0

Slide 1

22 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 06:00

Slide 1 Boä moân Hoùa vaø lôùp hoïc Kính chaøo quí thaày coâ ViÕt ph ¬ng tr×nh biÓu diÔn biÕn ho¸ sau KIEÅM TRA BAØI CUÕKIEÅM TRA BAØI CUÕ (1 ) (2 ) (3 ) (4 )CrCl2 CrCl3 Cr2O3Cr GiaùoGiaùo vieân Nguye[.] Bộ môn Hóa lớp học Kính chào q KIỂM TRA BAỉI CUế sau: Viết phương trình biểu diễn biến ho¸ Cr (3 ) (1 ) (2 ) CrCl2 Cr2O3 (4 ) CrCl3 Tiết 64-BÀI Lớp 39 12 Nâng cao Giáo viên : Nguyễn Thị Tuyết Hoa Trường: THPT Hậu Nghóa NỘI DUNG CHÍNH I Hợp chất Crom (II) Crom (II) oxit Crom (II) hidroxit Muoái crom (II) II Hợp chất Crom (III) Crom (III) oxit Crom (III) hidroxit Muối crom (III) III Hợp chất Crom (VI) Crom (VI) oxit Muối cromat đicromat I HP CHẤT CROM (II) PHIẾU HỌC TẬP Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa: Cho biết: a/ Tính chất hóa học chủ yếu hợp chất crom (II) ? b/ Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất nêu KẾT LUẬN CHUNG VỀ HP CHẤT CROM(II)  CrO oxit baz, Cr(OH)2 baz tác dụng dễ dàng với axit H2SO4 loãng, HCl (axit có tính oxi hóa yếu) tạo muối crom (II)  Các hợp chất crom(II) chất khử mạnh, mạnh dễ dàng chuyển thành hợp chất crom (III) II HP CHẤT CROM (III) 1/ Crom (III)oxit: Cr2O3 PHIẾU HỌC TẬP 1/ Học sinh quan sát thí nghiệm sau: - ng 1: Cr2O3 tác dụng với nước - ng 2: Cr2O3 tác dụng với HCl - ng 3: Cr2O3 tác dụng với NaOH Nhận xét, viết phản ứng minh họa (nếu có) II HP CHẤT CROM (III) 1/ Crom (III)oxit: Cr2O3 NHẬN XÉT  Rất cứng, màu lục thẩm(dạng vô định hình)  Cr2O3 oxit lưỡng tính tan dung dịch axit baz kiềm đặc có đun nóng nóng II HP CHẤT CROM (III) 2/ Crom (III) hidroxit: Cr(OH)3 PHIẾU HỌC TẬP 2/ Từng nhóm tiến hành làm thí nghiệm sau: - TN1: Cho Cr(OH)3 tác dụng với HCl - TN2: Cr(OH)3 tác dụng với NaOH Học sinh quan sát, nhận xét, viết phản ứng minh họa II HP CHẤT CROM (III) 2/ Crom (III) hidroxit: Cr(OH)3 NHẬN XÉT  Điều chế: Cr3+ + 3OH-Cr(OH)3 kết tủa nhầy, màu lục nhạt  Cr(OH)3 hidroxit lưỡng tính II HP CHẤT CROM (III) 3/ Muối Crom (III) : Cr3+ PHIẾU HỌC TẬP 3/ Dựa vào số oxi hóa điện cực chuẩn cặp oxi hóa khử crom, dự đoán tính chất hóa học muối crom (III) II HP CHẤT CROM (III) 3/ Muối Crom (III) : Cr3+ NHẬN XÉT Muối crom(III) có tính khử tính oxi hóa  Thể tính oxi hóa môi trường axit  Thể tính khử môi trường baz KẾT LUẬN CHUNG VỀ HP CHẤT CROM(III)  Cr2O3 oxit lưỡng tính , Cr(OH)3 hidroxit lưỡng tính  Các hợp chất crom(III) có tính khử có tính oxi hóa III HP CHẤT CROM (VI) 1/ Crom (VI)oxit: CrO3 PHIẾU HỌC TẬP 1/ Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa cho biết: a/ Tính chất lý,hóa học CrO3 b/ So sánh với hợp chất SO3 (tìm điểm giống khác nhau) III HP CHẤT CROM (VI) 1/ Crom (VI) oxit: CrO3 NHẬN XÉT  Là oxit axit  Có tính oxi hóa  Khác với SO3 chỗ: CrO3 tác dụng với nước tạo dung dịch chứa axit H2CrO4 H2Cr2O7 Những axit không bền dễ bị phân hủy tạo CrO3 III HP CHẤT CROM (VI) 2/ Muối cromat đicromat PHIẾU HỌC TẬP 2/ Từng nhóm làm thí nghiệm sau: - TN1: Cho nước vào lọ chứa tinh thể K2Cr2O7, nhận xét màu dung dịch - TN2: Chia làm ống nghiệm ng cho từ từ dd NaOH vào, lắc nhẹ, quan sát Tiếp tục cho dd H2SO4 vào, lắc nhẹ, quan sát so sánh với màu dung dịch ống 3/ Cho dd NaI, dd FeSO4 vào dd K2Cr2O7 Học sinh quan sát nhận xét tính chất ion Cr2O7 2- III HP CHẤT CROM (VI) 2/ Muối Cromat điromat NHẬN XÉT  Là muối bền  Muối cromat có màu vàng (CrO4 2-) Muối đicromat có màu da cam (Cr2O7 2-)  Trong môi trường thích hợp, muối cromat muối đicromat tạo cân bằng: Cr2O7 2- +H2O CrO4 2- + 2H+ (da cam) (vàng)  Muối cromat muối đIcromat có tính oxi hóa mạnh, môi trường axit muối Cr(VI)  muối Cr(III) KẾT LUẬN CHUNG VỀ HP CHẤT CROM(VI)  Các oxit hidroxit crom (VI) có tính axit  Hợp chất crom(VI) có tính oxi hóa mạnh TÓM TẮT +2 Cr +2 +3 +6 Cr ,Cr, Cr +3 Cr +6 Cr  CrO oxit baz, Cr(OH)2 baz  hợp chất crom(II) chất khử mạnh  Cr2O3 oxit lưỡng tính , Cr(OH)3 hidroxit lưỡng tính  Hợp chất crom(III) có tính khử có tính oxi hóa  Oxit hidroxit crom (VI) có tính axit  Hợp chất crom(VI) có tính oxi hóa mạnh • • • • • CỦNG CỐ 1/ Phát biểu không là: A Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl, Cr2O3 tác dụng với dung dịch NaOH B Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat C Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng, hợp chất Cr(VI) có tính oxi hóa mạnh D Các hợp chất Cr2O3 , Cr(OH)3 , CrO , Cr(OH)2 có tính chất ... chuyển thành hợp chất crom (III) II HP CHẤT CROM (III) 1/ Crom (III)oxit: Cr2O3 PHIẾU HỌC TẬP 1/ Học sinh quan sát thí nghiệm sau: - ng 1: Cr2O3 tác dụng với nước - ng 2: Cr2O3 tác dụng với HCl...KIEM TRA BAỉI CUế sau: Viết phương trình biểu diễn biÕn ho¸ Cr (3 ) (1 ) (2 ) CrCl2 Cr2O3 (4 ) CrCl3 Tiết 64-BÀI Lớp 39 12 Nâng cao Giáo viên : Nguyễn Thị Tuyết Hoa Trường: THPT Hậu Nghóa NỘI... tính  Các hợp chất crom(III) có tính khử có tính oxi hóa III HP CHẤT CROM (VI) 1/ Crom (VI)oxit: CrO3 PHIẾU HỌC TẬP 1/ Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa cho biết: a/ Tính chất lý,hóa học CrO3
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide 1,