0

Phßng Gi¸o Dôc Tiòn H¶I

2 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 06:17

Phßng Gi¸o dôc TiÒn H¶i Phßng Gi¸o dôc TiÒn H¶i TRêng T H C S Giang Phong The First English Test (Time allowed 45 minutes) [ Nam e Class 6C Bµi 1 Chän tõ mµ phÇn g¹ch ch©n cã c¸ch ph¸t ©m kh¸c c¸c tõ[.] Phòng Giáo dục Tiền Hải TRờng T.H.C.S Giang Phong The First English Test (Time allowed: 45 minutes) [ Nam e: Class : 6C Bài 1: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác từ lại (1,0 mark) A school B stool C door D classroom A mother B brother C father D thanks A fine B this C morning D in A ten B me C eleven D telephone Bµi 2: Chọn đáp án điền vào chỗ trống (2,0 mark) I … eleven years old A am B is C are D all A,B,C … are you? ~ I’m fine, thank you A What B Who C How D How old I live … Le Loi Street A in B at C to D on My father is … engineer A a B an C one D  What … your father do? ~ He’s a doctor A B is C does D are 10 Is this an ….? A ruler B window C door D eraser 11 … you live? A Where B How C What D Who 12 Hello … name is Hoa A I B My C He D She Bài 3: Nghe đoạn băng điền thông tin thiÕu (1,5 mark) Hello, my name is (13) … This is my family We live in (14) … There are four people in my family: my father , my mother, my (15) … and me My father is forty- one He is a (16) … My mother is thirty nine She is a (17) … My sister is fourteen She is a student We are in the (18) Bài 4: Nối câu hỏi câu trả lời thích hợp (2,5 mark) Cột A 19 How are you? 20 What’s your name? 21 How you spell your name? 22 How many chairs are there? 23 Where you live? 24 Is this your pen? 25 What does she do? 26 How old is your father? 27 Who’s that? Cét B A I am a student B He is forty C I live in Thai Binh D Yes, it is E It is Hoa F L – A –N, Lan G I’m fine, thanks H There are three I My name is Lan 28 What you do? J She is a nurse Bµi 5: Đọc đoạn văn chọn đáp án trả lời cho câu hỏi ( 1,0 mark) My name is Nam I’m twelve years old I’m in the living room now There is a table, a couch, a television, a stereo, a telephone, a bookshelf and a lamp And there are two windows , two armchairs, and three stools in the living room 29 What is his name? A His name’s Ba B His name’s Nam C My name is Nam 30 How old is he? A He is 12 B He is 11 C He is 13 31 How many televisions are there in the living room? A There is one B There are two C There are three 32 How many armchairs are there? A There is one B There are three C There are two Bµi 6: Dùng từ gợi ý viết thành câu (2,0 mark) 33.My / name / Mai 34.I / student 35.How many / people / in your family? 36 We / live / Tran Phu Street Bµi lµm: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Phßng Gi¸o Dôc Tiòn H¶I,