0

Báo cáo " Một số ý kiến về đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn lí luận chung về nhà nước và pháp luật" docx

5 928 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2014, 12:20

Đào tạo Tạp chí luật học số 1/2003 67 heo quan niệm của chúng tôi, nội dung giảng dạy phơng pháp giảng dạy luôn luôn là hai vấn đề trọng yếu nhất trong giáo dục, đào tạo nói chung, hoạt động giảng dạy của ngời thầy nói riêng. Cả hai vấn đề này đều do tính chất, mục tiêu, các nguyên tắc của nền giáo dục, đào tạo quy định chúng quan hệ, gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động, ảnh hởng lẫn nhau. Do đó, muốn nâng cao hơn nữa chất lợng giảng dạy thì đồng thời cần đổi mới cả nội dung giảng dạy lẫn phơng pháp giảng dạy. Tuy vậy, mỗi vấn đề đó cũng có tính độc lập tơng đối. Nội dung giảng dạy chủ yếu xuất phát từ mục tiêu giảng dạy, còn phơng pháp giảng dạy không chỉ do nội dung giảng dạy quy định mà còn xuất phát từ đối tợng giảng dạy. Từ đây hình thành mối quan hệ giữa bốn thành tố: Mục tiêu giảng dạy; nội dung giảng dạy; phơng pháp giảng dạy; đối tợng giảng dạy. Từ nhận thức ở trên, chúng tôi đề cập sau đây một số ý kiến về đổi mới nội dung giảng dạy phơng pháp giảng dạy môn học luận chung về nhà nớc pháp luật. 1. Vị trí, tính chất, mục đích, yêu cầu của môn học đối tợng học Trớc hết, cần xác định rõ đúng vị trí, tính chất, mục đích, yêu cầu của môn học đối tợng học. Theo chúng tôi, đây là việc làm có ý nghĩa quyết định đối với việc đổi mới nội dung và phơng pháp giảng dạy của ngời thầy. a. Vị trí, tính chất, mục đích, yêu cầu của môn học Lí luận chung về nhà nớc pháp luật là môn khoa học pháp cơ sở, nền tảng, có tính chất phơng pháp luận cho các khoa học pháp khác, bao gồm hệ thống các tri thức khoa học cơ bản về nhà nớc pháp luật; là khoa học luận, trong đó, t duy luận t duy trừu tợng luôn luôn đợc vận dụng để tiếp cận, phân tích, giải quyết các vấn đề cơ bản của nhà nớc pháp luật nhằm đa ra những kết luận, luận điểm khoa học có tính nguyên tắc, định hớng, chỉ đạo việc nghiên cứu các vấn đề cụ thể của nhà nớc pháp luật. luận chung về nhà nớc pháp luật còn là môn học, bao gồm hệ thống các khái niệm, phạm trù cơ bản những vấn đề chủ yếu, quan trọng nhất của nhà nớc pháp luật nhằm trang bị cho ngời học những kiến thức chung, cơ bản, sâu sắc, toàn diện về nhà nớc pháp luật, giúp họ hình thành phơng pháp t duy khoa học phơng pháp nhận thức đúng đắn về nhà nớc, pháp luật, trên cơ sở đó mới có thể tiếp tục học tập các môn học pháp khác có kết quả. Là môn học mang tính luận sâu sắc môn học đầu tiên, mở đầu cho các môn học khác thuộc khoa học pháp lí, môn luận chung về nhà nớc pháp luật đòi hỏi ngời học phải luôn luôn có t duy luận t duy trừu tợng để tiếp cận, T TS. Nguyễn Văn Động * * Giảng viên chính Khoa hành chính - nhà nớc Trờng đại học luật Hà Nội đào tạo 68 tạp chí luật học số 1/2003 phân tích, đánh giá, tổng hợp, lĩnh hội đợc các khái niệm, phạm trù cơ bản những vấn đề chủ yếu của nhà nớc pháp luật. b. Đối tợng học Xác định đúng đối tợng học cũng là điều kiện, tiền đề để đổi mới nội dung phơng pháp giảng dạy môn học. Đa số đối tợng học là sinh viên năm thứ nhất, tuổi còn trẻ, nhận thức x hội còn thiếu, cha khi nào (hoặc rất ít khi ) tiếp cận những vấn đề về nhà nớc pháp luật, khả năng t duy luận t duy trừu tợng để tiếp cận, phân tích, đánh giá, lĩnh hội đợc những tri thức của khoa học luận còn hạn chế, cha quen với phơng pháp nghe, ghi một cách khoa học ở bậc đại học Ngoài ra, đối tợng học còn là những ngời vừa học vừa làm - sinh viên hệ tại chức. Tuy họ có một số thuận lợi hơn sinh viên hệ chính quy nh đ từng trải đang công tác nên có nhiều vốn sống kinh nghiệm thực tế nhng họ cũng gặp không ít khó khăn nh nhiều tuổi, thiếu thời gian học Từ nhận thức trên, chúng tôi cho rằng, phải luôn luôn đổi mới cả nội dung lẫn phơng pháp giảng dạy phơng pháp học tập cho phù hợp với vị trí, tính chất, mục đích, yêu cầu của môn học với đối tợng học. ở đây, chúng tôi chỉ đề cập vấn đề đổi mới nội dung phơng pháp giảng dạy. 2. Đổi mới nội dung phơng pháp giảng dạy a. Đổi mới nội dung giảng dạy Về nội dung giảng dạy (đợc thể hiện trong giáo trình), cần chọn lọc đa vào các khái niệm, phạm trù cơ bản, tiêu biểu những vấn đề chủ yếu, quan trọng nhất của nhà nớc pháp luật. Bên cạnh đó, cần bổ sung những vấn đề mới, các thành tựu nghiên cứu của khoa học pháp ở trong ngoài nớc đ đợc thừa nhận đa vào áp dụng trên thực tiễn, ví dụ, nhà nớc pháp quyền, quan hệ giữa nhà nớc với cá nhân, sự hội nhập của pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế, Đối với mỗi khái niệm, phạm trù từng vấn đề đó nên trình bày một cách khái quát, ngắn gọn, cô đọng, súc tích, dễ hiểu với lợng kiến thức cần thiết, vừa đủ để ngời học có đợc cách nhìn nhận khoa học, đúng đắn, toàn diện về nhà nớc pháp luật. Đồng thời, phải sửa đổi, thậm chí thay thế một số quan niệm đ lạc hậu, lỗi thời hoặc trình bày lại những vấn đề trên cơ sở t duy đổi mới, nhận thức mới, cách nhìn mới. Nhìn lại các giáo trình hiện nay của môn luận chung về nhà nớc pháp luật, chúng tôi nhận thấy về cơ bản, đ thâu tóm đợc những khái niệm, phạm trù cần thiết các vấn đề cốt yếu nhất của nhà nớc pháp luật nhng vẫn còn dài, có chỗ quá trừu tợng, khó hiểu, có nơi còn chung chung thiếu dẫn chứng thực tế cần thiết, thậm chí có vấn đề đợc tác giả trình bày sang các khoa học pháp khác nh lịch sử t tởng chính trị - pháp lí, lịch sử nhà nớc pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính Đặc biệt, một số nội dung đợc trình bày vẫn theo cách nhìn cũ, t duy cũ. Ngoài ra, cũng nên cơ cấu lại nội dung chơng trình giảng dạy (cũng là nội dung chơng trình học) cho hợp khoa học hơn để vừa tiện cho thầy, vừa tiện cho trò. Theo chúng tôi, có hai cách bố trí, sắp xếp. Cách thứ nhất, đặt bài nhập môn lên đầu tiên, sau đó chia nội dung chơng trình thành hai phần lớn. Phần một về nhà nớc, gồm hai mục: Mục một: "Những khái niệm cơ bản về nhà nớc"; mục hai: "Các kiểu nhà nớc trong lịch sử". Phần hai về pháp luật, cũng gồm hai mục: Mục một: "Những khái niệm chung, cơ bản về pháp luật"; mục hai: "Các kiểu pháp luật trong lịch sử ". Việc phân bố này vừa bảo đảm đợc các tính chất: Logic, hợp lí, khoa học, tuần tự của các vấn đề cần dạy và học vừa thuận tiện cho giảng dạy học tập, nhất là khi cần đối chiếu, so sánh giữa các khái niệm, các kiểu nhà nớc pháp luật với nhau. Đào tạo Tạp chí luật học số 1/2003 69 Cách thứ hai, cũng đa bài nhập môn lên đầu, rồi chia nội dung chơng trình thành ba phần. Phần một gồm những khái niệm cơ bản về nhà nớc pháp luật. Phần hai về các kiểu nhà nớc trong lịch sử. Phần ba về các kiểu pháp luật trong lịch sử. b. Đổi mới phơng pháp giảng dạy Đối với phơng pháp giảng dạy, cần đổi mới về căn bản vì đây là vấn đề cấp bách nhng cũng khó khăn, do nhiều nguyên nhân. Việc ngời học hiện nay kêu ca, phàn nàn khá nhiều về môn học nh trừu tợng, khó hiểu, khô khan phần lớn do thầy cha chịu cải tiến phơng pháp giảng dạy. Theo chúng tôi, phơng pháp giảng dạy bao gồm phơng pháp thuyết trình bài giảng phơng pháp hớng dẫn sinh viên thảo luận bài giảng. - Về phơng pháp thuyết trình bài giảng Chúng tôi có một số ý kiến bớc đầu nh sau: Một là, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn nữa về vị trí, tính chất, mục đích, yêu cầu của môn học đối tợng học. Nếu không có nhận thức nh vậy thì sẽ dẫn đến tình trạng: Hoặc giảng bài một cách hời hợt, qua loa, đại khái làm cho các vấn đề cần đợc làm sáng tỏ chỉ dừng lại ở mức độ lờ mờ, chung chung; hoặc giảng giải một hay một vài vấn đề nào đó quá cụ thể, quá rộng, còn các vấn đề khác trong bài giảng chỉ đợc trình bày qua loa (làm nh vậy dễ tự dẫn thầy đi lan man hay lệch sang các khoa học khác); hoặc giảng không bám sát nội dung chơng trình học (cách giảng này cũng tự đẩy thầy chệch khỏi mục tiêu bài giảng, còn ngời học không thu nhận đợc gì bổ ích) Hai là, cần hiểu rõ, đúng nghĩa của hai từ "giảng" "dạy". Không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân ghép hai từ này với nhau. Theo cách hiểu nôm na thì "giảng" có nghĩa là làm rõ nghĩa của từng chữ, từng từ, từng câu, từng bài, từ đó "dạy" cho ngời ta cách nghĩ, cách làm đúng đắn, hợp lí, hợp tình. Còn nói theo cách nói hiện đại thì đó là việc dạy chữ, dạy ngời. Vận dụng nguyên ấy vào việc giảng dạy môn luận chung về nhà nớc pháp luật thì trớc hết phải giảng giải cho ngời học hiểu đợc nội dung, ý nghĩa của từng khái niệm, phạm trù, vấn đề cơ bản của nhà nớc pháp luật, trên cơ sở đó dạy cho họ phơng pháp t duy khoa học, đúng đắn để tiếp cận giải quyết các vấn đề cụ thể về nhà nớc, pháp luật trong thực tiễn. Hiện nay, có tình trạng một số thầy, cô nói chuyện chuyên đề trên bục giảng chứ không phải là giảng bài, làm cho sinh viên ngời học nói chung có thể thu nhận đợc lợng thông tin nhất định, thậm chí nghe một cách chăm chú nhng rốt cuộc thì không nắm đợc nội dung ý nghĩa của bài học. Muốn giảng giải cho ngời học hiểu bài ngay trên lớp thì phải kết hợp giữa nói viết những ý chính trên bảng, đặc biệt cần coi trọng việc tổng hợp, tổng kết sau mỗi bài giảng nếu có thể thì mô hình hoá những vấn đề phức tạp. Làm nh vậy để cho sinh viên vừa nghe, vừa ghi, vừa nhìn đợc chắc chắn hiệu quả giảng dạy hiệu quả thu nhận kiến thức mà thầy truyền đạt sẽ cao. Qua thăm dò ý kiến của sinh viên, chúng tôi thấy nhiều em muốn thầy viết những khái niệm cơ bản các ý chính cần phải nắm trên bảng, rồi sau đó bằng lời nói phân tích, giảng giải cặn kẽ, làm nh vậy vừa nhanh hiểu vừa nhanh nhớ, chứ thầy chỉ nói không thì không biết cái gì, ý gì là cơ bản cần phải nắm. Còn việc tự học, tự nghiên cứu qua mô hình mà thầy tổng hợp đa ra, theo các em, vừa dễ hiểu mà hiểu sâu, vừa dễ nhớ mà nhớ lâu. Ba là, cần kết hợp giữa truyền đạt kiến thức với việc phát huy tinh thần chủ động t duy của ngời học để họ nắm bắt kiến thức một cách nhanh, nhạy, thoải mái ở trên lớp, tạo tiền đề cho việc tự học, tự tìm hiểu nghiên cứu ở nhà. Có ý kiến cho rằng để khắc phục cách truyền đạt kiến thức mang tính áp đặt, khiên cỡng, đào tạo 70 tạp chí luật học số 1/2003 buồn tẻ, khô khan nh hiện nay thì nên chuyển từ độc thoại của thầy thành hội thoại giữa thầy và trò. Theo chúng tôi, nếu cả mấy tiết giảng bài ngắn ngủi đều làm nh vậy thì đ biến buổi giảng của thầy thành cuộc "tọa đàm, hội thảo" giữa thầy với trò, trong khi đ có buổi thảo luận riêng. Tuy nhiên, thầy vẫn có thể nêu câu hỏi, đặt những vấn đề liên quan tới nội dung bài giảng để trò suy nghĩ, trả lời, còn thầy đánh giá, bình phẩm sự trả lời đó. Chúng tôi nghĩ rằng trong buổi giảng bài, mặc dù tinh thần chủ động có từ hai phía: Thầy chủ động truyền đạt kiến thức cho trò, còn trò chủ động lĩnh hội kiến thức của thầy nhng vai trò chính vẫn luôn luôn thuộc về ngời thầy. Nếu thầy vững vàng về kiến thức, biết cách cuốn hút trò, làm cho họ chăm chú nghe, ghi say sa với lời giảng của mình mà lại không ồn ào thì bài giảng thật sự trở nên sinh động sẽ thành công. Chẳng hạn, thầy không chỉ phân tích kĩ, giảng giải cụ thể, cặn kẽ các vấn đề chính thuộc nội dung bài giảng bằng cách nói đơn giản, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu mà còn cung cấp những ý kiến khác nhau của các nhà khoa học (nếu có) hay quan điểm mới nhất hiện nay về từng vấn đề; không chỉ lấy dẫn chứng thực tế cung cấp thông tin ở trong nớc mà còn đa dẫn chứng thực tế thông tin của nớc ngoài; kết hợp vừa giảng giải từng vấn đề cụ thể, vừa đặt ra câu hỏi có liên quan để trò suy nghĩ và trả lời, rồi thầy đánh giá kết quả trả lời hoặc uốn nắn cách hiểu sai lệch; vừa nêu rõ thành tựu nghiên cứu khoa học đ đạt đợc liên quan tới các vấn đề đợc trình bày vừa chỉ ra đợc những vấn đề còn cha đợc giải quyết hay cha đợc nghiên cứu hoặc hớng nghiên cứu mới hiện nay; biết lồng ghép vào lúc giảng những câu chuyện thực tế sinh động, hóm hỉnh để không khí buổi nghe giảng bớt căng thẳng xoá đi sự ngăn cách giữa thầy với trò Một buổi giảng bài luận thành công có chất lợng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đối với ngời thầy, theo chúng tôi nghĩ, cần có hai điều kiện: Chung riêng. Điều kiện chung là phải thờng xuyên trau dồi, bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên môn cải tiến kĩ năng s phạm để có đợc phẩm chất tốt đẹp của ngời thầy, trong đó có mấy yếu tố quan trọng nhất là vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức lối sống, chắc chắn phong phú về kiến thức chuyên môn, hấp dẫn về cách truyền đạt kiến thức làm sao để trong mỗi ngời thầy đều hội tụ đồng thời cả ba tính cách gắn bó hữu cơ thống nhất với nhau - vừa là ngời dạy chữ dạy ngời, vừa là nhà khoa học đồng thời là ngời nghệ sĩ trên bục giảng. Đối với điều kiện riêng: Phải soạn kĩ giáo án trớc khi lên lớp, nếu có giáo án rồi thì phải đọc lại xem có cần chỉnh sửa, bổ sung gì không, trong đó đặc biệt chú ý tới cơ cấu bài giảng, lợng kiến thức cần truyền đạt chất lợng thông tin. - Về phơng pháp hớng dẫn sinh viên thảo luận bài giảng Cần nhận thức lại ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thảo luận của sinh viên về những vấn đề đ học, từ đó mới có cách bố trí giáo viên hợp cải tiến phơng pháp hớng dẫn của thầy. Có ý kiến rằng nên tiến hành thảo luận ngay trong buổi thuyết trình bài giảng, nh vậy sẽ làm cho sinh viên nắm bài giảng của thầy kịp thời nhất nhanh nhất. Chúng tôi e rằng, nếu làm nh vậy sẽ khó cho cả thầy trò. Đối với thầy, sẽ không còn thời gian truyền đạt hết kiến thức cần truyền đạt sẽ làm đứt mạch giảng đang gây hứng thú cho sinh viên. Còn đối với sinh viên, dù thầy có giảng hay dễ hiểu đến mấy đi nữa thì thì họ vẫn còn cha đợc chuẩn bị thật sự chu đáo về mặt kiến thức, hơn nữa lại bị chuyển đổi trạng thái làm việc quá nhanh nên về mặt tâm lí, cha sẵn sàng trả lời câu hỏi của thầy đối thoại với thầy. Bởi thế cho nên, trớc mắt, biện pháp hợp nhất vẫn là dành buổi Đào tạo Tạp chí luật học số 1/2003 71 riêng cho thảo luận những bài đ học để sinh viên có thời gian tự học, tự nghiên cứu chuẩn bị bài tốt ở nhà trớc khi lên lớp thảo luận. Muốn vậy, bên cạnh việc công khai hoá thời khoá biểu chung trong tuần thì cũng phải dán lịch nghe thuyết trình thảo luận của môn học ở nơi mà sinh viên dễ theo dõi để họ chuẩn bị tốt về kiến thức tâm nghe giảng hoặc thảo luận, đặc biệt là thảo luận. Hiện nay, lịch chuyên môn trong tuần phần lớn là để trong khoa chuyên môn dành cho thầy mà sinh viên rất ngại vào khoa của các thầy. Cho tới nay, vẫn còn một số ngời quan niệm buổi thảo luận chỉ là phụ còn buổi giảng bài mới là chính, cho nên các giáo viên "cứng cỏi" hầu nh đợc phân công đứng giảng, còn những giáo viên hơi "non" một chút thì dành cho hớng dẫn thảo luận. Quan niệm nh vậy cách làm này là sai. Chúng tôi cho rằng giảng bài hớng dẫn thảo luận đều quan trọng nh nhau, thậm chí việc hớng dẫn sinh viên thảo luận lại càng cần thầy giỏi. Mục đích, ý nghĩa của buổi thảo luận là nhằm giúp sinh viên củng cố lại kiến thức đ đợc nghe, ghi trong buổi nghe giảng đồng thời mở rộng kiến thức đó cùng với việc liên hệ thực tế; kịp thời uốn nắn phơng pháp t duy không đúng đắn nhận thức lệch lạc của họ; khơi dậy ở họ tính độc lập tự học hỏi, tự nghiên cứu tinh thần sáng tạo khoa học; rèn luyện cho sinh viên cách nghĩ, cách nói đúng đắn, rõ ràng, mạch lạc, biết trình bày một vấn đề khoa học một cách khoa học. Chính vì vậy thầy hớng dẫn thảo luận càng giỏi càng tốt. Nội dung thảo luận, trớc hết, là những vấn đề cơ bản thuộc bài giảng lần trớc của thầy các vấn đề mới hoặc câu hỏi mới liên quan trực tiếp tới bài giảng ấy do thầy tập thể lớp nêu ra hoặc các bài tập của thầy đợc đa ra để trò cùng nhau suy nghĩ, giải đáp. Về phơng pháp hớng dẫn. Cần khắc phục tình trạng từ đầu đến cuối buổi thảo luận, thầy nói lại cho sinh viên những vấn đề mà họ đ đợc nghe, ghi trong buổi thuyết trình của thầy hoặc thầy quá nghiêm khắc, nạt nộ trò cha chuẩn bị bài chu đáo, làm cho không khí buổi thảo luận căng thẳng, trò bị ức chế mạnh nên không còn hứng thú thiếu tập trung suy nghĩ để thảo luận, tranh luận. Có thể mỗi thầy có một phơng pháp riêng trong việc hớng dẫn sinh viên thảo luận nhằm đạt đợc mục tiêu chung của buổi thảo luận. Chúng tôi xin đa ra phơng pháp sau đây: Trớc hết, thầy giúp trò xây dựng đề cơng thảo luận, trong đó lồng ghép những vấn đề cơ bản thuộc nội dung bài giảng trớc của thầy các vấn đề mới hay câu hỏi mới nhng có liên quan tới chủ đề thảo luận. Tiếp đến, sinh viên lên bục trình bày từng vấn đề theo thứ tự trong đề cơng (trớc hết lấy tinh thần xung phong của sinh viên, nếu không có ai xung phong thì phải gọi tên hoặc chỉ định). Sau khi ngời trình bày trình bày xong, mọi ngời đặt câu hỏi hoặc đề nghị ngời trình bày giải thích, làm rõ hơn nữa những vấn đề đợc trình bày hoặc trực tiếp tranh luận với ngời trình bày trên tinh thần dân chủ, xây dựng, cởi mở, có văn hoá tranh luận. Ngời trình bày có quyền tranh luận với bạn để bảo vệ quan điểm của mình. Trong khi thảo luận, trò có thể đề nghị thầy giải thích, làm rõ thêm những vấn đề vớng mắc. Xuất phát từ ý thức tôn trọng trò, đặc biệt là ý kiến riêng của trò, thầy có thể cho phép trò tranh luận thẳng thắn với mình mà vẫn giữ đợc quan hệ tình cảm thầy - trò. ở đây, vai trò của ngời thầy rất lớn: Vừa là ngời hớng dẫn sinh viên thảo luận một cách có trọng tâm, có chất lợng trong không khí thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, khoa học, có văn hoá vừa là ngời phản biện những ý kiến của sinh viên giải đáp những thắc mắc, vấn đề mà họ còn cha hiểu. Cuối buổi thảo luận, thầy tổng kết, đánh giá định hớng để sinh viên tiếp tục tự nghiên cứu./. . cập sau đây một số ý kiến về đổi mới nội dung giảng dạy và phơng pháp giảng dạy môn học lí luận chung về nhà nớc và pháp luật. 1. Vị trí, tính chất, mục đích, yêu cầu của môn học và đối tợng. phơng pháp giảng dạy. 2. Đổi mới nội dung và phơng pháp giảng dạy a. Đổi mới nội dung giảng dạy Về nội dung giảng dạy (đợc thể hiện trong giáo trình), cần chọn lọc đa vào các khái niệm,. luận sâu sắc và là môn học đầu tiên, mở đầu cho các môn học khác thuộc khoa học pháp lí, môn Lí luận chung về nhà nớc và pháp luật đòi hỏi ngời học phải luôn luôn có t duy lí luận và t duy trừu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Một số ý kiến về đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn lí luận chung về nhà nước và pháp luật" docx, Báo cáo " Một số ý kiến về đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn lí luận chung về nhà nước và pháp luật" docx,

Từ khóa liên quan