0

Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

104 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 06:39

Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các tư liệu, tài liệu sử dụng, phân tích Luận văn có nguồn dẫn rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu Luận văn tác giả tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Khu kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Các kết trình lao động trung thực chưa công bố nghiên cứu khác./ Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2019 Tác giả Luận văn Phan Vũ Hoàng Tùng i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập thực luận văn này, Tôi nhận nhiều giúp đỡ Trước tiên, Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Lê Văn Chính, người tận tình hướng dẫn động viên tác giả suốt thời gian hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu tồn thể thầy, giáo Trường Đại học Thủy Lợi truyền đạt, trang bị cho tác giả kiến thức kinh nghiệm quý giá suốt hai năm học vừa qua Tác giả xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện tốt cho tác giả trình thu thập số liệu, nghiên cứu, làm Luận văn Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn Gia đình, bạn bè đồng nghiệp, người sát cánh động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 1.1 Cơ sở lý luận .6 1.1.1 Khái niệm vấn đề khu kinh tế cửa 1.1.2 Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng 1.1.3 Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước [10] 12 1.1.4 Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước [17] 17 1.1.5 Tiêu chí đánh giá quản lý vốn đầu tư xây dựng [17] 24 1.1.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng 27 Có nhiều nhân tố tác động đến quản lý vốn đầu tư xây dựng bao gồm từ chủ 27 1.2 Cơ sở thực tiễn 30 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa nước 30 1.2.2 Bài học kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Việt Nam 30 1.2.3 Kinh nghiệm từ Khu kinh tế cửa Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang 31 1.2.4 Bài học kinh nghiệm cho khu kinh tế cửa Đồng Đăng 32 1.3 Một số công trình nghiên cứu có liên quan .35 Kết luận chương .38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG – LẠNG SƠN 39 2.1 Khái quát Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn 39 2.1.1 Tổng quan Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn .39 iii 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn 40 2.1.3 Đặc điểm bật Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn 44 2.2 Thực trạng vốn đầu tư xây dựng Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn 46 2.2.1 Công tác kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn 48 2.2.2 Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 48 2.2.3 Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu 50 2.2.4 Kiểm soát, toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 51 2.2.5 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 55 2.2.6 Hoạt động giám sát, tra quản lý vốn đầu tư xây dựng 57 2.3 Đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Khu kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn 58 2.3.1 Kết công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Khu kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn 58 2.3.2 Hiệu quản lý vốn đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa Đồng Đăng- Lạng Sơn 62 2.4 Những kết hạn chế công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn 64 2.4.1 Kết đạt 64 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 69 Kết luận chương .75 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG – LẠNG SƠN 76 3.1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 76 3.1.1 Quan điểm phát triển 76 3.1.2 Mục tiêu phát triển 76 3.1.3 Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng .77 3.1.4 Phương hướng phát triển vùng kinh tế 79 iv 3.2 Một số giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng nhằm phát triển Khu kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn .80 3.2.1 Nâng cao công tác quy hoạch huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa 80 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác lập dự án, khảo sát thiết kế, đánh giá đầu tư, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư 82 3.2.3 Tăng cường công tác quản lý, lựa chọn nhà thầu 84 3.2.4 Nâng cao lực, trách nhiệm nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng .85 3.2.5Nâng cao chất lượng kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng 86 3.2.6 Nâng cao chất lượng nghiệm thu, toán vốn đầu tư xây dựng 88 3.2.7 Một số giải pháp khác 89 Kết luận chương .90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số dự án thẩm định, phê duyệt giai đoạn 2013-2017 49 Bảng 2.2 Kết thực công tác đấu thầu giai đoạn 2013-2017 51 Bảng 2.3 Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2013-2017 53 Bảng 2.4: Giải ngân vốn đầu tư XDCB theo quý Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2013-2017 53 Bảng 2.5: Tình hình cơng tác lập báo cáo tốn cơng trình, dự án hồn thành Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2013-2017 .55 Bảng 2.6: Tình hình phê duyệt tốn dự án hồn thành Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2013-2017 .56 Bảng 2.7: Tổng hợp kiểm tra giám sát 57 Bảng 2.8: Vốn đầu tư xây dựng Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2017 59 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL: Ban quản lý ĐTXD: Đầu tư xây dựng GPMB Giải phóng mặt HĐBM: Hoạt động biên mậu KCX Khu chế xuất KKT Khu kinh tế KKTCK Khu Kinh tế cửa KTBM: Kinh tế biên mậu KT-XH Kinh tế - xã hội NSNN Ngân sách Nhà nước ODA Vốn viện trợ phát triển thức QLNN Quản lý nhà nước XDCB Xây dựng vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam ngày hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng vào kinh tế khu vực Thế giới Trong bối cảnh đó, để tận dụng hội mà trình hội nhập mang lại vượt qua thách thức nó, mang lại tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế nhanh vấn đề thu hút vốn đầu tư, nâng cao hiệu yêu cầu thiết đặt cho kinh tế Việt Nam nói chung địa phương nước nói riêng Xuất phát từ địi hỏi đó, Đảng Nhà nước ta bước xây dựng số Khu kinh tế khu thương mại mang tính chất đặc thù như: khu chế xuất, khu kinh tế cửa biên giới khu khuyến khích phát triển kinh tế thương mại địa bàn số tỉnh có cửa biên giới, góp phần phát triển kinh tế chủ động hội nhập kinh tế Quốc tế nói chung phát huy hiệu giao thương kinh tế tỉnh biên giới nói riêng nhằm đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế, thương mại chung nước Các Khu kinh tế cửa thực thí điểm theo Quyết định số 53/2001/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ sách khu kinh tế cửa biên giới khơi dậy tiềm sẵn có địa phương có cửa biên giới Sự hình thành khu kinh tế cửa khu khuyến khích phát triển thương mại bước đầu tạo lợi phát triển đặc biệt cho nhiều tỉnh biên giới khó khăn, nâng cao chất lượng tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội vị so với địa phương nước Lượng hàng hố lưu thơng, xuất nhập qua khu kinh tế cửa khu thương mại ngày nhiều đa dạng chủng loại, mẫu mã, đời sống dân cư vùng biên bước cải thiện Khu kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn thành lập từ năm 2008 (Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg, ngày 28/4/2008 Thủ tướng Chính phủ) Trong giai đoạn 2010-2017 quy mô vốn đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn có xu hướng gia tăng Năm 2010, quy mô vốn từ tất nguồn khoảng 34 tỷ đồng, đến năm 2017 lên tới khoảng 93,4 tỷ từ tất nguồn (tăng 90% năm) cho khoảng 20 dự án năm Tuy quy mô, số lượng dự án qua năm có xu hướng gia tăng chưa đáp ứng nhu cầu hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu, đầu tư doanh nghiệp, cá nhân hạn chế chưa đồng Nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư cho xây dựng Khu kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn chưa đáp ứng nhu cầu; cơng tác bồi thường, giải phóng mặt tạo quỹ đất chưa nhiều; tiến độ thực xây dựng chậm; việc thu hút nguồn vốn đầu tư ngân sách cho phát triển Khu kinh tế cửa hạn chế, chưa thu hút nguồn vốn dân cư, vốn nhà đầu tư ngồi nước chưa hình thành chế sách đặc thù Một vấn đề thiết đặt Ban Quản lý Khu kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn làm để quản lý cách có hiệu nguồn vốn đầu tư xây dựng nhằm bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu phát phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, hồ bình, phát triển nhân dân Việt Nam Trung Quốc Sau thời gian học tập nghiên cứu, theo dõi hoạt động Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn, học viên lựa chọn vấn đề “Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn” làm nội dung nghiên cứu luận văn thạc sĩ kinh tế với mục tiêu hệ thống hóa sở lý thuyết thực tiễn phát triển khu kinh tế nội dung công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng bản; từ phân tích thực trạng cơng tác Khu kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn để hạn chế, yếu công tác giai đoạn 2010-2017, sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm thực trạng xây dựng, phát triển Khu kinh tế vấn đề quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Khu kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn, luận văn đề xuất quan điểm, phương hướng giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận KKT, KKTCK, quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nhiều nguồn mà đặc biệt từ ngân sách nhà nước cho phát triển khu kinh tế cửa - Đánh giá thực trạng quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hoạt động quản lý vốn đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn từ nguồn ngân sách nhà nước, tập trung vào nguồn vốn đầu tư xây dựng cở phát triển Khu kinh tế cửa 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh Lạng Sơn phần ngân sách Trung ương (thực khâu từ khâu lập kế hoạch đầu tư đến tốn cơng trình, hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng) Phạm vi không gian: Nghiên cứu địa bàn Khu kinh tế cửa Đồng Đăng Lạng Sơn Phạm vi nghiên cứu thời gian: - Phạm vi thời gian phân tích: Giai đoạn: 2010-2017 - Phạm vi giải pháp: Giai đoạn 2018-2025 ... cơng trình, hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng) Phạm vi không gian: Nghiên cứu địa bàn Khu kinh tế cửa Đồng Đăng Lạng Sơn Phạm vi nghiên cứu thời gian: - Phạm vi thời gian phân tích: Giai đoạn:... quan hệ hợp tác hữu nghị, hồ bình, phát triển nhân dân Việt Nam Trung Quốc Sau thời gian học tập nghiên cứu, theo dõi hoạt động Khu Kinh tế cửa Đồng Đăng – Lạng Sơn, học viên lựa chọn vấn đề “Tăng... Việt Nam quốc gia láng giềng trở lên phát triển mạnh mẽ Chính phát triển đặt nhu cầu cho mơ hình phủ hợp nhằm tổ chức hoạt động kinh tế vùng biên Trong xu hướng chung hội nhập kinh tế Quốc tế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.,