0

Tiểu luận giữ bí mật thông tin trong quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư của việt nam

17 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 15:48

BỘ NGOẠI GIAO HỌC VIỆN NGOẠI GIAO LUẬT QUỐC TẾ * TIỂU LUẬN GIỮ BÍ MẬT THÔNG TIN TRONG QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ CỦA VIỆT NAM Môn học Kỹ năng hành nghề luật sư Họ và tên Lê Minh Châ[.]   BỘ NGOẠI GIAO HỌC VIỆN NGOẠI GIAO LUẬT QUỐC TẾ -* - TIỂU LUẬN GIỮ BÍ MẬT THÔNG TIN TRONG QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ CỦA VIỆT NAM Môn học: Kỹ hành nghề luật sư  Họ tên: Lê Minh Châu Lớp: Luật quốc tế 46B Mã SV: LQT46C-060-1923  Hà Nội, 2022   LỜI MỞ ĐẦU Nghề luật sư coi “nghề danh giá”, lẽ hoạt động nghề nghiệp luật sư chất nhằm thực sứ mệnh thiêng liêng mà thượng tôn pháp luật tinh thần công lý trao cho Theo quan điểm giảng viên, nghề luật sư “sự hy vọng tin tưởng người dân điểm tựa pháp luật lẽ phải vững đường kiếm tìm cơng lý cho thân, gia đình xã hội, để mang lại bình an, hạnh phúc cơng cho số phận người”.1  Để thực vai trò sứ mệnh đó, xứng đáng với tin tưởng xã hội, luật sư khơng cần phải có kiến thức, kỹ năng, trình độ chun mơn mà cịn phải ni dưỡng trì cho chuẩn mực định trình hoạt động nghề, giao tiếp xã hội lối sống Trong đó, việc giữ bí mật thơng tin khách hàng phẩm chất ràng buộc thiếu trình hành nghề luật sư Đây khơng vấn đề đạo đức quy cách ứng xử mà quy định pháp luật Việt Nam mang tính ràng buộc pháp lý Bài tiểu luận vào nghiên cứu việc giữ bí mật thông tin quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam đồng thời đưa số đề xuất để chấn chỉnh củng cố việc giữ bí mật thơng tin khách hàng luật sư [1] TS.Lê Mai Anh, Bài giảng “Những vấn đề chung luật sư”   PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG Khái niệm giữ bí mật thơng tin Cơ sở vấn đề giữ bí mật thơng tin 1 2.1 Cơ sở pháp lý 2.2 Cơ sở đạo đức Giới hạn luật sư việc giữ bí mật thông tin Trách nhiệm luật sư việc giữ bí mật thơng tin 4.1 Trách nhiệm kỷ luật 4.2 Trách nhiệm pháp lý Một số đề xuất KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO     NỘI DUNG Khái niệm giữ bí mật thơng tin Thơng tin là khái niệm trừu tượng đơn vị để diễn tả thực thể phi thực thể định nghĩa thông tin không thống từ điển Theo từ điển Oxford English Dictionary định nghĩa thơng tin “điều người ta đánh giá nói đến; tri thức, tin tức” từ điển Bách khoa tồn thư Việt Nam cho thơng tin “một khái niệm khoa học đại, khái quát điều hiểu biết, tri thức thu qua nghiên cứu, khảo sát trao đổi đối tượng với nhau”  3 Ở đây, theo đặc thù lĩnh vực, nội dung nghiên cứu tập trung đến chủ thể thông tin khách hàng cần làm việc với luật sư Như vậy, “thông tin khách hàng tin tức, thông tin mà khách hàng truyền đạt cho Luật sư trình Luật sư khách hàng tiếp xúc, trao đổi, thông tin mà Luật sư biết được, thu thập trình Luật sư giải vụ việc khách hàng Thông tin khách hàng bao gồm thông tin về: Nhân thân khách hàng, thông tin bí mật đời tư khách hàng, thơng tin vụ việc mà khách hàng đề nghị Luật sư giải quyết.” Giữ bí mật thơng tin khách hàng hoạt động nghề nghiệp sư nghĩa vụ mà Luật sư phải thực hiện, theo Luật sư giữ kín, khơng tiết lộ thơng tin liên quan đến khách hàng cho người khác trừ trường hợp khách hàng đồng ý trường hợp pháp luật quy định Qua định nghĩa này, rút số đặc điểm việc giữ bí mật thơng tin khách hàng luật sư: Thứ nhất , việc giữ bí mật thơng tin khách hàng luật sư hoạt động xuất phát yêu cầu nghề nghiệp luật sư, xuất phát từ dịch vụ pháp lý luật sư với khách hàng Thứ hai , nguồn thông tin khách hàng đa dạng, khách hàng cung cấp luật sư thu thập tìm hiểu Thứ ba, giữ bí mật thông tin khách hàng vừa nghĩa vụ pháp lý vừa quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, hay nói cách khác vừa mang tính bắt buộc vừa mang tính tự nguyện Thứ Tư , giữ bí mật thơng tin hoạt động nghề nghiệp luật sư hoạt động mang tính tín nhiệm, tin cậy: khách hàng tín nhiệm luật sư thành thật, thẳng thắn trình bày thơng tin mình; ngược lại luật sư cần giữ bí mật thơng tin khách hàng để xây dựng lịng tin hình ảnh thân Cambride Dictionary, truy cập https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/information (2011) Bách khoa Toàn thư Việt Nam (2021) Trần Thị Thu Hoài, “Nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng Luật sư – Cần lưu ý gì?”, truy cập https://phaptri.vn/nghia-vu-giu-bi-mat-thong-tin-khach-hang-cua-luat-su/ (2014) Kiều Anh Vũ, “Vấn đề giữ bí mật thông tin khách hàng- Giới hạn trách nhiệm luật sư”,   Cơ sở vấn đề giữ bí mật thơng tin 2.1 Cơ sở pháp lý Vấn đề giữ bí mật thơng tin khách hàng pháp luật nước ta quy định từ sớm Theo Khoản Điều 18 Pháp lệnh tổ chức luật sư số 2A-LCT/HĐNN ngày 18/12/1987 Hội đồng Nhà Nước, Pháp lệnh tổ chức luật sư năm 1987 quy định luật sư có nghĩa vụ: “Khơng tiết lộ bí mật mà biết trong  làm nhiệm vụ giúp đỡ pháp lý ”  6 Sau Pháp lệnh số 37/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X Luật sư- Pháp lệnh Luật sư năm 2001 tiếp tục ràng buộc việc luật sư giữ bí mật thơng tin khách hàng thông qua quy định điều cấm luật sư Khoản Điều 16 Pháp lệnh Luật sư năm 2001 nghiêm cấm “ tiết lộ thông tin vụ việc, khách hàng mà biết hành nghề, trừ  trường hợp khách hàng đồng ý quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, pháp luật có quy định khác ”.7 Trên sở kế thừa phát triển từ hai pháp lệnh này, Hiện quy định giữ bí mật thơng tin khách hàng quy định văn sau: - Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012  Điểm c khoản Điều Luật Luật sư năm 2006, nghiêm cấm Luật sư thực hành vi: “Tiết lộ thông tin vụ, việc, khách hàng mà biết khi  hành nghề, trừ trường hợp khách hàng đồng ý văn pháp luật  có quy định khác ”  Đồng thời, Điều 25 Luật Luật sư năm 2006 cịn quy định “Bí mật thông tin” sau: “1 Luật sư không tiết lộ thông tin vụ, việc, khách hàng mà biết hành nghề, trừ trường hợp khách hàng đồng ý văn pháp luật có quy định khác Luật sư khơng sử dụng thông tin vụ, việc, khách hàng mà biết hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi  ích cơng cộng, quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Tổ chức  hành nghề luật sư có trách nhiệm bảo đảm nhân viên tổ chức hành nghề không tiết lộ thông tin vụ, việc, khách hàng mình”.8 2.2 Cơ sở đạo đức  Đạo đức tiêu chuẩn, nguyên tắc xã hội thừa nhận, quy định truy cập https://tailieu.vn/doc/chuyen-de-van-de-giu-bi-mat-thong-tin-khach-hang-gioi-han-va-trach-nhiem-cua-lu at-su-1694891.html Pháp lệnh tổ chức luật sư năm 1987, Điều 18 Pháp lệnh Luật sư năm 2001, Điều 16 Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, Điều 9, Điều 25   hành vi, quan hệ người với xã hội Đạo đức nghề nghiệp luật sư bao gồm quy định chung đạo đức thân luật sư mối quan hệ luật sư với khách hàng, với quan nhà nước với đồng nghiệp Mỗi luật sư phải ý thức sứ mệnh mình, biết giữ gìn phẩm chất danh dự nghề nghiệp Luật sư nghề cung cấp dịch vụ pháp lý mà lực, uy tín thước đo giá trị Do đó, ngồi quy định pháp luật, Luật sư cịn phải tuân theo khuôn khổ chuẩn mực đạo đức việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp khách hàng để xứng đáng xã hội công nhận tơn vinh Đây lý mà hầu hết quốc gia giới có hệ thống quy tắc riêng điều chỉnh đạo đức ứng xử hành nghề Luật sư, buộc Luật sư phải tuân theo Ở Việt Nam, Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 Hội đồng luật sư tồn quốc Theo đó, Luật sư buộc phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc ứng xử mối quan hệ với đồng nghiệp, với khách hàng, với quan nhà nước số ứng xử cụ thể khác.10 Một quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư việc giữ bí mật thơng tin khách hàng Theo đó, Quy tắc quy định “Giữ bí mật thơng tin”: “7.1 Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng thực  dịch vụ pháp lý sau kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được  khách hàng đồng ý theo quy định pháp luật 7.2 Luật sư có trách nhiệm yêu cầu đồng nghiệp có liên quan nhân viên tổ chức hành nghề cam kết khơng tiết lộ bí  mật thông tin mà họ biết luật sư có trách nhiệm giải thích rõ tiết lộ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” Có thể thấy, vấn đề giữ bí mật thơng khách hàng luật sư vấn đề mang tính pháp lý, quy định văn quy phạm pháp luật, nghĩa vụ pháp lý luật sư Nguyên tắc “Giữ bí mật thơng tin khách hàng”  nét đặc thù nghề luật sư, mang tính bắt buộc chung yếu tố tạo nên uy tín thành công cá nhân luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.” 11 Như vậy, sở đạo đức ứng xử nghề nghiệp, việc giữ bí mật thơng tin khách hàng quy tắc nghề nghiệp mang tính tự nhiên luật sư, luật sư giữ bí mật thông tin khách hàng cách tự nguyện với lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp Giới hạn luật sư việc giữ bí mật thơng tin Văn hóa, đạo đức nghề luật sư, Bộ Tư pháp (2021) Stephen Lê, “Đạo đức nghề Luật sư Việt Nam”, truy cập https://letranlaw.com/vi/insights/dao-duc-nghe-luat-su-tai-viet-nam/ 11 Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, Quy định 10   - Giới hạn thông tin khách hàng mà Luật sư phải giữ bí mật Khoản Điều 25 Luật Luật sư năm 2006 quy định: “ Luật sư không tiết lộ thông tin vụ, việc, khách hàng mà biết hành nghề”.12 Luật Luật sư thông tin khách hàng mà Luật sư cần giữ bí mật: Thơng tin vụ, việc, khách hàng Luật sư khách hàng thỏa thuận thơng tin khách hàng cần bảo mật, loại thơng tin thơng tin khơng bắt buộc phải giữ mật Trường hợp khách hàng Luật sư khơng có thỏa thuận, cần phải hiểu thông tin vụ, việc, thơng tin khách hàng Luật sư có nghĩa vụ bảo mật tuyệt đối, cho dù thông tin khách hàng cung cấp hay thông tin Luật sư thu thập Ngoài ra, Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam quy định: “Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng thực dịch vụ pháp lý” Trong việc giữ bí mật thông tin khách hàng, luật sư cần ý tìm hiểu quy định pháp luật giữ bí mật thơng tin có liên quan đến khách hàng Chẳng hạn, khách hàng cá nhân, luật sư cần tuân thủ quy định bí mật đời tư; khách hàng doanh nhân doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, luật sư cần tuân thủ quy định bí mật kinh doanh,  Điều 38 Quyền đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình quy định Điều 38 Bộ Luật Dân sự: Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình bất khả xâm phạm pháp luật bảo vệ Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống  riêng tư, bí mật cá nhân phải người đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử  dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác Thư tín, điện thoại, điện tín, sở liệu điện tử hình thức trao đổi  thông tin riêng tư khác cá nhân bảo đảm an tồn bí mật Việc bóc mở, kiểm sốt, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, sở liệu điện tử hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác người khác được  thực trường hợp luật quy định Các bên hợp đồng không tiết lộ thơng tin đời sống riêng tư, bí  mật cá nhân, bí mật gia đình mà biết trình  xác lập, thực hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.13 Bí mật kinh doanh định nghĩa khoản 23 Điều Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009): “Bí mật kinh doanh thơng tin thu từ hoạt  12 13 Luật Luật sư năm 2006, Điều 25 Bộ Luật dân sự, điều 38   động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa bộc lộ có khả sử dụng kinh doanh” Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh mà khơng phép chủ sở hữu bí mật kinh doanh hành vi xâm phạm quyền bí mật kinh doanh quy định điểm b khoản Điều 127 Luật sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi, bổ sung 2009) 14 - Giới hạn thời gian giữ bí mật thơng tin khách hàng Việc giữ bí mật thông tin khách hàng luật sư giới hạn thời gian Quy tắc quy định “Giữ bí mật thơng tin”: “ 7.1 Luật sư có nghĩa vụ giữ  bí mật thơng tin khách hàng thực dịch vụ pháp lý sau kết thúc  dịch vụ đó, trừ trường hợp khách hàng đồng ý theo quy định pháp luật.” 15  Như Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng q trình cung cấp dịch vụ pháp lý sau kết thúc Tuy nhiên, Luật sư khơng có nghĩa vụ phải giữ bí mật thơng tin khách hàng thơng tin Luật sư biết sau kết thúc vụ việc thông tin không liên quan đến việc giải vụ án  Đây quy định phù hợp với quy tắc ứng xử chung luật sư nhiều nước giới Quy tắc ứng xử Luật sư Châu Âu 2002 ghi nhận:“ Nghĩa vụ bảo mật luật sư không giới hạn thời gian”16.Quy tắc ứng xử chăm sóc khách hàng Luật sư New Zealand 2008 quy định:“Nghĩa vụ bảo mật luật sư lúc khách hàng tiết lộ thông tin cho luật sư đề xuất theo hợp đồng luật sư khách hàng(hoặc kể khơng có hợp đồng) Nghĩa vụ bảo mật tiếp tục vô thời hạn dù người có liên quan khơng cịn khách hàng luật sư ” 17 Quy tắc ứng xử Luật sư tư vấn Vương quốc Anh 2007(Solicitors’ Code of Conduct 2007) hướng dẫn:“Nghĩa vụ bảo mật luật sư tiếp tục sau kết thúc hợp đồng luật sư khách hàng” 18 - Giới hạn đối tượng giữ bí mật thơng tin cá nhân  Đối với luật sư hành nghề tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư Công ty luật), không thân luật sư tiếp nhận, thụ lý giải vụ việc khách hàng phải giữ bí mật thơng tin khách hàng mà luật sư khác tổ chức hành nghề luật sư phải giữ bí mật thơng tin khách hàng tổ chức mình.19 Khoản Điều 25 Luật Luật sư năm 2006 quy định: “3. Tổ chức hành nghề luật  14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, Quy định 16 The obligation of confidentiality is not limited in time 17 A lawyer’s duty of confidence commences from the time a person makes a disclosure to the lawyer in relation to proposed retainer (whether or not a retainer eventuates) The duty of confidence continues indefinitely after the person concerned has ceased to be the lawyer’s client 18 The duty of confidentiality continues after the end of the retainer 19 (2014) Kiều Anh Vũ, “Vấn đề giữ bí mật thông tin khách hàng- Giới hạn trách nhiệm luật sư”, truy cập https://tailieu.vn/doc/chuyen-de-van-de-giu-bi-mat-thong-tin-khach-hang-gioi-han-va-trach-nhiem-cua-lu at-su-1694891.html 15   sư có trách nhiệm bảo đảm nhân viên tổ chức hành nghề không tiết lộ thông  tin vụ, việc, khách hàng mình” .20 Quy tắc 7.2 quy định: “7.2  Luật sư có trách nhiệm yêu cầu đồng nghiệp có liên quan nhân viên tổ chức hành nghề cam kết khơng tiết lộ bí mật thơng tin mà họ biết luật sư có trách nhiệm giải thích rõ tiết  lộ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ” Như vậy, trường hợp tổ chức hành nghề Luật sư, nhân viên tiết lộ thông tin khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Bởi lẽ, tổ chức hành nghề luật sư tổ chức, nhiều người, khách hàng khách hàng riêng luật sư mà khách hàng tổ chức hành nghề luật sư Do vậy, nhân viên tổ chức hành nghề luật sư tiết lộ thông tin khách hàng ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp khách hàng - Các trường hợp ngoại lệ Nhìn chung, giới hạn bảo mật luật sư thông tin khách hàng vô hạn Khơng có giới hạn việc luật sư giữ bí mật thông tin khách hàng Tuy vậy, Luật Luật sư 2006 Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp Luật sư Việt Nam quy định số ngoại lệ việc giữ bí mật thơng tin khách hàng Theo đó, khoản Điều 25 Luật Luật sư năm 2006 “Bí mật thơng tin”: “1 Luật sư không tiết lộ thông tin vụ, việc, khách hàng mà biết được  hành nghề, trừ trường hợp khách hàng đồng ý văn hoặc   pháp luật có quy định khác.” 21 Tiết lộ thông tin theo quy định pháp luật trường hợp pháp luật có quy định nghĩa vụ buộc phải khai báo cung cấp thông tin phục vụ hoạt động điều tra, xác minh quan có thẩm quyền Trong trường này, luật sư buộc phải tiết lộ thông tin để thực nghĩa vụ công dân theo quy định pháp luật Chẳng hạn quy định tố giác tội phạm Điều 19 Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi năm 2017 quy định không tố giác tội phạm bổ sung thêm chủ thể người bào chữa Theo đó,  người khơng tố giác tội phạm người bào chữa khơng   phải chịu trách nhiệm hình theo quy định khoản Điều này, trừ trường hợp không tố giác tội quy định Chương XIII Bộ luật ( Nhóm tội xâm  phạm an ninh quốc gia, từ Điều 108 đến Điều 122) tội khác tội phạm đặc biệt  nghiêm trọng người mà bào chữa chuẩn bị, thực hoặc  thực mà người bào chữa biết rõ thực việc bào chữa.22  Vấn đề gây nhiều tranh cãi chưa đến câu trả lời thỏa đáng Có ý kiến cho rằng, nguyên tắc, với tư cách cơng dân người bào chữa có nghĩa vụ bình đẳng cơng dân khác việc tố giác tội phạm Nguyên tắc Hiến pháp ghi nhận “ Cơng dân có nghĩa vụ tuân theo 20 Luật Luật sư năm 2006 , Điều 25 Bộ Luật Luật sư năm 2006 , Điều 25 22 Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi năm 2017, điều 19 21   Hiến pháp pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội chấp hành quy tắc sinh hoạt cơng cộng .”23 Và thể chế hóa văn pháp luật Điều Bộ luật Hình hành quy định: “ Mọi cơng dân có nghĩa vụ tích cực đấu tranh chống phịng ngừa tội phạm”;24  Điều Bộ luật tố tụng hình năm 2015 quy định “ … cá nhân có nghĩa vụ phát hiện, tố giác, báo tin tội phạm”25 Do việc Nhà nước khơng miễn trừ hồn tồn trách nhiệm người bào chữa đắn, xuất phát từ mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an tồn xã hội, lợi ích chung cộng đồng nên số trường hợp người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình hành vi không tố giác tội phạm người mà bào chữa Ý kiến khác lại lập luận luật sư có trách nhiệm việc làm sáng tỏ tình tiết chứng minh thân chủ vơ tội tình tiết làm giảm nhẹ trách nhiệm hình cho thân chủ Khi tham gia bào chữa, thực chất luật sư không hỗ trợ cho thân chủ mặt pháp lý mà giúp họ ổn định mặt tâm lý, tinh thần, cầu nối thân chủ gia đình họ; Luật sư thường thân chủ tiết lộ thông tin liên quan đến vụ việc cách chi tiết, cụ thể Luật sư không phép xúi giục thân chủ khai sai thật hay cung cấp tài liệu, chứng giả khơng có nghĩa luật sư có nghĩa vụ sử dụng thơng tin mà thân chủ tiết lộ để tố giác ngược lại họ cho quan tiến hành tố tụng Bởi tố giác thân chủ rõ ràng người bào chữa làm trái với lương tâm đạo đức nghề nghiệp luật sư, phản bội lại niềm tin thân chủ dành cho mình, Mặt khác, Điểm g, khoản 2, điều 73 Bộ luật Tố tụng hình 2015 quy định: “Người bào chữa không tiết lộ thông tin vụ án, người bị buộc tội mà biết bào chữa, trừ trường hợp người đồng ý văn không sử  dụng thông tin vào mục đích xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng cộng, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân”.26 Ở đây, theo ý kiến người viết, với tính chất nghề nghiệp đặc biệt nghề luật sư, với quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, vào quy định hành, trường hợp trên, trước hết luật sư cần giải thích quy định pháp luật cho khách hàng hiểu hành vi tội phạm mà họ thực sách khoan hồng, tình tiết giảm nhẹ Trên sở đó, luật sư khuyên giải họ tự thú Tuy vậy, khách hàng không đồng ý tự thú yêu cầu luật sư phải bảo mật thơng tin họ luật sư nên lựa chọn“rút lui”,từ chối tiếp tục thực vụ việc cho khách hàng Luật sư vận dụng quy tắc 9.2.2 Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư để từ chối:“ khách hàng không chấp nhận ý kiến tư vấn giải vụ việc pháp luật, phù hợp với đạo đức luật sư  đưa ra, luật sư cố gắng phân tích, thuyết phục ”, sau luật sư hồn tồn thực nghĩa vụ cơng dân theo quy định pháp luật 23 Trách nhiệm luật sư việc giữ bí mật thơng tin Hiến pháp Việt Nam, ngày 28/11/ 2013 Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi năm 2017, điều 25 Bộ luật tố tụng hình năm 2015, điều 26 Bộ luật Tố tụng hình 2015, điều 73 24   4.1 Trách nhiệm kỷ luật Trách nhiệm kỷ luật trách nhiệm pháp lý áp dụng Luật sư vi phạm kỷ luật, vi phạm quy tắc hay nghĩa vụ hoạt động hành nghề Luật sư Xử lý kỷ luật luật sư có vi phạm quy tắc giữ bí mật thơng tin khách hàng nói riêng vi phạm Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp nói chung thực theo quy định Điều 85 Luật Luật sư 2006 với bốn hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, tạm đình tư cách thành viên Đồn luật sư từ sáu tháng đến hai mươi bốn tháng, xóa tên khỏi danh sách Đồn Luật sư, cụ thể:  Điều 85 Xử lý kỷ luật luật sư Luật sư vi phạm quy định Luật này, Điều lệ, quy tắc đạo đức ứng xử  nghề nghiệp luật sư quy định khác tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau đây: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Tạm đình tư cách thành viên Đoàn luật sư từ sáu tháng đến hai mươi  bốn tháng; d) Xoá tên khỏi danh sách luật sư Đoàn luật sư Việc xem xét định kỷ luật luật sư thuộc thẩm quyền Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư theo đề nghị Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Đoàn luật sư Trong trường hợp luật sư bị xử lý kỷ luật hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư Đồn luật sư Đồn luật sư phải thơng báo văn với Sở Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng hành nghề luật sư, đề nghị tổ chức luật sư toàn quốc thu hồi Thẻ luật sư.27  Hiện nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam xây dựng Quy chế xử lý kỷ luật Luật sư áp dụng thống cho Đoàn Luật sư Quy định xử lý kỷ luật luật sư đề cập đến vấn đề nội dung thủ tục, quy trình xử lý kỷ luật luật sư hình thức kỷ luật( khiển trách, cảnh cáo, tạm đình hoạt động, xóa tên khỏi đồn đề nghị thu hồi chứng hành nghề), trình tự, thủ tục tiến hành việc xử lý, giải khiếu nại liên quan đến định xử lý kỷ luật luật sư, trách nhiệm Ban Chủ Nhiệm, Hội đồng Khen thưởng Kỷ Luật Đoàn Luật sư, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật Sư Việt Nam, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phép xem xét xử lý kỷ luật luật sư 28 27 Bộ Luật Luật sư năm 2006 , Điều 85 (2014) Kiều Anh Vũ, “Vấn đề giữ bí mật thơng tin khách hàng- Giới hạn trách nhiệm luật sư”, truy cập https://tailieu.vn/doc/chuyen-de-van-de-giu-bi-mat-thong-tin-khach-hang-gioi-han-va-trach-nhiem-cua-lu at-su-1694891.html 28   4.2 Trách nhiệm pháp lý Trách nhiệm pháp lý luật sư việc giữ bí mật thơng tin khách hàng hậu pháp lý bất lợi luật sư luật sư vi phạm nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng Trách nhiệm pháp lý bao gồm trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân trách nhiệm hình Ba loại trách nhiệm pháp lý quy định Điều 89 Luật Luật sư 2006 xử lý vi phạm Luật sư: “ Luật sư vi phạm quy định Luật này, ngồi việc bị xử lý kỷ luật tùy theo tính chất, mức độ vi   phạm cịn bị xử lý hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại  phải bồi thường theo quy định pháp luật ”.29  Đối với hành vi vi phạm, luật sư vi phạm chịu loại trách nhiệm pháp lý đồng thời chịu hai loại trách nhiệm pháp lý: trách nhiệm dân trách nhiệm hành chính; trách nhiệm dân trách nhiệm hình - Trách nhiệm dân Trách nhiệm dân luật sư việc giữ bí mật thông tin khách hàng xác định theo Hợp đồng luật sư khách hàng, bao gồm Hợp đồng dịch vụ pháp lý Hợp Đồng bảo mật (nếu có) theo quy định pháp luật dân Trách nhiệm dân luật sư nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng chủ yếu trách nhiệm bồi thường thiệt hại việc luật sư tiết lộ thông tin khách hàng (không thuộc trường hợp tiết lộ) gây thiệt hại cho khách hàng Cụ thể quy định Bộ luật Dân năm 2015 - Trách nhiệm hành Khoản Điều Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định: “ Phạt tiền từ  30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng hành vi sau: c) Tiết lộ thơng tin vụ, việc, khách hàng mà biết hành nghề, trừ trường hợp khách hàng đồng ý văn pháp luật có quy định khác ”.30 - Trách nhiệm hình Trách nhiệm hình trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc hành vi vi phạm pháp luật Trường hợp luật sư vi phạm nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định Bộ luật hình năm 2015 phải chịu trách nhiệm hình theo quy định 31 Khoản Điều 19 Bộ luật Hình năm 2015 quy định: “ Người bào chữa khơng phải chịu trách nhiệm hình theo quy định khoản Ðiều trường  hợp không tố giác tội phạm người mà bào chữa thực tham gia thực mà người bào chữa biết thực nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác tội xâm phạm an ninh quốc gia tội phạm đặc  29 Bộ Luật Luật sư năm 2006 , Điều 89  Nghị định 82/2020/NĐ-CP, Điều 31 (2021) Trần Thị Thu Hồi, “Nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng Luật sư – Cần lưu ý gì?”, truy cập https://phaptri.vn/nghia-vu-giu-bi-mat-thong-tin-khach-hang-cua-luat-su/ 30   biệt nghiêm trọng khác quy định Điều 389 Bộ luật này ”.32 Một số đề xuất Việc giữ bí mật thơng tin khách hàng diễn mối quan hệ hai đối tượng trực tiếp liên quan luật sư khách hàng, để đảm bảo tinh thần minh bạch nghiêm túc cần quan tâm, cải thiện đến từ tất bên, bao gồm quan hành pháp Liên đoàn Luật sư Theo đó, người viết có đề xuất số hướng đề cho vấn đề sau: Thứ nhất , với tính chất nghề nghiệp đặc biệt nghề luật sư, với quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, cần phải thu hẹp phạm vi trách nhiệm người bào chữa theo Điều 19 Bộ luật Hình 2015 Có lẽ pháp luật nên quy định luật sư phải tố giác tội phạm khách hàng khách hàng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; bổ sung quy định xem xét truy cứu trách nhiệm hình người bào chữa biết rõ, có đủ chứng tội phạm khơng tố giác gây nguy hại cho đời sống xã hội mà không thực việc tố giác Ngoài ra, quy định Bộ luật Hình năm 2015 với quy định pháp luật khác có liên quan Luật Luật sư, Bộ luật Tố tụng Hình năm 2015 văn pháp luật khác cần sửa đổi cho thống giúp việc áp dụng pháp luật trở nên thuận lợi  33 Thứ hai , Liên đoàn luật sư Việt Nam, cần có hướng dẫn cụ thể việc thực quy tắc “giữ bí mật thơng tin” nói riêng tồn Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam nói chung để dễ dàng áp dụng thống nhất.(Hiện nay, số nước xây dựng hướng dẫn áp dụng quy tắc ứng xử luật sư sau quy tắc 19, chẳng hạn Quy tắc mẫu ứng xử nghề nghiệp Luật sư Hoa Kỳ, Quy tắc ứng xử nghề nghiệp Luật sư Canada, ) Riêng quy tắc “Giữ bí mật thơng tin”, cần quy định rõ trường hợp khách hàng đồng ý cho luật sư tiết lộ thơng tin phải thể đồng ý văn để phù hợp với quy định pháp luật hành Ngoài ra, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần nhanh chóng hồn chỉnh cho ban hành Quy định xử lý kỷ luật Luật sư trường hợp luật sư vi phạm Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp, có vi phạm quy tắc “giữ bí mật thông tin”.34 Thứ ba, cần nâng cao ý thức tuân thủ “Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam” cá nhân luật sư Mặc dù liên quan đến ý chí chủ quan luật sư, nhiên việc nâng cao ý thức thực thông qua việc thực hoạt động nhằm tạo động lực, phổ biến tầm quan trọng, giá trị thân luật sư chấp hành Quy tắc Một số hoạt động kể đến như: 32 Bộ luật Hình năm 2015, Điều 19 (2021) LS Lê Kiều Hoa, “ Luật sư nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng hành nghề luật   sư”, truy cập https://luatminhkhue.vn/luat-su-va-nghia-vu-giu-bi-mat-thong-tin-khach-hang-trong-hanh-nghe-luat-su.as  px 34 (2014) Kiều Anh Vũ, “Vấn đề giữ bí mật thông tin khách hàng- Giới hạn trách nhiệm luật sư”, truy cập https://tailieu.vn/doc/chuyen-de-van-de-giu-bi-mat-thong-tin-khach-hang-gioi-han-va-trach-nhiem-cua-lu at-su-1694891.html 33   Tuyên truyền phổ biến quy tắc đạo đức dạng chương trình hội thảo; Tuyên dương cá nhân luật sư tổ chức hành nghề luật tiêu biểu tuân thủ thực tốt quy tắc đạo đức, nhận phản hồi tốt khách hàng; Tổ chức khóa đào tạo kỹ mềm, giải đáp thắc mắc cho luật sư vào nghề nhằm xử lý tình mối quan hệ luật sư với khách hàng, quan tổ chức có liên quan dựa tinh thần quy tắc đạo đức ứng xử 35 35 Tiểu luận Luật Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư, truy cập https://luanvanluat.com/tieu-luan-luat-quy-tac-dao-duc-ung-xu-nghe-nghiep-cua-luat-su/#22Mot_so_kien  _nghi_hoan_thien_Tieu_Luan_Quy_Tac_Dao_Duc_Ung_Xu_Nghe_Nghiep_Cua_Luat_Su   KẾT LUẬN Trong thực tế hoạt động nghề luật sư nói chung, “giữ bí mật thơng tin khách hàng” vừa nghĩa vụ pháp lý luật sư vừa quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp Vấn đề khơng có giới hạn nội dung đơi khỉ thời gian, đòi hỏi chấp hành nghiêm túc từ phía luật sư, nhân viên cộng tổ chức Nếu vi phạm, ngồi việc luật sư phải chịu trách nhiệm pháp lý đạo đức, việc tạo tiền lệ xấu đến hình ảnh danh tiếng luật sư trình hành nghề sau Tuy nhiên, luật sư cần sáng suốt để phán đoán trường hợp cụ thể để đưa lựa chọn sáng suốt nhất, không bao che mù quáng dẫn đến hậu cực đoan Như vậy, để nghề Luật sư ln xứng đáng xã hội tơn vinh cần có đội ngũ Luật sư tự giác ý thức đạo đức nghề nghiệp Luật sư nghề chuyên môn nghề kinh doanh túy với mục đích chủ yếu đánh bóng tên tuổi để kiếm tiền Luật sư phải lĩnh, độc lập, trung thực, tôn trọng thật khách quan, khơng lợi ích vật chất, tinh thần áp lực khác để làm trái pháp luật đạo đức nghề nghiệp   TÀI LIỆU THAM KHẢO Pháp lệnh tổ chức luật sư năm 1987 Pháp lệnh Luật sư năm 2001 Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012 Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam Bộ Luật dân 2015 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi năm 2017 Hiến pháp Việt Nam, ngày 28/11/ 2013   Bộ luật Tố tụng hình 2015 10 (2018) Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật so sánh, Nhà xuất Công an nhân dân 11 Nghị định 82/2020/NĐ-CP Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành bổ trợ lĩnh vực tư pháp, nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 12 Solicitors’ Code of Conduct ( United Kingdom) 13 Lawyers: Conduct and Client Care-Rules 2008 ( New Zealand) 14 TS.Lê Mai Anh, Bài giảng “Những vấn đề chung luật sư” 15 Cambride Dictionary, truy cập ngày 01/12/2022 https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/information 16 (2011) Bách khoa Toàn thư Việt Nam 17 (2021) Trần Thị Thu Hoài, “Nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng Luật sư – Cần lưu ý gì?”, truy cập ngày 02/12/2022 https://phaptri.vn/nghia-vu-giu-bi-mat-thong-tin-khach-hang-cua-luat-su/ 18 (2014) Kiều Anh Vũ, “Vấn đề giữ bí mật thơng tin khách hàng- Giới hạn trách nhiệm luật sư”, truy cập ngày 02/12/2022 https://tailieu.vn/doc/chuyen-de-van-de-giu-bi-mat-thong-tin-khach-hanggioi-han-va-trach-nhiem-cua-luat-su-1694891.html 19 Văn hóa, đạo đức nghề luật sư, Bộ Tư pháp 20 (2021) Stephen Lê, “Đạo đức nghề Luật sư Việt Nam”, truy cập ngày 03/12/2022   https://letranlaw.com/vi/insights/dao-duc-nghe-luat-su-tai-viet-nam/ 21 (2021) LS Lê Kiều Hoa, “Luật sư nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng hành nghề luật sư”, truy cập ngày 03/12/2022 https://luatminhkhue.vn/luat-su-va-nghia-vu-giu-bi-mat-thong-tin-khach-ha ng-trong-hanh-nghe-luat-su.aspx 22 Tiểu luận Luật Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư, truy cập ngày 03/12/2022 https://luanvanluat.com/tieu-luan-luat-quy-tac-dao-duc-ung-xu-nghe-nghi ep-cua-luat-su/#22Mot_so_kien_nghi_hoan_thien_Tieu_Luan_Quy_Tac_  Dao_Duc_Ung_Xu_Nghe_Nghiep_Cua_Luat_Su ... luật sư, tổ chức hành nghề luật sư. ” 11 Như vậy, sở đạo đức ứng xử nghề nghiệp, việc giữ bí mật thơng tin khách hàng quy tắc nghề nghiệp mang tính tự nhiên luật sư, luật sư giữ bí mật thơng tin. .. hợp luật sư vi phạm Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp, có vi phạm quy tắc ? ?giữ bí mật thơng tin? ??.34 Thứ ba, cần nâng cao ý thức tuân thủ ? ?Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam”... giới hạn việc luật sư giữ bí mật thơng tin khách hàng Tuy vậy, Luật Luật sư 2006 Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp Luật sư Việt Nam quy định số ngoại lệ việc giữ bí mật thơng tin khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận giữ bí mật thông tin trong quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư của việt nam,