0

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam

96 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2023, 15:51

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT HỒN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHI PHÍ .5 1.1 Giới thiệu tổng quan chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam .5 1.1.1 Giới thiệu Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam .5 1.1.2 Giới thiệu chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 12 1.1.3 Cơ cấu máy tổ chức chi nhánh Sở giao dịch .13 1.1.4 Kết hoạt động tài NHĐT&PTVN - Chi nhánh Sở giao dịch I 16 1.2 Vấn đề quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch 16 1.2.1 Nguyên tắc quản lý chi phí 16 1.2.2 Chi phí Ngân hàng bao gồm: 17 1.2.3 Vấn đề quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch 17 1.3 Đề xuất hồn thiện quy trình quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch định hướng tin học hoá 37 1.3.1 Thực trạng quy trình quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch 37 1.3.2 Đề xuất phương án tin học hố quy trình quản lý chi phí 39 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 42 2.1 Tổng quan hệ thống thông tin quản lý .42 2.1.1 Khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin quản lý 42 2.1.2 Vai trị, chức hệ thống thơng tin 43 2.1.3 Các phận hợp thành hệ thống thông tin 43 2.2 Các phương pháp phát triển hệ thống thông tin 43 2.2.1 Vòng đời phát triển hệ thống truyền thống 43 2.2.2 Phương pháp làm mẫu 45 2.2.3 Mơ hình xoắn ốc 48 2.2.4 Phương pháp sử dụng lại 49 2.2.5 Phát triển hệ thống người sử dụng thực 51 2.2.6 Phương pháp thuê bao 52 2.3 Phương pháp phát triển hệ thống thơng tin theo vịng đời 52 2.3.1 Các bước phương pháp phát triển hệ thống thơng tin theo vịng đời .52 2.3.2 Cơng cụ mơ hình hố hệ thống thơng tin 55 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58 3.1 Phân tích hệ thống thơng tin quản lý chi phí 58 3.1.1 Phân tích tính khả thi 58 3.1.2 Xác dịnh yêu cầu 59 3.2 Thiết kế hệ thống thơng tin quản lý chi phí 61 3.2.1 Mơ tả tốn .61 3.2.2 Phạm vi, đối tượng sử dụng 62 3.2.3 Phân tích yêu cầu 62 3.2.4 Giải pháp thực .63 3.2.5 Các sơ đồ 63 3.2.6 Thiết kế sở liệu 78 3.2.7 Thiết kế vào 82 3.2.8 Thiết kế giao diện .84 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 DANH MỤC BẢNG, HÌNH BẢNG Bảng 1: Kết tài 16 HÌNH Hình 2.1 Mơ tả phát triển HTTT theo vịng đời truyền thống 45 Hình 2.2 Sơ đồ phương pháp làm mẫu .46 Hình 2.3 Mơ hình thác nước vòng đời hệ thống 53 Hình 3.1 Sơ đồ Chức kinh doanh– BFD 63 Hình 3.2 Sơ đồ mức ngữ cảnh 64 Hình 3.3 Sơ đồ luồng liệu DFD mức 65 Hình 3.4 Sơ đồ luồng liệu DFD mức Quản lý chi phí hoạt động kinh doanh 66 Hình 3.5 Sơ đồ luồng liệu DFD mức Quản lý chi phí khác hoạt động nghiệp vụ 67 Hình 3.6 Sơ đồ luồng liệu DFD mức Quản lý chi phí quản lý kinh doanh .68 Hình 3.7 Sơ đồ luồng liệu DFD mức Quản lý chi phí dự phịng rủi ro 69 Hình 3.8 Sơ đồ luồng liệu DFD mức Quản lý chi nội hệ thống Ngân hàng 70 Hình 3.9 Sơ đồ IFD Quản lý chi phí hoạt động kinh doanh 71 Hình 3.10 Sơ đồ IFD Quản lý chi khác hoạt động nghiệp vụ 72 Hình 3.11 Sơ đồ IFD Quản lý chi phí quản lý kinh doanh 73 Hình 3.12 Sơ đồ IFD Quản lý chi phí dự phịng rủi ro 74 Hình 3.13 Sơ đồ IFD Quản lý chi nội hệ thống ngân hàng 75 Hình 3.14 Sơ đồ IFD lập báo cáo 76 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Năm 2010 kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng chưa thoát khỏi suy thoái; hoạt động kinh doanh hầu hết lĩnh vực kinh tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động lĩnh vực ngân hàng khơng nằm ngồi quy luật Với mục đích hoạt động hiệu sau đợt suy thoái, thị trường gần nhiều ngân hàng tìm kiếm cách thức khác để gia tăng lợi nhuận Có hai phương thức để gia tăng lợi nhuận; thứ tăng doanh thu việc áp dụng sách khách hàng, sách lãi suất…; thứ hai cắt giảm, tiết kiệm khoản chi nhằm giảm thiểu chi phí Tuy nhiên “miếng bánh” thị trường không tăng lên bao mà số lượng ngân hàng ngày nhiều, cạnh tranh ngày khốc liệt, hay nói cách khác việc tăng doanh thu dần trở nên bão hịa, việc tiết kiệm, giảm thiểu chi phí ngân hàng trở nên cần thiết hết Muốn tiết kiệm, giảm thiểu chi phí trước hết phải quản lý khoản chi phí đó; Ban lãnh đạo chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam xem quản lý chi phí cách hiệu phần thước đo đánh giá thành công hoạt động kinh doanh Chi phí chi nhánh Sở giao dịch năm 2011 bao gồm: Đơn vị tính: triệu đồng Chi phí trả lãi tiền vay tiền gửi Chi phí hoạt động kinh doạnh 1,985,440 20,394 Chi phí dịch vụ 7,480 Chi phí quản lý 21 Chi phí lương phụ cấp Chi phí dự phịng Chi phí nội Chi phí khác 151,468 32,191 1,193 62 Qua trình khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, tác giả nhận thấy số vấn đề tồn sau đây: - Chưa có đầy đủ báo cáo phục vụ cho cơng tác quản lý chi phí: Cơng tác quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch để cao, nhiên hệ thông báo cáo chi nhánh sở giao dịch lập chủ yếu thủ công bán thủ công, chiết xuất từ liệu thơ, báo cảo thường không đầy đủ phải tập hợp nhiều báo cáo có yêu cầu ban lãnh đạo - Hệ thống chứng từ, giấy tờ cồng kềnh: Việc phải kết hợp lập nhiều báo cáo để báo cáo khoản chi phí dẫn tới số lượng giấy tờ, văn báo cáo lớn, thường kỳ (tháng) số lượng báo cáo đầy đủ 40 đến 45 báo cáo, đồng thời báo cáo có lập lại, đan xen không hợp lý; kỳ vọng tác giả có hệ thống thơng tin quản lý số lượng báo cáo rút xuống 25 đến 30 báo cáo - Thời gian thực giao dịch trình tác nghiệp chưa nhanh gọn: Trung bình giao dịch chi phí (tạm ứng, chi tiêu nội bộ…) có thời gian giao dịch từ đến tiếng, với hệ thống thông tin quản lý chi phí mới, khâu q trình tác nghiệp rút ngắn xuống 15 đến 30 phút - Chưa có hệ thống thơng tin tin học hóa chun biệt cho quản lý chi phí: Hiện nay, chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam có số phần mềm đại BDS, FPT… nhiên phần mềm chiết xuất báo cáo quản lý chi phí mang tính chất phục vụ cho thời điểm, phải lồng ghép nhiều báo cáo để có đầy đủ báo cáo khoản chi phí Muốn có báo cáo chi tiết cụ thể, cán phải lấy liệu thô định dạng excel để chỉnh sửa; hệ thống thơng tin quản lý xây dựng đáp ứng yêu cầu lập báo cáo hàng kỳ nhanh chóng dễ dàng Trong khn khổ luận văn này, tác giả đưa số đề xuất nhằm hồn thiện quy trình quản lý chi phí Trên sở thực phân tích thiết kế hệ thống thông tin chi nhánh Sở giao dịch nhằm tăng cường lực quản lý yếu tố chi phí hoạt động kinh doanh Đề tài mà tác giả lựa chọn là: “Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” Mục đích luận văn * Mục đích tổng thể: Nghiên cứu hồn thiện quy trình quản lý chi phí định hướng tin học hố quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam * Các mục đích cụ thể: - Hồn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng: Chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Quy trình quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tiếp cận giải vấn đề cách hệ thống (xác định vấn đề, đề xuất giải pháp, lựa chọn giải pháp, triển khai giải pháp thực đánh giá hoàn thiện giải pháp) - Phương pháp thu thập thông tin: nghiên cứu tài liệu, quan sát, vấn phục vụ xác định yêu cầu hệ thống thơng tin - Phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc hệ thống thơng tin Dự kiến kết đạt - Mơ hình hố quy trình quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Đưa đặc tả thiết kế hệ thống thơng tin quy trình quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: thiết kế sở liệu; thiết kế logic xử lý; thiết kế logic đầu vào, đầu ra; thiết kế vật lý ngoài: báo cáo đầu vào, báo cáo đầu - Góp phần nâng cao nhận thức cán nhân viên cán quản lý vai trò trách nhiệm q trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động chi nhánh Kết cấu luận văn Ngoài mục như: mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo… luận văn kết cấu thành chương Chương 1: Tổng quan chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam đề xuất hoàn thiện quy trình quản lý chi phí Chương 2: Cở sở phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT HỒN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHI PHÍ 1.1 Giới thiệu tổng quan chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch thành viên nhà lớn Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam; chi nhánh Sở giao dịch đơn vị đứng, đấm thép đầu hệ thống Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam hoạt động kinh doanh Để rõ điều này, tác giả viết xin điểm qua số điểm Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam nói chung chi nhánh Sở giao dịch nói riêng 1.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Tên gọi tắt: BIDV Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vơi, quận Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.2220.5544 Fax: 04 2220.0399 Email: Info@bidv.com.vn - Được thành lập ngày 26/4/1957, BIDV ngân hàng thương mại lâu đời Việt Nam Lĩnh vực hoạt động kinh doanh - Ngân hàng: ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ sản phảm, dịch vụ ngân hàng đại tiện ích - Bảo hiểm: cung cấp sản phẩm Bảo hiểm phi nhân thọ thiết kế phù hợp tổng thể sản phẩm trọn gói BIDV tới khách hàng - Chứng khoán: cung cấp đa dạng dịch vụ môi giới, đầu tư tư vấn đầu tư khả phát triển nhanh chóng hệ thống đại lý nhận lệnh toàn quốc - Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư dự án, bật vai trị chủ trì điều phối dự án trọng điểm đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành… Nhân lực - Hơn 15.000 cán bộ, nhân viên chuyên gia tư vấn tài đào tạo bản, có kinh nghiệm tích luỹ chuyển giao nửa kỷ BIDV đem đến cho khách hàng lợi ích tin cậy Mạng lưới - Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 114 chi nhánh 500 điểm mạng lưới, hàng nghìn ATM/POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc - Mạng lưới phi ngân hàng: Gồm Cơng ty Chứng khốn Đầu tư (BSC), Cơng ty Cho th tài I & II, Công ty Bảo hiểm Đầu tư (BIC) với 20 chi nhánh nước… - Hiện diện thương mại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc - Các liên doanh với nước ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID-Public (đối tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Việt (với đối tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - VRB (với đối tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp BIDV (đối tác Singapore), Liên doanh quản lý đầu tư BIDV - Việt Nam Partners (đối tác Mỹ)… Công nghệ - Luôn đổi ứng dụng công nghệ phục vụ đắc lực cho công tác quản trị điều hành phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến - Liên tục từ năm 2007 đến nay, BIDV giữ vị trí hàng đầu Vietnam ICT Index (chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng cộng nghệ thông tin) nằm TOP 10 CIO (lãnh đạo Công nghệ Thông tin) tiêu biểu Khu vực Đông Dương năm 2009 Khu vực Đông Nam Á năm 2010 Khách hàng - Doanh nghiệp: có khách hàng doanh nghiệp lớn hệ thống Tổ chức tín dụng Việt Nam bao gồm tập đoàn, tổng công ty lớn; doanh nghiệp vừa nhỏ - Định chế tài chính: BIDV lựa chọn tin cậy định chế lớn World Bank, ADB, JBIC, NIB… - Cá nhân: Hàng triệu lượt khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ BIDV Với 54 năm xây dựng phát triển, lịch sử Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam khơng thể gói gọn viêt, tác giả viết xin đưa vài nét tiêu biểu giai đoạn đổi đến nay: a Mười năm thực đường lối đổi (1990 - 2000): Nhờ việc triển khai đồng giải pháp nên kết hoạt động giai đoạn 10 năm đổi Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam khả quan, thể mặt sau: * Tự lo vốn để phục vụ đầu tư phát triển BIDV chủ động, sáng tạo, đầu việc áp dụng hình thức huy động nguồn vốn VNĐ ngoại tệ Ngoài hình thức huy động vốn nước, BIDV cịn huy động vốn nước, tranh thủ tối đa nguồn vốn nước ngồi thơng qua nhiều hình thức vay vốn khác vay thương mại, vay hợp vốn, vay qua hạn mức toán, vay theo hiệp định thương mại, vay hợp vốn dài hạn, vay tài trợ xuất nhập khẩu, đồng tài trợ bảo lãnh *Phục vụ đầu tư phát triển theo đường lối Công nghiệp hóa- đại hóa Mười năm đổi 10 năm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nỗ lực cao phục vụ cho đầu tư phát triển Với nguồn vốn huy động thơng qua nhiều hình thức, BIDV tập trung đầu tư cho chương trình lớn, dự án trọng điểm, ngành then chốt kinh tế như: Ngành điện lực, Bưu viễn thơng, Các khu cơng nghiệp với doanh số cho vay đạt 35.000 tỷ Nguồn vốn tín dụng NHTMCPĐT&PT góp phần tăng lực sản xuất kinh tế, lực sản xuất ngành 78 Sơ đồ ERD Quản lý chi dự phịng rủi ro Chi phí dự phòng rủi ro Phòng ban N Sơ đồ ERD Quản lý chi khác hoạt động nghiệp vụ Chi nhánh Cơ quan thuế 1 Chi phí khác hoạt động nghiệp vụ N N N Phòng ban 3.2.6 Thiết kế sở liệu Danh sách thực thể Thực thể Cán Thực thể Phòng ban Thực thể Chi nhánh Thực thể Khách Hàng Thực thể Chi phí hoạt động kinh doanh Thực thể Chi khác hoạt động nghiệp vụ Thực thể Chi phí quản lý kinh doanh Thực thể Chi phí dự phịng rủi ro Thực thể Các khoản chi nội hệ thống Ngân hàng Thiết kế chi tiết Cơ sở liệu 79 Bảng Cán Bảng Phòng ban Bảng Chi nhánh 80 Bảng Chi phí hoạt động kinh doanh Bảng Chi khác hoạt động nghiệp vụ 81 Bảng Chi phí quản lý kinh doanh Bảng Chi phí dự phịng rủi ro 82 Bảng Các khoản chi nội hệ thống Ngân hàng 3.2.7 Thiết kế vào a Bảng Cán Vào: Nhập tay thông tin cán Ra: Báo cáo thông tin cán b Bảng Chi nhánh Vào: Nhập thông tin chi nhánh hệ thống ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ra: Báo cáo khoản chi nội chi nhánh Sở giao dịch chi nhánh khác hệ thống b Bảng Chi phí hoạt động kinh doanh Vào: Hàng ngày lấy liệu từ hệ thống sở liệu thơ chương trình BDS FPT, liệu sinh q trình hạch tốn kế tốn Lấy liệu từ liệu: GLhist, GLmast (dữ liệu phân hệ kế toán tổng hợp phục vụ quản lý chi phí hoạt động dịch vụ, chi hoạt động kinh doanh khác) Ra: Các báo cáo huy động vốn, chi hoạt động tín dụng, chi phí hoạt động dịch vụ, chi hoạt động kinh doanh khác 83 d Bảng Chi khác hoạt động nghiệp vụ Vào: hàng ngày lấy liệu từ hệ thống sở liệu thơ chương trình BDS FPT, liệu sinh q trình hạch tốn kế toán Lấy liệu từ liệu: GLhist, GLmast (dữ liệu phân hệ tiền gửi, liệu phân hệ kế toán tổng hợp phục vụ quản lý chi hoa hồng môi giới, chi kho quỹ, chi nộp thuế, lệ phí ) Ra: Các báo cáo hoa hồng mơi giới, kho quỹ, nộp thuế, lệ phí e Bảng Chi phí quản lý kinh doanh Vào: hàng ngày lấy liệu từ hệ thống sở liệu thơ chương trình BDS FPT, liệu sinh q trình hạch tốn kế toán Lấy liệu từ liệu: GLhist, GLmast (dữ liệu phân hệ tiền gửi, liệu phân hệ kế toán tổng hợp phục vụ quản lý chi cho nhân viên, chi tài sản, chi phí cho hoạt động quản lý cơng vụ, khoản chi phí quản lý kinh doanh khác) Ra: Báo cáo chi cho nhân viên, chi tài sản, chi phí cho hoạt động quản lý cơng vụ, khoản chi phí quản lý kinh doanh khác f Bảng Chi phí dự phòng rủi ro Vào: hàng ngày lấy liệu từ hệ thống sở liệu thơ chương trình BDS FPT, liệu sinh q trình hạch tốn kế tốn Lấy liệu từ liệu: GLhist, GLmast (dữ liệu phân hệ kế tốn tổng hợp phục vụ quản lý chi dự phịng rủi ro tín dụng, dự phịng tổn thất khoản đầu tư tài chính) Ra: Báo cáo chi dự phịng rủi ro tín dụng, dự phịng tổn thất khoản đầu tư tài g Bảng Các khoản chi nội hệ thống Ngân hàng Vào: Hàng ngày lấy liệu từ hệ thống sở liệu thơ chương trình BDS FPT, liệu sinh q trình hạch tốn kế tốn Lấy liệu từ liệu: GLhist, GLmast (dữ liệu phân hệ kế toán tổng hợp phục vụ quản lý chi lãi FTP chi trả lãi thuê tài chính, chi nội khác, khoản chi khác cho Đơn vị hệ thống Ra: Báo cáo chi lãi FTP chi trả lãi thuê tài chính, chi nội khác, 84 khoản chi khác cho Đơn vị hệ thống 3.2.8 Thiết kế giao diện Giao diện đăng nhập Trên form có textbox yêu cầu người dùng nhập thông tin xác tên tài khoản mật để vào chương trình Chương trình tự động phân quyền người quản trị (admin) người sử dụng khác (user) thông qua tên tài khoản Giao diện nhập 85 Giao diện phía nút chức để người dùng lựa chọn, phía bên trái phần hiển thị nội dung tương ứng với chức Các giao diện Quản lý Quản lý chi phí hoạt động kinh doanh Giao diện Nhập chi phí hoạt động kinh doanh 86 Giao diện cho phép cập nhật khoản chi phí vào chương trình theo chi tiết khoản chi phí cán Giao diện tìm kiếm in Giao diện tìm kiếm theo mã cán mã khách hàng để xác định khoản chi phi cán bộ, khách hàng Các giao diện quản lý chi khác hoạt động nghiệp vụ, quản lý chi phí quản lý kinh doanh, quản lý chi dự phòng rui ro, quản lý chi nội hệ thống Ngân hàng thiết kế tương tự giao diện quản lý chi phí hoạt động kinh doanh Các giao diện Báo cáo Báo cáo quản lý chi phí hoạt động kinh doanh 87 Báo cáo ngày Báo cáo tháng 88 Báo cáo tổng hợp Trong giao diện Báo cáo gồm chức năng: Tên báo cáo, Loại báo cáo (chia làm báo cáo ngày báo cáo tháng); báo cáo ngày có trường: Ngày, Tài khoản, Số tiền, Loại tiền, Người hạch toán, Nội dung; báo cáo tháng có trường: Tháng, Tổng chi phí, Tổng chi phí tháng, Tỷ trọng Các giao diện báo cáo quản lý chi khác hoạt động nghiệp vụ, báo cáo quản lý chi phí quản lý kinh doanh, báo cáo quản lý chi dự phòng rui ro, báo cáo quản lý chi nội hệ thống Ngân hàng thiết kế tương tự giao diện báo cáo quản lý chi phí hoạt động kinh doanh Trong trình thiết kế, tác giả kỳ vọng báo cáo có đầy đủ trường theo báo cáo lập tay Một số giao diện nhập thông tin báo cáo kỳ vọng đạt hệ thống thông tin quản lý chi phí Chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 89 Mẫu tờ trình tốn khoản chi phí Mẫu báo cáo tháng 90 Mẫu báo cáo ngày Mẫu báo cáo tổng hợp 91 KẾT LUẬN Sau 50 năm xây dựng phát triển, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam dần trở thành ngân hàng tài đa ngành, đa lĩnh vực, dựa tảng công nghệ thông tin đại Thành công Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam phần thành cơng nhờ q trình tin học hóa nghiệp vụ ngân hàng bước xây dựng hệ thống thơng tin tồn diện Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý phân tích thơng tin kinh tế có mục đích xây dựng hệ thống thơng tin quản lý quy trình quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Phần mềm xây dựng vừa đáp ứng nhu cầu quản lý chi phí chi nhánh Sử giao dịch vừa góp phần nâng cao hệ thống tin học hóa chi nhánh Những kết mà luận văn đạt được: Thay đổi số điểm quy trình quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch nhằm phù hợp với xu hướng tin học hóa chi nhánh Góp phần định hướng xây dựng phần mềm quản lý chi phí đảm bảo giải vấn đề toán quản lý chi phí cách phù hợp, hiệu quả, kinh tế dễ dàng nhà quản lý Hệ thống thông tin xây dưng thoả mãn yêu cầu sau : - Quản lý khoản chi phí cách nhánh chóng, dễ dàng - Xây dựng báo cáo khoản chi phí cách nhanh gọn, khơng phải qua nhiều khâu, nhiều công đoạn - Cung cấp công cụ tra cứu, tìm kiếm xác, nhanh chóng, tiện lợi Hệ thống thông tin mà tác giả đề xuất chắn thiếu nhiều điểm, tác giả đề xuất hội đồng khoa học Chi nhánh Sở giao dịch cho phép phối hợp phịng Tài kế tốn, phịng Điện tốn, phịng nghiệp vụ liên quan để xây dựng hệ thống thơng tin hồn chỉnh Trong tương lai hệ thống thông tin mang lại hiệu cao công tác quản lý chi phí, chi nhánh Sở giao dịch hồn tồn báo cáo Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam nâng tầm phần mềm toàn hệ thống 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]: PGS.TS Hàn Viết Thuận Bài giảng “Công nghệ phần mềm nâng cao” [2]: Nguyễn Văn Vỵ - Nguyễn Việt Hà Giáo trình “Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý” [3]: Tài liệu nội hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Trang Web: www.bidv.com.vn www.gsneu.edu.vn ... chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đối tư? ??ng... hố hệ thống thơng tin 55 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58 3 .1 Phân tích hệ thống. .. QUẢN LÝ CHI PHÍ 1. 1 Giới thiệu tổng quan chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch thành viên nhà lớn Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam; chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam,