0

Nghiên cứu tuân thủ sử dụng thuốc tiêm và dịch truyền cho bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện trường đại học y dược cần thơ năm 2016

6 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2023, 00:43

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 22-23-24-25/2019 NGHIÊN CỨU TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC TIÊM VÀ DỊCH TRUYỀN CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ NĂM 2016 Nguyễn Hoàng Yến1*, Nguyễn Thị Song Duyên1, Lại Văn Nông1, Ngô Thị Diệu2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ * Email: nhyen@ctump.edu.vn TÓM TẮT Đặt vấn đề: Sai sót dùng thuốc nguyên nhân quan trọng bệnh tật tử vong bệnh nhân Riêng quốc gia phát triển Việt Nam nghiên cứu hạn chế Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ tuân thủ qui định ghi định thuốc theo thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế, Xác định tỷ lệ hồ sơ bệnh án có sử dụng thuốc tiêm, dịch truyền tuân thủ khuyến cáo sử dụng thuốc Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mơ tả cắt ngang hồ sơ bệnh án có sử dụng thuốc tiêm, dịch truyền khoa Ngoaị tổng hợp bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, từ tháng 01/2016 đến tháng 04/2016 Các tiêu chí đánh mục tiêu đối chiếu với quy định sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế Việt Nam (2011) Các vấn đề liên quan đến thuốc định nghĩa theo đánh giá tuân thủ khuyến cáo sử dụng thuốc dựa vào thông tin kê đơn nhà sản xuất, Dược thư Quốc gia Việt Nam (2018), Injectable Drugs Guide (2017), gồm: định, chống định, liều dùng, tốc độ truyền, số lần dùng thuốc 24 giờ/khoảng cách dùng lần/ thời điểm dùng thuốc, đường dùng Kết quả: Qua khảo sát 385 hồ sơ bệnh án, tỷ lệ tuân thủ cách ghi chép theo thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc Bộ Y tế 21,8% (84/385), 97% định thuốc tiêm dịch truyền định, chống định, liều dùng, tốc độ dịch truyền, số lần dùng thuốc 24 giờ/ khoảng cách dùng lần/thời điểm dùng thuốc, đường dùng Kết luận: Các vấn đề liên quan đến thuốc kê đơn thuốc tiêm, tiêm truyền phổ biến Cần nghiên cứu can thiệp để tăng tỷ lệ tuân thủ cách ghi chép sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế Việt Nam tăng tỷ lệ tuân thủ theo khuyến cáo nhà sản xuất y văn bệnh viện Từ khóa: sai sót sử dụng thuốc, thuốc tiêm dịch truyền, vấn đề liên quan đến thuốc, giai đoạn kê đơn ABSTRACT ADHERENCE TO DRUG-RELATED PROBLEMS IN PRESCRIBING WITH INJECTION DRUGS AND INFUSIONS ON INPATIENTS AT THE DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL IN 2016 Nguyen Hoang Yen1*, Nguyen Thi Song Duyen1, Lai Van Nong2, Ngo Thi Dieu2 Can Tho University of Medicine and Pharmacy Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital Background: Medication error is an important cause of patient morbidity and mortality Little is known about medication errors in resource-restricted settings, including Vietnam Objectives: To determine the percentage of compliance with the prescription rule of ministry of health, To determine the prevalence prescribing error by medication administration records (MARs) Materials and method: Cross‐sectional study on inpatients with medical records using injection drugs and infusions at the department of general surgery at Can Tho University Hospital of Medicine and Pharmacy, from January 2016 to April 2016, recorded by collecting data sheets, compared with the regulations on the use of drugs in health facilities with patient beds of the Ministry of Health of Vietnam (2011) DRPs were classified according to Pharmaceutical Care Network Europe definitions Evaluation criteria for compliance with drug use recommendationswere based on manufacturers' prescription information, Vietnam National Pharmacopoeia (2018), Injectable Drugs Guide (2017), including: indications, contraindications, doses administration, infusion rate, number of doses administered within 24 hours / interval between doses / time of administration, route of administration Results: TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 22-23-24-25/2019 After surveying 385 medical records, the rate of compliance with the guidelines of using medicine of the Ministry of Health was 21.8% (84/385), over 97% indicated the correct injection drugs and infusions indications, contraindications, doses, infusion rate, number of doses taken within 24 hours / interval between doses / time of administration, routes of administration Conclusion: DRPs are common among inpatients with injection drugs and infusions in Vietnam Further studies should effective interventions to improve prescribing practice interven to increase compliance with the Ministry of Health record of drug use in hospital beds and increase compliance with manufacturers and medical literature recommendations Keywords: medication errors,injection drugs and infusions,drug-related problems; prescribing I ĐẶT VẤN ĐỀ Sai sót liên quan đến thuốc kiện phịng ngừa gây dẫn đến sử dụng thuốc không phù hợp gây hại cho bệnh nhân thuốc nằm kiểm soát chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân người tiêu dùng Các sai sót liên quan tới thực hành chun mơn, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, quy trình hệ thống bao gồm: kê đơn trình chuyển giao đơn thuốc; ghi nhãn, đóng gói danh pháp; pha chế, cấp phát phân phối; quản lý, giám sát sử dụng thuốc người bệnh [6],[7] Sai sót liên quan đến thuốc gây thiệt hại từ tỷ đến 29 tỷ USD năm [7] Sai sót đến thuốc cịn ngun nhân thứ ba gây tử vong cho bệnh nhân với 130.000 người/năm Hoa Kỳ [7] Viện thực hành an tồn thuốc Hoa Kì (ISMP) xếp thuốc tiêm, dịch truyền vào loại cần cảnh giác cao [6] Các cơng trình nghiên cứu cho thấy sai sót sử dụng thuốc thường xảy giai đoạn kê đơn (39%), tiếp đến giai đoạn thực thuốc (38%), chép y lệnh (12%) cấp phát thuốc (11%) [7] Tuy nhiên, 48% sai sót lúc kê đơn ngăn ngừa được, ngăn chặn 2% sai sót thực thuốc cho bệnh nhân [7] Việc phát sai sót liên quan đến thuốc bước quan trọng cải thiện an toàn người bệnh Các sai sót thể phát thơng qua hoạt biện pháp tự báo cáo giấu tên, quan sát trực tiếp, từ báo cáo biến cố bất lợi, phân tích biến cố bất lợi, tổng hợp hồ sơ bệnh án, giám sát dựa máy tính hay cơng cụ phát biến cố Tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu sai sót liên quan đến sử dụng thuốc hồ sơ bệnh án để hạn chế sai sót q trình kê đơn thuốc nội trú Ngồi ra, số lượng thuốc dùng đường tiêm, dịch truyền chiếm 29,1% (đứng thứ sau thuốc uống) chiếm 46,6% tổng chi phí cho thuốc [1] Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc tiêm, dịch truyền qua tổng hợp hồ sơ bệnh án sơ đánh giá vấn đề chưa theo khuyến cáo trình kê đơn nội trú nhằm hai mục tiêu: Xác định tỷ lệ hồ sơ bệnh án có thuốc tiêm, dịch truyền tuân thủ cách ghi chép theo hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế (thông tư 23/2011/TT - BYT) về: viết tắt, ghi tên thuốc, ghi hàm lượng, nồng độ, ghi liều dùng lần, ghi tốc độ tiêm, truyền, số lần dùng thuốc 24 giờ/ khoảng cách dùng lần/thời điểm dùng thuốc, ghi đường dùng, ghi trình tự đường dùng, sửa đổi có kí tên, ghi số thứ tự ngày dùng thuốc đặc biệt Xác định tỷ lệ hồ sơ bệnh án thuốc tiêm, dịch truyền tuân thủ khuyến cáo sử dụng thuốc định, chống định, liều dùng, tốc độ truyền, số lần dùng thuốc 24 giờ/khoảng cách dùng lần/ thời điểm dùng thuốc, đường dùng Từ kết nghiên cứu, đề xuất giải pháp hạn chế sai sót giai đoạn kê đơn thuốc nội trú II ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Hồ sơ bệnh án (HSBA) bệnh nhân điều trị nội trú khoa Ngoại tổng hợp có sử dụng thuốc tiêm, thuốc dịch truyền TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 22-23-24-25/2019 Tiêu chuẩn loại trừ: HSBA khơng có sử dụng thuốc sử dụng thuốc tiêm, thuốc dịch truyền HSBA chuyển viện viện xin 24 từ lúc nhập viện 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, hồi cứu Cỡ mẫu thời gian nghiên cứu: dựa vào công thức tính cỡ mẫu với Z = 1,96 với độ tin cậy 95%, p=0,5 n = 384 Vậy cần lấy 385 HSBA có sử dụng thuốc tiêm, dịch truyền khoa ngoại tổng hợp bệnh viện thực hành trường đại học từ tháng 01/2016 đến 04/2016 Z12 / P(1  P) n  d2 Nội dung nghiên cứu: Chọn tất HSBA thỏa tiêu chí chọn mẫu thu thập thơng tin theo mẫu Nội dung đánh giá mục tiêu 1: không viết tắt, ghi tên thuốc, ghi hàm lượng, nồng độ, ghi liều dùng lần, ghi tốc độ tiêm, truyền, số lần dùng thuốc 24 giờ/ khoảng cách dùng lần/thời điểm dùng thuốc, ghi đường dùng, ghi trình tự đường dùng, sửa đổi có kí tên, ghi số thứ tự ngày dùng thuốc đặc biệt Nghiên cứu viên đánh giá cách ghi chép so với hướng dẫn hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế Việt Nam năm 2011 [2], tiêu chí đánh giá “có”, “khơng” Đánh giá tn thủ thơng tư hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế Việt Nam năm 2011: với HSBA đánh giá “tuân thủ” tất tiêu chí đánh giá “có”, đánh giá “khơng tn thủ” có tiêu chí đánh giá “không” [2] Nội dung đánh giá mục tiêu 2: với thuốc tiêm, dịch truyền định, nghiên cứu viên dựa vào thông tin kê đơn nhà xuất, Dược thư Quốc gia Việt Nam (2018), Injectable Drugs Guide (2017) để tham khảo định, chống định, liều dùng: ghi liều dùng /ngày thuốc; tốc độ tiêm, truyền: ghi tốc độ truyền thuốc tiêm, dịch truyền tĩnh mạch; số lần dùng thuốc (ghi số lần dùng thuốc 24 khoảng cách)/ghi thời gian cách hai lần dùng thuốc/ thời điểm dùng thuốc (ghi thời điểm dùng thuốc 24 giờ), đường dùng [3],[8] Mỗi tiêu chí đánh giá “đúng”, “khơng đúng”; với HSBA đánh giá “tuân thủ” tất tiêu chí đánh giá “đúng”, đánh giá “khơng tn thủ” có tiêu chí đánh giá “không” Xử lý số liệu: Nhập liệu lưu trữ phần mềm SPSS Inc 18.0 chương trình Excel 2010 Đạo đức nghiên cứu Nghiên cứu đồng ý bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ Nghiên cứu đảm bảo tính bảo mật riêng tư đối tượng tham gia nghiên cứu HSBA III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Có 385 HSBA chọn vào nghiên cứu với 5904 lượt thuốc tiêm, dịch truyền định Đặc điểm sử dụng thuốc tiêm, dịch truyền ghi nhận nghiên cứu [1]: Bảng Đặc điểm thuốc tiêm, dịch truyền nghiên cứu Nhóm thuốc Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn Thuốc giảm đau, kháng viêm Thuốc ức chế tiết acid Thuốc giãn ức chế cholinesterase Dung dịch đẳng trương Số lƣợt sử dụng (N = 5904) 1431 1947 711 187 609 Tỷ lệ (%) 24,24 32,98 12,04 3,17 10,32 TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 22-23-24-25/2019 Dung dịch ưu trương Dung dịch dinh dưỡng Dung dịch keo Thuốc khác Tổng 461 267 30 261 5904 7,81 4,52 0,51 4,42 100,0 Các nhóm thuốc sử dụng phổ biến ghi nhận nghiên cứu gồm thuốc giảm đau , kháng viêm 32,98%, thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn 24,24%, thuốc ức chế tiết acid 12,04% Dung dịch đẳng trương, ưu trương dung dịch dinh dưỡng sử dụng nhiều với tỷ lệ 10,32%, 7,81%, 4,52% Nghiên cứu ghi nhận bốn đường dùng sử dụng nhiều tiêm tĩnh mạch chậm 37,0% (2184/5904), truyền tĩnh mạch 32,9% (1942/5904), tiêm bắp 28,6% (1688/5904), tiêm da 1,5% (88/5904) 3.1 Xác định tỷ lệ tuân thủ qui định ghi định thuốc theo thông tƣ hƣớng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giƣờng bệnh Bộ Y tế Bảng Tỷ lệ tuân thủ qui định ghi định thuốc theo thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế Đánh giá Tuân thủ Không tuân thủ Số lƣợng (N=385) 84 301 Tỷ lệ (%) 21,8 78.2 Trong đó, số HSBA tuân thủ cách ghi chép HSBA thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế Việt Nam năm 2011 chiếm tỷ lệ 21,8% Tiêu chí Ghi số thứ tự ngày dùng thuốc đặc biệt Sửa đổi có kí tên Ghi trình tự đường dùng Ghi đường dùng Ghi tốc độ truyền Số lần dùng thuốc 24 giờ/ Khoảng cách… Ghi liều dùng lần Ghi hàm lượng, nồng độ Ghi tên thuốc Không viết tắt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tỷ lệ % Có Khơng Hình Tỷ lệ tuân thủ cách ghi chép HSBA thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế Việt Nam năm 2011 tiêu chí Tuân thủ sử dụng thuốc tất 10 tiêu theo qui định cách ghi định thuốc BYT theo thông tư 23/2011/TT-BYT 8,7% tổng số 5904 định thuốc 21,8% tổng số 385 bệnh án xét 3.2 Tỷ lệ HSBA có thuốc tiêm, dịch truyền tuân thủ khuyến cáo sử dụng thuốc Bảng Tỷ lệ HSBA thuốc tiêm, dịch truyền tuân thủ khuyến cáo sử dụng thuốc Số lƣợng/tiêu chí 5904 Tiêu chí Chỉ định Đánh giá* Đúng Khơng (n,%) (n,%) 5904 (0,0) TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 22-23-24-25/2019 Số lƣợng/tiêu chí Tiêu chí Chống định 5904 Liều dùng/ngày 4813 Tốc độ truyền 5227 Số lần dùng thuốc 24 giờ/ Khoảng cách dùng lần/Thời điểm dùng thuốc 5904 Đường dùng 5599 Đánh giá* Đúng Không (n,%) (n,%) (100) 5901 (0,1) (99,9) 4676 137 (2,8) (97,2) 5109 118 (2,3) (97,7) 5892 12 (0,2) (99,8) 5566 33 (0,6) (99,4) *Đánh giá dựa vào thông tin kê đơn nhà sản xuất, Dược thư Quốc gia Việt Nam (2018), Injectable Drugs Guide (2017) Nhìn chung tiêu tuân thủ khuyến cáo 97%, đặc biệt 100% định thuốc dịch truyền khuyến cáo Điều cho thấy bác sĩ kê đơn đa số phù hợp IV BÀN LUẬN 3.1 Xác định tỷ lệ tuân thủ qui định ghi định thuốc theo thông tƣ hƣớng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giƣờng bệnh Bộ Y tế Số HSBA tuân thủ cách ghi chép HSBA thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế Việt Nam năm 2011 chiếm tỷ lệ 21,8% So sánh kết với nghiên cứu năm 2014 khoa ngoại tổng hợp, tỷ lệ tăng đáng kể, từ 6,8% lên 21,8% (nghiên cứu chúng tơi) [4] Có thể thấy việc chấp hành thông tư kê đơn thuốc bác sĩ cải thiện nhiều Trong hai năm, từ năm 2014 đến 2016, tỷ lệ thực tăng 3,2 lần Tuy nhiên tỷ lệ chưa cao Những sai sót thiếu rõ ràng kê đơn thuốc dẫn đến nhầm lẫn sau điều dưỡng sử dụng thuốc cho bệnh nhân dẫn đến hậu nghiêm trọng Vì vậy, cần ý nhiều công tác ghi định thuốc thực theo hướng dẫn BYT thơng tư 23/2011/TT-BYT Bên cạnh đó, việc tăng cường giám sát thực thông tư cần thiết Kết nghiên cứu có 8,7% (515/5904 định) 10 tiêu chí đánh giá 100% định đạt tiêu chí khơng viết tắt Các tiêu chí thực chiếm tỷ lệ 90% ghi trình tự thuốc, đường dùng, sửa đổi có kí tên, đánh số thuốc đặc biệt số lần dùng thuốc 24 giờ/ khoảng cách dùng lần/thời điểm dùng thuốc Các tiêu ghi đúng, liều dùng lần, hàm lượng (nồng độ) có tỷ lệ gần nhau, khoảng 80% Có 5,2% định khơng ghi đường dùng Điều lý giải bác sĩ quên hay điều dưỡng biết rõ đường dùng thuốc Tuy nhiên có điều dưỡng vào khoa gặp khó khăn, có nguy gây hại cho bệnh nhân 3.2 Tỷ lệ HSBA có thuốc tiêm, dịch truyền tuân thủ khuyến cáo sử dụng thuốc Một số vấn đề thường gặp kê đơn thuốc bác sĩ ghi nhận đối chiếu với y văn không liều dùng 2,8% (137/4813), tốc độ truyền 2,8% (118/5227), đường dùng 0,6% (33/5599)Tỷ lệ nhìn chung thấp nhiều so với nghiên cứu đa trung tâm năm 2002 36 sở không liều dùng 19% [9] Các thuốc thường bị định liều cao meloxicam, etoricoxib, esomeprazol diclofenac, thuốc có khoảng trị liệu rộng bác sĩ dùng gấp 1,5-2 lần liều khuyến cáo tờ hướng dẫn sử dụng, dược thư quốc gia thời gian ngắn (1-5 ngày) [3],[7] Điều khơng gây ngộ độc cấp cho bệnh nhân, làm tăng số lượng, mức độ tác dụng phụ thuốc TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 22-23-24-25/2019 gây lãng phí, mà hiệu điều trị khơng tăng Do bác sĩ cần cân nhắc liều dùng thuốc dồng thời theo dõi chặt chẽ tác dụng phụ thuốc bệnh nhân Đứng thứ hai định tốc độ truyền không so với kiến nghị nhà sản xuất (2,3%) Khoảng cho phép tốc độ truyền thuốc thường rộng, nên bác sĩ định tốc độ truyền thường theo kinh nghiệm Ngoài ra, nhiều trường hợp bệnh nhân định nhiều dịch truyền ngày, nên bác sĩ chọn tốc độ truyền nhanh để đảm bảo tất thuốc truyền hết ngày Tuy nhiên, tốc độ truyền nhanh gây đau đớn cho bệnh nhân, tăng nguy bị sốc nồng độ thuốc máu tăng nhanh, gây q tải tuần hồn, phù phổi,…và khơng đảm bảo thời gian tác dụng thuốc [3],6] Trường hợp thuốc bị định đường dùng không khuyến cáo gặp nghiên cứu (0,6%) Hầu hết trường hợp nhầm lẫn đường tiêm bắp tiêm tĩnh mạch chậm Do nhiều dung dịch thuốc tiêm bắp, định pha loãng tiêm tĩnh mạch chậm, nên gây nhầm lẫn với bác sĩ Tuy nhiên, tính chất lí hóa chế phẩm sinh khả dụng dược chất hai đường có khác Do đó, bác sĩ nên tuân thủ khuyến cáo nhà sản xuất để đảm bảo hiệu điều trị tránh biến cố không mong muốn từ chế phẩm [6] V KẾT LUẬN Các vấn đề liên quan đến thuốc kê đơn thuốc tiêm, tiêm truyền phổ biến Các nghiên cứu cần xác định cac can thiệp nhằm làm tăng tỷ lệ tuân thủ hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh tuân thủ khuyến cáo nhà sản xuất y văn để đảm bảo hiệu điều trị tránh biến cố không mong muốn TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Thái Phương (2014), Khảo sát tình hình sử dụng thuốc bệnh nhân điều trị nội trú khoa nội khoa ngoại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2013, Luận văn tốt nghiệp dược sĩ đại học, trường Đại học Y Dược Cần Thơ Bộ Y tế (2011), Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế (2018), Dược thư quốc gia Việt Nam, nhà xuất Y học Trần Thị Ngân Hà (2015), Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc giảm đau bệnh nhân khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2015, Luận văn tốt nghiệp dược sĩ đại học, trường Đại học Y Dược Cần Thơ Đoàn Thị Phương Thảo, Trần Thu Thủy, Vũ Đình Hịa, Nguyễn Hồng Anh (2010), “Sai sót liên quan đến thuốc: ghi nhận từ sở liệu báo cáo ADR Việt Nam”, Trung tâm thơng tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc ISMP-Institute for Safe Medication Practices (2015), “ISMP Safe Practice Guidelines for Adult IV Push Medications”, ISMP Medication Safety Alert WHO (2014), Reporting and learning system for medication errors: the role of pharmacovigilance centres Alistair Gray, Jane Wright, Vincent Goodey, Lynn Bruce (2017), Injectable Drugs Guide, Pharmaceutical Press Barker K N., Flynn E A., Pepper G A., Bates D W., Mikeal R L (2002), "Medication errors observed in 36 health care facilities", Arch Intern Med, 162(16), pp 1897-903 (Ngày nhận bài: 20/9/2019 - Ngày duyệt đăng: 04/11/2019) ... hình sử dụng thuốc bệnh nhân điều trị nội trú khoa nội khoa ngoại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2013, Luận văn tốt nghiệp dược sĩ đại học, trường Đại học Y Dược Cần Thơ Bộ Y tế... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Hồ sơ bệnh án (HSBA) bệnh nhân điều trị nội trú khoa Ngoại tổng hợp có sử dụng thuốc tiêm, thuốc dịch truyền TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 22-23-24-25/2019... cứu với 5904 lượt thuốc tiêm, dịch truyền định Đặc điểm sử dụng thuốc tiêm, dịch truyền ghi nhận nghiên cứu [1]: Bảng Đặc điểm thuốc tiêm, dịch truyền nghiên cứu Nhóm thuốc Thuốc trị ký sinh trùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tuân thủ sử dụng thuốc tiêm và dịch truyền cho bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện trường đại học y dược cần thơ năm 2016,