0

Luận án nghiên cứu ứng dụng phương pháp cắt khối tá tụy kèm nạo hạch triệt để trong điều trị ung thư vùng đầu tụy

181 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 13:02

DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Định danh nhóm hạch quanh khối tá tụy Bảng 1.2: Yếu tố di truyền thƣ thƣ tụy 16 Bảng 1.3: Giai đoạn ung thƣ vùng đầu tụy theo AJCC 2009 29 Bảng 1.4: Định nghĩa nạo hạch ung thƣ vùng đầu tụy 41 Bảng 3.1: Chỉ số đánh giá dinh dƣỡng trƣớc mổ 64 Bảng 3.2: Thang điểm ASA 65 Bảng 3.3: Triệu chứng lâm sàng 65 Bảng 3.4: Nồng độ bilirubin máu trƣớc mổ 66 Bảng 3.5: Liên quan mức độ bilirubin trƣớc mổ biến chứng sau mổ 66 Bảng 3.6: Dấu ấn ung thƣ học trƣớc mổ 67 Bảng 3.7: Vị trí u XQCLĐT 68 Bảng 3.8: Dấu hiệu gián tiếp khối u XQCLĐT 68 Bảng 3.9: Di hạch XQCLĐT (cN) 69 Bảng 3.10: Kết sinh thiết ERCP 70 Bảng 3.11: Mô học u vùng đầu tụy 70 Bảng 3.12: Kích thƣớc u vùng đầu tụy 71 Bảng 3.13: Độ biệt hoá u vùng đầu tụy 71 Bảng 3.14: Xâm lấn vi thể u vùng đầu tụy 72 Bảng 3.15: Mức độ xâm lấn (yếu tố T) 72 Bảng 3.16: Mức độ di hạch (yếu tố N) 73 Bảng 3.17: Mức độ di xa (yếu tố M) 73 Bảng 3.18: Giai đoạn ung thƣ theo AJCC 2009 73 Bảng 3.19: Di hạch ung thƣ vùng đầu tụy 74 Bảng 3.20: Tỉ số di hạch ung thƣ vùng đầu tụy 75 Bảng 3.21: Tỉ lệ di hạch theo vị trí ung thƣ vùng đầu tụy 76 Bảng 3.22: Lƣợng máu mổ 78 Bảng 3.23: Truyền máu mổ 79 Bảng 3.24: Biến chứng sau mổ 80 Bảng 3.25: Thời gian sống cịn tồn 83 Bảng 3.26: Phân tích đơn biến yếu tố tiên lƣợng thời gian sống cịn tồn 85 Bảng 3.27: Phân tích đa biến yếu tố tiên lƣợng thời gian sống tồn 86 Bảng 3.28: Thời gian sống cịn khơng bệnh 87 Bảng 3.29: Phân tích đơn biến yếu tố liên quan đến tái phát sớm 90 Bảng 3.30: Phân tích đa biến yếu tố liên quan đến tái phát sớm 91 Bảng 4.1: Các triệu chứng lâm sàng thƣờng gặp 95 Bảng 4.2: So sánh độ nhạy XQCLĐT phát u vùng đầu tụy 98 Bảng 4.3: So sánh độ nhạy ERCP phát u vùng đầu tụy 101 Bảng 4.4: So sánh tỉ lệ loại ung thƣ vùng đầu tụy 104 Bảng 4.5: So sánh số lƣợng hạch nạo đƣợc nghiên cứu 107 Bảng 4.6: So sánh tỉ lệ di hạch N1 109 Bảng 4.7: So sánh thời gian mổ 111 Bảng 4.8: So sánh lƣợng máu lƣợng máu cần truyền mổ 112 Bảng 4.9: So sánh tỉ lệ biến chứng tử vong 115 Bảng 4.10: So sánh thời gian hồi phục sau mổ 121 Bảng 4.11: So sánh tỉ lệ sống sau mổ 122 Bảng 4.12: So sánh đặc điểm hai dân số bệnh viện Chợ Rẫy 124 Bảng 4.13: So sánh tỉ lệ sống sau mổ loại ung thƣ 125 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 1.1: Tỉ lệ ung thƣ vùng đầu tụy đƣợc phẫu thuật bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2012 – 2016 15 Biểu đồ 3.1: Nơi cƣ trú 61 Biểu đồ 3.2: Nhóm tuổi 62 Biểu đồ 3.3: Chỉ số khối thể 63 Biểu đồ 3.4: Phân bố hạch di ung