Giáo án Bài giảng: Công nghệ thông tin về tài liệu tham khảo Linux (Full)

194 445 0
Giáo án Bài giảng: Công nghệ thông tin về tài liệu tham khảo Linux (Full)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA c QUAN ĐẲNG TÀI LIỆU THAM KHẢO HÊ ĐIỂU HÀNH LINUX ■ HÀ NỘI, 2003 Chương Giới thiệu chung lệnh linux 1.1 Giới thiệu U N IX Linux 10 1.1.1 Sơ hệ điều hành đa người dùng 10 1.1.2 Xuất xứ, phái triển số đặc trưng hệ điểu hành U N IX 10 1.1.3 G iới thiệu sơ Linux 13 1.2 Sơ thành phần Linux 14 1.2.1 Sơ nhân 14 1.2.2 Sơ Shell 15 1.3 Giới thiệu vể việc sử dụng lệnh Linux 16 1.3.1 Các quy ước viết lệnh 18 1.3.2 Tiếp nối dòng lệnh 22 1.4 Trang Man (Man Page) 23 Chương Lệnh thao tác với hệ thống 2.1 Quá trình khởi động Linux 26 2.2 Thủ tục đăng nhập lệnh thoát khỏi hệ thống 27 2.2.1 Đăng nhập 27 2.2.2 Ra khỏi hệ thống 28 2.2.3 Khởi động lại hệ thống 30 2.3 Lệnh thay đổi mật 30 2.4 Lệnh xem, thiết đặt ngày, xem lịch hệ thống 32 2.4.1 Lệnh xem, thiết đặt ngày, 32 2.4.2 34 Lệnh xem lịch 2.5 Lệnh gọi ngôn ngữ tính tốn số học 35 2.6 Xem thơng tin hệ thống 37 2.7 Hiện dòng văn 38 2.8 Thay đổi nội dung dấu nhắc Shell 39 Chương Hệ thống tập tin 3.1 Tổng quan hệ thống tập tin 41 3.1.1 M ột sô'khái niệm 41 3.1.2 Sơ kiến trúc nội hệ thống tập tin 43 3.1.3 Liên kết tượng trưng (lệnh In) 46 3.2 Quyền truy nhập thư mục tập tin 48 3.2.1 Quyền truy nhập 48 3.2.2 50 Các lệnh a Thay đổi quyền sở hữu tập tin với lệnh chow n 50 b Thay đổi quyén sở hữu nhóm với lệnh chgrp 51 c Thay đổi quyền truy cập tập tin với lệnh chm od 52 d Đăng nhập vào nhóm người dùng với lệnh newgrp 53 3.3 Thao tác với thư mục 54 3.3.1 M ột số thư mục đặc biệt 54 * Thư mục gốc / 54 * Thư mục /ro o t 54 * Thư m ụ c/bin 54 * Thư mục /dev 55 * Thư mục /etc 55 * T h m ụ c /lib 55 * Thư mục /lost+found 55 * Thư mục /m n t 55 * Thư mục /tm p 55 * Thư mục /usr 55 * Thư mục /hom e 56 * Thư mục /va r 56 * Thư mục /bo ot 56 * Thư mục /pro c 56 * Thư mục /m isc thư mục /o p t 56 *T h m ụ c /s b in 56 3.3.2 Các lệnh thư mục 56 * Xác định thư mục thời với lệnh pwd 56 * Xem thông tin thư mục với lệnh Is 56 * Lệnh tạo thư mục m kdir 58 * Lệnh xóa bỏ thư mục rm dir 59 * Lệnh đổi tên thư mục mv 60 3.4 Các lệnh làm việc với tập tin 60 3.4.1 Các kiểu tập tin có Linux 60 3.4.2 Các lệnh tạo tập tin 61 * Tạo tập tin với lệnh touch 61 * Tạo tập tin cách đổi hướng đầu lệnh (>) 61 * Tạo tập tin với lệnh cat 62 3.4.3 Các lệnh thao tác tập tin 62 * Sao chép tập tin với lệnh cp 62 * Đ ổi tên tập tin với lệnh mv 64 * Xóa tập tin với lệnh rm 65 * Lệnh đếm từ dòng tập tin w c 66 * Lệnh loại bỏ dịng khơng quan trọng uniq 67 * Sắp xếp nội dung tập tin với lệnh sort 69 3.4.4 Các lệnh thao tác theo nội dung tập tin 71 * Sử dụng lệnh file để xác định kiểu tập tin 71 * Xem nội dung tập tin với lệnh cat 72 * Xem nội dung tập tin lớn với lệnh m ore 73 * Thêm số thứ tự dòng tập tin với lệnh nl 75 * Xem qua nội dung tập tin với lệnh head 77 * Xem qua nội dung tập tin với lệnh tail 78 * Tìm khác hai tập tin (lệnh diff) 79 3.4.5 Các lệnh tìm tập tin 80 * Tìm theo nội dung tập tin lệnh grep 80 * Tìm theo đặc tính tập tin với lệnh find 85 3.5 Nén lưu tập tin 88 3.5.1 Sao lưu tập tin (lệnh tar) 88 3.5.2 Nén liệu 91 * Nén, giải nén xem nội dung tập tin với lệnh gzip, gunzip zcat 91 * Nén, giải nén xem tập tin với lệnh com press, uncom press, zcat93 3.6 Sử dụng rpm 94 3.6.1 Giới thiệu chung rpm 94 3.6.2 RPM với người dùng 95 * Cài đặt gói: 95 * Xóa gói khỏi hệ thống 95 * Nâng cấp gói 95 * Lấy thơng tin gói phần mềm (package) 95 * Dùng RPM để kiểm tra gói cài đặt 96 Chương Lệnh quản lý tài khoản Ngưòi dùng 4.1 Tài khoản người dùng 97 4.2 Các lệnh quản lý người dùng 97 4.2.1 Tập tin /e tc /p a s s w d 97 4.2.2 Thêm người dùng với lệnh useradd 98 Tạo thư mục cá nhân người dùng với lệnh m kdir 100 Thiết lập mật người dùng với lệnh passwd 100 4.2.3 Thay đổi thuộc tính người dùng ] 00 4.2.4 Xóa bỏ người dùng (lệnh userdel) 102 4.3 Các lệnh liên quan đến nhóm người dùng 102 4.3.1 Nhóm người dùng tập tin /etc/group 102 4.3.2 Thêm nhóm người dùng 103 4.3.3 Sửa đổi thuộc tính nhóm người dùng (lệnh groupm od) 104 4.3.4 Xóa nhóm người dùng (lệnh groupdel) 104 4.4 Các lệnh khác có liên quan đến người dùng 104 4.4.1 Đăng nhập với tư cách người dùng khác dùng lệnh su 104 4.4.2 Xác định người dùng đăng nhập (lệnh w ho) 105 * Có cách khác để xác định thơng tin người dùng với lệnh id 106 4.4.3 Xác định tiến trình tiến hành (lệnh w) 107 Chương Các lệnh quản lý thiết bị ngoại vi 5.1 Giới thiệu cách thức Linux quản lý thiết bị ngoại vi 108 5.2 Các cách quản lý thiết bị lưu trữ Linux 109 5.2.1 Lệnh mount lênh umount 110 * Lệnh mount 110 * Lệnh umount 111 5.2.2 Các lệnh định dạng đĩa tạo hệ thống tập tin Linux 112 * Ổ đĩa cứng 112 * Xây dựng hệ thống tập tin Linux với lệnh m kfs 114 * Định dạng mức thấp đĩa mềm (lệnh fdform at) 114 * Thêm hệ thống tập tin vào đĩa mềm định dạng với lệnh m form at 115 5.2.3 Lệnh quản lý đĩa 117 * Xem dung lượng đĩa sử dụng với lệnh du: 117 * Kiểm tra dung lượng đĩa trống với lệnh df: 118 5.3 Các cổng nối tiếp modem 120 5.4 Các cổng song song máy in 120 5.4.1 Khởi tạo thiết lập máy in lpd 120 5.4.2 Các lệnh in ấn 122 * In tập tin với lệnh Ipr 122 * Định dạng tập tin trước in với lệnh pr 124 * Làm việc với hàng đợi in thơng qua lệnh Ipq 126 * Xóa bỏ hàng đợi in với lệnh Iprm 127 * Lệnh Ipc 128 5.5 129 Sound card Chương Trình soạn thảo vim 6.1 Khởi động vi m 132 6.1.1 M chương trình soạn thảo vim 132 6.1.2 Tính mở nhiều cửa sổ 133 6.1.3 Ghi thoát vim 134 6.2 134 Di chuyển trỏ soạn thảo V im 6.2.1 D i chuyển văn 134 6.2.2 D i chuyển theo đối tượng văn 135 6.2.3 Cuộn hình 135 6.3 Các thao tác văn 136 6.3.1 Các lệnh chèn văn vim 136 6.3.2 Các lệnh xoá văn vim 136 6.3.3 Các lệnh khôi phục văn vim 137 6.3.4 Các lệnh thay văn vim 137 6.3.5 Sao chép di chuyển văn vim 138 * Sao chép văn vào nhớ đệm 138 * Dán văn bản: 138 6.3.6 Tìm kiếm thay văn vim 139 6.3.7 Đánh dấu vim 140 6.3.8 Các phím sử dụng chế độ chèn 140 6.3.9 M ột số lệnh chế độ ảo 141 6.3.10 Các lệnh lặp 142 6.4 142 Các lệnh khác 6.4.1 Cách thực lênh bẽn V iin 142 6.4.2 Các lệnh liên quan đến tập tin 142 Chương Lệnh đối vói tiến trình 7.1 Khái niệm 144 7.2 Các lệnh 144 7.2.1 Lệnh fg lệnh bg 144 7.2.2 Tìm tiến trình chạy với lệnh ps 147 7.2.3 Hủy tiến trình với lệnh kill 149 7.2.4 Cho máy ngừng hoạt động thời gian với lệnh sleep 150 7.2.5 Xem tiến trình với lệnh pstree 150 7.2.6 Lệnh thiết đặt lại độ ưu tiên tiến trình nice lệnh renice 152 Chương Midnight Commander 8.1 Giới thiệu M idnight Commander (M Q 154 8.2 K hởi động M C 154 8.3 Giao diện MC 154 8.4 Dùng chuột M C 155 8.5 Các thao tác bàn phím 155 8.6 Thực đơn ngang (menu bar) 157 8.7 Các phím chức 160 8.8 Bộ soạn thảo M idnight Commander 160 * Thanh thực đơn 160 Thực đơn File: 160 Thực đơn Edit: 161 Thực đơn Sear/Repl: 161 Thực đơn Command: 161 Thực đơn Options: 161 * Các phím chức 162 Chương Mtools - tiện ích truy cập ổ đĩa DOS Linux 9.1 Phần giới thiệu 163 9.2 Các thuộc tính chung lệnh mtools 163 9.2.1 Các tuỳ chọn tên tập tin 163 Tên ổ đĩa 163 Thư mục làm việc thời 163 Tên tập tin dài kiểu V F A T 163 Xung đột tên tập tin 164 Định dạng dung lượng lớn 166 Nhiều sector 166 Sectors lớn 166 Định dạng 2m 167 Định dạng X D F 167 Mã thoát 167 Vướng mắc 167 Các lệnh hay sử dụng 168 * Lệnh fỉoppyd_installtest 168 * Lệnh mattrib 168 * Lệnh mbadblocks 169 * Lệnh meat 169 Lệnh mcd 169 *Lệnh mcopy 170 Vướng mắc 171 Lệnh mdel 171 Lệnh mdeltree 171 Lệnh m dir 171 Lệnh mdu 172 Lệnh m form at 172 Lệnh m km anifest 174 Vướng mắc 176 Lệnh m info 176 Lệnh mlabel 176 Lệnh mmd 176 Lệnh mmount 176 Lệnh mmove 177 Lệnh mpartition 177 Lệnh mrd 179 Lệnh mren 179 Lệnh mshowfat 179 Lệnh mtoolstest 179 Lệnh mtype 180 Lệnh mzip 180 Lệnh xcopy 181 Vướng mắc 182 A Giới thiệu sơ Linux 183 A.2 Chuẩn bị cho việc cài đặt 183 A.3 Tạo đĩa mểm khởi động 184 A.4 Phân vùng lại ổ đĩa DOS/Windows thời 184 A.5 Các bước cài đặt (bản RedHat 6.2 khởi động từ CD-ROM) 184 A Lựa chọn chế độ cài đặt 184 A.5.2 Lựa chọn ngơn ngữ hiển thị 185 A.5.3 Lựa chọn cấu hình bàn phím 185 A.5.4 Chọn cấu hình chuột 185 A.5.5 Hệ thống đưa lời giới thiệu Red Hat cài đặt 185 A.5.6 Lựa chọn kiểu cài đặt 185 A.5.7 Xác định Partition 187 A.5.8 Chọn Partition để Format 188 A.5.9 Chọn cấu hình L ILO (Linux Loader) 188 A 10 Chọn múi 189 A 11 Thiết đặt cấu hình Account (người sử dụng) 189 A.5.12 Thiết đặt cấu hình quyền hạn (Authentication Configuration) 190 A 13 Lựa chọn gói phẩn mềm cài đặt (Pakage Selection) 190 A.5.14 Thiết đặt cấu hình X (X Configuration) 191 A 15 Bắt đầu trình copy từ đĩa CD vào ổ cứng 192 A.6 Các hạn chế phần cứng Linux 192 A Các v i xử lý mà Linux hỗ trợ 192 A.6.2 Các yêu cầu không gian ổ cứng 193 A.6.3 Các yêu cầu nhớ 193 A.6.4 Sự tương thích với hệ điều hành khác: DOS, os/2, 386BSD, Win95 193 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỂ LỆNH TRONG LINUX 1.1 Giới thiêu UNIX Linux 1.1.1 Sơ bô vê điều hành đa người dùng U N IX (và Linux) hệ điều hành đa người dùng (multi-users) Hệ điều hành đa người dùng thuộc vào loại hệ điểu hành đa chương trình định hướng "thân thiện với người dùng" Tại thời điểm, có nhiều người dùng sử dụng máy tính người dùng có cảm giác sử dụng máy tính cách "độc quyền" họ trực tiếp liên kết với chương trình thực máy tính Điều tươna ứng với chức hệ điều hành "hệ điều hành máy tính ảo" theo góc độ người sử dụng Như vậy, máy tính đồng thời xuất nhiều chương trình người dùng, chương trình chia sử dụng tài nguyên hệ thống, có tài nguyên quan trọng CPU, nhớ hệ thống tập tin (hệ thống File) M ỗi người dùng hướng đến tài nguyên chung qua trạm cuối (terminal) (các trạm cuối đặt tên hệ thống quản lý) Trong trường hợp đơn giản, trạm cuối bao gồm hai thiết bị hình (để thơng tin cho người dùng) bàn phím (để người dùng đưa yêu cầu hệ điều hành) Trong nhiều trường hợp khác, sử dụng máy tính cá nhân đóng vai trị trạm cuối người dùng vừa phép sử dụng tài nguyên riêng vừa phép sử dụng tài nguyên chung Điển hình cơng việc phân chia tài ngun hệ thống máy tính hệ điều hành đa người dùng việc phân chia CPU theo chu kỳ thời gian mà người dùng sử dụng CPU khoảng thời gian định (được gọi lượng tử thời gian) sau người phân chia CPU lại chuyển đến lượt phân chia Như vậy, phân chia thời gian (Time shared system) cách thức hệ đa người dùng điều phối CPU Là hộ điều hành đa người dùng, U N IX phổ biến lĩnh vực hoạt động CNTT, sử dụng từ máy vi tính máy tính mainframe Nó đặc biệt thích hợp hệ Client-Server mạng máy tính diện rộng 1.1.2 Xuất xứ, sư phát triển môt số đăc trunỉỉ điều hành UNIX Năm 1965, Viện công nghệ Massachusetts (M IT: Massachusetts Institute of Technology) Phịng thí nghiệm Bell hãng A T & T thực dự án xây dựng hệ điều hành có tên gọi M ultics (M ULTiplexed Information and Computing Service) với mục tiêu: tạo lập hệ điều hành phủ vùng lãnh thổ rộng (hoạt động tập máy tính kết nối), đa người dùng, có lực cao tính tốn lưu trữ Dự án nói thành công mức độ khiêm tốn người ta biết đến số khiếm khuyết khó khắc phục Multics Năm 1969, Ken Thompson, chun viên phịng thí nghiệm Bell, người tham gia đự án Multics, Dennics Richie viết lại hệ điều hành đa-bài toán máy PDP-7 với tên UNICS (UNiplexed Information and Computing Service) từ câu gọi đùa đồng nghiệp Trong hệ điều hành UNICS, số khởi thảo Hệ thống tập tin Ken Thompson Dennis Ritchie thực Đến năm 1970 hệ điều hành viết assembler cho máy PDP-11/20 mang tên U N IX 10 'Mtoolstest' đọc tập tin cấu hình mtools, in cấu hình luỹ tích (cumulative configuration) 'stdout' Bản thân kết sử dụng tập tin cấu hình (mặc dù muốn xố bỏ mệnh đề thừa), sử dụng chương trình để chuyển đổicác tập tin cấu hình kiểu cũ thành tập tin cấu hình Lênh m tw e Lệnh 'm typé dùng để hiển thị nội dung tập tin MS-DOS Cú pháp là: 'mtype' P-ts'] MSDOSTậP TIN [ MSDOSTậP TINS ] 'Mtype' hiển thị tập tin MS-DOS định lên hình Ngồi tuỳ chọn chuẩn, 'Mtype' cho phép tuỳ chọn dòng lệnh sau: 't' Xem nội dung tập tin text 'Mtype' dịch phím xuống dịng/tín hiệu chuyển dịng V 'Mtype' bỏ bit cao liệu Lệnh 'mtype' dùng để thiết lập thiết bị thư mục làm việc thời (Tương tự MS-DOS), mặt khác, ngầm định 'A:f 'Mtype' trả lại giá trị hoàn thành, hỏng hoàn toàn, hỏng phần KHông 'TYPE' phiên MS_DOS, 'mtype' cho phép sử dụng nhiều đối số Lênh mzip Lệnh 'mzip' dùng để đưa racác lệnh ổ đĩa ZIP cụ thể Solaris hay HPUX Cú pháp lệnh là:: 'mzip' ['-epqrvvx'] 'Mzip' cho phép sử dụng cácc tuỳ chọ dòng lệnh sau: V Đưa ổ đĩa 'f 18 Bắt buộc đưa ổ đĩa chí đĩa mount (phải đặt thêm trước vào tiiỳ chọn '-e') V Xác lập đĩa chống ghi 'w' Bỏ thuộc tính chống ghi đĩa 'p' Đặt Password chống ghi V Đặt Password bảo vệ V Gỡ bỏ tạm thời đặc tính bảo vệ đĩa đưa đĩa Khi đặt tuỳ chọn này, đĩa ghi được, chuyển lại trạng thái bảo vệ cũ sau đưa đĩa 'q’ Truy vấn trạng thái Để gỡ bỏ password, đặt ổ đĩa vào mode không bảo mật '-r1 '-w': mzip hỏi password, sau gỡ bỏ chế độ bảo mật ổ đĩa Nếu quên password, khắc phục cách format cấp thấp ổ đĩa (sử dụng BIOS setup SCSI adaptor) Ổ đĩa ZipTools chuyển ổ đĩa đặt chế độ bảo mật password Trên hệ Dos Mac, password tự động xoá ZipTools cài đặt Từ gửi đưa lên Usenet, Tôi biết password cho ổ đĩa tools 'APlaceForYourStuff Mzip biết password này, thử rtước hỏi password bạn Vì 'mzip -w z:' gỡ bảo mật cho ổ đĩa tools ố đĩa tools formattheo cách đặc biệt rên sử dụng PC Mac Trên PC, hệ thống tập tin Mac tập tin ẩn có tên 'partishn.mac' xố để có thêm 50 Meg nhớ bị chiếm bởihệ thống tập tin Mac Lênh xcopy Script 'xcopy' dùng để copy đệ quy thư mục đến thư mục khác, cú pháp sau: 18 xcopy Thư-mục-nguồn Thư-mục-đich Nếu thư-mục-đích khơng tồn tại, tạo Nếu tồn tại, tập tin thư mục copy than? đến đó, khơng có Thư-mục-nguồn tạo ra, không với 'cp -rf Vướng mắc Lệnh giải pháp thô sơ Một thao tác cách khiến nhiều phần mtools phải hoạt động lại, thật không may tơi khơng có thời gian để làm điều Nhược điểm phương pháp khơng có hiệu vài cấu trúc (một sô' lệnh gọi đến mtools, làm hỏng caching mtools) 18 PHỤ LỤC A QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT LINUX A l Giới thiêu sơ bô Linux Nếu tìm Hệ điều hành có tốc độ cao, đáng tin cậy, khơng đắt tiền, cho nhiều người dùng sử dụng lúc, có khả làm server cho mạng Internet đồng thời hỗ trợ giao diện bắt mắt Linux Khắp nơi giới, ngày có hàng ngàn người dùng muốn khám phá sức mạnh hệ điều hành có mã nguồn mở, có xuất xứ từ Unix Vậy có bí ẩn thú vị bên Linux ? Trước hết khó mà làm cho Linux bị ngưng trệ tê liệt Đã có nơi thử nghiệm nhiều hệ thống chạy Linux liên tục hàng năm trời mà khởi động lại Linux chạy máy tính hệ cũ vốn chạy Windows 95, 98, chí máy 486 vứt nhà kho Trên điểm khiến Linux nhiểu người ủng hộ Thế việc cài đặt hệ điều hành làm lo lắng Linux phân phối tự nên có nhiêu cơng ty tìm cách đưa thị trường phân phối riêng họ Ngoài chương trình Linux cốt lõi, khác phần mềm kèm cách thức cài đặt Các nhà phân phối Linux phổ biến Red Hat Software, Caldera, Slackware, S.U.S.E Debían Trong phụ lục giới thiệu trình cài đạt Linux Red Hat Software 6.2 A.2 Chuẩn bi cho viêc cài đăt Linux sử dụng phần cứng máy PC hiệu MS-DOS, Window hay WinNT, khả chịu lỗi cấu hình sai phần cứng phải làm số việc trước bắt đầu cài đặt để giảm thiểu khả cài đặt tiếp gặp phải vấn đề Trước tiên, cố gắng tìm nhiều tốt tài liệu phần cứng máy PC mà định cài, mainboard, card đồ hoạ, hình, modem để chúng nơi tìm thấy tra cứu dễ dàng Tiếp theo, tìm hiểu thơng tin phần cứng máy tính tập hợp chúng lại làm điều sử dụng chức in cấu hình máy số tiện ích MSD DOS, System Information Windows Những thơng tin xác bàn phím, chuột, hình giúp nhiều trình cấu hình X sau Sau đó, kiểm tra phần cứng máy tính để tìm vấn đề có, chúng làm q trình cài đặt Linux bị treo sau Sau số vấn đề thường gặp: Một hệ thống DOS hay Windows quản lý ố đĩa IDE CDROM jumper master/slave không đặt Trong Linux không giải vấn để Vì có nghi ngờ xem lại jumper đạt chưa Một số thiết bị ngoại vi cần có tiện ích để đặt cấu hình cho chúng máy khởi động Các thiết bị card mạng, CD-ROM, card âm băng từ gặp phải vấn đề Nếu trường hợp xảy ra, sử dụng lệnh đặt cấu hình lại dấu nhắc khởi động Một số hệ điều hành khác cho phép chuột dạng bus chia sẻ IRQ với thiết bị khác, Linux không hỗ trợ điều Nếu thử làm thế, hệ thống bị treo 18 Nếu ghi số điện thoại người dùng Linux có kinh nghiệm gọi cho họ cần thiết, gọi cho chúng tơi theo số điện thoại 7761075, vui giải đáp vướng mắc Cẩn tiến hành công việc chuẩn bị thời gian cho việc cài đặt Q trình cài đặt kéo dài tiếng với hệ thống cài Linux, lên tới tiếng với hệ thống cần chạy nhiều hệ điều hành khác (thường với hệ thống khả bị treo máy có lỗi cài cao hơn) A.3 Tao đĩa mềm khởi đône Bước cần thiết khởi động từ ổ CD-ROM Nếu mua Red Hat Linux trực tiếp từ Red Hat Linux nhận kèm đĩa khởi động Còn mua copy từ công ty thứ 3, phải tự tạo đĩa khởi động cách tạo sau : Trong Windows, đưa đĩa mểm vào ổ Bấm phím phải chuột vào desktop để tạo folder mới, đặt tên Bootdisk mở folder Đưa đĩa CD Red Hat vào ổ CD Mở My Computer, nhấn vào ổ CD, mở folder có tên Dosutils, nhấn vào file Rawrite, bấm phím phải chuột kéo vào Bootdisk Chọn Copy here từ menu xuất Đóng cửa sổ Dosutils Mở folder Images CD-ROM Chép file Boot.img vào folder Bootdisk, giống làm với Rawrite Chọn Start.Run gõ vào Command hộp hội thoại, nhấn OK Một cửa sổ xuất với dấu nhắc DOS “C:\Windows\Desktop” Gõ vào cd bootdisk, nhấn Enter Bây hoàn tất việc tạo đĩa mềm khởi động: gõ rawrite dấu nhắc DOS Nhập boot.img tên file muốn copy, nhấn Enter Gõ a:\ (tên ổ đĩa mềm), nhấn Enter hỏi ổ đích A.4 Phăn vùnư lai ổ đĩa DOS/Windows hiên thời Trong hầu hết hệ thống sử dụng, ổ cứng thường phân vùng cho MSDOS, OS/2, Chúng ta cần phái thay đổi kích thước, xếp lại phân vùng để tạo chỗ trống cho việc cài đặt Linux Cách tốt để làm việc dùng phần mềm PQMagic Power Quest Dùng phẩn mềm này, di chuyển / thay đổi kích thước / thêm / xố / format phân vùng ổ cứng cách dễ dàng với giao diện đồ hoạ Còn việc dùng FDisk MS-DOS vất vả, muốn di chuyển / thay đổi kích thước phân vùng đó, phải backup tất liệu phân vùng, xố phân vùng (việc làm thông tin liệu phân vùng), tạo phân vùng với kích thước mong muốn, cuối restore lại toàn liệu backup vào phân vùng tạo này! Như chẳng dại mà lại khơng dùng phần mềm miễn phí cực mạnh PQMagic A.5 Các bước cài đăt (bản RedHat 6.2 khởi đône từ CD-ROM) Đưa đĩa CDROM Redhat 6.2 vào ổ CD, sau BIOS SETUP ta đặt chế độ khởi động từ Ổ CD Khi khởi động lại máy, trình boot từ CDROM Sau chi tiết trình đĩa khởi động cài đặt tiến hành A.5.1 Lưa chon chế đô cài đăt Hệ thống đưa chế độ cho lựa chọn : 18 ■ Gõ Enter chọn chế độ cài đặt đồ họa ■ Gõ ’’text” + Enter chọn chế độ Text ■ Gõ ’’expert” + Enter chọn chế độ Expert Chọn chế độ có nghĩa tự chọn cấu hình phần cứng cịn hai chế độ tự động detect ■ Gõ ’’linux ks” + Enter chọn chế độ cài đặt từ mạng từ đĩa mềm A.5.2 Lưa chon neôn ngữ hiển thi Hệ thống đưa nhiều ngôn ngữ cho lựa chọn, ví dụ Czech, English, French, German Thường chọn English A.5.3 Lưa chon cấu hình bàn phím Linux địi hỏi lựa chọn cấu hình bàn phím từ mơ hình sau: ■ Model : Brazilian ABNT Dell Generic Microsoft Chúng ta lựa chọn bàn phím tương thích theo dạng trên, nêu khơng rõ bàn phím thuộc loại nên chọn kiểu Generic ■ Layout: Ngôn ngữ sử dụng để gõ (khoảng 24 ngơn ngữ) ■ Variant: Có chế độ Eliminate Dead Keys (khi sử dụng kí tự đặc biệt) None (kiểu mặc định) ■ Test: gõ phím để kiểm tra thử A.5.4 Chon cấu hình cht Hệ thống đưa 10 loại chuột để lựa chọn loại tương thích với chuột mình, khơng biết rõ chuột thuộc loại nên chọn kiểu Generic Và phải chọn kiểu chuột PS/2 hay Serial khơng khơng sử dụng chuột A.5.5 Hê thốne đưa lời eiới thiêu Red Hat đans cài đăt A.5.6 Lưa chon kiểu cài đăt Install (cài mới) gồm có chế độ: GNome Workstation KDE Workstation Server Custom Upgrade (Nâng cấp) 18 Tuỳ chọn cài đặt Workstation Nếu lựa chọn kiểu cài GNome Workstation KDE Workstation hệ thống cài đặt X Window System chương trình quản lý Desktop theo dạng GNome KDE Nếu chưa thạo Linux sử dụng tuỳ chọn này, bỏ qua nhiều bước Lựa chọn Custom phù hợp người quen với Linux Cả hai lựa chọn Workstation chuẩn bị việc sau: Nếu đĩa cứng chưa phân vùng trước đó, Linux xố hết tất phân vùng ổ đĩa cứng cài đặt phân vùng sau: + Một phân vùng swap kích thước 64MB + Một phân vùng root (được mount / ) chứa đựng file cài đặt Chú ý phải cần tối thiểu 600MB ổ cứng để tiến hành cài đặt theo kiểu WorkStattion Nếu hệ thống cài sẩn Windows (Windows 3.1/95/98), kiểu cài đặt Workstation tự động cấu hình hệ thống để khởi động chế độ song song sử dụng LILO • Tuỳ chọn cài đặt Server Nếu lựa chọn kiểu cài đặt Server hệ thống cài đặt theo kiểu máy chủ Linux kiểu Workstation, tuỳ chọn tránh cho phải cấu hình nhiều thành phần phần cứng Và cài đặt theo kiểu nên cẩn thận hệ thống xố tất partition tất ổ đĩa Vì vậy, chọn kiểu cài đặt Server chắn ổ cứng khơng có liệu Sau bước mà kiểu tiến hành phân vùng ổ dĩa: + Tạo phân vùng Swap kích thước 64MB + Tạo phân vùng kích thước 256MB với mount point + Tạo phân vùng kích thước tối thiểu 512MB mount “/usr” + Tạo phân vùng tối thiểu 215MB mount “/home” + Tạo phân vùng kích thước 256MB mount “/var” Như phải cần tối thiểu 1.6BG ổ cứng để tiến hành cài đặt theo kiểu Server • Tuv chọn cài đặt Custom Đối với kiểu Custom hệ thống cho tự chọn thành phần cấu hình phần cứng để cài đặt cách đầy đủ nhất, nhiên rối rắm phức tạp Từ bước trở đi, giới thiệu tuỳ chọn cài đặt Sau giới thiệu tổng quát số bước mà trình thiết đặt: Tạo phân vùng: cần phải rõ Redhat cài đặt vào phân vùng Format phân vùng: Những phân vùng thêm vào phải format lại theo định dạng Linux filesvstem Tuy nhiên lựa chọn phân vùng cần phải format 18 Lựa chọn cài đặt gói phần mềm kèm: Thực sau phân vùng đĩa cứng Thiết đạt cấu hình LILO: lựa chọn cài đặt LILO vào Master Boot Record Sector phân vùng Root không lựa chọn cài LILO A.5.7 Xác đinh Partition Đầu tiên phải xác định điểm kích hoạt (mount point) cho nhiều partition Trong bảng partition có thơng tin sau: Mount Point: Xác định partition kích hoạt Linux cài đặt chạy Nếu partition tồn có nhãn ’’not set” xác định mount point cách kích chuột vào nút Edit double - click partition Và hệ thống khuyên nên tạo partition theo cách sau: Một swap partition (ít 16MB) - dùng hỗ trợ nhớ ảo Nếu máy có 16Mb Ram bắt buộc phải tạo swap partition Thậm chí có nhiều nhớ hơn, nên tạo swap partition Kích thước tối thiểu swap partition = max {bộ nhớ Ram 16Mb} Một boot partition (tối đa 16Mb) - chứa nhân HĐH với file trình khởi động Một root partition (từ 500Mb - 1Gb) nơi chứa thư mục gốc tất file (trừ file boot partition) Với 500Mb cho phép cài theo kiểu Workstation với 1Gb cho phép cài thứ Device: Hiện tên device partition (Ví dụ: hda2 đại diện cho partition thứ ổ cứng primary) Request: Cho biết không gian mà partition có Nếu muốn thay đổi kích thước phải xố partition tạo lại cách dùng nút “Add” Actual: Cho biết không gian mà partition sử dụng Type: Cho biết kiểu partition Và chiíng ta cố thể add, edit, delete partition cách kích chuột vào nút Chức nút là: Add: Dùng để tạo partition mới, gồm có cấc thơng tin sau: Mount Point: gồm có kiểu 18 /: /b o o t: /usr : /home : Iva r: Io p t: timp : /usr/local : Size (Megs): chọn kích thước partition Grow to fill disk: chọn partition sử dụng tồn vùng đĩa trống cịn lại Partition type: gồm có kiểu Linux Swap: chọn kiểu muốn tạo partition swap Linux Native : chọn kiểu muốn tạo partition root Linux RAID : DOS 16-bit < 32 : DOS 16-bit > 32 : Edit: Dùng để thay đổi mount point partition Delete: Dùng để xố partition Reset: Khơi phục lại thay đổi Make RAID Device: Sử dụng Make Raid device có kinh nghiệm RAID Drive Summaries: hiển thị thông tin cấu hình đĩa A.5.8 Chon Partition đế Format Gồm có thông tin: Partition muốn Format Lựa chọn “Check for bad blocks while formating” Chúng ta chọn “Check for bad blocks while formating” để tìm bad bocks đĩa sau đánh dấu lại nhằm khơng ghi liệu lên chúng A.5.9 Chon cấu hình LILO (Linux Loader) Đế chọn cấu hình LILO, phải khơng đặt dấu kiểm “Do not install LELO” Nếu ổ Linux Native có tên /dev/hda5 hình cho phép cài đặt chương trình nạp Linux vào Master Boot Record (MBR) First Sector of boot partition (sector 18 phân vùng khởi động) Nói chung nên chọn Master Boot Record để khởi động từ nhiều ổ Nếu có Ổ đĩa SCSI đĩa cứng hỗ trợ LBA cần phải đánh dấu kiểm vào mục “Use Linear Mode” Kemel Parameters: Các tham số dùng nhân khởi động Bảng cho biết thông tin phân vùng: tên phân vùng, loại phân vùng, có phải phân vùng khởi động khơng ? cần chọn phân vùng khởi động phân vùng có tên Linux (thường phân vùng mà Redhat đặt mặc định thay đổi gì) Nếu có phân vùng tên ‘dos’, phân vùng trước cài đặt sau khởi động máy tính, chọn phân vùng để khởi động cách bình thường cách gõ tên phân vùng dấu nhắc “LILO Boot” q trình khởi động, thay đổi tên phân vùng tương ứng phần “Boot Label” Tuỳ chọn “Create boot disk": cần chọn mục không cài LILO hoạc cài LILO không cài vào MBR Chú ý không cài L1LO bắt buộc phải chọn mục để khởi động từ đĩa mềm A.5.10 Chon múi eiờ Nếu cài chế độ đồ họa, hình mặc định đồ giới Có thể thay đổi đồ theo kiểu sau: World (bản đồ giới) North American (Bắc Mỹ) South American (Nam Mỹ) Pacific Rim (Châu úc) Europe (Châu Âu) Africa (Châu Phi) Asia (Châu Á) Đối với Việt Nam ta chọn Asia/Saigon (trong đĩa CD cài đặt LinuxVN mục chọn Asia/Hanoi) Có chọn múi theo kiểu UTC Offset (Universal Time Coordinated), tức kiểu GMT +/- độ lệch Nếu hệ thống sở sử dụng ƯTC chọn mục “System clock uses UTC” A.5.11 Thiết đăt cấu hình Account (người sử duns) Như biết Linux kế thừa từ Unix, hỗ trợ chế độ đa người dùng Unix Bản cài đặt Ređhat cho phép đật luồn cấu hĩnh người düng trình cài đặt Đầu tiên cẩn đặt mật cho người dùng Root phần “Root Password” xác nhận lại mật mục “Confirm” Chú ý mặc định tất mật phải tối thiểu ký tự 18 Sau ta thêm số người dùng đầu tiên: Tên đặt “Account Name”, gõ password mục “Password” xác nhân mật mục Password (confirm) bên cạnh, tên đầy đủ người đùng mục “Full Name” Sau gõ phím “Add” thể thêm người dùng vào danh sách người dùng Phím “Edit” cho phép hiển thị người dùng hành bảng danh sách người dùng , phím “Delete” để xoá người dùng thời A.5.12 Thiết đăt cấu hình quyền han (Authentication Configuration) Có mục sau: Enable MD5 Password: cách mã hoá cho phép mật dài tới 256 ký tự Shadow Password: cách bảo mật tối đa cho mật khẩu, file chứa mật /etc/passwd thay etc/shadow file phép hiển thị người dùng Root Chọn mục tăng tính bảo mật hệ thống Enable NIS: chọn mục máy tính kết nối vào mạng NIS (Network Information System) cho phép nhóm máy tính vùng Network Infonnation Service với password NIS domain: tên domain nhóm máy tính chứa hệ thống NIS server: cho phép máy tính dùng NIS server rêng, thông điệp rộng rãi mạng LAN A.5.13 Lưa chon sói phần mềm cài đăt (Pakage Selection) Có nhiều mục để chọn nói chi tiết phần sau như: Printer Support, hệ thống X Window, GNome, KDE, DOS / Window Connectivity, Lựa chọn ' Everything” se cài đầy đủ tất thứ, cần phải lựa chọn gói phần mềm phù hợp ổ Linux Native / khơng đủ C.ấc packages có thế'được chọn cài đặt han gồm: Printer Support: Nếu cài Linux cố gắng nhận máy in cho phép người dùng thiết lập thông số máy in hệ thống X Window System: Môi trường đồ họa nguyên thuỷ Linux, gọi tắt X X giao diện đồ họa người dùng thực mà hệ cửa sổ với công cụ để giao diện đồ họa người dùng xây dựng từ GNOME: Là giao diện đồ họa người dùng đẹp hơn, tiện lợi thân thiện X, GNOME cung cấp giao diện lập trình mức cao để tạo ứng dụng với giao diện kiểu GNOME KDE: KDE giao diện đồ họa người dùng phát triển dựa ữên thư viện giao diện đồ họa c++ Qt Thư viện giao diện hỗ trợ UNIX, Windows Mac Do phát triển trước GNOME nên KDE có nhiều điểm tốt Mail/ W W W / News tools: Bộ công cụ dùng để gửi, nhận thư tín điện tử, duyệt Web đọc tin Dos/ Windows Connectivity: Bộ giả lập DOS Windows cho phép người dùng chạy ứng dụng DOS Windows Linux 19 G raphic M anupulation: Các tiện ích đồ họa Gview, Imgedit cho phép trình diễn xử lý tập tin hình ảnh Games: Một số chương trình trị chơi giải trí chế độ text X Window M ultimedia Support: Các chương trình hỗ trợ đa phương tiện, nghe midi, wave, mp3 điều khiển joystick, thu âm Dialup W orkstation: Cho phép người dùng sử dụng modem quay số để sử dụng dịch vụ qua đường điện thoại gửi nhận mail, web News Server: Cung cấp dịch vụ máy chủ news, cho phép máy tính trở thành server tin NFS Server: Máy chủ hệ thống file mạng NFS (Network File System) SMB Server: Máy chủ hệ thống file mạng Samba IPX/ Netware Connectivity: Giúp hệ thống chạy Linux giao tiếp với máy tính khác qua mạng Netware sử dụng giao thức IPX Anonymous FTP Server: Cài đặt package giúp máy tính trở thành máy chủ FTP (File Transfer Protocol), cung cấp dịch vụ truyền file cho máy khác mạng Web Server: Cài đặt package giúp máy tính trở thành máy chủ Web, cung cấp dịch vụ web cho cấc máy khác mạng DNS Name Server: Cài đặt package giúp máy tính trở thành máy chủ DNS, cung cấp dịch vụ đặt tên vùng cho máy khác mạng Postgres (SQL) Server: Cài đặt package giúp máy tính trở thành máy chủ SQL, cung cấp dịch vụ truy vấn liệu cho máy khác mạng Network M anagem ent W orkstation: Giúp máy tính trạm làm việc điều hành trở thành máy chủ SQL, cung cấp dịch vụ truy vấn liệu cho máy khác mạng TeX Document Formatting: Hệ soạn thảo định dạng văn dạng Tex Emacs: Hệ soản thảo văn đơn giản Development: Các biên dịch, gỡ rối, công cụ phát triển phần mềm ngôn ngữ Perl, c , c++ Mã nguồn chương trình Linux Kernel Development: Mã nguồn nhân Linux công cụ phát triển dành cho phát triển nhân Linux E xtra Documentation: Mọi tài liệu Linux có đĩa CD, ngơn ngữ Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha Utilities: Các tiện ích cho Linux A.5.14 Thiết đăt cấu hình X (X Configuration) Phần đặt cấu hình card hình để thể sử dụng hệ thống X Window Ví dụ sau số thông số hiển thị cài đạt: 19 Video Card: ATI Mach64 Video Ram : 4096KB X server: Mach64 Monitor: 14” COLOR Độ quét ngang: 30 - 54 Khz Độ quét dọc: 50 -120 Hz Đây phần quan trọng, card hình khơng phải dạng chuẩn phải cài tay, công việc mệt mỏi Tốt nên sắm card hình loại chuẩn mà cũ chút Test this Configuration: ấn vào để kiểm tra tính đồ hoạ có hoạt động tốt khơng, hình qua khỏi kiểm tra coi thành cơng tới 90% q trình cài đặt Redhat Customize X Configuration: Nếu chọn mục ghi gõ Next, Redhat cho bảng cho thiết lập tay chế độ đồ họa bits, 16 bits, 32 bits; chế độ phân giải 640x480, 800x600, 1024x786, Chú ý chọn độ phân giải ln ln gõ phím “Test this Configuration” để đảm bảo hình ln hiển thị (Nếu muốn biết rõ phần này, đọc phụ lục 2) A.5.15 B ắ t đầu trình copy từ đĩa C D vào ổ ng Bước cuối thực bước format ổ Linux Native / (nếu chọn phần trước), format ổ Linux Swap, sau giải nén tất gói phần mềm mà lựa chọn bước thứ 13 vào ổ cứng Quá trình khoảng 10 phút đến 20 phút tuỳ theo số lượng gói chọn Kết thúc trình này, gõ “Exit”, khởi động lại máy, nhớ tháo đĩa CD Redhat khỏi ổ để bắt đầu khởi động từ ổ cứng Cuộc chu du vào giới Linux đây! A.6 Các han chế vê phần cứns Linux A.6.1 Các bô vi xử lý mà Linux hỗ trơ Linux chủ yếu chạy máy PC hệ 386, 486, 586 sử dụng phần cứng họ vi xử lý 80386 Việc cài đặt phần cứng khác giai đoạn thiết kế Có thể chạy thử Linux máy với phần cứng tối thiểu là: vi xử lý Intel 386, 486, 586, 4MB RAM ổ mềm Dĩ nhiên nhiều RAM tốt Linux hỗ trợ VESA Local Bus PCI Linux hỗ trợ phần lớn cho ổ cứng chuẩn ESDI MCA (bus độc quyền IBM) Linux chạy laptop họ 386 Có cách cài đặt Linux 8086 biết đến tên gọi ELKS (Embeddable Linux Kemel Subset) Đây nhân Linux 16 bit chủ yếu sử 19 dụng hệ thống nhúng Thực phiên Linux chạy đầy đủ 8086 hay 286 vi xử lý khơng hỗ trợ cho việc chuyển đổi tác vụ quản lý nhớ Linux hỗ trợ đa trình cho kiến trúc Intel MP Dưới danh sách VXL mà Linux hỗ trợ: Dòng 68000 Amigas Ataris triển khai nghiên cứu Các phiên GNU/Linux thử cài đặt cho nển Alpha, Spare, PowerPC, ARM Một dự án Linux PPC tiến hành Hiện Apple hỗ trợ MkLinux Power Macs dựa OSF Mach vi nhân Linux cho máy 64 bit DEC Alpha/AXP Hiện người ta nghiên cứu Linux cho MIPS, bắt đầu R4 máy Deskstation Type Hiện có Linux cho dòng máy dùng họ vi xử lý ARM Một vi xử lý ARM3 máy Acorn A5000 cịn bao gồm thiết bị I/o cho 82710 Còn lại cho họ vi xử lý ARM610 máy Acorn RISC PC Linux cho SPARC tiến hành Cũng có “Hardhat” cho máy SGI/Indy A.6.2 Các yêu cầu vê khôns eỉan ổ cứng Đối việc cài đặt tối thiểu 10 MB, chủ yếu để thử khơng có nhiều tính khác Ta cài đặt thêm X với khoảng 80 MB Nếu cài đặt GNU/Linux cần khoảng 500MB-1GB bao gồm mã nguồn nhiều thứ khác A.6.3 Các yêu cầu bô nhớ Tối thiểu 4MB Ta sử dụng swapping để chạy thêm cài đặt khác Linux nói chung chạy tương đối “thoải mái” với 4MB Ram ứng dụng X Windows chạy chậm chúng cần phải thực việc swap vào đĩa Một vài ứng dụng lại chạy bình thường với 64MB nhớ vật lý chẳng hạn Netscape Linux sử dụng dung lượng nhớ ? Thực chưa có tài liệu nói xác vấn đề Linux hỗ trợ 128MB Ram Ta làm thêm thí nghiệm khắc để kiểm chứng khả quản lý nhớ Linux A.6.4 Sư tương thích với điều hành khác: DOS, os/2, 386BSD, Win95 Linux sử dụng xếp phân dạng giống MS-DOS chia sẻ đĩa với hệ điều hành khác Tu3 vậy, điều có nghĩa hệ điều hành khác ' 19 khơng hồn tồn tương thích Các trình Fdisk Format Dos lại viết đè lên liệu phân vùng Linux chúng sử dụng thơng tin phân vùng sai lệnh từ boot sector phân vùng từ bảng phân vùng Để tránh tượng này, ý tưởng đưa địa bắt đẩu phân vùng vừa tạo lập Linux trước sử dụng lệnh format MS-DOS Sử dụng lệnh sau: $ dd if=/dev/zero of=/dev/hdXY bs=512 count=l Với hdXY phân vùng liên quan, chẳng hạn /dev/hdal phân vùng đĩa IDE Linux đọc ghi file phân vùng FAT DOS o s/2 đĩa mềm cách sử dụng hệ thống file DOS tích hợp vào nhân cơng cụ mtool Nhân cung cấp hỗ trợ cho hệ thống file VFAT Windows 9x Windows NT Hiện đĩa phân vùng theo NTFS nghiên cứu hỗ trợ với việc hỗ trợ nén đĩa tính chuẩn Linux truy cập tới hệ thống file HPFS o s/2 chế độ read-only Người ta thực điểu lựa chọn biên dịch nhân Linux hỗ trợ cho việc thao tác định dạng AFFS (Amiga Fast File System) từ 1.3 trở sau cách lựa chọn lúc biên dịch hay mô đun riêng Tuy vậy, điều dừng mức độ đọc Các truy cập đĩa mềm chưa có hỗ trợ khác biệt điều khiển đĩa PC Amiga Đối với máy chạy hệ điều hành Unix BSD, System V nhân đọc hệ thống file UFS System V, Xenix, BSD, số sản phẩm thừa kế khác SunOS, FreeBSD, NetBSD, NeXTStep Hỗ trợ UFS coi lựa chọn lúc biên dịch nhân hay mô đun Linux cho phép đọc/viết ổ đĩa SMB nhóm Windows WinNT 05 chương trình tơn Samba cho phcp truy cập hộ thống file mạng WfW (miễn dùng giao thức TCP/IP) Đối với máy Macintosh có tập hợp chương trình cấp độ người dùng đọc, ghi HFS (Macintosh Hierarchical File System) Liệu ta chạy chương trình Windows Linux? Một chương trình tền WINE nghiên cứu để mô môi trường Windows Linux Hiện muốn dùng hai hệ điều hành lúc với Linux ta có chương trình LILO boot LILO boot bắt buộc ta phải lựa chọn hệ điều hành vào lúc khởi động Ngồi ra, cịn có chương trình tên LOADLIN chương trình DOS cho phép nạp Linux (cũng hệ điều hành khác) khiến cho Linux tồn với DOS LOADLIN đặc biệt hữu dụng ta muốn cài Linux ổ đĩa thứ 3, hệ thống (hoặc ta thêm ổ SCSI vào hệ thống có chứa ổ IDE) Trong trường hợp LĨLO boot khơng có khả tìm kiếm nạp nhân Do ta phải tạo thư mục chẳng hạn C:\LINUX, đặt LOADLIN vào với copy nhân sử dụng Chú ý: Cần tạo phân vùng Linux giới hạn 1024 cylinder logic 19 ... tập tin khác ký tự cuối cùng, Linux, hai tập tin trùng tên Bởi lẽ, Linux lấy 32 hay 64 ký tự tên tập tin mà (tùy theo phiên Linux) , phần tên tập tin lại dành cho chủ tập tin, Linux theo dõi thông. .. khả thi Linux có dấu đặt trước tên tập tin, tập tin lưu có dấu tập tin có tên bắt đầu dấu tập tin ẩn, tập tin có dấu tập tin liên kết Tập hợp tất tập tin có hệ điều hành gọi hệ thông tập tin hệ... thõng tin tên ngày tuần viết tát theo ngôn ngữ địa %A Hiện thông tin tên ngày tuần viết đầy đủ theo ngôn ngữ địa %b Hiện thông tin tên tháng viết tắt theo ngôn ngữ địa 33 %B Hiện thông tin tên tháng

Ngày đăng: 22/04/2014, 15:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan