0

Tr¬Êng Tióu Häc H¬Ng Long

8 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 05:07

Tr¬êng TiÓu häc H¬ng Long Trêng TiÓu häc Hng Long Líp Hä vµ tªn §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× i n¨m häc 2009 2010 M«n TIÕNG VIÖT Líp 5 gi¸o viªn coi gi¸o viªn chÊm 1 1 2 2 I KiÓm tra ®äc (10 ®iÓm) 1[.] Trêng TiĨu häc Hng Long Líp: §Ị kiĨm tra định kì học kì i năm học: 2009 - 2010 Môn TIếNG VIệT - Lớp Họ tên: Điểm Đọc: Viết: TB: giáo viên coi giáo viên chấm I KiĨm tra ®äc (10 ®iĨm) Đọc thành tiếng (5 điểm) Bài đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca sông Đà (Sách Tiếng Việt - Tập I - Trang 69) (Mỗi học sinh đọc thành tiếng không 1phút) Đọc thầm làm tập: (15 phút) (5 điểm) a) Tìm hình ảnh đẹp thơ thể gắn bó ngời với thiên nhiên đêm trăng bên sông Đà (2 điểm) b) Tìm câu thơ có sử dụng phép nhân hoá (1 điểm) Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ bảng sau: (2 điểm) bảo vệ bạn bè rộng lớn chăm đoàn kết Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa II kiÓm tra viết (10 điểm) Chính tả (Nghe - viết) (4 điểm) a) Bài viết: Dòng kinh quê hơng (Sách TiÕng ViƯt - TËp I, trang 65) (3 ®iĨm) Giáo viên đọc cho học sinh viết b) Bài tập: (1 điểm) Điền vào chỗ trống l hay n: Rừng im ặng Một tiếng rơi úc ày khiến ngời ta giật quá, chim chóc chẳng nghe kêu Hay vừa có tiếng chim xa ắm, không ý mà không nghe ? Tập làm văn: (5 điểm) HÃy tả trờng thân yêu đà gắn bó với em nhiều năm qua (Trình bày, chữ viết điểm cộng vào ®iĨm kiĨm tra viÕt) Trêng TiĨu häc Hng Long Líp: Họ Đề kiểm tra định kì học kì i năm học: 2009 - 2010 Môn toán - Líp (Thêi gian: 40 phót) tªn: Điểm giáo viên coi giáo viên chÊm C©u 1: (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trớc kết tập sau: a Phân số viết thành phân số thập phân? A B b) 12,215dam2 = ? C D A 122,15m2 B 12215m2 C 122150m2 D 1221,5m2 c) 3m2 4dm2 = ? cm2 A 340 d) B 3040 C 30400 D 304000 C 11,30 D 113 ? kg = 1130 g A 1,13 C©u 2: B 0,113 TÝnh: (4 ®iĨm) +  - : Câu 3: (2 điểm) Một khu đất hình chữ nhật cã chiỊu dµi 200m, chiỊu réng b»ng chiỊu dµi Hái diện tích khu đất héc-ta? Câu 4: Ngày tháng năm 2009 thứ năm Hỏi ngày tháng năm 2010 thứ mấy? Vì sao? (1 điểm) Hớng dẫn chấm ktĐK học kì I Môn Toán lớp Câu 1: (3 điểm) Mỗi ý cho 0.75 điểm a) A; b) D; c) C; d) A Câu 2: (4 điểm) Mỗi ý cho điểm Câu 3: (2 điểm) Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là: 200 = 150 (m) (0.75 điểm) Diện tích khu đất hình chữ nhật là: 200150 = 30000 (m2) 30000m2 = 3ha (0,5 điểm) (0,5 điểm) Đáp số: 3ha (0,25 điểm) Câu 4: (1 điểm) Năm 2009 năm thờng nên có 365 ngày tuần lễ có ngày (0,25 điểm) Từ tháng năm 2008 đến tháng năm 2009 có số tuần số ngày là: 365 : = 52 (tuần) d ngày (0,5 điểm) Vì ngày tháng năm 2008 thứ năm nên ngày tháng năm 2009 thứ sáu (0,25 điểm) (Học sinh giải cách khác, cho điểm tối đa) Hớng dẫn chấm ktĐK học kì I Môn Tiếng Việt lớp I Kiểm tra đọc (10 điểm) Đọc thành tiếng (5 điểm) Đọc thầm làm tập: (5 điểm) a) (2 điểm) Giáo viên học sinh để thống cho điểm b) (1 điểm) Học sinh tìm đợc câu sau cho điểm: "Cả công trờng dòng sông"; "Những tháp khoan ngẫm nghĩ"; "Những xe n»m nghØ"; "BiĨn sÏ n»m cao nguyªn"; "Sông Đà muôn ngả" Học sinh điền ý cho 0,2 điểm II kiểm tra viết (10 điểm) Chính tả (Nghe - viết) a) Bài viết: (3 điểm) Học sinh viết sai phụ âm đầu, vần, dấu thanh, thiếu, thừa chữ, trình bày văn không kĩ thuật, lỗi trừ 0,3 điểm b) Bài tập: (1 điểm) Học sinh điền sai ý trừ 0,1 điểm Tập làm văn: (5 điểm) - Giới thiệu đợc trờng cho 0,5 điểm - Phần nội dung chính: Tả bao quát (không gian, thời gian, ) 1,5 điểm Tả chi tiết (từng phận trờng) 1,5 điểm Trong trình tả, có lồng cảm xúc (1 điểm) - Nêu cảm nghĩ (0.5 điểm) - Trình bày sạch, viết chữ đẹp cho điểm, cộng vào điểm kiểm tra viết Điểm toàn trung bình cộng điểm kiểm tra đọc kiểm tra viết Lu ý: Điểm toàn không cho điểm lẻ (0,5 điểm làm tròn lên thành điểm) ... bó với em nhiều năm qua (Trình bày, chữ viết điểm cộng vào điểm kiểm tra viÕt) Trêng TiĨu häc Hng Long Líp: Hä Đề kiểm tra định kì học kì i năm học: 2009 - 2010 Môn toán - Lớp (Thêi gian:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tr¬Êng Tióu Häc H¬Ng Long,