thƣ vùng đầu tụy 77 Biểu đồ 3.5: Thời gian sống cịn tồn sau CKTTNHTĐ ung thƣ vùng đầu tụy nhóm ung thƣ 84 Biểu đồ 3.6: Thời gian sống cịn khơng bệnh sau CKTTNHTĐ ung thƣ vùng đầu tụy nhóm ung thƣ 87 Biểu đồ 3.7: Thời gian sống nhóm tái phát sớm trễ sau CKTTNHTĐ ung thƣ vùng đầu tụy , ung thƣ đầu tụy , ung thƣ bóng Vater ung thƣ đoạn cuối OMC 89 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1: Khối tá tụy Hình 1.2: Các thành phần tụy Hình 1.3: Cơ vòng Oddi Hình 1.4: Động mạch cấp máu cho khối tá tụy Hình 1.5: Tĩnh mạch cấp máu cho khối tá tụy Hình 1.6: Nhóm hạch vùng đầu tụy Hình 1.7: Nhóm hạch dọc ĐM MTTT, nhóm hạch dọc ĐM chủ bụng 10 Hình 1.8: Các nhóm hạch vùng quanh tụy theo châu Âu Mỹ 11 Hình 1.9: Dẫn lƣu bạch huyết vùng đầu tụy – nhìn từ phía trƣớc 11 Hình 1.10: Dẫn lƣu bạch huyết vùng đầu tụy – nhìn từ phía sau 12 Hình 1.11: Dẫn lƣu bạch huyết quanh ĐM chủ bụng 13 Hình 1.12: Thần kinh tự động chi phối vùng đầu tụy 14 Hình 1.13: Ung thƣ đầu tụy 20 Hình 1.14: Ung thƣ bóng Vater 21 Hình 1.15: Ung thƣ đoạn cuối OMC 21 Hình 1.16: Hình ảnh giãn OMC ống tụy phim XQCLĐT 22 Hình 1.17: Di hạch ung thƣ tụy 23 Hình 1.18: Hình ảnh ung thƣ bóng Vater quan sát qua ERCP 24 Hình 1.19: Ung thƣ đầu tụy, ung thƣ bóng Vater, ung thƣ đoạn cuối OMC 24 Hình 1.20: Hình ảnh đại thể ung thƣ đầu tụy 25 Hình 1.21: Phân loại đại thể ung thƣ bóng Vater 26 Hình 1.22: Hình ảnh đại thể ung thƣ đoạn cuối OMC 26 Hình 1.23: Hình ảnh vi thể ung thƣ tuyến tụy 27 Hình 1.24: Ung thƣ tuyến bóng Vater 28 Hình 1.25: Ung thƣ đoạn cuối OMC sau đƣợc nhuộm HE 28 Hình 1.26: Các mức độ xâm lấn ung thƣ tụy 30 Hình 1.27: Mức độ xâm lấn ung thƣ đầu tụy 30 Hình 1.28: Các mức độ xâm lấn ung thƣ bóng Vater 31 Hình 1.29: Các mức độ xâm lấn ung thƣ đoạn cuối OMC 32 Hình 1.30: Hạch vùng ung thƣ vùng đầu tụy 32 Hình 1.31: Hƣớng di hạch ung thƣ đầu tụy 33 Hình 1.32: Hƣớng di hạch ung thƣ bóng Vater 34 Hình 1.33: Hƣớng di hạch ung thƣ đoạn cuối OMC 35 Hình 1.34: Phẫu thuật đầu: Nối túi mật – hỗng tràng, Phẫu thuật hai: cắt phần tá tràng phần đầu tụy, nối vị - tràng, đóng môn vị, nối tụy – ruột 36 Hình 1.35: Phẫu thuật cắt tồn tá tràng đầu tụy hai đƣợc mơ tả Whipple năm 1936 37 Hình 1.36: Phẫu thuật cắt tồn tá tràng đầu tụy kèm tái lập lƣu thơng tiêu hóa đƣợc mơ tả Whipple 38 Hình 1.37: Hình mổ PTCKTTNHTĐ hình minh họa sau PTCKTTNHTĐ 40 Hình 2.1: Nạo hạch nhóm 48 Hình 2.2: Nạo hạch nhóm 12 50 Hình 2.3: Nạo hạch nhóm 16a2 16b1 50 Hình 2.4: Nạo hạch nhóm 14 52 Hình 2.5: Lấy trọn khối tá tụy 52 Hình 2.6: Sơ đồ tái lập lƣu thơng tiêu hóa 54 Hình 2.7: Khối tá tụy PTCKTTNHTĐ 55 Hình 2.8: Lấy hạch nhóm 17 từ bệnh phẩm cho vào lọ riêng 56 Hình 2.9: Xử lí bệnh phẩm sau mổ 58 Hình 2.10: Mơ học ung thƣ vùng đầu