VẬN DỤNG QUAN ĐiỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA TIÊN TiẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH Ở ViỆT NAM HiỆN NAY

29 6.3K 12
VẬN DỤNG QUAN ĐiỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA TIÊN TiẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH Ở ViỆT NAM HiỆN NAY

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong quá trình chuyển từ nền kinh tế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước, văn hóa giữ vai trò góp phần hình thành một con đường phát triển phù hợp với đặc điểm của dân tộc và xu hướng phát triển của thế giới. đề tài nghiên cứu vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong văn hóa kinh doanh

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘCTRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY PHẦN MỞ ĐẦU Trong công đổi xây dựng đất nước đảng ta coi trọng yếu tố văn hóa tảng tinh thần xã hội kết tinh giá trị tốt đẹp quan hệ người với người, với xã hội với thiên nhiên.văn hóa vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mục tiêu Trong trình chuyển từ kinh tế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường có định hướng nhà nước văn hóa đóng góp vai trị điều tiết tinh thần,góp phần đắc lực vào việc khai thác nhân tố tích cực hạn chế nhân tố tiêu cực mối quan hệ hàng hóa –tiền tệ xã hội ,văn hóa giữ vai trị góp phần hình thành đường phát triển phù hợp với đặc điểm dân tộc xu hướng phát triển giới Gần học giả quốc tế nói nhiều ,nghiên cứu nhiều yếu tố thành cơng nước có công nghiệp (wics) phát triển khu vực Đông Á-Đông Nam Á (là rồng-con hổ phát triển kinh tế) thành công động xác nhận bắt nguồn từ yếu tố văn hóa truyền thống, tính cộng đồng,tính ý thức dân tộc thể cao quan hệ kinh doanh: ham học hỏi,sáng tạo,tính nghiêm túc, kỉ luật cao công việc nhấn mạnh coi nhân tố thúc đẩy trình tăng kinh tế bền vững,cân đối nước Và đặc biệt nên kinh tế thị trường kinh tế XHCN Việt Nam với nhiều quan hệ kinh tế đan xen bên cạnh mặt tích cực,đã xuất mặt tiêu cực làm nảy sinh hành vi kinh doanh thiếu đạo đức-phi văn hóa,chạy theo lợi nhuận ảnh hưởng đến văn hóa kinh doanh,đến giá trị kinh doanh tảng kinh tế thị trường-làm cho giá trị bị đảo lộn,đe dọa đến sư bất ổn cho hoạt động kinh tế,chính tính cấp thiết xuống cấp thang giá trị Xây dựng văn hóa kinh doanh vừa mục tiêu,vừa thách thức lớn hầu hết doanh nghiệp,doanh nhân Việt Nam xu hướng gia nhập WTO tồn cầu hóa Thách thức lớn nguy tụt hậu, hiệu kinh tế lực cạnh tranh thấp.Hơn lúc hết cần nhận thức rõ hạn chế, bất cập văn hóa kinh doanh Việt Nam,từ tìm hướng cho doanh nghiệp,doanh nhân văn hóa kinh doanh Việt Nam tiên tiến đạm đà bẳn sắc dân tộc, làm tảng cho phát triển bền vững kinh tế Việt Nam kỉ XXI Tuy nhiên, văn hóa kinh doanh trù phạm rộng lớn có nhiều mối quan hệ tác động qua lại đa dạng phức tạp đòi hỏi phải tiếp tục sâu nghiên cứu, thảo luận thời gian tới, thảo luận chúng em cịn có nhiều hạn chế định Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu bạn thầy cô NỘI DUNG I/ Cơ sở lý luận Nền văn hóa Việt Nam đậm đà sắc dân tộc quan điểm Đảng xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà sắc dân tộc Nền văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Quan điểm Đảng xác định phương hướng đặc trưng văn hóa Việt Nam mà tập trung xây dựng thời kỳ đổi Trình độ tiên tiến văn hóa phải thống với sắc văn hóa dân tộc khẳng định tầm vóc, vị văn hóa dân tộc giao lưu hợp tác quốc tế Phương hướng xây dựng phát triển nghiệp văn hóa Khái niệm văn hóa thường tiếp cận hai cấp độ lý luận thực tiễn Ở cấp độ lý luận, văn hóa tồn giá trị vật chất tinh thần loài người (cá nhân cộng đồng) sáng tạo để phục vụ tồn phát triển xã hội Bản chất văn hóa sáng tạo, vươn tới Chân - Thiện - Mỹ, vươn tới giá trị nhân văn đem lại hạnh phúc cho người Văn hóa “thiên nhiên” thứ hai người tạo để phục vụ người Ở cấp độ thực tiễn, văn hóa thể tồn hoạt động sống người, từ hoạt động sản xuất vật chất đến hoạt động tinh thần, phản ánh kiểu lựa chọn sáng tạo cá nhân cộng đồng Như vậy, văn hóa vừa sản phẩm sáng tạo người, vừa môi trường nhân tạo để nuôi dưỡng đời sống vật chất tinh thần người Cùng với thiên nhiên thứ tạo hóa tạo nên, văn hóa trở thành mơi trường sống người, văn hóa nhìn nhận động lực tiến xã hội Cần phải khắc phục nhận thức phiến diện văn hóa, đồng văn hóa với vài hoạt động thuộc lĩnh vực tinh thần xem nhẹ vai trò, chức xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, loài người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa”3 Người khẳng định: “Trong công kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề phải ý đến phải coi quan trọng ngang nhau: trị, kinh tế, xã hội, văn hóa” Trong nghiệp đổi nay, phương hướng xây dựng phát triển văn hoá Đảng ta xác định là: “phát huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tiếp thụ tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn đời sống hoạt động xã hội, vào người, gia đình, tập thể cộng đồng, địa bàn dân cư, vào lĩnh vực sinh hoạt quan hệ người, tạo đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững lên chủ nghĩa xã hội”4 Chủ nghĩa yêu nước truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giá trị tinh thần cao đẹp dân tộc Việt Nam Những giá trị giữ gìn, bảo lưu sáng tạo, phát huy qua hệ trở thành truyền thống văn hóa dân tộc, sở để liên kết xã hội liên kết hệ, tạo nên sức sống bất diệt dân tộc Việt Nam Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược, lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta phát huy cao độ truyền thống yêu nước chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, tạo nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh bại kẻ thù cướp nước bán nước Ngay từ Đề cương văn hóa năm 1943, Đảng ta đề ba nguyên tắc vận động văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng để phát huy truyền thống yêu nước dân tộc, chống lại xu hướng phản dân tộc, phản khoa học, phản lại nhân dân lao động Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định văn hóa mặt trận để kháng chiến kiến quốc Tư tưởng văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa Hồ Chí Minh thực trở thành động lực thúc đẩy kháng chiến chống xâm lược thắng lợi Trong nghiệp đổi nay, truyền thống yêu nước đại đồn kết dân tộc đóng vai trị tảng động lực để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vì vậy, kế thừa phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu, truyền thống lịch sử tốt đẹp dân tộc, bổ sung vào nội dung mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh yêu cầu hàng đầu việc xây dựng văn hóa Xây dựng phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc yêu cầu cần thiết thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Phương hướng phát triển vừa giữ gìn phát huy sắc lĩnh văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển khơng ngừng, đạt tới trình độ tiên tiến nước khu vực giới Để xây dựng phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc cần phải tập trung sức mạnh toàn Đảng, máy nhà nước, đoàn thể trị - xã hội tồn thể tầng lớp nhân dân, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn đời sống hoạt động cá nhân cộng đồng, phản ánh chất lượng trình độ sống xã hội, xây dựng đời sống tinh thần cao đẹp, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực cho nghiệp đổi đất nước, làm cho văn hóa thực trở thành mơi trường nhân văn, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Đặc trưng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nhằm xây dựng văn hóa Việt Nam đại có thống hữu tính tiên tiến tính đậm đà sắc dân tộc Đây kết việc tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng phát triển văn hóa Đảng Cộng sản Việt Nam gần 80 năm qua Trong giai đoạn lịch sử cụ thể, Đảng ta đề phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn hóa, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Trong thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, Đảng ta xác định văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Trình độ tiên tiến văn hóa khơng mâu thuẫn với sắc văn hóa dân tộc, ngược lại, hai đặc tính thống biện chứng với nhau, tác động qua lại quy định lẫn Tuy nhiên, để tìm hiểu đặc trưng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, cần làm rõ nội dung “tiên tiến” “đậm đà sắc dân tộc” Nền văn hóa tiên tiến trước hết văn hóa yêu nước tiến mà nội dung cốt lõi lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, dựa sở chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu tất người, hạnh phúc phát triển phong phú, tự do, toàn diện người mối quan hệ hài hoà tự nhiên với cá nhân cộng đồng, tự nhiên với xã hội - Chủ nghĩa yêu nước hệ thống quan niệm, tư tưởng, lý luận địa vị tồn đất nước, độc lập dân tộc toàn vẹn lãnh thổ, tinh thần yêu nước truyền thống đại đoàn kết dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ người dân đất nước…, đó, lý tưởng độc lập dân tộc sợi đỏ xuyên suốt Đây chủ nghĩa u nước chân chính, hồn tồn xa lạ với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi chủ nghĩa sôvanh nước lớn Chủ nghĩa yêu nước giá trị cao thang bậc giá trị văn hóa Việt Nam Nó sở để liên kết cộng đồng liên kết hệ tạo thành sức sống liên tục truyền thống văn hóa dân tộc Trong nghiệp đổi nay, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam phải nâng lên tầm cao thời đại phải bổ sung nội dung gắn liền với lý tưởng tiến cách mạng thời đại, thời đại độ lên chủ nghĩa xã hội Vì vậy, lý tưởng độc lập dân tộc phải gắn liền với lý tưởng xã hội chủ nghĩa Đó đường phát triển vững dân tộc, đường đảm bảo hạnh phúc tồn thể nhân dân Vì vậy, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội trở thành nội dung cốt lõi văn hóa Việt Nam đại - Nền văn hóa tiến văn hóa thúc đẩy phát triển đất nước dựa tư tưởng cách mạng khoa học dẫn đường Đó chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Nền văn hóa tiến văn hóa thể tinh thần nhân văn dân chủ sâu sắc Tính nhân văn thể mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ xây dựng văn hóa mà Đảng ta đề Đây văn hóa hướng tới đấu tranh, giải phóng cho người, trước hết nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột phương diện giai cấp, dân tộc xã hội; phấn đấu để không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ nhiều thành tựu văn hóa dân tộc nhân loại Văn kiện Đại hội lần thứ IX Đảng khẳng định: “Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng người Việt Nam phát triển tồn diện trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lịng nhân ái, khoan dung, tơn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hồ gia đình, cộng đồng xã hội Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa truyền thống cách mạng dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Tính nhân văn văn hóa mà xây dựng khơng phải quan tâm đến người cách chung chung trừu tượng mà quan tâm cụ thể, thiết thực, toàn diện sâu sắc người, tầng lớp xã hội thành phần dân cư khác “nhằm mục tiêu tất người, hạnh phúc phát triển phong phú, tự do, toàn diện người mối quan hệ hài hoà cá nhân cộng đồng, xã hội tự nhiên”6 Tính dân chủ văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn liền với chế độ trị - xã hội tiến “của dân, dân dân” Nền văn hóa khai thác động lực dân chủ nhân dân, tạo điều kiện để phát huy tiềm sáng tạo cá nhân cộng đồng, đề cao trách nhiệm công dân trước nhân dân, dân tộc thời đại Tính chất dân chủ văn hóa thống với việc đề cao ý thức công dân, đề cao trật tự kỷ cương xã hội thống quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm công dân trước pháp luật Đồng thời phát huy dân chủ phải gắn liền với việc nâng cao ý thức trị, đạo đức xã hội trình độ dân trí, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng máy nhà nước, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu tiêu cực khác máy nhà nước xã hội Phát huy dân chủ phải đặt lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước, chống tư tưởng tự vô phủ, tự vơ kỷ luật Nền văn hóa tiên tiến phản ánh trình độ phát triển cao mang tính đại, cập nhật với thành tựu văn hóa chung khu vực cộng đồng quốc tế Bên cạnh hệ tư tưởng tiên tiến chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tố khác văn hóa Việt Nam phải đại hóa Cần phải phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nâng cao trình độ dân trí, khả chiếm lĩnh sử dụng thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ thúc đẩy trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nền văn hóa phải tập trung xây dựng phẩm chất mới, xây dựng đạo đức, lối sống người Việt Nam đại ngang tầm với công đổi Mặt khác, văn hóa Việt Nam phải tham gia cộng đồng quốc tế giải vấn đề đặt xu tồn cầu hóa, khẳng định lĩnh sắc dân tộc giao lưu, hợp tác hội nhập quốc tế Nền văn hóa tiên tiến thể nội dung phản ánh, tồn nghiệp đổi vĩ đại dân tộc mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bước vững lên chủ nghĩa xã hội Nền văn hóa hướng tới đấu tranh để khẳng định đúng, tốt, đẹp, phủ nhận xấu, ác, giả; góp phần xây dựng người phát triển tồn diện tạo lập mơi trường văn hóa lành mạnh cho trình phát triển bền vững đất nước Đây văn hóa có sở vật chất - kỹ thuật đại, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa dân tộc thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế Bản sắc văn hóa dân tộc giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, cốt cách, phẩm chất lĩnh riêng quốc gia, dân tộc; dấu hiệu để phân biệt văn hóa dân tộc với dân tộc khác Bản sắc văn hóa dân tộc thể tập trung truyền thống văn hóa dân tộc Truyền thống văn hóa giá trị lịch sử truyền lại, hệ sau kế thừa gìn giữ phát huy thời đại mình, tạo nên dịng chảy liên tục lịch sử văn hóa Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giá trị bền vững, tinh hoa cộng đồng dân tộc Việt Nam, vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước “Đó lịng u nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo lao động, tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống”7 Bản sắc văn hóa dân tộc sở để liên kết xã hội liên kết hệ, tạo nên sức mạnh tinh thần dân tộc Vì vậy, sắc văn hóa dân tộc vừa coi “căn cước”, vừa coi “bộ gien” di truyền văn hóa dân tộc Đứng trước bùng nổ cách mạng khoa học - cơng nghệ tác động xu tồn cầu hóa, khu vực hóa, quốc gia, dân tộc, nước phát triển ý thức sâu sắc việc bảo vệ, giữ gìn giá trị đặc sắc đa dạng văn hóa dân tộc, chống nguy bị đồng hóa Vì vậy, bảo vệ phát huy sắc văn hóa dân tộc trở thành yêu cầu khách quan mục tiêu nghiệp xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam Bản sắc văn hóa dân tộc khái niệm “động” “mở”, mang tính lịch sử cụ thể vận động, đổi không ngừng sở loại bỏ yếu tố bảo thủ tiêu cực, tiếp thu phát huy yếu tố tích cực tiến bộ, đồng thời tạo lập giá trị để đáp ứng với yêu cầu phát triển thời đại Không nên đồng sắc dân tộc với “cái cũ”, với khứ, với “nguyên gốc” dân tộc tạo Bản sắc văn hóa dân tộc vừa bao hàm giá trị dân tộc sáng tạo khứ tại, vừa bao hàm giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại dân tộc tiếp nhận cách sáng tạo, biến thành nguồn lực bên để xây dựng bảo vệ đất nước Cũng khơng nên đồng sắc văn hóa dân tộc với số yếu tố hình thức bên ngồi văn hóa, mà thống nội dung hình thức, thống trình độ tư duy, tinh thần độc lập tự cường, ý chí lĩnh dân tộc với hình thức biểu bên ngồi Bản sắc dân tộc phát triển theo phát triển thể chế kinh tế, thể chế xã hội thể chế trị quốc gia Nó phát triển theo trình hội nhập kinh tế giới, trình giao lưu văn hóa với quốc gia khác tiếp nhận tích cực văn hóa, văn minh nhân loại Vì vậy, chủ trương xây dựng hoàn thiện giá trị nhân cách người Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa; xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Bản sắc dân tộc tính chất tiên tiến văn hóa phải thấm đượm hoạt động xây dựng, sáng tạo vật chất, ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo , cho lĩnh vực hoạt động có cách tư độc lập, có cách làm vừa đại vừa mang sắc thái Việt Nam Đi vào kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phải tiếp thu tinh hoa nhân loại, song phải luôn phát huy giá trị truyền thống sắc dân tộc Để xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, chủ trương vừa bảo vệ sắc dân tộc, vừa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Bảo vệ sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc hay, tiến văn hóa dân tộc khác để bắt kịp phát triển thời đại Chủ động tham gia hội nhập giao lưu văn hóa với quốc gia để xây dựng giá trị văn hóa Việt Nam đương đại Xây dựng Việt Nam thành địa giao lưu văn hóa khu vực quốc tế Giữ gìn sắc dân tộc phải liền với chống lạc hậu, lỗi thời phong tục, tập quán lề thói cũ Bảo vệ phát huy sắc văn hóa dân tộc trước hết cần bảo vệ phát huy truyền thống yêu nước đại đoàn kết dân tộc, khẳng định ý chí lĩnh người Việt Nam đại xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đồng thời bảo vệ phát huy tài sản văn hóa vật thể phi vật thể, giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc, xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh để làm động lực thúc đẩy phát triển đất nước thời kỳ 10 Bởi vậy, đối tác quan hệ ngồi việc quan tâm tới lợi nhuận cơng ty họ cịn đánh giá doanh nghiệp qua văn hóa doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành, trụ vững phát triển mạnh mẽ Ngày có nhiều doanh nghiệp thành lập nhiều doanh nhân văn hóa vinh danh, nhiên bên cạnh phát triển cịn tồn mặt trái tác động không nhỏ tới kinh tế xã hội đất nước Mặt trái hiểu tiêu cực hay nói cách khác biểu văn hóa kinh doanh Từ thực tế cho thấy rằng, doanh nghiệp nước ta chưa ý tới cần thiết tất yếu văn hóa kinh doanh hoạt động Những áp lực kinh tế , áp lực chạy theo lợi nhuận không làm cho doanh nghiệp ý tới vấn đề văn hóa kinh doanh coi yếu tố phụ trợ Dưới số bất cập văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn nay: Cung cách làm ăn nhỏ lẻ, thói quen tùy tiện, thiếu chuyên nghiệp, thiếu sáng tạo: Các doanh nghiệp Việt Nam vốn bị thương trường quốc tế cung cách làm ăn manh mún, chạy theo lợi nhuận trước mắt mà nghĩ đến cục diện chung Việc liên kết để đáp ứng đơn đặt hàng lớn thuận tiện bước đầu , sau đó, doanh nghiệp thường tìm cách xé lẻ, giành riêng hợp đồng cho để dẫn đến tình trạng lng nghi kỵ, đối phó lẫn Nhiều doanh nghiệp khơng có khả tổ chức thực thi sản xuất kinh doanh quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường Trong văn hóa kinh doanh Việt Nam nhiều thói quen, cung cách làm ăn cũ, lạc hậu tồn tại; phong cách làm việc chuyên nghiệp,sáng tạo, sẵn sàng hợp tác cịn chưa định hình rõ nét Sự gian dối kinh doanh tồn nạn sản xuất hàng giả, hàng nhái nhãn mác, hàng chất lượng, nấp bóng lợi dụng nhãn hiệu có uy tín thị trường tìm cách trà trộn với hàng thật để tiêu thụ, lừa bịp người tiêu dùng Do kinh doanh quản lý , tổ chức sản xuất không cạnh tranh thị trường dẫn đến tình trạng thua lỗ,phá 15 sản, nhập hàng lậu vào nước để trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước Tầm nhìn hạn hẹp, tư ngắn hạn: hạn chế lớn văn hóa kinh doanh doanh nghiệp nước ta hội nhập hạn chế tầm nhìn khát vọng doanh nghiệp Xuất thân từ kinh tế tiểu nông, người Việt Nam thường có tầm nhìn thấp, ngắn hạn, hay thay đổi muốn đường tắt,thay kiên nhẫn chờ đợi kết lâu dài Cũng mà doanh nghiệp không đầu tư vào vấn đề cốt lõi, lâu dài mà lao theo xu hướng, đầu tư vào lĩnh vực khơng thuộc chun mơn Trong doanh nghiệp nước ngồi tìm kiếm hội đầu tư lợi ích kinh doanh dài hạn Việt Nam doanh nghiệp Việt Nam lại tìm kiếm lợi nhuận từ khoản đầu tư mang tính đầu kinh doanh bất động sản, chứng khoán mà quên lĩnh vực kinh doanh cốt lõi Thiếu tính liên kết, cộng đồng : tính cộng đồng doanh nhân Việt Nam cịn q yếu , rời rạc mức thấp, thể phạm vi ngành nghề, địa phương Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp khơng liên kết với chí cịn chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh Hệ việc cạnh tranh không lành mạnh, tranh mua, tranh bấn, hạ thấp uy tín Nặng quan hệ, chạy chọt, dựa dẫm : phần lớn công ty Việt Nam coi trọng việc xây dựng quan hệ, xem vũ khí cạnh tranh lợi hại lẽ nhiều doanh nghiệp thành công nhờ vào quan hệ nhờ vào lực Xu hường nhờ vào quan hệ, chạy chọt , dựa dẫm tồn mức đáng kể Những lợi từ việc thân quen đem lại cám dỗ lớn nhiều so với việc cực nhọc phải đầu tư để đổi công nghệ, nâng cao lực cạnh tranh Bởi mà người Việt Nam cịn có câu " quan hệ, nhì tiền tệ" Xem nhẹ chữ tín : bn bán phải giữ chữ tín , văn hóa kinh doanh bắt nguồn từ hình thành thị trường Theo nhiều nhà kinh doanh nước ngồi, doanh nghiệp Việt Nam khơng coi trọng chữ tín hay viện dẫn lý khách quan để khước từ việc thực cam kết, gây nhiều phiền toái quan hệ đối 16 với đối tác nước Bản thân người Việt chưa tin người Việt, có chọn lựa chọn làm ăn với cơng ty nước ngồi Việt Nam Ngồi , nhiều doanh nghiệp trốn lậu thuế, nợ đọng vốn, khai gian thu nhập, thiếu quan tâm đến đời sống nhân viên nợ lương, khơng đóng bảo hiểm cho nhân viên theo quy định Vì lợi nhuận mà khơng ý tới an tồn lao động, tới nhiễm mơi trường để ngày có nhiều người nạn nhân nhưgx chất độc thải môi trường Để xã hội chấp nhận, doanh nghiệp cần trọng tới việc xây dựng hình ảnh thành biểu tượng viên gạch đạo đức kinh doanh , điều mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa làm mà họ khơng người tiêu dùng thừa nhận, phát triển kinh doanh không ổn định Mối quan hệ văn hóa kinh doanh văn hóa dân tộc Văn hóa kinh doanh xây dựng nên tảng văn hóa dân tộc, văn hóa dân tộc tác động tới môi trường kinh doanh doanh nghiệp Văn hóa dân tộc quan niệm, tập quán, thói quen, truyền thống , giá trị nhân cách có từ lâu đời, đặc trưng cho dân tộc Những đặc điểm văn hóa dân tộc chi phối tình cảm, lý trí cách suy nghĩ hành vi ứng xử thành viên doanh nghiệp cộng đồng doanh nghiệp với người sử dụng sản phẩm doanh nghiệp Bản sắc dân tộc Việt Nam bao gồm giá trị bền vững, tinh hoa vun đắp nên qua Lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước tạo thành nét đặc sắc cộng đồng dân tộc Việt Nam, người Việt Nam Đó lịng u nước nồng nàn , ý chí tự cường dân tộc; tinh thần đồn kết; lịng nhân ,bao dung, trọng nghĩa tình; đức tính cần cù sáng tạo lao động, giản dị lối sống Văn hóa kinh doanh tổng hòa quan niệm giá trị tạo từ đạo đức, ý tưởng kinh doanh, triết lý kinh doanh, mục đích kinh doanh, phương pháp 17 kinh doanh, hiệu phục vụ cho người cần cù lao động sáng tạo để tạo cải vật chất cho xã hội Dù diễn giải theo nhiều cách khác văn hóa doanh nghiệp phải dựa sở cách ứng xử thành viên doanh nghiệp Chẳng hạn như, kinh tế nông nghiệp thủ công lâu đời rèn đúc cho nhân dân ta đức tính kiên trì, cần cù, biết q trọng tài nguyên thiên nhiên kéo dài lạc hậu tư kinh tế - quan niệm " lấy cần cù bù thông minh" , " trời sinh voi sinh cỏ " Điều hạn chế nhiều vai trị trí tuệ, khoa học cơng nghệ sản xuất Chính mà người Việt Nam thiếu tính sáng tạo kinh doanh, bảo thủ, làm việc chăm hiệu lại khơng cao Từ thấy văn hóa kinh doanh bắt nguồn từ văn hóa dân tộc Chính quan niệm, thói quen, cách ứng xử thành viên doanh nghiệp tạo nên văn hóa doanh nghiệp Đồng thời văn hóa dân tộc yếu tố tạo nên phong cách lãnh đạo, quan niệm kinh doanh người chủ doanh nghiệp 4.Quan điểm chủ đạo đảng văn hóa kinh doanh • Kết hợp giá trị truyền thống Từ phê phán quan điểm cho thấp người kinh doanh đặt tảng cho quan điểm tiến doanh nhân lực lượng DN tổ chức doanh trường hoạt động nằm khuôn khổ công Duy Tân cứu nước Đó kết hợp giá trị truyền thống quan điểm đại tạo nên nhận thức giá trị kinh doanh “Đạo” Và “đạo làm giàu” vào thời điểm lại hướng vào mục tiêu mà người VN tìm kiếm sau thất bại phong trào yêu nước chống thực dân 18 vũ trang bạo lực Vì văn hố cốt lõi kinh doanh phẩm chất cốt lõi doanh nhân lại tinh thần dân tộc, lịng u nước Đó nét đặc sắc “Văn hố kinh doanh VN” Nó hình thành muộn lại vào thời điểm mà tinh thần dân tộc hoàn cảnh nước có hội thể Nhưng dựa nhìn văn hóa ấy, cụ Lương Văn Can nhận chân tướng hạn chế người VN thời doanh trường: “Người khơng có thương phẩm – khơng có kiên tâm – khơng có nghị lực – khơng biết trọng nghề - khơng có thương học – đường giao thiệp – khơng biết tiết kiệm – khinh nội hóa” Cho dù thực tế, hoạt động kinh doanh tầng lớp doanh nhân VN thời thuộc địa chịu chèn ép thực dân, đôi lúc bị đánh lạc hướng vào việc cạnh tranh với Hoa thương hay Ấn kiều bị xu hướng mại lôi kéo, lịng khao khát muốn làm giàu mơt hành vi quốc ăn sâu “văn hoá kinh doanh” người VN, nhỏ nhoi thể có hội Cơ hội đến nước VN trở thành quốc gia độc lập sau Cách mạng tháng Tám 1945 Và Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức vị vai trò kinh tế quốc dân lực lượng doanh nhân xã hội đại (mà đương thời gọi nhà công thương) tạo tảng nhận thức cách mạng tiến cho “Đạo làm giàu” gắn số phận, tiền đồ doanh nhân, DN với số phận tiền đồ đất nước với trách nhiệm vai trò nhà nước lực lượng xã hội lĩnh vực kinh tế Xuất phát từ nhận thức tầng lớp doanh nhân phận dân tộc, chịu chèn ép chế độ thực dân nên có lịng u nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh định vị tầng lớp lực lượng dân tộc lý luận nhận thức mà thực tiễn Việc vị Chủ tịch nước người đứng đầu Đảng Cộng sản trở Hà Nội vào tháng 8/945 lại chọn nơi làm việc nhà doanh nhân tiếng giàu có lòng 19 yêu nước việc gây dựng Quỹ Độc lập bắt đầu đóng góp người “có của” thư ngày 13/10/1945 đưa mối quan hệ biện chứng “dân giàu” với “nước mạnh”, kinh doanh nhà công thương với thịnh vượng quốc gia, đồng thời xác định trách nhiệm Chính phủ phải hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh Cùng với quan điểm “chính sách mở cửa” tồn diện với kinh tế giới nguyên tắc “làm bạn với tất nước dân chủ” , sẵn sàng chia sẻ lợi ích với nhà từ kể Pháp đặc biệt Hoa Kỳ xác định mở cửa rộng lĩnh vực “kể hải cảng sân bay” Đó mơi trường nhận thức trị vô thuận lợi cho “đạo làm giàu” VN mà đời Hội Công thương cứu quốc, tham dự tầng lớp doanh nhân vào kháng chiến chống thực dân Pháp diễn không sau chứng minh tình hình thực tiễn văn hoá doanh nhân, DN VN gắn với nghiệp cứu nước Tuy nhiên, quan niệm “đấu tranh giai cấp” lý luận kinh tế xã hội chủ nghĩa khơng tác động vào quốc gia vừa tạo nên thay đổi to lớn hai phương diện tích cực tiêu cực mà chắn làm thui chột giá trị văn hoá “đạo làm giàu” VN vừa manh nha công Duy Tân khẳng định cao trào Cách mạng giành độc lập dân tộc Những cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư tư doanh, quan điểm đấu tranh giai cấp với chiến tranh giải phóng diễn sau buộc VN sau hồn thành kháng chiến giải phóng thống đất nước, sau vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng sách kinh tế không chấp nhận kinh tế thị trường đổ vỡ kinh tế thể chế hệ thống nước XHCN phải tiến hành cơng Đổi Mới • Mở cửa đổi 20 Công đổi thực chất trở lại với giá trị phổ quát mà hạt nhân chấp nhận kinh tế thị trường xu hội nhập toàn cầu sở tiếp tục trì lãnh đạo Đảng Cộng sản tạo thành tựu to lớn bước đầu Nó bắt nguồn trước hết nhân thức đổi tư lãnh đạo đất nước, xây dựng giá trị vừa truyền thống vừa đại Chính cơng đổi mà hạt nhân đẩy mạnh q trình dân chủ hóa, đảo ngược mối tổng quan hai nhân tố dân giàu nước mạnh thay thời coi nước mạnh làm nên quyền lực mạnh Nói cách khác nghiệp kiến quốc, dân giàu nước mạnh trở với nguyên lý muôn thuở “lấy dân làm gốc” Công đổi bắt đầu, xây dựng văn hóa đời sống DN mà lấy doanh nhân làm trung tâm bắt đầu Nó mạnh gắn với q trình dân chủ hóa Nói cách khác xây dựng văn hóa doanh nhân đẩy mạnh dân chủ đời sống hoạt động DN Nó khơng việc riêng doanh nhân mà toàn xã hội mà ý chí làm giàu trở thành ý chí chung toàn dân hội cho người… Hướng tới văn hóa doanh nhân hiểu đạo làm giàu phải đấu tranh thực không thiện ý phấn đấu người dám dấn thân vào thương trường, lại vào thời điểm đầy thử thách nhiều hội này… Và trung tâm đấu tranh thúc đẩy tồn diện q trình dân chủ hóa, có dân chủ hóa đời sống kinh tế Chính q trình tạo mơi trường cho hình thành tầng lớp hữu sản, tầng lớp trung lưu xã hội Và tầng lớp tảng hạ tầng xã hội dân chủ đại Cuộc đấu tranh thơng qua hệ thống sách nhà nước có vai trị tầng lớp doanh nhân có tinh thần trách nhiệm với dân tộc góp phần điều chỉnh q trình phân phối lợi ích làm cho mục tiêu “cơng văn minh” tiêu chí phản ánh mục tiêu mang tính “định hướng XHCN” trở thành thực 21 Hơn phần tư kỷ “đổi mới” khoảng thời gian ngắn lịch sử, thành tựu to lớn, thách thức to lớn, thời kỳ kinh tế giới đối mặt với thử thách chưa có xu đảo ngược Đạo làm giàu với cốt lõi tinh thần yêu nước chí khí vưon lên hội nhập với kinh tế giới nội hàm “văn hoá doanh nhân, DN” VN Kinh nghiệm bạn bè quốc tế giá trị quý báu để V 4.Quy trình áp dụng quan điểm xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Xây dựng chương trình tuân thủ đạo đức có hiệu Doanh nghiệp lập ban chịu trách nhiệm xây dựng chương trình đạo đức cho doanh nghiệp theo dẫn quan điểm văn hóa Bác với hồn cảnh cụ thể doanh nghiệp quy mô, ngành nghề, mục tiêu tổng quát doanh nghiệp,… + thiết lập hệ thống chuẩn mực hành vi đạo đức: hướng dẫn quy định tiêu chuẩn hành vi đạo đức biên soạn tài liệu thức sử dụng để thành viên doanh nghiệp định hành động giúp doanh nghiệp đánh giá hành vi thành viên + Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn giao ước đạo đức: chuẩn mực đạo đức doanh nghiệp nhiệm vụ, công việc cụ thể + Xây dựng chương trình đạo đức gồm hoạt động, kế hoạch hay chương trình hành động + Xây dựng hệ thống tra đạo đức thiết lập hệ thống giám sát, tra trình báo hành vi sai trái - Xây dựng truyền đạt hiệu tiêu chuẩn đạo đức 22 Doanh nghiệp phổ biến quy định đạo đức cho tất nhân viên, doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên doanh, đảm bảo thành viên doanh nghiệp chấp nhận thực theo - Thiết lập hệ thống diều hành thực hiện, kiểm tra, tăng cường tiêu chuẩn việc tuân thủ đạo đức Trước hết thân ban giám đốc, lãnh đạo phải người thực quy định đạo đức đầu tiên, họ phải có nhìn xác đắn văn hóa kinh doanh Nếu người đứng đầu doanh nghiệp hành động vô đạo đức khó tạo phát triển môi trường đạo đức doanh nghiệp Doanh nghiệp hướng dẫn nhân viên thực theo quy định đề Doanh nghiệp kiểm tra đánh giá xem việc thực nguyên tắc quy định thành viên đạt tới đâu Trong trình đánh giá, cần có mức thưởng cơng người làm tốt nhắc nhở kịp thời người làm chưa tốt Một ví dụ thực tế áp dụng quan điểm đảng việc xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc công ty Công nghệ thông tin viễn thơng FPT Văn hóa FPT chất keo gắn kết người FPT , thúc đẩy người FPT làm việc hăng say cống hiến nhiều cho phát triển cơng ty - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp vấn đề FPT đặc biệt quan tâm - Thơng qua hoạt động văn hóa tổ chức thường xuyên, giá trị truyền thống trì phát huy mà nhu cầu đời sống tinh thần CBNV đáp ứng, tạo cho họ phấn khởi công việc kinh doanh ngày áp lực 23 - Văn hóa FPT trước hết văn hóa ứng xử FPT , tinh thần mà người FPT hướng tới: người FPT cần “Tôn trọng cá nhân – Đổi – Đồng đội”, lãnh đạo FPT cần “Chí cơng – Gương mẫu – Sáng suốt” - FPT số cơng ty Việt Nam trì ngày truyền thống dân tộc nhiều năm nay, là: - Ngày Vì cộng đồng (13/03) Ngày Thể thao FPT (26/03.Ngày Hướng Cội nguồn (Dịp 10/03 âm lịch) Ngày Văn nghệ FPT (19/05 Ngày thành lập FPT (13/09)… - FPT Software tri ân phụ huynh Ngày Phụ huynh năm - Và nhiều hoạt động văn thể mỹ cấp nhỏ triển khai đặn năm; câu lạc sở thích, nhóm, hội rủ giao lưu, chơi thể thao, văn nghệ, Thành tựu đạt - Đã xóa bỏ dần mặt lạc hậu, lỗi thời văn hóa phong kiến, nô dịch chủ nghĩa thực dân doanh nghiệp - Bước đầu xây dựng môi trường văn hóa đại, vă minh doanh nghiệp - Thực giao dịch kinh doanh thành công dựa hiểu biết văn hóa quốc gia, doanh nghiệp đối tác - Thực mục tiêu doanh nghiệp dựa đồng tâm hợp sức thành viên doanh nghiệp cách có hiệu quả,hiểu biết giúp đỡ mơi trường làm việc có văn hóa doanh nghiệp đạt chuẩn Biện pháp nâng cao hiệu - Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp: 24 Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp phù hợp với quy mơ ngành nghề theo quy trình - Văn hóa kinh doanh với hợp tác quốc tế: Để chuyến giao dịch kinh doanh nước ngồi thành cơng, người kinh doanh cần tìm hiểu lịch sử, văn hóa phong tục tập quán nước lui tới Sự linh hoạt thích ứng văn hóa nguyên tắc mang tính định hướng cho chuyến mục tiêu kinh doanh Phương pháp cách thức kinh doanh, phong tục tôn giáo, chế độ ăn uống, hài hước y phục bề có khác biệt lớn quốc gia Một số yếu tố cần cân nhắc đây: + Không chạm vào đầu ném vật qua đầu người Thái, đầu coi linh thiêng cộng đồng người Thái Lan + Tránh sử dụng hình tam giác Hồng Kơng, Triều Tiên Đài Loan, hình tam giác cho hình khối kiêng kỵ + Số bị coi số không may mắn Kê-ny-a lại coi may mắn Sec-Slovakia có ý nghĩa kỳ diệu Bê-nanh Số 10 số không may mắn Triều Tiên số có nghĩa chết chóc Nhật Bản + Màu đỏ màu có ý nghĩa tích cực Đan Mạch lại biểu tượng yêu thuật hay chết chóc nước Châu Phi + Một gật đầu nghĩa không Bun-ga-ri bắt tay từ phía sang phía khác có nghĩa đồng ý/có + Ký hiệu "okay" (đồng ý/tán thành) thường sử dụng Mỹ (ngón ngón trỏ tạo thành hình trịn ngón khác giơ lên, nhiên, ký hiệu lại có nghĩa số không (không tán thành) Pháp, lại biểu tượng tiền bạc Nhật lại có nghĩa thơ tục Bờ-ra-din + Người ta thường có hành động giơ cánh tay với lịng bàn tay ngửa ngón trỏ dấu "lại đây" Mỹ số nước, nhiên, số quốc gia khác lại biểu thô tục 25 + Ở Ê-ti-ô-pia, liên tục mở đóng lịng bàn tay úp có nghĩa "lại đây" Hiểu lưu ý khác biệt văn hóa điều kiện tối quan trọng để tìm kiếm thành cơng hoạt động thương mại quốc tế chuyến nước ngồi mục tiêu kinh doanh Thiếu hiểu biết sâu sắc thực tế kinh doanh, tập quán xã hội nghi thức quốc gia làm giảm vị trí cơng ty thị trường, khó thực thành cơng mục tiêu cuối dẫn đến thất bại Một số đặc điểm văn hóa nhà kinh doanh nên đặc biệt lưu ý khác biệt cách thức kinh doanh, thái độ việc phát triển quan hệ kinh doanh, thái độ giấc, cách đàm phán, phong tục tặng quà, chào hỏi, tầm quan trọng cử hành vi, ý nghĩa màu sắc số, phong tục tước hiệu Ở số nước, nhà kinh doanh thường có kiểu trực tiếp vào vấn đề, số nước khác doanh nhân lại có xu hướng tế nhị Chẳng hạn Trung Đông, thường bắt đầu câu chuyện nhỏ trước thức vào chủ đề kinh doanh chính, thực tế mang tính chuẩn mực Thái độ giấc khơng giống văn hóa khơng có hiểu biết đắn, dẫn tới nhầm lẫn hiểu lầm Người Ru-ma-ni, Nhật Bản Đức thường nhiều nước La-tinh lại có vể thoải mái vấn đề thời gian Người Nhật coi việc đến muộn họp/giao dịch kinh doanh bất lịch lại chấp nhận chí coi mốt đến muộn kiện mang tính xã hội Ở Goa-tê-ma-la, người đến vào lục từ sớm 10 phút đến muộn 45 phút bữa tiệc trưa 26 Khi văn hóa có giao thoa, số hành vi đơn giản chào hỏi dễ xảy hiểu lầm Sự chào hỏi truyền thống thường bắt tay, ôm chặt, cọ mũi, hôn, chắp tay trước ngực hay cử khác Thiếu kiến thức nghi thức chào hỏi đất nước dẫn đến tình lúng tùng bất tiện Người dân khắp giới sử dụng chuyển động thể cử để đưa thông điệp Đôi cử lại mang ý nghĩa khác Hiểu lầm cử thường diễn giao tiếp văn hóa hiểu sai dẫn đến phức tạp kinh doanh bối rối mang tính xã hội Việc sử dụng tên chức danh thường gặp rắc rối quan hệ kinh doanh quốc tế Ở Anh, Pháp Đan Mạch người ta thường dùng chức danh/tước hiệu trước kêu tên gọi Tên gọi thường sử dụng giao dịch kinh doanh Đức Doanh nhân đến thăm viếng nên sử dụng tước hiệu trước họ Tước hiệu "Ơng Direktor" đơi dùng để nói vị thế, danh tiếng cấp bậc Tuy nhiên, người Thái lại dùng tên gọi thay gọi tên họ dịp trang trọng văn Ở Bỉ, người ta coi trọng đưa tước hiệu "Quý Ông" hay "Quý Bà" khu vực nói tiếng Hà Lan, giao kinh doanh cần sử dụng thơng thường kiểu "Ơng" "Bà" Nhầm lẫn hai điều bị coi khiếm nhã lớn KẾT LUẬN - Với phát triển kinh tế nay, với việc vận dụng quan điểm Đảng xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đầ sắc dân tộc việc xây dựng văn hóa kinh doanh nước ta cần thiết cấp bách Với vận dụng quan điểm tạo nên khuyến khích, thúc đẩy người dân 27 tham gia tich cực vào việc xây dựng phát triển văn hóa kinh doanh với tiến vượt bậc so với văn hóa cũ, tạo động lực cho người tiếp cận bình đẳng với nguồn lực phát triển, làm giàu đông đảo dân cư tài năng, sáng tạo thân khuôn khổ pháp luật đạo đức cho phép + Từ tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước tập thể, trông chờ viện trợ chuyển sang tính động, chủ động tính tích cực xã hội tất tầng lớp dân cư + Từ chỗ đề cao mức lợi ích tập thể để cách chung chung, trừu tượng; thi hành chế độ phân phối theo lao động danh nghĩa tực tế bình quân, đồng thời phân phối theo mức đóng góp nguồn lực khác vào sản xuất, lkinh doanh thông qua phúc lợi xã hội Nhờ vậy, công xã hội thể ngày rõ + Từ chỗ không đạt tầm quan trọng sách xã hội mối quan hệ tương tác với sách kinh tế đẫ đến thống sách kinh tế với sách xã hội + Từ chỗ nhà nước bao cấp toàn việc giải việc làm chuyển trọng tâm sang thiết lập chế, sách để thành phần kinh tế người lao động tham gia tạo việc làm + Từ chỗ khơng chấp nhận có phân hóa giàu - nghèo đến khuyến khích người làm giàu hợp pháp đơi với tích cực xóa đói, giảm nghèo, coi việc có phận dân cư giàu trước cần thiết cho phát triển + Từ chỗ muốn xây dựng nanh chóng xây dựng cấu xã hội “thuần nhất” cịn có giai cấp công nhân, giai cấp công dân tập thể tầng lớp trí thức đến quan niệm cần thiết xây dựng cộng đồng xã hội đa dạng, có giai cấp, tầng lớp dân cư có nghĩa vụ, quyền lợi đáng, đồn kết chặt chẽ, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh Nhờ vận dụng quan điểm mà nèn văn hóa kinh tế đạt nhiề thành tựu to lớn ngày hơm Tính động xã hội khác hẳn thời kỳ bao cấp, xã hội mở hình thành với người khơng chờ bao cấp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cho việc làm, 28 khơng chấp nhận đói nghèo, lạc hậu, biết làm giàu, biết cạnh tranh hành động cộng đồng, Tổ quốc Cách thức quản lý xã hội dân chủ, cởi mở hơn, đề cao pháp luật Bên cạnh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân đội ngũ tri thức, đẫ xuất đông đảo doanh nhân, tiểu chủ, chủ trang trại nhóm xã hội khác phấn đấu nghiệp “dân giàu, nước mạnh” Thành tựu xóa đói, giảm nghèo nhân dân đồng tình, quốc tế thừa nhận Có cố gắng thực cơng xã hội giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân Tạo điều kiện để học hành; có sách trợ cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo Những thành tựu nói lên chất tốt đẹp chế độ lãnh đạo đắn Đảng giải vấn đề xã hội nhằm đưa nước ta phát triển cách nhanh chóng, vững vàng mạnh mẽ 29 ... Cơ sở lý luận Nền văn hóa Việt Nam đậm đà sắc dân tộc quan điểm Đảng xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà sắc dân tộc Nền văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Quan điểm Đảng. .. trình xây dựng văn hóa kinh doanh II/ Vận dụng quan điểm Đảng xậy dựng văn hóa đậm đà sắc dân tộc văn hóa kinh doanh Việt Nam Tại phải xây dựng văn hóa kinh doanh? Trong tiến trình hội nhập kinh. .. kinh doanh không ổn định Mối quan hệ văn hóa kinh doanh văn hóa dân tộc Văn hóa kinh doanh xây dựng nên tảng văn hóa dân tộc, văn hóa dân tộc tác động tới môi trường kinh doanh doanh nghiệp Văn

Ngày đăng: 10/05/2014, 21:13

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I/ Cơ sở lý luận

  • Nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và những quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc

   • Phương hướng xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa

   • Đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

   • 2 .Văn hóa kinh doanh và nền văn hóa kinh doanh

    • a.Văn hóa kinh doanh

    • b.nền văn hóa kinh doanh

    • II/ Vận dụng quan điểm của Đảng về xậy dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong văn hóa kinh doanh ở Việt Nam

     • Tại sao phải xây dựng văn hóa kinh doanh?

     • Thực trạng nền văn hóa kinh doanh nước ta.

     • Mối quan hệ giữa văn hóa kinh doanh và văn hóa dân tộc.

     • 4.Quan điểm chủ đạo của đảng trong văn hóa kinh doanh

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan