0

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

23 9,515 38

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 09:45

Báo cáo thực tập: Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay Lời nói đầuNớc ta đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) từ một nớc nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, với xuất phát điểm thấp, cuộc sống của ngời dân gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, yêu cầu cần thiết đặt ra là Đảng ta phải có những chính sách đổi mới kinh tế hợp lý phù hợp.Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian vừa qua đã tạo ra thế lực mới cả bên trong bên ngoài cho sự phát triển của đất n-ớc. Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đợc tạo ra. Quan hệ giữa nớc ta các nớc trên thế giới ngày càng đợc mở rộng. Khả năng giữ vững độc lập trong hội nhập với cộng đồng thế giới đ-ợc tăng thêm. Cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngay càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch kinh tế đời sống xã hội. Tuy nhiên, các nớc phát triển có u thế về vốn, công nghệ thị tr-ờng; điều này khiến cho các nớc chậm phát triển nh Việt Nam đứng trớc một thách thức to lớn. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nớc trong khu vực vẫn là thách thức to lớn gay gắt do điểm xuất phát của n-ớc ta quá thấp, lại phải đi lên từ môi trờng cạnh tranh quyết liệt. Trớc tình hình đó, cùng với xu thế phát triển của thời đại, Đảng Nhà nớc ta cần tiếp tục tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nớc, trong đó đổi mới kinh tế đóng vai trò then chốt, chủ đạo. Đồng thời đổi mới t duy kinh tế là một vấn đề cấp bách, bởi giữa đổi mới kinh tế đổi mới t duy có mối quan hệ giữa vật chất ý thức sẽ cho phép chúng ta định h-ớng đợc t duy quan niệm trong đổi mới, giúp cho công cuộc đổi mới kinh tế ở nớc ta thành công. Với ý nghĩa đó sau một thời gian nghiên cứu học tập em đã chọn đề tài "Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế nớc ta hiện nay".Do thời gian có hạn kiến thức của bản thân em còn nhiều hạn chế nên chắc chắn bài viết này còn nhiều sai sót, em rất mong đợc sự góp ý chân thành của các thầy cô giáo bạn đọc.1Nội dungChơng 1: Lý luận chung về mối quan hệ giữa vật chất ý thức1.1. Vật chất1.1.1. Định nghĩa vật chấtPhạm trù vật chất là một trong những phạm trù cơ bản, nền tảng của chủ nghĩa duy vật, nó chứa đựng nội dung thế giới quan phơng pháp luận rất khái quát sâu sắc. Do vậy, vật chất là phạm trù triết học phức tạp có nhiều quan niệm khác nhau về nó, đặc biệt là cuộc đấu tranh không khoan nhợng giữa chủ nghĩa duy tâm chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa duy tâm thì cho rằng thực thể của thế giới, có sở của mọi sự tồn tại là một bản nguyên tinh thần nào đó, nó bắt nguồn từ ý niệm.Nhng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật thì thực thể của thế giới là vật chất, cái tồn tại một cách vĩnh cửu, tạo nên mọi sự vật hiện tợng cùng với những thuộc tính của chúng. Lênin định nghĩa: "vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan đem lại cho con ngời trong cảm giác, đợc cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh đợc tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác".Lênin chỉ rõ rằng, để định nghĩa vật chất không thể theo cách thông thờng vì khái niệm vật chất là khái niệm rộng nhất. Để định nghĩa vật chất Lênin đã đối lập vật chất với ý thức, hiểu vật chấtthực tại khách quan đ-ợc đem lại cho con ngời trong cảm giác, vật chất tồn tại độc lập với cảm giác, ý thức, còn cảm giác, ý thức phụ thuộc vào vật chất, phản ánh khách quan.ở định nghĩa này Lênin phân biệt hai vấn đề quan trọng:Thứ nhất: cần phân biệt vật chất với t cách là phạm trù triết học với các quan niệm của khoa học tự nhiên về cấu tạo những thuộc tính cụ thể của các đối tợng các dạng vật chất khác nhau. Vật chất với t cách là phạm trù triết học nó chỉ vật chất nói chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, 2không mất đi, còn các đối tợng, các dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu đều có giới hạn, nó sinh ra mất đi để chuyển hoá thành cái khác.Thứ hai, Lênin đã đối lập vật chất với ý thức chỉ ra thuộc tính căn bản, phổ biến, phân biệt vật chất với ý thức là thuộc tính khách quan. Khách quan theo Lênin là "cái đang tồn tại độc lập với loài ngời với cảm giác của con ngời". Vật chất không phải là lực lợng siêu tự nhiên tồn tại lơ lửng ở đâu đó, trái lại phạm trù vật chất là kết quả của sự khái quát sự vật, hiện tợng cụ thể, do đó các đối tợng vật chất có thật, hiện thực đó có khả năng tác động vào giác quan để gây ra cảm giác, nhờ đó mà ta có thể biết đợc, hiểu đợc nắm bắt sự vật này. Định nghĩa của Lênin đã khẳng định đợc câu trả lời về hai mặt của vấn đề cơ bản của triết học.Mặt khác, Lênin còn khẳng định cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. Khẳng định nh vậy một mặt muốn nhấn mạnh tính thứ nhất của vật chất, vai trò quyết định của nó với vật chất, mặt khác khẳng định khả năng nhận thức thế giới khách quan của con ngời. Nó không chỉ phân biệt chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm, với thuyết không thể biết mà còn phân biệt chủ nghĩa duy vật với nhị nguyên luận.Nh vậy ta thấy rằng phạm trù vật chất của Lênin bao gồm những nội dung cơ bản sau:Thứ nhất: vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức không phụ thuộc vào ý thức, bất kể sự tồn tại ấy con ngời đã nhận thức đợc hay cha nhận thức đợc.Th hai: vật chất là cái gây nên cảm giác ở con ngời khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác quan của con ngời. Thứ ba: cảm giác, t duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất.Nh vậy, chúng ta thấy rằng định nghĩa vật chất của Lênin là hoàn toàn triệt để, nó giúp chúng ta xác định đợc nhân tố vật chất trong đời sống xã hội, có ý nghĩa trực tiếp định hớng cho nghiên cứu khoa học tự nhiên giúp 3ngày càng đi sâu vào các dạng cụ thể của vật chất trong giới vi mô. Nó giúp chúng ta có thái độ khách quan trong suy nghĩ hành động.1.1.2. Các đặc tính của vật chất1.1.2.1. Vận động là phơng thức tồn tại của vật chất là thuộc tính cố hữu của vật chấtSự phát triển của nhận thức khoa học đã khẳng định rằng: vận động không phải chỉ là sự di chuyển vị trí trong không gian mà theo nghĩa chung nhất là sự biến đổi nói chung. Ăngghen cho rằng, vận động là một phơng thức tồn tại vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất. Điều đó có nghĩa là vật chất tồn tại bằng cách vận động. Trong vận động thông qua vận động mà các dạng vật chất biểu hiện, bộc lộ sự tồn tại của mình, chỉ rõ mình là cái gì. Không thể có vật chất không có vận động ngợc lại không thể có sự vận động nào mà lại không phải là vận động của vật chất, không thuộc về vật chất. Với tính cách là thuộc tính cố hữu của vật chất theo quan điểm của triết học Mác Lênin, vận động là sự tự thân vận động của vật chất, đợc tạo nên từ sự tác động lẫn nhau của chính các thành tố nội tại trong cấu trúc vật chất. Quan điểm này đối lập hoàn toàn với quan điểm duy tâm siêu hình cho rằng nguồn gốc của vận động là từ bên ngoài sự vật. Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất, không thể có vận động bên ngoài vật chất. Nó không do ai sáng tạo ra không thể tiêu diệt đợc do đó nó đợc bảo toàn cả về số lợng lẫn chất lợng. Ăngghen đã phân chia vận động thành 5 hình thức vận động chính là cơ - hoá - lý - sinh - xã hội. Các hình thức vận động này khác nhau về chất nhng có sự liên hệ, tác động, chuyển hoá qua lại. Sự phát triển của thế giới vật chất thể hiện qua sự liên hệ chuyển hoá từ những hình thức thấp đến hình thức cao. Thế giới vật chất bao giờ cũng tồn tại không ngừng không thể có vật chất không vận động. Vật chất thông qua vận động mà biểu hiện sự tồn tại của mình. Ăngghen nhận định rằng các hình thức các dạng khác nhau của vật chất, chỉ có thể nhận thứ đợc thông qua vận động mới có thể thấy đợc thuộc tính của nó. Tuy nhiên, thế giới vật chất không chỉ 4trong quá trình vận động mà còn có sự đứng im tơng đối không có nó thì không có sự phân hoá thế giới vật chất thành các sự vật hiện tợng phong phú đa dạng. Ăngghen khẳng định rằng khả năng đứng im tơng đối của các vật thể, khả năng cân bằng tạm thời là những điều kiện chủ yếu của sự phân hoá vật chất. Nếu vận động là biến đổi của các sự vật hiện tợng thì đứng im là sự ổn định, là sự bảo toàn tính quy định sự vật hiện tợng. Đứng im chỉ một trạng thái vận động, vận động trong thăng bằng, trong sự ổn định tơng đối. Trạng thái đứng im còn đợc biểu hiện nh là một quá trình vận động trong phạm vi sự vật ổn định, cha biến đổi, chỉ là tạm thời vì nó chỉ xẩy ra trong một thời gian nhất định. Vận động riêng biệt có xu hớng phá hoại sự cân bằng còn vận động toàn thể lại phá hoại sự cân bằng riêng biệt làm cho các sự vật luôn biến đổi, chuyển hoá nhau.1.1.2.2. Không gian thời gian là những hình thức tồn tại của vật chấtKhông gian phản ánh thuộc tính của các đối tợng vật chất có vị trí, có hình thức kết cấu, có độ dài ngắn cao cấp. Không gian biểu hiện sự tồn tại tách biệt của các sự vật với nhau, biểu hiện qua tính chất trật tự của chúng.Thời gian phản ánh thuộc tính của các quá trình vật chất diễn ra nhanh hay chậm, kế tiếp nhau theo một trình tự nhất định. Thời gian biểu hiện trình độ tốc độ của quá trình vật chất, tính tách biệt giữa các giai đoạn khác nhau của quá trình đó, trình tự xuất hiện mất đi của các sự vật hiện tợng.Không gian thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất chủ nghĩa duy vật biện chứng tiếp tục truyền thống duy vật coi không gian thời gian là khách quan. Tuy nhiên, chúng có sự khác nhau: không gian có ba chiều, còn thời gian chỉ có một chiều trôi đi một cách không thuận nghịch từ quá khứ đến tơng lai.51.1.2.3. Tính thống nhất vật chất của thế giớiChủ nghĩa duy tâm coi ý thức, tinh thần có trớc, quyết định vật chất, còn chủ nghĩa duy vật thì ngợc lại. Triết học Mác - Lênin khẳng định rằng chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất đồng thời còn khẳng định rằng thế giới đều là những dạng cụ thể của vật chất, có liên hệ vật chất thống nhất với nhau nh liên hệ về cơ cấu tổ chức, lịch sử phát triển đều phải tuân thủ theo quy luật khách quan của thế giới vật chất, do đó nó tồn tại vĩnh cửu, không do ai sinh ra cũng không mất đi trong thế giới đó, không có gì khác ngoài những quá trình vật chất đang biến đổi là chuyển hoá lẫn nhau, là nguyên nhân kết quả của nhau.1.2. ý thức1.2.1. Nguồn gốc của ý thức1.2.1.1. Nguồn gốc tự nhiêný thức ra đời là kết qủa của sự phát triển lâu dài của giới tự nhiên cho tới khi xuất hiện con ngời bộ óc. Khoa học chứng minh rằng thế giới vật chất nói chung trái đất nói riêng đã từng tồn tại rất lâu trớc khi xuất hiện con ngời, rằng hoạt động ý thức của con ngời diễn ra trên cơ sở hoạt động sinh lý thần kinh bộ não ngời. Không thể tách rời ý thức ra khỏi bộ não vì ý thức là chức năng bộ não, bộ não là khí quản của ý thức. Sự phụ thuộc ý thức vào hoạt động bộ não thể hiện khi bộ não bị tổn thơng thì hoạt động ý thức sẽ bị rối loạn.Tuy nhiên không thể quy một cách đơn giản ý thức về quá trình sinh lý bởi vì óc chỉ là cơ quan phản ánh. Sự xuất hiện của ý thức gắn liền với sự phát triển của đặc tính phản ánh. Phản ánh là sự tái tạo những đặc điểm của một hệ thống vật chất nàyhệ thống vật chất khác nhau trong quá trình tác động qua lại giữa chúng. Sự xuất hiện của loài ngời đa lại hình thức cao nhất của sự phản ánh, đó là sự phản ánh ý thức luôn gắn liền với việc làm cho tự nhiên thích nghi với nhu cầu phát triển của xã hội.61.2.1.2. Nguồn gốc xã hộiSự ra đời của ý thức gắn liền với quá trình hình thành phát triển của bộ óc ngời dới ảnh hởng của lao động, của giao tiếp các quan hệ xã hội.Lao động của con ngời là nguồn gốc vật chất có tính chất xã hội nhằm cải tạo tự nhiên, thoả mãn nhu cầu phục vụ mục đích của bản thân con ngời. Chính nhờ lao động, con ngời xã hội loài ngời mới hình thành phát triển. Lao động là phơng thức tồn tại cơ bản đầu tiên của con ngời, lao động đồng thời ngay từ đầu đã liên kết những con ngời với nhau trong mối quan hệ khách quan, tất yếu; mối quan hệ này đến lợt nó lại làm nảy sinh nhu cầu trao đổi kinh nghiệm tổ chức lao động, nhu cầu "cần phải nói với nhau một cái gì". kết quả là ngôn ngữ ra đời. Ngôn ngữ đ-ợc coi là cái vỏ vật chất của t duy. Với sự xuất hiện của ngôn ngữ, t tởng của con ngời có khả năng biểu hiện thành hiện thực trực tiếp, trở thành tín hiệu vật chất tác động tới cơ quan con ngời gây cảm giác. Nhờ có ngôn ngữ, con ngời có thể giao tiếp, trao đổi t tởng, tình cảm với nhau, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, thông qua đó mà ý thức cá nhân trở thành ý thức xã hội ngợc lại, ý htức xã hội thâm nhập vào ý thức cá nhân. Ngôn ngữ đã trở thành một phơng tiền vật chất không thể thiếu đợc của sự trừu tợng hoá, tức là qúa trình hình thành, thực hiện đi sâu vào bản chất của sự vật hiện tợng, đồng thời tổng kết đợc hoạt động của mình trong toàn bộ quá trình phát triển lịch sử.1.2.2. Bản chất của ý thứcCăn cứ vào nguồn gốc của ý thức, có thể thấy rõ ý thức có bản tính phản ánh, sáng tạo bản tính xã hội.Bản tính phản ánh thể hiện về thế giới thông tin bên ngoài, là biểu thị nội dung đợc từ vật gây tác động đợc truyền đi trong qúa trình phản ánh. Bản tính của nó quy định mặt khách quan của ý thức, tức là phải lấy khách quan làm tiền đề, bị nó quy định nội dung phản ánh là thế giới khách quan.7Tính sáng tạo của ý thức thể hiện ở chỗ nó không chụp lại một cách thụ động nguyên xi mà gắn liền với cải biến, quá trình thu nhập thông tin găn liền với quá trình xử lý thông tin. Tính sáng tạo của ý thức còn thể hiện ở khả năng gián tiếp khái quát thế giới khách quan ở quá trình chủ động, tác động vào thế giới đó.Phản ánh sáng tạo liên quan chặt chẽ với nhau, không thể tách rời, không có phản ánh thì không có sáng tại vì phản ánh là điểm xuất phát là cơ sở của sáng tạo. Đó là mối quan hệ biện chứng giữa thu nhận xử lý thông tin, là sự thống nhất mặt khách quan, chủ quan của ý thức. ý thức chỉ đợc nảy sinh trong lao động, hoạt động cải tạo thế giới của con ngời. Hoạt động đó không thể là hoạt động đơn lẻ mà là hoạt động xã hội. Do đó ý thức ngay từ đầu đã là sản phẩm của xã hội. ý thức trớc hết là tri thức của con ngời về xã hội hoàn cảnh những gì đang diễn ra ở thế giới khách quan về mối liên hệ giữa ngời ngời trong quan hệ xã hội. Do đó, ý thức xã hội hình thành bị chi phối bởi tồn tại xã hội các quy luật của tồn tại xã hội đó. ý thức của mối cá nhân mang trong lòng nó ý thức xã hội. Bản tính xã hội của ý thức cũng thống nhất với bản tính phản ánh trong sáng tạo. Sự thống nhất đó thể hiện ở tính năng động chủ quan của ý thức, ở quan hệ giữa nhân tố vật chất nhân tố ý thức trong hoạt động cải tạo thế giới quan của con ngời.1.2.3. Kết cấu của ý thứcCũng nh vật chất có rất nhiều quan niệm về ý thức theo các trờng phái khác nhau. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì ý thức là đặc tính là sản phẩm của vật chất, la sự phản ánh khách quan vào bộ óc con ngời thông qua lao động ngôn ngữ. Mác nhấn mạnh rằng tinh thần ý thức là chẳng qua chỉ là cái vật chất đợc di chuyển vào bộ óc con ngời đợc cải biến trong nó. ý thức là một hiện tợng tâm lý xã hội có kết cấu phức tạp gồm ý thức tri thức, tình cảm, ý chí, trong đó tri thứcquan trọng nhất. Tri thức là phơng thức tồn tại của ý thức, vì sự hình 8thành phát triển của ý thức có liên quan mật thiết với quá trình con ngời càng đi sâu vào bản chất của sự vật cải tạo sự vật có hiệu quả hơn, tính năng động của ý thức nhờ đó mà tăng hơn. Việc nhấn mạnh tri thức là yếu tố cơ bản quan trọngý nghĩa chống quan điểm đơn giản coi ý thức là tình cảm, niềm tin. Quan điểm đó chính là bệnh chủ quan duy ý chí của niềm tin mù quáng. Tuy nhiên việc nhấn mạnh yếu tố tri thức cũng không đồng nghĩa với việc phủ nhận coi nhẹ yếu tố vai trò tình cảm ý chí.Tự ý thức cũng là một yếu tố quan trọng mà chủ nghĩa duy tâm coi nó là một thực thể độc lập có sẵn trong cá nhân, biểu hiện xu hớng về bản thân mình, tự khẳng đinh cái tôi riêng biệt tách rời xã hội. Trái lại theo chủ nghĩa duy vật biện chứng thì tự ý thứcý htức hớng về nhận thức bản thân mình thông qua quan hệ với thế giới bên ngoài. Khi phản ánh thế giới khách quan con ngời tự phân biệt mình, đối lập mình với thế giới đó là sự nhận thức mình nh là một thực thể vận động, có cảm giác, t duy có các hành vi đạo đức vị trí xã hội. Mặt khác, sự giao tiếp xã hội hoạt động thực tiễn xã hội đòi hỏi con ngời nhận rõ bản thân mình tự điều chỉnh theo các quy tắc tiêu chuẩn mà xã hội đề ra. Ngoài ra văn hoá cũng đóng vai trò cái gơng soi giúp cho con ngời tự ý thức bản thân.Vô thức là một hiện tợng tâm lý, nhng có liên quan đến hoạt động xảy ra ở ngoài phạm vi của ý thức. Có 2 loại vô thức: loại thứ nhất liên quan đến các hành vi cha đợc con ngời ý thức, loại thứ hai liên quan đến các hành vi trớc kia đã đợc ý thức nhng do lặp lại nên trở thành thói quen, có thể diễn ra tự động bên ngoài sự chỉ đạo của ý thức. Vô thức ảnh hởng đến nhiều phạm vi hoạt động của con ngời. Trong những hoàn cảnh đó nó có thể giúp con ngời giảm bớt sự căng thẳng trong hoạt động. Việc tăng c-ờng rèn luyện để biến thành hành vi tích cực thành thói quen, có vai trò quan trọng trong đời sống.1.3. Mối quan hệ giữa vật chất ý thứcLênin đã chỉ ra rằng, sự đối lập vật chất ý thức chỉ có ý nghĩa tuyệt đối trong phạm vi hạn chế: trong trờng hợp này chỉ giới hạn trong 9vấn đề nhận thức luận cơ bản là thừa nhận cái gì là cái có trớc, cái gì là cái có sau. Ngoài giới hạn đó thì không còn nghi ngờ gì nữa rằng sự đối lập đó chỉ là tơng đối. Nh vậy để phân ranh giới giữa chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm, để xác định bản tính sự thống nhất của thế giới cần có sự đối lập tuyệt đối giữa vật chất va ý thức trong khi trả lời cái nào có trớc cái nào quyết định. Không nh vậy sẽ lẫn lộn 2 đờng lối cơ bản trong triết học, lẫn giữa vật chất ý thức cuối cùng sẽ xa rời quan điểm duy vật. Song sự đối lập giữa vật chất ý thức chỉ là sự tơng đối nh là những nhân tố, những mặt không thể thiếu đợc trong hoạt động của con ngời, đặc biệt là hoạt động thực tiễn con ngời, ý thứcthức có thể cải biến đợc tự nhiên, thâm nhập vào sự vật, hiện thực hoá những mục đích mà nó đề ra cho hoạt động của mình. Điều này bắt nguồn từ chính ngay bản tính phản ánh, sáng tạo xã hội của ý thức chính nhờ bản tính đó mà chỉ có con ngời có ý thức mới có khả năng cải biến thống trị tự nhiên, bắt nó phục vụ con ngời. Nh vậy tính tơng đối trong sự đối lập giữa vật chất ý thức thể hiện ở tính độc lập tơng đối, tính năng động của ý thức. Mặt khác, đời sống con ngời là sự thống nhất không thể tách rời giữa đời sống vật chất đời sống tinh thần trong đó những nhu cầu tinh thần ngày càng phong phú đa dạng những nhu cầu vật chất cũng bị tinh thần hoá. Khẳng định tính tơng đối của sự đối lập giữa vật chất ý thức không có nghĩa là khẳng định cả hai yếu tố có vai trò nh nhau trong đời sống hoạt động của con ngời. Trái lại, Triết học Mác - Lênin khẳng định rằng, trong hoạt động của con ngời những nhân tố vật chất ý thức có tác động qua lại, song sự tác động đó diễn ra trêncơ sở tính thứ nhất của nhân tố vật chất so với tính thứ hai của ý thức.Trong hoạt động của con ngời, những nhu cầu vật chất xét đến cùng bao giờ cũng giữ vai trò quyết định, chi phối quy định mục đích hoạt động của con ngời vì nhân tố vật chất quy định mục đích hoạt động của con ngời vì nhân tố vật chất quy định khả năng các nhân tố tinh thần có thể tham gia vào hoạt động của con ngời, tạo điều kiện cho nhân tố tinh thần hoặc nhân tố tinh thần 10[...]... Bản chất của ý thức .7 1.2.3 Kết cấu của ý thức .8 1.3 Mối quan hệ giữa vật chất ý thức .9 Chơng 2: Vận dụng mối quan hệ giữa 11 vật chất ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế nớc ta hiện nay 11 2.1 Những sai lầm trong chủ trơng của Đảng trớc đổi mới 11 2.2 Chính sách đổi mới kinh tế của Đảng: Thành tựu hạn chế .14 2.2.1 Chính sách đổi mới kinh tế. .. luật vận động của nó Do đó, trong quá trình hoạt động của mình con ngời phải tuân theo quy luật khách quan chỉ có thể đề ra những mục đích, chủ trơng trong phạm vi vật chất cho phép Nh vậy ta thấy rằng giữa vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng với nhau Vật chất có vai trò quyết định đối với ý thức nhng đồng thời ý thức cũng có tác động trở lại vô cùng quan trọng đối với vật chất ý thức do vật. .. khó thoát khỏi nền sản xuất nhỏ, nông nghiệp lạc hậu càng khó đi đến công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc 2.3.3 Đổi mới kinh tế phải quan tâm đến chính trị Nhận thức đợc mối quan hệ giữa vật chất ý thức, Đảng ta đã vận dụng đúng đắn quan hệ này vào công cuộc đổi mới đất nớc cả về kinh tế lẫn chính trị Phơng châm của Đảng ta là kết hợp động lực kinh tế động 17 lực chính trị Trong báo cáo của... phạm sai lầm chủ quan, trì trệ, trong công tác tổ chức, cán bộ đã kìm hãm lực lợng sản xuất triệt tiêu nhiều động lực phát triển Chính vì vậy việc đổi mới kinh tế mà trớc hết là đổi mới quan điểm về xây dựng nền kinh tế nớc ta là hết sức cần thiết, nó phản ánh đúng mối quan hệ giữa vật chất ý thức, vật chất thay đổi đòi hỏi ý thức phải thay đổi theo, việc ý thức định hớng cho vật chất phải dựa... mới cho nền kinh tế 1981-1985 Chúng ta không những cha khắc phục chủ quan, trì trệ trong bố trí cơ cấu kinh tế, cải tạo XHCN quảnkinh tế mà còn phạm những sai lầm mới trong lĩnh vực lu thông Nhìn chung vẫn cha thực hiện đợc mục tiêu tổng quát do đại hội V đề ra Nh vậy ta thấy rằng những sai lầm trong chính sách kinh tế của nớc ta đã dẫn đến sự trị trệ khủng hoảng của nền kinh tế Chúng ta biết... nguyên nhân khủng hoảng kinh tế xã hội đã đề ra nhiều phơng hớng nhiệm vụ trong việc đổi mới, nhất là về kinh tế, thực hiện chơng trình kinh tế với 3 mục tiêu: lơng thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, xuất khẩu, hình thành nền kinh tế nhiều thành phần, thừa nhận kinh tế t sản sản xuất hàng hoá kinh tế t bản t nhân, đổi mới cơ chế quản lý Việc chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế nhiều thành phần... quan hệ giữa vật chất ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế nớc ta hiện nay 2.1 Những sai lầm trong chủ trơng của Đảng trớc đổi mới 11 Nh tron phần lý luận chung đã phân tích ta thấy rằng không phải ý thức của con ngời quyết định sự tồn tại của họ, trái lại, tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của họ Xã hội loài ngời đã trải qua năm hình thái kinh tế xã hội Mỗi hình thái kinh tế xã hội khác... vật chất sinh ra quyết định, song sau khi ra đời, ý thức có tính độc lập tơng đối nên có sự tác động trở lại to lớn đối với vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con ngời Cho nên việc nâng cao vai trò của ý thức đối với vật chất chính là ở chỗ nâng cao năng lực nhận thức các quy luật khách quan vận dụng các quy luật ấy trong hoạt động thực tiễn của con ngời Chơng 2: Vận dụng mối quan hệ giữa. .. triệt để mâu thuẫn giữa bóc lột bị bóc lột, ta phải gữa vững định hóng XHCN trong phát triển kinh tế - xã hội 2.3 Phơng hớng đổi nới kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nớc ta hiện nay 2.3.1 Phát triển nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN Có thể nói việc phát triển nền kinh tế nhiều phần là hết sức cần thiết để tạo tiền tề cho việc phát triển nền kinh tế đất nớc Đảng ta đã chủ trơng tạo... thức xây dựng con ngời mới trong quá trình vận động biện chứng của xã hội Do hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, của nền kinh tế kém phát triển, của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, nền kinh tế nớc ta đang tụt hậu nghiêm trọng so với khu vực quốc tế Trong bối cảnh đó, kinh tế thị trờng là điều kiện rất quan trọng đa nền kinh tế nớc ta ra khỏi khủng hoảng, phục hồi sản xuất, đẩy nhanh . đề tài " ;Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nớc ta hiện nay& quot;.Do thời gian có hạn và kiến thức của bản thân. của con ngời.Chơng 2: Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế nớc ta hiện nay2 .1. Những sai lầm trong chủ trơng của
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay, Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay, , Vật chất 1. Định nghĩa vật chất, B¶n chÊt cđa ý thøc KÕt cÊu cđa ý thøc, Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, Phát triển nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc.

Từ khóa liên quan