tụy 59 Hình 3.1: Sơ đồ biểu diễn số lƣợng hạch di ứng với vị trí hạch 77 Hình 4.1: Hình ảnh ung thƣ bóng Vater phát qua ERCP XQCLĐT ghi nhận giãn OMC 99 MỞ ĐẦU Ung thƣ vùng đầu tụy bao gồm: ung thƣ đầu tụy, ung thƣ đoạn cuối ống mật chủ ung thƣ bóng Vater, bệnh gây tử vong thƣờng gặp loại ung thƣ tiêu hóa gan mật Đây bệnh ác tính thƣờng phát giai đoạn trễ với tiên lƣợng sống thấp Tại Hoa Kỳ, hàng năm có 30.000 bệnh nhân tử vong bệnh [51] Cho đến thời điểm tại, phẫu thuật phƣơng pháp chữa khỏi bệnh ung thƣ vùng đầu tụy Trong đó, phẫu thuật cắt khối tá tụy (PTCKTT) phƣơng pháp điều trị triệt để với tỉ lệ sống sau mổ 1, năm lần lƣợt 80%, 40% 15%; ngƣợc lại, để theo diễn tiến tự nhiên bệnh, tỉ lệ sống sau năm gần nhƣ 0% [17] Mặc dù có nhiều cải thiện kĩ thuật nhƣ phƣơng tiện phẫu thuật, thời gian sống trung dài hạn bệnh nhân ung thƣ vùng đầu tụy thấp so với ung thƣ đƣờng tiêu hóa khác [47] Do đó, vấn đề đánh giá di hạch nạo hạch triệt để đƣợc nhiều tác giả xem xét nhƣ yếu tố quan trọng giúp kéo dài sống sau mổ bệnh nhân [32, 37, 54, 68, 80, 97, 142] Tuy vậy, tính hiệu độ an tồn phẫu thuật cắt khối tá tụy k m nạo hạch triệt để (PTCKTTNHTĐ) so với PTCKTT nhiều tranh cãi Hơn nữa, phức tạp kĩ thuật, hiệu nhƣ độ an toàn phƣơng pháp có khác nhiều báo cáo đƣợc cơng bố tạp chí quốc tế [50], [62], [107], [114], [133], [158] Tại Việt Nam, có cơng trình nghiên cứu lĩnh vực này, đa số phẫu thuật viên mổ cắt khối tá tụy cắt u kèm quan cận u nhƣ bán phần dƣới dày, khung tá tràng, đầu tụy, đƣờng mật ngồi gan, đoạn đầu hỗng tràng mà khơng nạo hạch có nạo hạch chƣa thấy có báo cáo mơ tả nạo hạch chuẩn nhƣ báo cáo nƣớc [2], [4], [6], [8] Cắt khối tá tụy kèm nạo hạch triệt để phẫu thuật khó, địi hỏi sở thực phải có trang thiết bị đầy đủ, phẫu thuật viên có đủ trình độ kinh nghiệm phẫu thuật cắt khối tá tụy kinh điển nhƣ nơi thực phẫu thuật phải thƣờng xuyên có bệnh phẫu thuật Bệnh viện Chợ Rẫy bệnh viện tuyến cuối miền Nam thực nhiều phẫu thuật lớn, khó phức tạp Theo thống kê khơng thức (báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp), bệnh viện Chợ Rẫy số lƣợng bệnh nhân bị ung thƣ vùng đầu tụy năm cần phẫu thuật cắt khối tá tụy khoảng 40 - 50 trƣờng hợp Phẫu thuật đƣợc triển khai lâu từ năm 1996 [2], [3] Cho đến gần cuối kỳ nghiên cứu nghiên cứu này, xem đƣợc báo cáo bệnh viện Chợ Rẫy với số liệu thống kê vịng năm từ 2012 đến 2016 có 226 bệnh nhân đƣợc phẫu thuật cắt khối tá tụy ung thƣ vùng đầu tụy (trung bình 45 ca/1 năm) [9] Nhƣ nghiên cứu nghĩ thực đƣợc bệnh viện Chợ Rẫy với đầy đủ trang thiết bị, trình độ phẫu thuật viên, số mẫu nghiên cứu… Với tính cần mẫn, chịu khó, lịng đam mê, thân nghiên cứu viên có nhiều kinh nghiệm phẫu thuật cắt khối tá tụy Kết hợp với dìu dắt, hƣớng dẫn thầy hƣớng dẫn, mong muốn thực nghiên cứu khoa ngoại gan mật tụy bệnh viện Chợ Rẫy với mong muốn ứng dụng kỹ thuật tƣơng đối mới, có nhiều báo cáo giới nhƣng nƣớc chƣa có báo cáo đề cập đến tính hiệu phẫu thuật cắt khối tá tụy kèm nạo hạch triệt để Tuy nhiên để thực thành công nghiên cứu đƣa số câu hỏi nghiên cứu mà chƣa có lời giải đáp thuyết phục số ỏi nghiên cứu nƣớc nhƣ vị trí tỉ lệ di hạch? Phẫu thuật có an tồn so với nạo hạch tiêu chuẩn khơng? Trong quan trọng có giúp cải thiện thời gian sống cịn sau mổ hay khơng? Chính chúng tơi thực đề tài: ―Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cắt khối tá tụy kèm nạo hạch triệt để điều trị ung thư vùng đầu tụy" nhằm giải vấn đề Dựa vào sở câu hỏi nghiên cứu thƣc đề tài với mục tiêu cụ thể nhƣ sau: Xác định tỉ lệ hạch bạch huyết bị di theo vị trí bệnh ung thƣ vùng đầu tụy đƣợc phẫu thuật nạo hạch triệt để Xác định tai biến, biến chứng tỉ lệ tử vong phẫu thuật cắt khối tá tụy kèm nạo hạch triệt để Xác định tỉ lệt sống cịn tồn bộ, sống cịn khơng bệnh sau 1-2-3-4 năm Các yếu tố ảnh hƣởng đến thời gian sống tái phát sau mổ Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG ĐẦU TỤY 1.1.1 Cấu tạo khối tá tụy Hình 1.1: Khối tá tụy “Nguồn: Cesmebasi A., 2015” [25] 1.1.1.1 Tá tràng Tá tràng có dạng hình chữ ―C‖, dài khoảng 25 – 28 cm, đƣờng kính ngồi từ - cm, giảm dần từ xuống, gồm đoạn: Phần trên: thƣờng gọi D1, 2/3 trƣớc phần phình to di động, gọi hành tá tràng Phần tá tràng nằm phía bên phải cột sống, ngang mức đốt sống thắt lƣng I Phần xuống: thƣờng đƣợc gọi D2, tạo với phần thành góc tá tràng Phần nằm bên phải cột sống, từ cột sống thắt lƣng I đến cột sống thắt lƣng III Mặt trƣớc phần xuống có đoạn liên quan đến đại tràng ngang dính với mơ liên kết lỏng lẻo Phía sau liên quan với thận phải, tĩnh mạch chủ dƣới thắt lƣng lớn Phía liên quan với đầu hundred fifty consecutive pancreaticoduodenectomies in the 1990s: pathology, complications, and outcomes", Ann Surg, 226(3), pp 248-57 157 Yeo C J., Sohn, T A., Cameron, J L., Hruban, R H., Lillemoe, K D., Pitt, H A (1998), "Periampullary adenocarcinoma: analysis of 5year survivors", Annals of Surgery, 227(6), pp 821-831 158 Yeo C J., Cameron, J L., Sohn, T A., Coleman, J., Sauter, P K., Hruban, R H., Pitt, H "Pancreaticoduodenectomy retroperitoneal A., Lillemoe, with lymphadenectomy or K D without for (1999), extended periampullary adenocarcinoma: comparison of morbidity and mortality and shortterm outcome", Ann Surg, 229(5), pp 613-22; discussion 622-4 159 Yeo C J., Cameron, J L., Lillemoe, K D., Sohn, T A., Campbell, K A., Sauter, P K., Coleman, J., Abrams, R A., Hruban, R H (2002), "Pancreaticoduodenectomy With or Without Distal Gastrectomy and Extended Retroperitoneal Lymphadenectomy for Periampullary Adenocarcinoma, Part 2: Randomized Controlled Trial Evaluating Survival, Morbidity, and Mortality", Annals of Surgery, 236(3), pp 355-368 160 Yokoyama S (2017), "Short- and long-term outcomes after pancreaticoduodenectomy following total gastorectomy: Report of case series and literature review", Int J Surg Case Rep, 30, pp 118121 161 Yoshida T., Kohei U., Yasuhiro H., Atsushi N., Yuko O., Mitsuru M (1999), "Patterns of lymph node metastasis in carcinoma of the distal bile duct", Hepatogastroenterology, 46(27), pp 1595-8 162 Yoshida T., Matsumoto, T., Sasaki, A., Morii, Y., Aramaki, M., Kitano, S (2002), "Prognostic factors after pancreatoduodenectomy with extended lymphadenectomy for distal bile duct cancer", Archives of Surgery, 137(1), pp 69-73 163 Zhou Y., Liu, S., Wu, L., Wan, T (2017), "Survival after surgical resection of distal cholangiocarcinoma: A systematic review and meta-analysis of prognostic factors", Asian J Surg, 40(2), pp.129138 PHỤ LỤC 1: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I Hành chánh: Họ tên:……………………………Năm sinh:…… Giới: Nam/ Nữ Địa chỉ:……………………………………Số điện thoại:…………… Nghề nghiệp:………………………………………………………… Ngày nhập viện:…………Ngày xuất viện:………Số nhập viện:…… Ngày mổ:……………………………………………………………… II Lâm sàng: Lí nhập viện: Bệnh sử: Đau bụng: • Có • Khơng Sốt: • Có • Khơng Vàng da • Có • Khơng Ngứa: • Có • Khơng Thời gian vàng da: Tiền căn: Bản thân: Gia đình: Thăm khám: Thể trạng • Mập • Trung bình • Gầy CN = CC = • Có Hạch: Gan to: Túi mật to: • Có BMI = • Khơng • Có Vị trí: • Không • Không Bệnh kèm theo: Tim mạch: • Có • Khơng Hơ hấp: • Có • Khơng Tiểu đƣờng: • Có • Khơng Ung thƣ tạng khác: • Có • Khơng Xơ gan, viêm gan: • Có • Không Bệnh khác:………………………………… Đánh giá dinh dƣỡng trƣớc mổ: SGA: A • III B• C• Cận lâm sàng: CTM: HC:… Hct:… HgB:…… BC: ………….TC: Sinh hóa: Bilirubin TP:………… TT:…………… GT:…………………… SGOT:….SGPT:………B.U.N:……… Creatinine:… ………… Na+:…………… Cl-:…………….….K+:……………………… Protein:… …Albumin:…… Prealbumin:…….Glucose:………… Marker: CEA:…………………CA 19-9:………………………………… Viêm gan:………HBsAg:……….Anti-HAV:…… Anti-HAV… Siêu âm bụng: • có • khơng Đƣờng mật giãn: • có • khơng U: • có • khơng vị trí……….kích thƣớc… Ống tụy giãn: • có • khơng kích thƣớc……………… Hạch • có • khơng vị trí……….kích thƣớc… • có • khơng kích thƣớc………………… Đƣờng mật giãn: • có • khơng kích thƣớc • có • khơng vị trí……….kích thƣớc… OMC giãn: kích thƣớc…………… 5.CT Scan bụng chậu: OMC giãn: U: Ống tụy giãn: • có • khơng kích thƣớc………… Hạch • có • khơng vị trí……….kích thƣớc… • có • khơng kích thƣớc………………… Đƣờng mật giãn: • có • khơng kích thƣớc U: • có • khơng vị trí……….kích thƣớc… Ống tụy giãn: • có • khơng kích thƣớc………… Hạch • có • khơng vị trí……….kích thƣớc… • có • khơng vị trí……….kích thƣớc… • có • khơng • có • không MRI: OMC giãn: ERCP: Thấy u: Sinh thiết: Đặt stent: Kết sinh thiết: ………………………………………… N i soi tá tràng: • có • khơng Sinh thiết: • có • khơng U: vị trí……….kích thƣớc… Kết sinh thiết: ………………………………………… EUS: U: • có • khơng vị trí……….kích thƣớc… Mức độ xâm lấn u:…………………………………… Sinh thiết: • có • khơng • có • khơng Hạch: vị trí……….kích thƣớc… Kết sinh thiết: ………………………………………… 10 PTBD:……………………………………………………………… IV Chẩn đoán trƣớc mổ: V Phẫu thuật: Ngày mổ:….……………………………………………………… Phẫu thuật viên:…………… …………………………………… Chẩn đoán sau mổ:……………………………………………… Phƣơng pháp mổ:………………………………………………… Thời gian mổ:…………………………………………………… Lƣợng máu mất:………………………………………………… Tai biến:………………………………………………………… Mơ tả dựa tƣờng trình phẫu thuật: Vị trí u:……………………Kích thƣớc:………………………… Hình dạng:……………………………Mật độ:………………… Xâm lấn: Tá tràng • có • khơng Tĩnh mạch cửa • có • khơng Mạch máu mạc treo tràng • có • khơng Đại tràng ngang • có • khơng Mạc treo đại tràng ngang • có • khơng Di hạch: • có • khơng Nhóm • Nhóm 13a • Nhóm 8a • Nhóm 13b • Nhóm 8p • Nhóm 14p • Nhóm • Nhóm 14d • Nhóm 11p • Nhóm 16a • Nhóm 11d • Nhóm 16b • Nhóm 12a • Nhóm 17a • Nhóm 12p • Nhóm 17b • Nhóm 12b • Nhóm 18 Di xa: • có • khơng Sinh thiết lạnh: • có • khơng Khối u • Carcinoma • Vị trí …………………… • Lành tính Bờ phẫu thuật • Carcinoma • Lành tính Vị trí:…………………………………………………………… • Carcinoma Hạch • Lành tính Vị trí:…………………………………………………………… Giải phẫu bệnh lý: Mơi trƣờng ngâm mẫu:……… Thời gian xử lý mẫu:………… Phƣơng pháp xử lý mẫu:……………………………………… Đại thể: Vị trí:……………Đƣờng kính u lớn nhất:……………… Bờ cắt:………… Mạch máu k m:………………… Giải phẫu bệnh đại thể:………………………………… Vi thể: Loại mô học u:……………………………………… Mức độ biệt hóa: • Cao • Trung bình Xâm lấn thần kinh: • Có • Khơng Xâm lấn mạch máu: • Có • Khơng Bờ phẫu thuật: • Dƣơng tính • Âm tính Mép tụy • Dƣơng tính • Âm tính Mép ống mật chủ • Dƣơng tính • Âm tính Mép sau phúc mạc • Dƣơng tính • Âm tính Dạ dày • Dƣơng tính • Âm tính Ruột non • Dƣơng tính • Âm tính Di hạch • có • Thấp • khơng Tổng số hạch:……….Số hạch di căn:……………… • Nhóm • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 8a • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 8p • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 12a • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 12b • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 12p • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 13a • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 13b • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 14p • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 14d • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 16a • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 16b • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 17a • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… • Nhóm 17b • có • khơng Kích thƣớc:…… Màu sắc:…… Mật độ: ………… Di xa: • có • khơng Vị trí: …………………………… Đánh giá TNM: VI Hậu phẫu: Trung tiện:…………… Cho ăn:………Số ngày nằm viện:…… Lƣợng dịch trung bình ống dẫn lƣu Dƣới gan:……… …Dẫn lƣu mật:….………Dẫn lƣu tụy:……… VII Biến chứng: • có • khơng - Nhiễm trùng vết mổ: • có • khơng Kết cấy mủ:… Xử trí:………………………………………………………………… • có - Rị mật: • khơng Ngày hậu phẫu………… lƣợng dịch rị………………………… Xử trí:……………………Kết ……………………………… • có - Rị tụy: • khơng Ngày hậu phẫu…………, lƣợng dịch rị………………………… Xử trí:……………………Kết ……………………………… - Dịch dƣỡng trấp: • có • khơng Ngày hậu phẫu………… lƣợng dịch rị………………………… Xử trí:……………………Kết ……………………………… - Chậm tống xuất dày: • có • khơng Xử trí:……………………Kết ……………………………… - Mổ lại: • có • khơng Ngày hậu phẫu:…………Ngun nhân:………………………… Phƣơng pháp:………… Kết quả: ……………………………… VIII Theo dõi: Hóa trị: • có • khơng Thời gian theo dõi:………………………… …tháng Số lần tái khám: ………………………….lần Hình thức tái khám: • bệnh viện Tình trạng bệnh nhân: • cịn sống • qua điện thoại • tử vong Thời gian tử vong sau mổ: …………………………………… • Sau 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 tháng: CTM: HC:… Hct:… HgB:…… BC: ………….TC: Sinh hóa: Bilirubin TP:………… TT:…………… GT:…………………… SGOT:….SGPT:………B.U.N:……… Creatinine:… ………… Na+:…………… Cl-:…………….….K+:……………………… Protein:… …Albumin:…… Prealbumin:…….Glucose:………… Marker: CEA:…………………CA 19-9:………………………………… Siêu âm bụng:………………………………………………………………… CT bụng:……………………………………………………………………… IX Theo dõi sống Tin cuối cùng: sống chết liên lạc PHỤ LỤC GIẤY CHẤP THUẬN HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN NẰM VIỆN STT Số nhập viện 12019921 Họ tên Năm sinh Giới Nguyễn Thị Xuân L 1957 Nữ 12029771 Võ Văn S 1953 Nam 12038026 Phan Thị T 1959 Nữ 12049968 Nguyễn Thị Thu H 1963 Nữ 12058768 Hồ Văn T 1964 Nam 12065036 Nguyễn Thị S 1972 Nữ 12077218 Hồ Văn N 1968 Nam 12081460 Trần Thị B 1948 Nữ 12085628 Võ Thị T 1940 Nữ 10 12097712 Nguyễn Văn X 1968 Nam 11 12098018 Trần Thị N 1956 Nữ 12 12099058 Trần Thị M 1962 Nữ 13 12100032 Tô Thị H 1946 Nữ 14 12102489 Võ Thị B 1953 Nữ 15 12103518 Nguyễn Văn L 1963 Nam 16 12105722 Dƣơng Thị N 1972 Nữ 17 12109173 Vũ Thi Kim C 1959 Nữ 18 12110148 Nguyễn Thị T 1949 Nữ 19 12114483 Nguyễn Thị T 1950 Nữ 20 13002977 Lâm Văn M 1952 Nam 21 13013338 Huỳnh Văn H 1961 Nam 22 13020343 Nguyễn Thị P 1966 Nữ STT Số nhập viện 23 13021722 24 Họ tên Năm sinh Giới Đinh Thị D 1956 Nữ 13022739 Lê Thị Thu T 1956 Nữ 25 13032348 Võ Tấn P 1950 Nam 26 13036759 Nguyễn Thanh P 1962 Nam 27 13045602 Lâm Thị B 1943 Nữ 28 13052644 Nguyễn Văn N 1952 Nam 29 13052869 Phan Văn H 1964 Nam 30 13057293 Thạch Thị H 1965 Nữ 31 13059550 Nguyễn T 1954 Nam 32 13059913 Nguyễn Thị T 1944 Nữ 33 13060123 Đặng Thị T 1958 Nữ 34 13060618 Lê Văn K 1950 Nam 35 13061375 Trần Thị C 1952 Nữ 36 13061544 Nguyễn Ngọc B 1956 Nam 37 13064099 Phạm Hữu H 1964 Nam 38 13064475 Cao Thị T 1973 Nữ 39 13073004 Đỗ Tấn L 1956 Nam 40 13079968 Trƣơng Thị O 1957 Nữ 41 13084122 Nguyễn Đức H 1961 Nam 42 13086293 Trần Thị S 1968 Nữ 43 13087224 Nguyễn Văn T 1964 Nam 44 13088734 Trƣơng Cao H 1948 Nam 45 13090981 Đoàn Đức T 1950 Nam 46 13095608 La Hồng H 1955 Nam 47 13100646 Nguyễn Văn P 1949 Nam STT Số nhập viện 48 13101948 49 Họ tên Năm sinh Giới Nguyễn S 1947 Nam 13103572 Bùi Thị H 1967 Nữ 50 13105141 Trần Thị Thanh T 1969 Nữ 51 14002700 Hồ Thị Phƣơng Y 1956 Nữ 52 14009614 Cao Viết H 1961 Nam 53 14014586 Nguyễn Thị Mỹ D 1982 Nữ 54 14025897 Dƣơng Thế L 1965 Nam 55 14027009 Dƣơng Thị T 1945 Nữ 56 14028603 Nguyễn Thị B 1958 Nữ 57 14033254 Huỳnh Thị N 1956 Nữ 58 14042757 Nguyễn Thị M 1944 Nữ 59 14053046 Nguyễn Hữu T 1958 Nam 60 14054351 Phan Văn B 1977 Nam 61 14058194 Nguyễn Thị G 1979 Nữ 62 14080305 Bùi Thị L 1959 Nữ 63 14089905 Trần Thị Bé H 1969 Nữ 64 14091374 Nguyễn Thị H 1947 Nữ 65 14093382 Lê Thị D 1953 Nữ 66 14095446 Lê Thị T 1973 Nữ 67 14104358 Trần Thị Ngọc 1965 Nữ 68 14104715 Đàm Thị C 1951 Nữ 69 14109020 Hồ Phi G 1973 Nam 70 14112152 Lê Văn U 1968 Nam 71 14114024 Lê Đức H 1964 Nam 72 15000992 Nguyễn Văn T 1970 Nam STT Số nhập viện 73 15023665 74 Họ tên Năm sinh Giới Phan Thị T 1955 Nữ 15025073 Lê Thị Diệu H 1952 Nữ 75 15032885 Nguyễn Thái B 1980 Nam 76 15041768 Dƣơng Thị B 1957 Nữ 77 15043609 Nguyễn Văn T 1944 Nam 78 15059528 Ngô Thị Kim C 1972 Nữ 79 15064875 Trần Văn T 1950 Nam 80 15078955 Nguyễn Thanh B 1973 Nam 81 15085154 Đỗ Thị Kim C 1964 Nữ Ng y 04 tháng 01 năm 2019 TRƢỞNG PHÒNG ... khơng? Trong quan trọng có giúp cải thiện thời gian sống cịn sau mổ hay khơng? Chính chúng tơi thực đề tài: ? ?Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cắt khối tá tụy kèm nạo hạch triệt để điều trị ung thư vùng. .. cắt khối tá tụy nạo hạch triệt để: bao gồm hạch nhƣ nạo hạch tiêu chuẩn lấy thêm nhóm 8p, 9, 16a2b1 Phẫu thuật cắt khối tá tụy mở rộng: tƣơng tự nhƣ nạo hạch triệt để nhƣng bao gồm tất nhóm hạch. .. chứng phẫu thuật cắt khối tá tụy kèm nạo hạch triệt để đƣợc báo cáo tƣơng đƣơng với phẫu thuật cắt khối tá tụy kinh điển, nhiên hiệu lâu dài phƣơng pháp nhiều tranh cãi Những nghiên cứu hồi cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án nghiên cứu ứng dụng phương pháp cắt khối tá tụy kèm nạo hạch triệt để trong điều trị ung thư vùng đầu tụy,