0

Luận án nghiên cứu các yếu tố liên quan đến thời gian nhập viện muộn ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tại bệnh viện quận thủ đức năm 2016 2017

125 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 16:20

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BSGĐ Bác sĩ gia đình CBCC Cán cơng chức CĐ Cao đẳng CT Computed Tomography - chụp cắt lớp vi tính ĐH Đại học ĐQ Đột quỵ ĐQTMNC Đột quỵ thiếu máu não cấp MRI Magnetic Resonance Imaging- chụp cộng hưởng từ NIHSS National Institute of Health Stroke Scale - Thang điểm đột quỵ viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ PTCS Phổ thông sở PTTH Phổ thơng trung học TIA Transient Ischemic Attack- Cơn thống thiếu máu não rtPA Recombinant tissue - type plasminogen activator - chất hoạt hóa enzyme plasminogen mơ MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐỘT QUỴ THIẾU MÃU NÃO CẤP 1.2 CỬA SỔ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP (THỜI GIAN VÀNG NHẬP VIỆN) 14 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN NHẬP VIỆN MUỘN Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP 17 1.4 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẬN THỦ ĐỨC 28 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 4.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 30 4.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 4.3 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 44 4.4 MỘT SỐ ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 44 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN 46 3.2 TỶ LỆ NHẬP VIỆN MUỘN Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP 57 3.3 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN NHẬP VIỆN MUỘN Ở BỆNH NHÂN 59 CHƯƠNG BÀN LUẬN 70 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN 70 4.2 TỶ LỆ BỆNH NHÂN CÓ THỜI GIAN NHẬP VIỆN MUỘN 79 4.3 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN NHẬP VIỆN MUỘN 83 KẾT LUẬN 94 TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP NHẬP VIỆN 94 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN NHẬP VIỆN MUỘN CỦA BỆNH NHÂN (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án nghiên cứu các yếu tố liên quan đến thời gian nhập viện muộn ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tại bệnh viện quận thủ đức năm 2016 2017,