Quản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLV(bài 3)

27 4.7K 33
Quản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLV(bài 3)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Quản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLVQuản lý lưu vực - các nguyên tắc trong QLLV

1 Bài 3: Các nguyên tắc trong quản lưu vực Một số vấn đề đặt ra trong quản lưu vực: Những vấn đề chính trong Quản lưu vực biến động khác nhau ở các quốc gia khác nhau nhưng những vấn đề liệt kê dưới đây là những vấn đề phổ biến nhất ở các nước đang phát triển. Hầu hết chúng đều liên quan, tác động qua lại lẫn 2 nhau và rất khó để chia nhỏ và phân tích, với mục đích trình bày, chúng có thể được nhóm thành những nhóm chính sau: Các vấn đề đặt ra trong quản lưu vực: a. Kinh tế - xã hội: - Sự nghèo đói ở các khu vực vùng cao, di dân đến các trung tâm, sự tàn phá những nguồn tài nguyên lưu vực. - Sử dụng không hợp l ý tài nguyên đất (canh tác trên đất dốc, du canh với thời gian luân chuyển không hợp lý, chăn nuôi quá mức …) dẫn đến sự suy thoái về tài nguyên đất và lưu vực. 3 - Phá rừng làm ảnh hưởng đến tần suất lụt lội/hạn hán ở miền xuôi. Các vấn đề đặt ra trong quản lưu vực: b. Khoa học công nghệ - thể chế: Những kế hoạch và hoạt động phát triển không phù hợp (đường xá, nhà cửa, khai thác khoáng sản, phát triển thủy điện, giải trí …) ảnh hưởng xấu đến hệ thống sông suối và ô nhiễm môi trường tự nhiên. 4 c. Tự nhiên: - Các thảm họa tự nhiên (bão, sạt lở đất, cháy …) ảnh hưởng đến các điều kiện của lưu vực. - Sự xói mòn tự nhiên tạo ra lắng đọng trong hệ thống ao hồ, hệ thống tưới tiêu… Khó khăn trong quá trình thực thi hoạt động quản lưu vực: • Thiếu nguồn vốn • Thiếu nhân lực, nhất là ở cấp độ chuyên gia 5 • Thiếu sự hợp tác giữa những tổ chức của chính phủ • Thiếu dữ liệu và nghiên cứu cho những cải tiến mang tính liên tục • Các nhân tố kinh tế - xã hội, thể chế hoặc chính sách khác 3.1. Nguyên tắc 1: Lưu vựccác Hệ thống tự nhiên Lưu vựccác hệ thống tự nhiên: đất, khí hậu, nước Nó có một mối quan hệ hữu cơ, vì vậy khi xem xét phải trên quan điểm hệ thống 6 Nói một cách khác, lưu vực bao gồm những thành tố sống và không sống tương tác lẫn nhau, mà mỗi thành tố có phản ứng với những tác động hoặc thay đổi của các thành tố khác. Hiểu về lưu vực có nghĩa là hiểu các chu trình tự nhiên xảy ra trong phạm vi của lưu vực. 3.2. Nguyên tắc 2: Lưu vực mang tính liên tục và cần một phương pháp tiếp cận đa ngành Thật sự, rất nhiều cơ quan quản các tổ chức đang nhận ra rằng, quản tài nguyên hiệu quả thì: - Không bao giờ kết thúc 7 - Có rất nhiều bên liên quan - Phản ánh sự tổng hợp của thiên nhiên như tự thân của nó 3.2. Nguyên tắc 2: Lưu vực mang tính liên tục và cần một phương pháp tiếp cận đa ngành: Lưu vực là nơi thiết thực để thực hiện những cố gắng tổng hợp. Khung quản lưu vực xây dựng trên những chương trình quản tài nguyên sẵn có nhưng có mục tiêu cụ thể: hệ thống quản tổng hợp lưu vực. Mọi người phải bắt đầu suy nghĩ một cách có hệ thống và tự hỏi: “mục tiêu chung của chúng ta là gì” 8 Mục tiêu chung: Cùng phát triển. Khai thác và sử dụng tài nguyên hiệu quả, bền vững Nếu được thiết kế tốt, phương pháp tiếp cận lưu vực sẽ kết nối tất cả những nỗ lực của quốc gia, vùng và địa phương, bổ sung và tăng cường lẫn nhau để hoàn thành những mục tiêu chung và riêng lẻ. 3.2. Nguyên tắc 2: Lưu vực mang tính liên tục và cần một phương pháp tiếp cận đa ngành Do đó xem xét Lưu vực đòi hỏi 9 - Sự tham gia - Dựa vào cộng đồng - Các bên có liên quan (bài tập kèm theo: phân tích các bên có liên quan) 3.3. Nguyên tắc 3: Nhiều chiều Một khung quản lưu vực tốt phải: - Sự giao lưu, hợp tác trong quản lý, - Sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến, - Lập kế hoạch tốt và có hiệu quả (sự tham gia). 10 - Thúc đẩy hoạt động và ghi lại kết quả. 3.3. Nguyên tắc 3: Nhiều chiều Khi nhìn vào những nỗ lực quản lưu vực trên phạm vi quốc gia, có 3 thành phần chính cho một khung quản lưu vực thành công: - Ở vị trí trung tâm chính là lưu vực; [...].. .- Các đối tác thống nhất được đơn vị quản (ví dụ: lưu vực, huyện, tỉnh…) để cung cấp một nền tảng thực tế, chức năng để kết hợp các nỗ lực; - Các bên liên quan hợp tác chặt chẽ trong cả quá trình, với vai trò và trách nhiệm rõ ràng 11 12 13 14 3.4 Nguyên tắc 4: Một phương pháp tiếp cận mềm dẻo luôn luôn cần thiết - Không nên tìm kiếm một công thức tiếp cận cứng nhắc trong quản lưu vực - Những... Cùng chịu trách nhiệm - Phân định rõ ràng về nghĩa vụ và quyền lợi 18 Một số yêu cầu của bài học Yêu cầu: - Nắm và phân tích được các nguyên tắc trong quản lưu vực 19 - Hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ: phân tích các bên liên quan, phân tích và quản xung đột Bài tập nhóm: chia 3 nhóm, tìm kiếm tài liệu để trình bày về các chủ đề 1 Giới thiệu và phân tích vai trò của tài nguyên nước với cuộc... vực - Những khu vực khác nhau của quốc gia có những lưu vực thực hiện chức năng hoàn toàn khác nhau, và thậm chí ở những lưu vực lân cận có thể có những 15 3.4 Nguyên tắc 4: khác biệt rất lớn về địa chất học, sử dụng đất, hoặc thảm thực vật => Cần có những chiến lược quản khác nhau Mềm dẻo - Cộng đồng dân cư có mong muốn khác nhau về lợi ích từ lưu vực của họ 16 3.4 Nguyên tắc 4: - Những sự thay... thay đổi trong tình hình sử dụng nước, hoặc sự xuất hiện của một khu công nghiệp mới => Quản lưu vực là một quá trình năng động và liên tục tự điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu của cộng đồng cũng như những thay đổi mới xuất hiện đó Mềm dẻo 17 3.4 Nguyên tắc 4: QLLV phải dựa trên phương pháp tiếp cận mềm dẻo , nó bao gồm: - Cùng chia sẻ lợi ích - Quản bền vững/ quản xung đột (Bài tập) - Cùng chịu... phân tích hiện trạng quản lưu vực sông Hương 3 Những mối đe dọa đến tài nguyên nước trên địa bàn Thừa Thiên Huế Yêu cầu của bài tập nhóm: - 01 báo cáo đầy đủ trình bày các nội dung của tiểu luận:1 5-2 0 trang Nộp trước ngày 8/3 - 01 bài trình bày: trình bày trong vòng 10 phút (file trình bày là kết quả cuối cùng) - Tài liệu tham khảo và dẫn chứng cụ thể (số liệu, ảnh… theo số liệu trong báo cáo và bài . 1 Bài 3: Các nguyên tắc trong quản lý lưu vực Một số vấn đề đặt ra trong quản lý lưu vực: Những vấn đề chính trong Quản lý lưu vực biến động khác nhau ở các. các điều kiện của lưu vực. - Sự xói mòn tự nhiên tạo ra lắng đọng trong hệ thống ao hồ, hệ thống tưới tiêu… Khó khăn trong quá trình thực thi hoạt động quản lý lưu vực: • Thiếu nguồn. 3 - Phá rừng làm ảnh hưởng đến tần suất lụt lội/hạn hán ở miền xuôi. Các vấn đề đặt ra trong quản lý lưu vực: b. Khoa học công nghệ - thể chế: Những kế hoạch và hoạt động phát triển

Ngày đăng: 19/04/2014, 02:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan