh xe khi ô tô đang chҥy vӟi vұn tӕc dài 36km/h. Bài 3 (5.12/tr23/SBT). Mһt Trăng quay mӝt vòng quanh Trái Đҩt mҩt 27 ngày đêm. Tính tӕc đӝ góc cӫa Mһt Trăng quay quanh Trái Đҩt. Bài 4 (5.14/tr23/SBT). Mӝt vӋ tinh nhân tҥo ӣ đӝ cao 250km bay quanh Trái Đҩt theo mӝt quӻ đҥo tròn. Chu kì quay cӫa vӋ tinh là 88 phút. Tính tӕc đӝ góc và gia tӕc hưӟng tâm cӫa vӋ tinh. Cho bán kính Trái Đҩt là 6400km. TÍNH TƯƠNG ĐӔI CӪA CHUYӆN ĐӜNG. CÔNG THӬC CӜNG VҰN TӔC Bài 1 (6.6/tr25/SBT). Mӝt chiӃc thuyӅn chuyӇn đӝng thҷng ngưӧc chiӅu dòng nưӟc vӟi vұn tӕc 6,5 km/h đӕi vӟi nưӟc. Vұn tӕc chҧy cӫa dòng nưӟc đӕi vӟi bӡ sông là 1,5 km/h. Vұn tӕc v cӫa thuyӅn đӕi vӟi bӡ sông là bao nhiêu? Bài 2 (6.8/tr25/SBT). Mӝt ô tô chҥy thҷng đӅu xuôi dòng tӯ bӃn A đӃn bӃn B cách nhau 36km mҩt mӝt khoҧng thӡi gian là 1 giӡ 30 phút. Vұn tӕc cӫa dòng chҧy là 6km/h. a/. Tính vұn tӕc cӫa canô đӕi vӟi dòng chҧy. b/. Tính khoҧng thӡi gian ngҳn nhҩt đӇ ca nô chҥy ngưӧc dòng tӯ B đӃn A. Bài 3 (6.9/tr25/SBT). Mӝt canô chҥy xuôi dòng sông mҩt 2 giӡ đӇ chҥy thҷng đӅu tӯ bӃn A ӣ thưӧng lưu tӟi bӃn B ӣ hҥ lưu và phҧi mҩt 3 giӡ khi chҥy ngưӧc lҥi tӯ bӃn B đӃn bӃn A. Cho rҵng vұn tӕc cӫa ca nô đӕi vӟi nưӟc là 30 km/h. a/. Tính khoҧng cách giӳa hai bӃn A và B b/. Tính vұn tӕc cӫa dòng nưӟc đӕi vӟi bӡ sông. Bài 4 (12.4/tr30/RL/MCTr). Mӝt thuyӅn rӡi bӃn tҥi A vӟi vұn tӕc v 1 =4m/s so vӟi dòng nưӟc, v 1 theo hưӟng AB vuông góc vӟi bӡ sông, thuyӅn đӃn bӡ bên kia tҥi C cách B 3 m (BC vuông góc AB), vұn tӕc cӫa dòng nưӟc v 2 =1 m/s a/. Tính vұn tӕc cӫa thuyӅn so vӟi bӡ sông. b/. Tính bӅ rӝng AB cӫa vӟi dòng sông c/. NӃu muӕc thuyӅn tӯ A qua sông đúng vӏ trí B vӟi vұn tӕc cӫa thuyӅn v 1 ¶=5 m/s thì v 1 ¶ phҧi có hưӟng như thӃ nào và thuyӅn qua sông trong trưӡng hӧp này bao lâu? Ph̯n m͡t. Cơ h͕c Chương II. Đ͡ng l͹c h͕c ch̭t đi͋m HuǤnh Th͓ Xuân Th̷m Trang 6 CHƯƠNG II. ĐӜNG LӴC HӐC CHҨT ĐIӆM BÀI TҰP Vӄ TӘNG HӦP LӴC VÀ PHÂN TÍCH LӴC. ĐIӄU KIӊN CÂN BҴNG CӪA CHҨT ĐIӆM Bài 1 (9.1/tr30/SBT). Mӝt chҩt điӇm đӭng yên dưӟi tác dөng cӫa ba lӵc 4N, 5N và 6N. NӃu bӓ đi lӵc 6N thì hӧp lӵc cӫa hai lӵc còn lҥi bҵng bao nhiêu? Bài 2 (9.2/tr30/SBT). Mӝt chҩt điӇm đӭng yên dưӟi tác dөng cӫa ba lӵc 6N, 8N và 10N. Hӓi góc giӳa hai lӵc 6N và 8N bҵng bao nhiêu? Bài 3 (9.5/tr30/SBT). Mӝt vұt có khӕi lưӧng 5kg đưӧc treo bҵng ba dây. Lҩy g=9,8m/s 2 . Tìm lӵc kéo cӫa dây AC và BC. Bài 4 (4.4/tr51/RL/MCTr). Vұt nһng trӑng lưӧng P=20N đưӧc giӳ đӭng yên trên mһt phҷng nghiêng không ma sát nhӡ mӝt dây như hình vӁ. Cho Ƚ=30 0 . Tìm lӵc căng dây và phҧn lӵc vuông góc cӫa mһt phҷng nghiêng tác dөng lên vұt. BÀI TҰP Vӄ ĐӎNH LUҰT II NIUTƠN Bài 1 (10.12/tr33/SBT). Mӝt hӧp lӵc 1N tác dөng vào mӝt vұt có khӕi lưӧng 2kg lúc đҫu đӭng yên, trong khoҧng thӡi gian 2s. Tính quãng đưӡng mà vұt đi đưӧc trong khoҧng thӡi gian đó. Bài 2 (10.13/tr33/SBT). Mӝt quҧ bóng có khӕi lưӧng 500g đang nҵm trên mһt đҩt thì bӏ đá bҵng mӝt lӵc 250N. NӃu thӡi gian quҧ bóng tiӃp xúc vӟi bàn chân là 0,02s thì bóng sӁ bay đi vӟi tӕc đӝ bҵng bao nhiêu? Bài 3 (10.14/tr33/SBT). Mӝt vұt có khӕi lưӧng 2kg chuyӇn đӝng thҷng nhanh dҫn đӅu tӯ trҥng thái nghӍ. Vұt đi đưӧc 80cm trong 0,5s. Gia tӕc cӫa vұt và hӧp lӵc tác dөng vào nó bao nhiêu? Bài 4 (10.15/tr33/SBT). Mӝt lӵc không đәi tác dөng vào mӝt vұt có khӕi lưӧng 5kg làm vұn tӕc cӫa nó tăng tӯ 2m/s đӃn 8m/s trong 3s. Hӓi lӵc tác dөng vào vұt là bao nhiêu? Bài 5 (10.16/tr34/SBT). Mӝt ô tô đang chҥy vӟi tӕc đӝ 60km/h thì ngưӡi lái xe hãm phanh, xe đi tiӃp đưӧc quãng đưӡng 50m thì dӯng lҥi. Hӓi nӃu ô tô chҥy vӟi tӕc đӝ 45 B A C Ph̯n m͡t. Cơ h͕c Chương II. Đ͡ng l͹c h͕c ch̭t đi͋m HuǤnh Th͓ Xuân Th̷m Trang 7 120km/h thì quãng đưӡng đi đưӧc tӯ lúc hãm phanh đӃn khi dӯng lҥi là bao nhiêu? Giҧ sӱ lӵc hãm trong hai trưӡng hӧp bҵng nhau. BÀI TҰP Vӄ ĐӎNH LUҰT III NIUTƠN Bài 1 (10.22/tr35/SBT). Mӝt vұt có khӕi lưӧng 1kg chuyӇn đӝng vӅ phía trưӟc vӟi tӕc đӝ 5m/s, va chҥm vào mӝt vұt thӭ hai đӭng yên. Sau va chҥm, vұt thӭ nhҩt chuyӇn đӝng ngưӧc trӣ lҥi vӟi tӕc đӝ 1m/s, còn vұt thӭ hai chuyӇn đӝng vӟi tӕc đӝ 2 m/s. Hӓi khӕi lưӧng vұt thӭ hai bҵng bao nhiêu kg? Bài 2 (10.20/tr35/SBT). Mӝt ngưӡi có trӑng lưӧng 500N đӭng trên mһt đҩt. Lӵc mà mһt đҩt tác dөng lên ngưӡi đó có đӝ lӟn là bao nhiêu? Bài 3 (3.3/48/RL/MCTr). Mӝt quҧ bóng khӕi lưӧng 0,5kg đang bay theo phương ngang vӟi vұn tӕc 20m/s thì va theo phương vuông góc vào bӭc tưӡng thҷng đӭng, quҧ bóng bay ngưӧc trӣ lҥi vӟi vұn tӕc 15m/s. Thӡi gian bóng chҥm tưӡng là 0,02s. Tính lӵc quҧ bóng tác dөng vào tưӡng. Bài 4 (3.5/tr48/RL/MCTr). Hai viên bi khӕi lưӧng bҵng nhau trên bàn nhҹn nҵm ngang. Viên bi I chuӇyn đӝng vӟi vұn tӕc v 1 đӃn chҥm vào viên bi II đang đӭng yên. Sau va chҥm hai viên bi chuyӇn đӝng theo hai hưӟng vuông gӕc vӟi nhau vӟi vұn tӕc v 1 ¶=4m/s, và v 2 ¶=3m/s. Tính v 1 và góc lӋch cӫa viên bi I. BÀI TҰP Vӄ ĐӎNH LUҰT VҤN VҰT HҨP DҮN Bài 1 Mӝt vұt khӕi lưӧng 1 kg, ӣ trên mһt đҩt có trӑng lưӧng 10N. Khi chuyӇn đӝng tӟi mӝt điӇm cách tâm Trái Đҩt 2R (R là bán kính Trái Đҩt) thì nó có trӑng lưӧng bҵng bao nhiêu? Bài 2 (11.2/tr35/SBT). Hai xe tҧi giӕng nhau, mӛi xe có khӕi lưӧng 2.10 4 kg, ӣ cách xa nhau 40m. Hӓi lӵc hҩp dүn giӳa chúng bҵng bao nhiêu phҫn trӑng lưӧng P cӫa mӛi xe? Lҩy g=9,8m/s 2 . Bài 3 (11.3/tr36/SBT). Mӝt con tàu vũ trө bay vӅ hưӟng Mһt Trăng. Hӓi con tàu đó ӣ cách tâm Trái Đҩt bҵng bao nhiêu lҫn bán kính Trái Đҩt thì lӵc hút cӫa Trái Đҩt và cӫa Mһt Trăng lên con tàu cân bҵng nhau? Cho biӃt khoҧng cách tӯ tâm Trái Đҩt đӃn tâm Mһt Trăng bҵng 60 lҫn bán kính Trái Đҩt; khӕi lưӧng cӫa Mһt Trăng nhӓ hơn khӕi lưӧng Trái Đҩt 81 lҫn. Bài 4 (11.5/tr36/SBT). Tính trӑng lưӧng cӫa mӝt nhà du hành vũ trө có khӕi lưӧng 75kg khi ngưӡi đó ӣ a/. trên Trái Đҩt (g=9,8m/s 2 ). b/. trên Mһt Trăng (g=1,7m/s 2 ). c/. trên Kim tinh (g=8,7m/s 2 ). d/. trong khoҧng không vũ trө ӣ rҩt xa các thiên thӇ. Ph̯n m͡t. Cơ h͕c Chương II. Đ͡ng l͹c h͕c ch̭t đi͋m HuǤnh Th͓ Xuân Th̷m Trang 8 BÀI TҰP Vӄ LӴC ĐÀN HӖI CӪA LÒ XO. ĐӎNH LUҰT HÚC. Bài 1 (12.1/tr36/SBT). Mӝt lò xo có chiӅu dài tӵ nhiên 20 cm. Khi bӏ kéo, lò xo dài 24cm và lӵc đàn hӗi cӫa nó 5N. Hӓi khi lӵc đàn hӗi cӫa lò xo bҵng 10N thì chiӅu dài cӫa nó bҵng bao nhiêu? Bài 2 (12.2/tr37/SBT). Mӝt lò xo có chiӅu dài tӵ nhiên 10cm và đӝ cӭng 40N/m. Giӳ cӕ đӏnh mӝt đҫu và tác dөng vào đҫu kia mӝt lӵc 1N đӇ nén lò xo. Khi ҩy chiӅu dài cӫa lò xo bҵng bao nhiêu? Bài 3 (12.3/tr37/SBT). Mӝt lò xo có chiӅu dài tӵ nhiên 25cm đưӧc treo thҷng đӭng. Khi móc vào đҫu tӵ do cӫa nó mӝt vұt có khӕi lưӧng 20g thì lò xo dài 25,5cm. Hӓi nӃu treo mӝt vұt có khӕi lưӧng 100g thì lò xo có chiӅu dài bҵng bao nhiêu? Bài 4 (12.4/tr37/SBT). Mӝt lò xo có chiӅu dài tӵ nhiên 20cm và đӝ cӭng 75N/m. Lò xo vưӧt quá giӟi hҥn đàn hӗi cӫa nó khi bӏ kéo dãn vưӧt quá chiӅu dài 30m. Tính lӵc đàn hӗi cӵc đҥi cӫa lò xo? BÀI TҰP Vӄ LӴC MA SÁT Bài 1 (13.2/tr38/SBT). Mӝt vұn đӝng viên mӝt khúc côn cҫu dùng gұy gҥt quҧ bóng đӇ truyӅn cho nó vұn tӕc đҫu 10m/s. HӋ sô ma sát trưӧt giӳ giӳa bóng và mһt băng là 0,1. Hӓi bóng đi đưӧc đoҥn đưӡng bao nhiêu thì dӯng lҥi. Lҩy g=9,8m/s 2 . ĐiӅu gì sӁ xҧy ra đӕi vӟi hӋ sӕ ma sát giӳa hai mһt hai mһt tiӃp xúc nӃu lӵc ép hai mһt tiӃp xúc tăng lên? Bài 2 (13.4/tr39/SBT). Ngưӡi ta đҭy mӝt chiӃc hӝp đӇ truyӅn cho nó mӝt vұn tӕc đҫu v 0 =3,5m/s. Sau ki đҭy, hӝp chuyӇn đӝng trưӧt trên sàn nhà. HӋ sӕ ma sát trưӧt giӳa hӝp và sàn nhà là 0,3Q ! . Hӓi hӝp đi đưӧc đoҥn đưӡng bҵng bao nhiêu? Lҩy g=9,8m/s 2 . Bài 3 (13.7/tr39/SBT). Ngưӡi ta đҭy mӝt cái thùng 55 kg theo phương ngang vӟi lӵc 220N làm thùng chuyӇn đӝng trên mһt phҷng ngang. HӋ sӕ ma sát giӳa thùng và mһt phҷng ngang là 0,35. Tính gia tӕc cӫa thùng. Lҩy g=9,8m/s 2 . BÀI TҰP Vӄ LӴC HƯӞNG TÂM Bài 1 (14.1/tr39/SBT) . Mӝt vӋ tinh có khӕi lưӧng m=600kg đang bay trên quӻ đҥo tròn quanh Trái Đҩt ӣ đӝ cao bҵng bán kính Trái Đҩt. BiӃt Trái Đҩt có bán kính R=6400km. Lҩy g=9,8m/s 2 . Hãy tính: a/. tӕc đӝ dài cӫa vӋ tinh. b/. chu kì quay cӫa vӋ tinh. c/. lӵc hҩp dүn tác dөng lên vӋ tinh. Bài 2 (14.2/tr40/SBT). Cho biӃt chu kì chuyӇn đӝng cӫa Mһt Trăng quanh Trái Đҩt là 27,32 ngày và khoҧng cách tӯ Trái Đҩt đӃn Mһt Trăng là 3,84.10 8 m. Hãy tính khӕi lưӧng cӫa Trái Đҩt. Giҧ thiӃt quӻ đҥo cӫa Mһt Trăng là tròn. Ph̯n m͡t. Cơ h͕c Chương II. Đ͡ng l͹c h͕c ch̭t đi͋m HuǤnh Th͓ Xuân Th̷m Trang 9 Bài 3 (14.3/tr40/SBT). Mӝt vӋ tinh khӕi lưӧng 100kg, đưӧc phóng lên quӻ đҥo quanh Trái Đҩt ӣ đӝ cao mà tҥi đó nó có trӑng lưӧng 920N. Chu kì cӫa vӋ tinh là 5,3.10 3 s. a/. Tính lӵc hưӟng tâm tác dөng lên vӋ tinh. b/. Tính khoҧng cách tӯ bӅ mһt Trái Đҩt đӃn vӋ tinh. BÀI TҰP Vӄ CHUYӆN ĐӜNG NÉM NGANG Bài 1 (15.4/tr41/SBT). Trong mӝt môn trưӧt tuyӃt, mӝt vұn đӝng viên sau khi trưӧt trên đoҥn đưӡng dӕc thì trưӧt ra khӓi dӕc theo phương ngang ӣ đӝ cao 90m so vӟi mһt đҩt. Ngưӡi đó bay xa đưӧc 180m trưӟc khi chҥm đҩt. Hӓi tӕc đӝ cӫa vұn đӝng viên đó khi rӡi khӓi dӕc là bao nhiêu? Lҩy g=9,8m/s 2 . Bài 2 (15.5/tr42/SBT). Mӝt ngưӡi đӭng ӣ mӝt vách đá nhô ra biӇn và ném mӝt hòn đá theo phương ngang xuӕng biӇn vӟi tӕc đӝ 18m/s. Vách đá cao 50m so vӟi mһt nưӟc biӇn. Lҩy g=9,8m/s 2 . a/. Sau bao lâu thì hòn đá chҥm vào mһt nưӟc? b/. Tính tӕc đӝ cӫa hòn đá lúc chҥm vào mһt nưӟc? Bài 3 (15.6/tr42/SBT). Mӝt máy bay đang bay ngang vӟi tӕc đӝ 150m/s ӣ đӝ cao 490m thì thҧ mӝt gói hàng. Lҩy g=9,8m/s 2 . a/. Bao lâu sau thì gói hàng sӁ rơi xuӕng đӃn đҩt? b/. Tҫm bay xa (tính theo phương ngang) cӫa gói hàng là bao nhiêu? c/. Gói hàng bay theo quӻ đҥo nào? Ph̯n m͡t. Cơ h͕c Chương III. Cân b̹ng và chuy͋n đ͡ng cͯa v̵t r̷n HuǤnh Th͓ Xuân Th̷m Trang 10 CHƯƠNG III. CÂN BҴNG VÀ CHUYӆN ĐӜNG CӪA VҰT RҲN BÀI TҰP Vӄ CÂN BҴNG CӪA VҰT RҲN CHӎU TÁC DӨNG CӪA 2 LӴC VÀ BA LӴC KHÔNG SONG SONG Bài 1 (17.1/tr44/SBT). Mӝt vұt khӕi lưӧng m=5,0 kg đưӧc giӳ yên trên mӝt mһt phҷng nghiêng bҵng mӝt sӧi dây song song vӟi mһt phҵng nghiêng. Góc nghiêng Į=30 0 (hình 3.1). Bӓ qua ma sát giӳa vұt và mһt phҷng nghiêng: lҩy g=10 m/s 2 . Xác đӏnh lӵc căng cӫa dây và phҧn lӵc cӫa mһt phҷng nghiêng. Bài 2 (17.2/tr44/SBT). Mӝt chiӃc đèn có trӑng lưӧng P=40N đưӧc treo vào tưӡng nhӡ mӑt dây xích. Muӕn cho đèn ӣ xa tưӡng ngưӡi ta dùng mӝt thanh chӕng nҵm ngang, mӝt đҫu tì vào tưӡng còn đҫu kia tì vào điӇm B cӫa dây xích (hình 3.2). Bӓ qua trӑng lưӧng cӫa thanh chӕng, dây xích và ma sát ӣ chӛ tiӃp xúc vӟi tưӡng. Cho biӃt dây xích hӧp vӟi tưӡng mӝt góc 45 0 . a/. Tính lӵc căng cӫa các đoҥn xích BC và AB. b/. Tính phҧn lӵc Q cӫa tưӡng lên thanh. A Hình 3.2 0 45 B C 0 30E ! Hình 3.1 [...]... suҩt đàn hӗi cӫa đӗng là 9,8 .101 0 Pa Bài 6 (1.1/tr165/RL/MCTrí) Mӝt thanh thép tròn có đưӡng kính tiӃt diӋn 14 mm, suҩt đàn hӗi 2 .101 1 Pa Giӳ chһt mӝt đҫu thanh và nén đҫu kia bӟi mӝt lӵc 5 .105 N đӇ thanh biӃn dҥng Tính đӝ co tӍ đӕi cӫa thanh BÀI TҰP Vӄ SӴ NӢ VÌ NHIӊT CӪA VҰT RҲN Bài 1 (36.6/tr89/SBT) Mӝt thanh dҫm cҫu bҵng sҳt có đӝ dài 10 m khi nhiӋt đӝ ngoài trӡi là 100 C Đӝ dài cӫa thanh dҫm cҫu... khi dùng nó ӣ 400C sӁ là bao nhiêu? HӋ sӕ nӣ dài cӫa hӧp kim vina là 0,9 .10- 6K-1 Bài 5 (36.13/tr90/SBT) Tính lӵc kéo tác dөng lên thanh thép có tiӃt diӋn 1 cm2 đӇ làm thanh này dài thêm mӝt đoҥn bҵng đӝ nӣ dài cӫa thanh khi nhiӋt đӝ cӫa nó tăng thêm 100 0C ? Suҩt đàn hӗi cӫa thép là 20 .101 0 Pa và hӋ sӕ nӣ dài cӫa nó là 12 .10- 6 K-1 Bài 6 (36.14/tr90/SBT) Tҥi tâm cӫa mӝt đĩa tròn bҵng sҳt có mӝt lӛ thӫng... nhiêu khi nhiӋt đӝ ngoài trӡi là 400C? HӋ sӕ nӣ dài cӫa sҳt là 12 .10- 6K-1 Bài 2 (36.7/tr89/SBT) Mӝt thanh nhôm và mӝt thanh thép ӣ 00C có cùng đӝ dài l0 Khi nung nóng tӟi 100 0C thì đӝ dài cӫa hai thanh chênh nhau 0,5mm Hӓi đӝ dài l0 cӫa hai thanh này ӣ 00C là bao nhiêu? HӋ sӕ nӣ dài cӫa nhôm là 24 .10- 6K-1 và cӫa thép là 12 .10- 6K-1 Bài 3 (36.8/tr90/SBT) Mӝt tҩm đӗng hình vuông ӣ 00C có cҥnh dài 50... không đәi Bài 3 (29.8/tr66/SBT) Tính khӕi lưӧng khí oxi đӵng trong mӝt bình thӇ tích 10 lít dưӟi áp suҩt 150 atm ӣ nhiӋt đӝ 00C BiӃt ӣ điӅu kiӋn chuҭn khӕi lưӧng riêng cӫa oxi là 1,43 kg/m3 BÀI TҰP Vӄ QUÁ TRÌNH ĐҶNG TÍCH ĐӎNH LUҰT SÁCLƠ Bài 1 (30.6/tr69/SBT) Mӝt bình kín chӭa khí oxi ӣ nhiӋt đӝ 200C và áp suҩt 105 Pa NӃu đem bình phơi nҳng ӣ nhiӋt đӝ 400C thì áp suҩt trong bình sӁ là bao nhiêu? Bài 2 (30.7/tr69/SBT)... còn 12 lít Xác đӏnh nhiӋt đӝ cӫa khí nén Bài 2 (31.7/tr71/SBT) Mӝt bóng thám không đưӧc chӃ tҥo đӇ có thӇ tăng bán kính lên tӟi 10 m khi bay ӣ tҫng khí quyӇn có áp suҩt 0,03 atm và nhiӋt đӝ 200 K Hӓi bán kính cӫa bóng khi bơm, biӃt bóng đưӧc bơm khí ӣ áp suҩt 1 atm và nhiӋt đӝ 300 K? Bài 3 (31.8/tr71/SBT) Tính khӕi lưӧng riêng cӫa không khí ӣ 100 0C và áp suҩt 2 .105 Pa BiӃt khӕi lưӧng riêng cӫa không khí... thép là E=2 .101 1 Pa Lӵc kéo F tác dөng lên đҫu kia cӫa thanh thép bҵng bao nhiêu đӇ thanh dài thêm 2,5 mm? Bài 3 (35 .10/ tr87/SBT) Mӝt thanh xà ngang bҵng thép dài 5 m có tiӃt diӋn 25 cm2 Hai đҫu cӫa thanh xà đưӧc gҳn chһt vào hai bӭc tưӡng đӕi diӋn Hãy tính áp lӵc do thanh xà tác dөng lên các bӭc tưӡng khi thanh xà dãn dài thêm 1,2 mm do nhiӋt đӝ cӫa nó tăng Thép có suҩt đàn hӗi E=20 .101 0 Pa Bӓ qua... 4%; lҩy g=10m/s2 Chú thích: Gӑi Į là góc nghiêng giӳa mһt dӕc vӟi mһt phҷng ngang Đӝ nghiêng cӫa mһt dӕc (trong trưӡng hӧp Į nhӓ) bҵng tanĮ tan E } sin E Bài 6 (24.8/tr56/SBT) Mӝt ô tô khӕi lưӧng 2 tҩn, chuyӇn đӝng đӅu lên dӕc trên quãng đưӡng dài 3 km Tính công thӵc hiӋn bӣi đӝng cơ ô tô trên quãng đưӡng đó Cho hӋ sӕ ma sát bҵng 0,08 Đӝ nghiêng cӫa dӕc là 4%; lҩy g=10m/s2 BÀI TҰP Vӄ ĐӜNG NĂNG Bài 1 (25.2/tr57/SBT)... thì dӯng? Xét hai trưӡng hӧp: a/ Trên mһt dӕc không ma sát b/ HӋ sӕ ma sát trên mһt dӕc bҵng 0,433( 3 ) Lҩy g=10m/s2 4 Bài 3 (26.6/tr60/SBT) Vұt có khӕi lưӧng m =10 kg trưӧt không vұn tӕc đҫu tӯ đӍnh mӝt mһt dӕc 20 m Khi tӟi chân dӕc thì có vұn tӕc 15 m/s Tính công cӫa lӵc ma sát (Lҩy g=10m/s2) Bài 4 (26.7/tr60/SBT) Tӯ mӝt đӍnh tháp có chiӅu cao h=20 m, ngưӡi ta ném lên mӝt hòn bi đá khӕi lưӧng m=50 g... nòng súng nҵm ngang trong khoҧng 10- 3 s, vұn tӕc đҫu bҵng 0, vұn tӕc khi đӃn đҫu nòng súng v=865 m/s Bài 3 (23.5/tr54/SBT) Mӝt toa xe khӕi lưӧng 10 tҩn đang chuyӇn đӝng trên đưӡng ray nҵm ngang vӟi vұn tӕc không đәi v=54 km/h Ngưӡi ta tác dөng lên toa xe mӝt lӵc hãm theo phương ngang Tính đӝ lӟn trung bình cӫa lӵc hãm nӃu toa xe dӯng lҥi sau: a/ 1 phút 40 giây b/ 10 giây Bài 4 (23.6/tr54/SBT) Mӝt vұt... Xác đӏnh đӝ cao mà vұt đҥt đưӧc Bài 3 (31 .10/ tr71/SBT) Ngưӡi ta bơm không khí oxi ӣ điӅu kiӋn chuҭn vào mӝt bình có thӇ tích 5000 lít Sau nӱa giӡ bình chӭa đҫy khí ӣ nhiӋt đӝ 240C và áp suҩt 765 mmHg Xác đӏnh khӕi lưӧng khí bơm vào sau mӛi giây Coi quá trình bơm diӉn ra mӝt cách điӅu đһn CHƯƠNG VI CƠ SӢ CӪA NHIӊT ĐӜNG LӴC HӐC BÀI TҰP Vӄ CÁC NGUYÊN LÍ NHIӊT ĐӜNG LӴC HӐC Bài 1 (33.7/tr79/SBT) Mӝt lưӧng . đӗng là 9,8 .10 10 Pa. Bài 6 (1.1/tr165/RL/MCTrí). Mӝt thanh thép tròn có đưӡng kính tiӃt diӋn 14 mm, suҩt đàn hӗi 2 .10 11 Pa. Giӳ chһt mӝt đҫu thanh và nén đҫu kia bӟi mӝt lӵc 5 .10 5 N đӇ. K? Bài 3 (31.8/tr71/SBT). Tính khӕi lưӧng riêng cӫa không khí ӣ 100 0 C và áp suҩt 2 .10 5 Pa. BiӃt khӕi lưӧng riêng cӫa không khí ӣ 0 0 C là 1,29 kg/m 3 . ÔN TҰP KIӆM TRA MӜT TIӂT Bài 1. Lҩy g=10m/s 2 Bài 3 (26.6/tr60/SBT). Vұt có khӕi lưӧng m =10 kg trưӧt không vұn tӕc đҫu tӯ đӍnh mӝt mһt dӕc 20 m. Khi tӟi chân dӕc thì có vұn tӕc 15 m/s. Tính công cӫa lӵc ma sát (Lҩy g=10m/s 2 ).

Ngày đăng: 27/05/2014, 19:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan