slide Kế toán quản trị 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị 1

21 6.4K 11
slide Kế toán quản trị 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chương Tổng quan kế toán quản trị Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn Cổ đơng Cổ đông Ban giám đốc Ban giám đốc Trưởng phận Trưởng phận chức chức Cơ quan thuế Cơ quan thuế Nhà cung cấp Nhà cung cấp tín dụng tín dụng Các nhà quản lý Các nhà quản lý cấp thấp cấp thấp Công ty Công ty Cộng đồng Cộng đồng CNV CNV Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn Bên ngồi cơng ty Bên ngồi cơng ty Cổ đơng, nhà cung cấp tín dụng Cổ đơng, nhà cung cấp tín dụng Cần thông tin tổng quát hoạt Cần thông tin tổng quát hoạt động công ty thời kỳ động công ty thời kỳ Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn Các nhà quản lý cấp cao Các nhà quản lý cấp cao Ban giám đốc Ban giám đốc Cần thông tin để đánh giá hoạt Cần thông tin để đánh giá hoạt động, thiết lập mục tiêu, vạch động, thiết lập mục tiêu, vạch kế hoạch để thực mục tiêu kế hoạch để thực mục tiêu Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn Trưởng phận chức Trưởng phận chức Kế toán Kế tốn Tài Tài Marketing Marketing Sản xuất Sản xuất Bán hàng Bán hàng Họ cần thông tin kịp thời chi tiết để Họ cần thông tin kịp thời chi tiết để đánh giá hoạt động thực kế đánh giá hoạt động thực kế hoạch hoạch Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn Các nhà quản lý cấp Các nhà quản lý cấp thấp thấp Đại diện bán hàng Đại diện bán hàng Quản đốc phân xưởng Quản đốc phân xưởng Phụ trách mua hàng Phụ trách mua hàng Cần thông tin kịp thời chi tiết Cần thông tin kịp thời chi tiết cho việc định hàng ngày cho việc định hàng ngày để đạt mục tiêu công ty để đạt mục tiêu công ty Các phân hệ hệ thống kế toán Thơng tin kế tốn tốn tài Thơng tin kế tốn Kế Kế tốn quản trị q trình xây dựng, báo Kế toán cáo Kế toán diễn giảitài tài thơng tin kế tốn cho người định bên tổ chức trình xây dựng, báo cáo, Kế tốn Kế tốn diễn quản trị giải quản trị thông tin kế tốn cho người định bên ngồi tổ chức Phân biệt kế tốn tài & kế toán quản trị Các chức quản trị doanh nghiệp & vai trị kế tốn quản trị chi phí Lập kế Lập kế hoạch hoạch Ra định Ra định Kiểm soát, Kiểm soát, Đánh giá Đánh giá Tổ chức Tổ chức thực thực Lịch sử hình thành & phát triển kế tốn quản trị • • • • • • Thời kỳ cổ đại Thời kỳ Trung cổ Thời kỳ Phục hưng Sau Cách mạng Công nghiệp Đầu Thế kỷ XX Cuối Thế kỷ XX 10 Chất lượng thơng tin kế tốn Phụ thuộc vào: • Mục đích sử dụng thơng tin • Mức độ xác cần đạt • Chi phí để có thơng tin 11 Tầm quan trọng đạo đức kế tốn • Xây dựng lịng tin đối tượng sử dụng thông tin kế toán – Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán 12 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế tốn - kiểm tốn 04 khía cạnh trách nhiệm: • Duy trì mức độ cao lực nghề nghiệp • Giữ bí mật thơng tin • Duy trì tính trực • Khách quan cơng việc 13 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán Tuân thủ luật lệ, qui tắc & Tuân thủ luật lệ, qui tắc & chuẩn mực hành chuẩn mực hành Duy trì lực Duy trì lực nghề nghiệp nghề nghiệp Năng lực Năng lực Lập báo cáo toàn vẹn & Lập báo cáo tồn vẹn & rõ ràng sau có phân rõ ràng sau có phân tích hợp lý tích hợp lý 14 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế tốn - kiểm tốn Khơng tiết lộ thơng tin Khơng tiết lộ thơng tin bí mật trừ pháp luật yêu bí mật trừ pháp luật yêu cầu cầu Không sử dụng Không sử dụng thơng tin bí thơng tin bí mật cho mục mật cho mục đích cá nhân đích cá nhân Bí mật Bí mật Bảo đảm cấp Bảo đảm cấp không tiết lộ thông tin bí khơng tiết lộ thơng tin bí mật mật 15 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm tốn Tránh xung đột lợi ích Tránh xung đột lợi ích & khuyên người & khuyên người khác xung đột tiềm khác xung đột tiềm tàng tàng Không phá vỡ Không phá vỡ mục tiêu mục tiêu hợp pháp hợp pháp tổ chức tổ chức Chính trực Chính trực Ghi nhận trao đổi Ghi nhận trao đổi hạn chế cá nhân & hạn chế hạn chế cá nhân & hạn chế nghề nghiệp nghề nghiệp 16 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán Tránh hoạt động có Tránh hoạt động ảnh hưởng tới khả thể ảnh hưởng tới khả thực nhiệm vụ thực nhiệm vụ Kiềm chế Kiềm chế hoạt động có hoạt động làm thể làm uy tín nghề uy tín nghề nghiệp nghiệp Chính trực Chính trực Ttrao đổi thông tin Ttrao đổi thông tin bất lợi thơng tin có lợi bất lợi thơng tin có lợi Từ chối quà Từ chối quà tặng tặng ưu đãi ưu đãi ảnh ảnh hưởng tới hưởng tới hành vi hành vi 17 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế tốn - kiểm tốn Cung cấp thơng tin cách Cung cấp thông tin cách công & khách quan công & khách quan Khách quan Khách quan Khai báo cho BGĐ tất Khai báo cho BGĐ tất thơng tin hữu ích thơng tin hữu ích 18 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán Giải xung đột lợi ích Tuân theo sách thiết lập Đối với xung đột đạo đức không giải được: – Thảo luận xung đột với cấp trực tiếp – Nếu cấp trực tiếp CEO, nghĩ đến ban giám đốc hội đồng kiểm tốn – Cần giữ bí mật, pháp luật yêu cầu 19 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán Giải xung đột đạo đức Làm rõ vấn đề thảo luận bí mật với cố vấn khách quan Nhờ luật sư tư vấn liên quan đến trách nhiệm pháp lý Kế sách cuối từ chức 20 Kết thúc chương 21 ... cáo, Kế tốn Kế tốn diễn quản trị giải quản trị thơng tin kế tốn cho người định bên ngồi tổ chức Phân biệt kế tốn tài & kế toán quản trị Các chức quản trị doanh nghiệp & vai trị kế tốn quản trị. .. công ty Các phân hệ hệ thống kế tốn Thơng tin kế tốn tốn tài Thơng tin kế tốn Kế Kế tốn quản trị q trình xây dựng, báo Kế toán cáo Kế toán diễn giảitài tài thơng tin kế tốn cho người định bên tổ... Xây dựng lịng tin đối tượng sử dụng thơng tin kế toán – Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán 12 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế tốn - kiểm tốn 04 khía cạnh trách nhiệm: • Duy trì

Ngày đăng: 04/04/2014, 06:35

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PowerPoint Presentation

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Các phân hệ của hệ thống kế toán

 • Phân biệt kế toán tài chính & kế toán quản trị

 • Các chức năng quản trị doanh nghiệp & vai trò của kế toán quản trị chi phí

 • Lịch sử hình thành & phát triển kế toán quản trị

 • Slide 11

 • Tầm quan trọng của đạo đức trong kế toán

 • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

 • Kết thúc chương 1

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan