0

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chương 2: Kiểm toán tài sản ngắn hạn

22 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2023, 09:16

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chương 2: Kiểm toán tài sản ngắn hạn. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kiểm toán tài sản bằng tiền; kiểm toán các khoản phải thu; kiểm toán hàng tồn kho; khảo sát về kiểm soát nội bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo! CHƯƠNG KIỂM TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN 2.1 Kiểm toán tài sản tiền 2.2 Kiểm toán khoản phải thu 2.3 Kiểm toán hàng tồn kho 2.1 Kiểm toán tài sản tiền 2.1.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm toán 2.1.1.1 Đặc điểm tài sản tiền • Khoản mục tiền trình bày BCĐKT: Phần Tài sản: Loại A: Tài sản ngắn hạn; Khoản I: Tiền khoản tương đương tiền; Mục 1: Tiền • Khoản mục tiền trình bày BCĐKT theo số tổng hợp Nội dung chi tiết công bố Bản thuyết minh BCTC 2.1 Kiểm toán tài sản tiền 2.1.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm toán 2.1.1.2 Mục tiêu kiểm toán tài sản tiền Đối với nghiệp vụ tài sản tiền • Mục tiêu phát sinh • Mục tiêu tính đầy đủ • Mục tiêu tính xác • Mục tiêu tính kỳ 2.1 Kiểm tốn tài sản tiền 2.1.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm toán 2.1.1.2 Mục tiêu kiểm toán tài sản tiền Đối với số dư tài khoản tài sản tiền • Mục tiêu tính hữu • Mục tiêu quyền sở hữu • Mục tiêu tính đầy đủ • Mục tiêu đánh giá • Mục tiêu tính xác • Mục tiêu trình bày công bố 2.1.2 Nội dung thủ tục kiểm tốn 2.1.2.1 Nội dung kiểm tốn • Kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý khoản tài sản tiền • Kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý khoản tài sản tiền hai phương diện: nghiệp vụ phát sinh số dư khoản tài sản tiền • Đối với khoản tài sản tiền có số phát sinh số dư liên quan đến ngoại tệ, kiểm toán viên cần kiểm tra tuân thủ chuẩn mực quy định liên quan việc áp dụng tỷ giá ngoại tệ 2.1.3 Thủ tục kiểm toán a Khảo sát kiểm sốt nội • Tìm hiểu đánh giá sơ kiểm soát nội • Thực thử nghiệm kiểm soát: - Xem xét quy định phân công phân nhiệm - Xem xét quy trình duyệt chi tiền mặt khâu tổ chức bảo quản tiền - Khảo sát xem xét khâu kiểm tra, soát xét với thủ tục chứng từ, tính tốn - Kiểm tra việc vận dụng ngun tắc ủy quyền phê chuẩn 2.1.3 Thủ tục kiểm toán b Thử nghiệm (1)Thực thủ tục phân tích (2)Thử nghiệm chi tiết 2.2 Kiểm tốn khoản phải thu 2.2.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm toán 2.2.2 Nội dung kiểm toán 2.2.3 Thủ tục kiểm toán 2.2.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm toán 2.2.1.1 Đặc điểm khoản phải thu • Các khoản phải thu trình bày Bảng cân đối kế tốn hai khoản mục: Phải thu ngắn hạn (thời gian thu hồi vòng năm) phải thu dài hạn (thời gian thu hồi năm) • Khoản phải thu bao gồm khoản phải thu khách hàng, ứng trước cho người bán, phải thu nội bộ, tạm ứng, ký cược, ký quỹ khoản phải thu khác • Nợ phải thu ghi theo giá trị ghi sổ (-) dự phịng nợ phải thu khó địi 2.2.1 Mục tiêu thủ tục kiểm toán nợ phải thu 2.2.1.1 Đặc điểm khoản mục nợ phải thu • Nợ phải thu loại tài sản nhạy cảm với gian lận dễ bị nhân viên chiếm dụng, tham • Dự phịng nợ phải thu khó địi thường dựa vào ước tính nhà quản lý nên có nhiều khả sai sót khó kiểm tra 2.2.1.2 Mục tiêu kiểm tốn nợ phải thu • • • • • • Đối với nghiệp vụ khoản phải thu: - Mục tiêu phát sinh - Mục tiêu tính đầy đủ - Mục tiêu tính xác - Mục tiêu tính kỳ - Mục tiêu phân loại 2.2.1.2 Mục tiêu kiểm tốn nợ phải thu • - Đối với số dư tài khoản nợ phải thu: Mục tiêu tính có thật (hiện hữu Mục tiêu quyền sở hữu Mục tiêu tính đầy đủ Mục tiêu đánh giá Mục tiêu tính xác Mục tiêu trình bày cơng bố 2.2.2 Nội dung kiểm toán - Kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý khoản mục Nợ phải thu nợ phải thu người bán,… - Kiểm tra xác nhận tính trung thực hợp lý khoản Nợ phải thu phương diện: số dư nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra tuân thủ chuẩn mực quy định liên quan đến khoản Nợ phải thu có gốc ngoại tệ, đánh giá khoản nợ phải thu … 2.2.3 Thủ tục kiểm toán a) Khảo sát kiểm soát nội - Tìm hiểu đánh giá sơ kiểm soát nội - Thực thử nghiệm kiểm soát: i) Kiểm tra việc xét duyệt đơn đặt hàng, phê duyệt bán chịu ii) Đối chiếu chứng từ chuyển hàng với hóa đơn liên quan iii) Kiểm tra việc theo dõi toán 2.2.3 Thủ tục kiểm tốn b) Thử nghiệm - Phân tích đánh giá tổng quát i) Đối với khoản phải thu khách hàng ii) Đối với khoản phải thu nội bộ, phải thu khác, tạm ứng, ký quỹ - Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư (i) Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ (ii) Kiểm tra chi tiết số dư 2.3 Kiểm toán hàng tồn kho 2.3.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho 2.3.2 Nội dung kiểm toán hàng tồn kho 2.3.3 Thủ tục kiểm toán hàng tồn kho Đặc điểm mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho * Đặc điểm khoản mục hàng tồn kho • Hàng tồn kho thuộc phần A “Tài sản ngắn hạn”, khoản IV, gồm NVL, CCDC, Thành phẩm, hàng hóa, hàng gửi bán, hàng đường • Hàng tồn kho ghi nhận theo giá thấp giá gốc giá trị thực được; chi tiết thành tiêu: giá gốc HTK dự phòng giảm giá HTK Đặc điểm mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho Đối với nghiệp vụ hàng tồn kho: • - Mục tiêu phát sinh • - Mục tiêu tính đầy đủ • - Mục tiêu tính xác • - Mục tiêu tính kỳ • - Mục tiêu phân loại Đặc điểm mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho Đối với số dư tài khoản hàng tồn kho: • - Mục tiêu tính có thật (hiện hữu) • - Mục tiêu quyền sở hữu • - Mục tiêu tính đầy đủ • - Mục tiêu đánh giá • - Mục tiêu tính xác • - Mục tiêu trình bày và công bố 2.3.2 Nội dung thủ tục kiểm toán hàng tồn kho 3.1.2.1 Nội dung kiểm toán hàng tồn kho - Kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý khoản mục Hàng tồn kho - Kiểm tra xác nhận tính trung thực hợp lý khoản Hàng tồn kho phương diện: số dư nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra tuân thủ chuẩn mực quy định liên quan đến tính giá Hàng tồn kho, … 2.3.3 Thủ tục kiểm toán hàng tồn kho a) Khảo sát KSNB • Tìm hiểu đánh giá sơ KSNB • Thực thử nghiệm kiểm soát b) Các thử nghiệm HTK • Phân tích đánh giá tổng qt • Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư ...2.1 Kiểm toán tài sản tiền 2.2 Kiểm toán khoản phải thu 2.3 Kiểm toán hàng tồn kho 2.1 Kiểm toán tài sản tiền 2.1.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm toán 2.1.1.1 Đặc điểm tài sản tiền • Khoản... tiêu tính xác • Mục tiêu tính kỳ 2.1 Kiểm tốn tài sản tiền 2.1.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm toán 2.1.1.2 Mục tiêu kiểm toán tài sản tiền Đối với số dư tài khoản tài sản tiền • Mục tiêu tính hữu • Mục... công bố Bản thuyết minh BCTC 2.1 Kiểm toán tài sản tiền 2.1.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm toán 2.1.1.2 Mục tiêu kiểm toán tài sản tiền Đối với nghiệp vụ tài sản tiền • Mục tiêu phát sinh • Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chương 2: Kiểm toán tài sản ngắn hạn,