0

Các lệnh cơ bản trong AutoCad pptx

25 1,869 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 14:20

Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371Cỏc lnh c bn trong AutoCad1/Lnh Line : v ng thngCommand : l_Space+Nhp to im u tiờn ca ng thng (specỡfy fớtst point)+Nhp to im tip theo ca ng thng (specify next point)*Cỏc cỏch nhp to mt im:_Cỏch 1 : nhp bng pick (chut trỏi)_Cỏch 2 : nhp to cỏc tuyờt iVD : nhp to im B(x,y) bng cỏch gừ x,y_Spacea bxyxy_Cỏch 3 : nhp to cỏc tng iVD : nhp to im B so vi im A bng cỏch gừ @200,160_Spacea b_Cỏch 4 : nhp to cc tng iVD : nhp to im B so vi im A bng cỏch gừ @200<30_Spacea b_Cỏch 5 : nhp to bng phng phỏp truy bt i tng*V trc giaoCommand : l_Space+Nu F8 (on) im B chi cn gừ R+Nu F8 (off) im B nhp theo cỏch 3 hoc cỏch 42/Lnh Circle : v ng trũnTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự1Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371 a b cfed3pttr 3p 2pa>V ng trũn khi biờt tõm v bỏn kớnhCommand : c_Space+Nhp to tõm ca ng trũn (specify center point for circle)+Nhp bỏn kớnh ca ng trũn(specify radius of circle)b>V ng trũn khi bit ng kớnh ca núCommand : c_Space+Nhp to tõm ca ng trũn (specify center point ũ circle)+Gừ ch d_Space (Diameter)+Nhp ng kớnh ca ng trũn (specify diameter of circle)c>V ng trũn i qua 3 imCommand : c_Space+Gừ ch 3p_Space+Nhp to im u tiờn ca ng trũn (specify first point on circle)+Nhp to im th hai ca ng trũn (specify second point on circle)+Nhp to im th ba ca ng trũn (specify third point on circle)d>V ng trũn khi tip xỳc vi hai i tng v bit bỏn kớnhCommand : c_Space+Gừ ttr_Space (tan tan radius)+Nhp tip tuyn th nht (specify point on object for first tangent of circle)+Nhp tiờp tuyn th hai (specify point on object for second tangent of circle)+Nhp bỏn kớnh ca ng trũn (specify radius of circle)e>V ng trũn khi tip xỳc vi 3 i tngCommand : c_Space+Gừ ch 3p_Space+Chn 3 tip tuyn vi 3 i tng bng cỏch bt bỏn t ng (gừ 3 ch tan) hoc Shift+chut phichn tangentf>V ng trũn i qua hai imCommand : c_Space+Gừ ch 2p_Space+Nhp to im u tiờn ca ng trũn (specify first endpoint of circlediameter)+Nhp im cui ca ng trũn (specify second end point of circle diameter) bng cỏch 3 hoc cỏch 43/Lnh RECtang : v hỡnh ch nhtTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự2Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371Command : rec_Space+Nhp to im u tiờn (specify first corner point)+Nhp to im cui (specify other corner point) bng cỏch 1,3 hoc 4a>V hỡnh ch nht cú vỏt mộpCommand : rec_Space+Gừ ch c_Space (Chamfer)+Nhp khong a (specify first chamfer distance for rectangles)+Nhp khong b (specify second chamfer distance for rectangles)+Nhp im u tiờn ca hỡnh ch nht (specify first corner point)+Nhp im th hai ca hỡnh ch nht (specify second corner point)*Chỳ ý : Mun tr v v hỡnh ch nht khụng vỏt cnh chi cn lm nh trờn nhng nhp a=b=0b>V hỡnh ch nht cú gúc ln l mt cung trũn bỏn kớnh RrCommand : rec_Space+Gừ ch f_Space (Fillet)+Nhp bỏn kớnh gúc ln R (specify fillet radius for rectangles)+Nhp im u ca hỡnh ch nht (specify first corner point)+Nhp im th hai ca hỡnh ch nhõt (specify second corner point)*Chỳ ý: Mun tr v v hỡnh ch nht khụng cú gúc ln thỡ cn lm nh trờn nhng nhp bỏn kớnh gúc ln R=0c>V hỡnh ch nht cú b dy cnhCommand : rec_Space+Gừ ch w_Space (Width)+Nhp b dy cnh hỡnh ch nht (specify line width for rectangles)+Nhp im u ca hỡnh ch nht (specify first corner point)+Nhp im th hai ca ng trũn (specify second corner point)*Chý ý : Mun tr v v hỡnh ch nht khụng co b dy cnh cn lm nh trờn nhng nhp chiu dy cnh =04/Lnh Arc : V cung trũna>V cung trũn i qua 3 imCommand : a_Space+Nhp im u tiờn ca cung trũn (specify start point of arc)+Nhp im th hai ca cung trũn (specify second point of arc)+Nhp im cui ca cung trũn (secify end point of arc)b>V cung trũn khi bit tõm, im u va gúcTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự3Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371Command : a_Space+Gừ ch c_Space (Center)+Nhp to tõm cung trũn (specify center point of arc)+Nhp im u ca cung trũn (specify start point of arc)+Gừ ch a_Space (Angle)+Nhp gúc ca cung trũn (specify included angle of arc)c>V cung trũn khi bit tõm, im u v chiu di dõy cungCommand : a_Space+Gừ ch c_Space (Center)+Nhp to tõm cung trũn (specify center point of arc)+Nhp to im u ca cung trũn (specify start point of arc)+Gừ ch l_Space (Length)+Nhp chiu di dõy cung (specify length of chord)d>V cung trũn khi bit im u, im cui v gúcCommand : a_Space+Nhp to im u ca cung trũn (specify start point of arc)+Gừ ch e_Space (End)+Nhp to im cui ca cung trũn (specify end point of arc)+Gừ ch a_Space (Angle)+Nhp s o gúc (specify included angle)e>V cung trũn khi bit im u, im cui v hng tip tuynCommand : a_Space+Nhp to im u ca cung trũn (specify start point of arc)+Gừ ch e_Space (End)+Nhp to im cui ca cung trũn (specify end point of arc)+Gừ ch d_Space (Direction)Di chut theo hng bt kỡ c hng tip tuyn theo yờu cu sau ú bm chut trỏi s cú cung trũn.f>V cung trũn khi bit im u, im cui v bỏn kớnhCommand : a_Space+Nhp im u ca cung trũn (specify start point of arc)+Gừ ch e_Space (End)+Nhp im cui ca cung trũn (specify end point of arc)+Gừ ch r_Space (Radius)+Nhp bỏn kớnh ca cung trũn (specify radius of arc)*Chỳ ý :_Khi nhp cỏc bin ca cung trũn m khụng cú giỏ tr gúc, cung trũn s t ng quay t im u sang im cui theo chiu ngc kim ng h._Khi v cung trũn cn bit 3 yu t.5/Lnh POLygon : v a giỏc (ch v c a giỏc u n 1024 cnh)a>V a giỏc ni tip mt ng trũnCommand : pol_Space+Nhp s cnh ca a giỏc (Enter number of sides)+Nhp to tõm ca a giỏc (specify center of polygon)+Gừ ch i_SpaceTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự4Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371+Nhp bỏn kớnh ca ng trũn ngoi tip a giỏc (specify radius of circle)b>V a giỏc ngoi tip mt ng trũnCommand : pol_Space+Nhp s cnh ca a giỏc (Enter number of sides)+Nhp to tõm ca a giỏc (specify center of polygon)+Gừ ch c_Space+Nhp bỏn kớnh ca ng trũn ni tip a giỏc(specify radius ũ circle)c>V a giỏc khi bit chiu di cnhCommand : pol_Space+Nhp s cnh ca a giỏc (Enter number of sides)+Gừ ch e_Space+Nhp ta im u ca mt cnh ca a giỏc (specift first end point of edge)+Nhp ta im cui ca cnh a giỏc ú (specify second end point of edge)6/V chm im a>Chn kiu chm im+FormatPoint stylechn kiu chm imOKb>V chm im*V mt chm imCommand : po_Space+Nhp ta chm im*V nhiu chm im+Drawpointmulti point+Nhp ta chm imChỳ ý : khi mun kt thỳc lnh v nhiu chm im phi n ESC.*Chia i tng thnh nhng on bng nhau bng chm imCommand : div_Space (DIVide)+Chn i tng chia (select objectto divide)+Nhp khong chia bng s (Enter the number of segments)*Chia i tng thnh nhng on cú chiu di xỏc nhCommand : me_Space (Measure)+Chn i tng chia (select object to measure)+Nhp chiu di khong chia (specify length of segments)7/Lnh ELlipse : v ellipa>V ellip khi bit chiu di trc ln, chiu di bỏn trc nhCommand : el_Space+Nhp ta im bt u trc ln ca ellip (specify axis end point of ellipse)+Nhp ta im kt thỳc trc ln ca ellip (specify other end point of axis)+Nhp chiu di bỏn trc nh (specify distance to other axis)b>V ellip khi bit tõm, im u trờn trc ln v chiu di bỏn trc nhCommand : el _Space+Gừ ch c_Space (Center)+Nhp tõm ca ellip (specify center of ellipse)+Nhp ta im u tiờn trờn trc ln (specify end point of axis)+Nhp chiu di bỏn trc nh (specify distance to other axis)Tửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự5Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 26553718/Lệnh UCS : dời trục tọa độCommand : ucs_Space+Gõ chữ o_Space+Chọn điểm để rời trục toạ độ đến+Bật, tắt trục tọa độ : viewdisplayUCS icon (on/off)9/Lệnh SPLine : vẽ đường cong trơn bậc caoCommand : spl_Space+Nhập điểm đầu tiên của đường cong (specify first point)+Nhập điểm tiếp theo của đường cong (specify next point)Chú ý ; khi muốn kết thúc lệnh phải “Space” 3 lần.10/Lệnh Donut : vẽ hình vành khănCommand : do_Space+Nhập bán kímh của hính tròn trong (specify inside diameter of donut)+Nhập bán kính cho hình tròn ngồi (specify outside diameter of donut)+Nhập tọa độ tâm cho hình vành khăn (specify center of donut)11/Lệnh FILL : điều khiển biến tơ hay khơng tơ ở bên trong những hình bề dày như hình chữ nhật, hình vành khăn hay tơ vật liệu….Command : fill_Space+Nếu gõ chữ on_Space thì biến ln được tơ+Nếu gõ chữ off_Space thì biến tơ tắt*Nếu điều khiển chưa tắt ngay hoặc chưa bật ngay thì dùng lệnhCommand : re_Space12/Lệnh RAY :vẽ đường thẳng nửa vơ cựcCommand : ray_Space+Nhập điểm đầu tiên cho đường thẳng nửa vơ cực (specify start point)+Chọn điểm xun qua của đường thẳng (specify through point)13/Lệnh Xline :vẽ đường thẳng vơ cựca>Vẽ đường thẳng vơ cực nằm ngangCommand : xl_Space+Gõ chữ h_Space (Hor)+Chọn điểm đặt đường vơ cực (specify through point)b>Vẽ đường vơ cực thẳng đứngCommand : xl_Space+Gõ chữ v_Space (Vor)+Chọn điểm đặt đường vơ cực (specify through point)c>Vẽ đường vơ cực nghiêng một góc so với phương ngangCommand : xl_Space+Gõ chữ a_Space (Angle)+Nhập số đo góc nghiêng (Enter angle of line)Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú6Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371d>V hai ng thng vụ cc song song nhau mt khong xỏc nhCommand : xl_Space+Gừ ch o_Space (Offset)+Nhp khong cỏch ca hai ng thng (specify offset distance)+Chn ng vụ cc ly song song (select aline object)+Chn hng ly song song (specify side to offset)14/Lnh PLine : v nhng ng thng v ng cong ni tip nhau v cú th t c b dy ca im u hoc im cuiCommand : pl_Space+Nhp im u tiờn (specify start point)+Nhp im tip theo (specify next point)*Mun v cung trũn ni tip vi ng thng lm nh sau :Command : pl_Space+Gừ ch a_Space (Arc) chuyn t v ng thng sang v ng cong+Gừ ch ce_Space (Center)+Nhp tõm ca ng cong (bng cỏch nhp to tng i)+Gừ ch a_Space (Angle)+Nhp gúc quay ca ng cong (gúc dng thỡ ng cong quay ngc chiu kim ng h v ngc li)Mun v ng thng thi gừ ch l_Space*Mun t b dy ca cung trũn hay ng thng thỡ lm nh sau :Command : pl_Space+Gừ ch w_Space (Width)+t b dy cho im u tiờn (specify starting width)+Nhp b dy cho im cui (specify ending width)Chỳ ý : nu mun v ng mi tờn cong thỡ lm nh sau :Command : pl_Space+Gừ ch a_Space (Arc)+Gừ ch w_Space (Width)Cỏc buc sau lm tng t nh trờn*V tip tuyn vi cung trũn cú chiu di xỏc nhCommand : pl_Space+Gừ ch l_Space (Length)+Nhp chiu di ca tip tuyn (specify length of line)*úng im u v im cui ; gừ ch c_Space15/Lnh MLine : v mt lỳc nhiu ng thng vi mu sc, ng nột, khong cỏch khỏc nhau+B1 : thit k ng MLineFormatmultiline stylet tờn ngNameAdd+B2 : thit k nga>Chn kiu ng_Vo ụ Element properties_Vo ụ Add thờm mt ng_Vo ụ Offset xỏc nh v trớ ca ng ang chn vi ng tõmTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự7Cụng ty TNHH Tớn An (Khuụn mu ngnh nha, c khớ cx, sp nha) Tel : 2655371_Vo ụ Color chn mu cho ng ang chn_Vo ụ Line type chn kiu ng. Nu cha cú kiu ng chn Loadchn kiu ng s 1,2,3,4,9OK._Sau khi chn xong tt c cỏc ng thỡ n OK_Vo ụ Multiline propertiestớch vao ụ start v end chn ch khộp kớn ng MLine.b>V ng MLineCommand : ml_Space+Gừ ch j_Space (Justification)+Gừ ch t_Space (Top) ; z_Space (Zero) hoc b_Space (Bottom) chn im t chut trờn ng MLine+Gừ ch s_Space (Scale)+Nhp s chn ch t 1 n v offset bng bao nhiờu n v v+Gừ st_Space (STyle)+Nhp tờn ng MLine+Chn im u tiờn ca ng MLine (specify start point)+Chn im tip theo ca ng MLine (specify next point)Chỳ ý : Mun thay i ch dy, tha ca ng t nột lm nh sauCommand : lts_Space+Nhp t l dy ca ng t nột bng s(Nu t l quỏ nh hoc quỏ ln thỡ ng t nột s tr thnh ng lin nột)c>Hiu chnh ng MLineModifileobjectMultiline+Chn mt trong cỏc kiu ng niOK+Chn 2 ng hiu chnh16/Lnh SKETCH : v phỏc tho bng tayCommand : sketch_Space+Nhp mn ca ng (record increment)+t bỳt xung kớ_pendown (pen exit quit record erase connext)+Nhc bỳt lờn_penupKt thỳc lnh phi n Space.17/Lnh MVSETUP : thit lp khụng gian v da trờn kh giyCommand : mvsetup_Space+Enable paper space [No/Yes] : n_Space+Enter units type : m_Space (Nhp h o)+Enter the scale factor (Nhp t l trong khụng gian v)+Enter the paper width (Nhp chiu rng kh giy)+Enter the paper height )Nhp chiu cao kh giy)II.CC LNH HIU CHNH1/Lnh la chn i tnga>Pick : la chn i tng bng chut trỏiTửù hoùc Autocad ẹc: 411B Phuự Thoù Hoaứ, Q. Taõn Phuự8Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371b>Window :lựa chọn đối tượng khi cửa sổ mở từ bên trái xuống bên phải,những đối tượng nào nằm trọn bên trong cửa sổ mới được lựa chọn.c>Cross : lựa chọn đối tượng khi cửa sổ mở từ bên phải sang bên trái, những đối tượng nào bị cửa sổ cắt qua đều được lựa chọnd>All : lựa chọn tất cả các đối tượngCommand : all_Spacee>Fence :lựa chọn bằng hàng rào những đối tưọng bị hàng rào cắt qua sẽ được lựa chọnCommand : f_Space2/Lệnh Zoom : dùng để phóng to, thu nhỏ phạm vi hiển thị của đối tượnga>Zoom Window :Command : z_SpaceKhoanh một cửa sổ quanh đối tưọng cần phóng to để xem chi tiếtb>Zoom AllCommand : z_SpaceGõ chữ a_Space (All)Dùng để thu nhỏ phạm vi của bản vẽ đến giói hạn của bản vẽc>Zoom ExtentsCommand : z_SpaceGõ chữ e_Space (Extents)Dùng để thu nhỏ bản vẽ đến đối tượng ngồi cùng nhất của bản vẽd>Zoom RealtimeCommand : z_Space Spacee>Zoom PreviousCommand : z_SpaceGõ chữ p_Space (Previous)Dùng để quay trở lại khung nhìn zoom vừa thực hiện xong3/Lệnh Pan : đùng để di chuyển phạm vi nhìn của bản vẽCommand : p_Space4/Lệnh Undo : Dùng để huỷ một lệnh vừa thực hiện xongCommand : u_Space5/Lệnh Erase : dùng để xố đối tượng hoặc nhóm đối tưọngCommand : e_SpaceLựa chọn đối tượng hoặc nhóm đối tượng để xố (select objects)6/Lệnh Move : di chuyển đối tượngCommand : m_Space+Lựa chọn đối tượng để di chuyển (select objéct)+Lựa chọn điểm trên đối tượng để di chuyển (specify base point or displacement)+Lựa chọn điểm đặt để di chuyển đối tượng (specify second point of displacement)7/Lệnh COpy : sao chép đối tượnga>Sao chép một lầnTự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú9Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371Command : co_Space+Lựa chọn đối tượng để sao chép (select objects)+Chọn điểm sở trên đối tượng để sao chép+Chọn điểm đặt để sao chép tớib>Sao chép nhiều lầnCommand : co_Space+Lựa chọn đối tượng để sao chép (select objects)+Gõ chữ m_Space (Mul+Chọn điểm sở trên đối tượng để sao chép+Chọn các điểm đặt để sao chép tới8/Lệnh MIrror : dùng để lấy đối tượng qua một đường thẳngCommand : mi_Space+Lựa chọn đối tượng để lấy đối xứng (select objects)+Chọn điểm đấu tiên của trục đối xứng (specify first point of mirror line)+ Chọn điểm thứ hai của trục đối xứng (specify second point of mirror line)+Có xố đối tượng nguồn sau khi lấy đối xứng khơng ?_Gõ chữ y_Space xố đối tượng nguồn sau khi lấy đối xứng_Gõ chữ n_Space khơng xố đối tượng nguồn sau khi lấy đối xứng9/Lệnh Offset : dùng để lấy đồng dạng các đối tượng theo một đoạn độ dài nhất địnhCommand : o_Space+Nhập khoảng offset (specify offset distance)+Chọn đối tượng để lấy offset (select object to offset)+Chọn hướng để lấy đồng dạng (specify point on side to offset)10/Lệnh TRim : dùng để cắt đối tượng thừa qua đường biênCommand : tr_Space+Lựa chọn đối tượng làm biên (select object_+Lựa chọn đối tượng thừa để cắt (select object to trim or shift_select to extend)+Gõ chữ e_Space (Egde) : chọn ché độ kéo dài đường biên ra vơ tận_Gõ chữ e_Space (Extend) : đường biên sẽ kéo dài ra vơ tận_Gõ chữ n_Space (No extend) : đường biên khơng kéo dài ra vơ tận11/Lệnh Fillet : dùng để tạo bán kính góc giữa hai đối tượngCommand : f_Space+Gõ chữ r_Space (Radius)+Nhập bán kính góc lượn+Chọn đối tượng để tạo bán kính góc lượnChú ý :+Nếu đặt chế độ Mode=Trim tức là chế độ thừa thì cắt ngắn, ngắn thì kéo dài+Nếu đặt chế độ Mode=No trim tức là chế độ thừa thì khơng cắt ngắn, ngắn thì khơng kéo dài+Gõ chữ p_Space (Poly Line) : tạo bán kính góc lượn cho các đoạn thẳng của đường PLineTự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú10[...]... _Bấm vào hình bóng đèn trong “Layer Control” để tắt hoặc mở Layer +Lock/Un lock : khố và mở khố _Các Layer bị khố sẽ khơng được lựa chọn trong câu lệnh select object của các lệnh chỉnh sửa Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú 16 Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371 _Bấm vào hình ổ khố trong “Layer Control” để khố hoặc mở Layer 4/Khối a>Cách tạo khối +Vẽ mẫu... Paste +Dùng lệnh eXPole để phá khối 2/Open (Ctrl+O) : mở bản vẽ cũ 3/Save (Ctrl+S) : ghi bản vẽ +TH1 : lưu được chỉ cần ấn Ctrl+S +TH2 : tên bản vẽ [copy] Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú 22 Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371 Khi ấn Ctrl+S khơng lưu được Sửa bằng cách sau : File Save as đổi tên bản vẽ lưu được bản vẽ dưới tên mới +TH3 : tên bản vẽ [Read... % màn hình 4 /Lệnh thay đổi hướng nhìn của bản vẽ : thay đổi tất cả hướng nhìn để đưa bản vẽ trở về bình thường View3D viewTop 5 /Lệnh bật tắt các thanh Menubar : +Cách 1 : ToolCustumbarMenu Muốn ẩn thanh cơng cụ nào thì chọn thanh đó và ấn “Remove” Muốn hiển thị thanh nào thì chọn thanh đó và ấn “Insert” +Cách 2 : Command : menu_Space +Nếu để chế độ “acad.mnu” hiển thị tất cả các thanh cơng cụ +Nếu... bằng cách sau : File Save as đổi tên bản vẽ lưu được bản vẽ dưới tên mới 4/Save as : lưu lại nội dung bản vẽ dưới tên khác 5/Drawing Properties 6/Giảm dung lượng bản vẽ Command : pu_Space Xuất hiện bảng Purge Nếu bản vẽ phần thừa sẽ dấu “+” Tick vào “Purge” hoặc “Purge All” để xố bỏ phần thừa của bản vẽ đến khi nào khơng còn dấu cộng nữa thì thơi ấn Ctrl+S để ghi nhận việc giảm dung lượng bản. .. cơng cụ +Nếu để chế độ “dbcon.mnu”ẩn các thanh cơng cụ VIII.CÁC LỆNH TRA CỨU 1 /Lệnh DIstance : tra cứu độ dài, góc nghiêng của đường thẳng Command : di_Space +Chọn đối tượng +Chọn điểm đầu của đường thẳng +Chọn điểm thứ hai của đường thẳng Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú 24 Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371 2 /Lệnh AreA : tra cứu diện tích, chu vi... sẵn trong máy khi cài Vietkey vào AutoCAD Riêng những phơng đi “*.SHX” khơng sẵn trong phơng của CAD, muốn được phải làm như sau +B1: tìm đến nguồn phơng kĩ thuậtư +B2: copy lại +B3: tìm đến C:\Program Files \AutoCAD 2004\Font +B4: paste vào thư mục “Font” Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú 13 Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371 Khi mở bản. .. Word hoăc Excell và ấn Ctrl+C +B2: mở cửa sổ CAD Vào Menu EditPaste SpecialAutoCAD eltiOK +B3: chọn điểm chèn +B4: hiệu chỉnh đối tượng vừa chèn bằng các lệnh hiệu chỉnh VII.CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH 1 /Lệnh Redraw : chấm điểm ảo Command : r_Space 2 /Lệnh BLIP MODE : bật tắt chế độ chấm điểm ảo Command : blip mode_Space 3 /Lệnh REgon : sắp xếp đối tượng Command : re_Space +Dùng để làm đường tròn méo... +Xuất hiện bảng “Hatch Edit” và làm tương tự như trên c>Sao chép định dạng mẫu tơ bằng lệnh MAtchProperties 3/Layer (Lớp) a>Tạo Layer Command : la_Sapce Xuất hiện bảng Layer Properties Manager +B1: bấm vào “New” để tạo Layer mới +B2: đặt tên cho Layer bằng cách click chuột trái vào chữ Layer rồi ghi tên +B3: đặt mầu cho Layer bằng cách bấm vào ơ mầu trắng tại cột Color và chọn màu cho Layer trong bảng màu... cho Layer trong bảng màu +B4: đặt bề đà nét vẽ tại cột “Line weight” +B5: đặt kiểu nét vẽ bằng cách bấm vào cột “Line type” Chú ý : _Sau khi đặt các kiểu nét vẽ phải phóng to các kiểu nét vẽ cho phù hợp với khơng gian vẽ đã thiếy lập tronglệnh MVSETUP Command : lts_Space Nhập tỷ lệ theo tỷ lệ đã nhập trong lệnh MVSETUP _Khi quản lý theo lớp,màu sắc và đường nét phải đặt ổ chế độ “By Layer” _Khơng được... dài tổng cộng 18 /Lệnh BReak : dùng để cắt ngắn đối tượng khơng cần đường biên Command : br_Space +Chọn điểm thứ nhất trên đối tượng +Chọn điểm thứ hai trên đối tượng Tự học Autocad Đc: 411B Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú 12 Cơng ty TNHH Tín An (Khn mẫu ngành nhựa, khí cx, sp nhựa) Tel : 2655371 19 /Lệnh CHange : kéo dài các đối tượng là đường thẳng tới một điểm Command : ch_Space +Chọn các đối tượng để kéo . bóng đèn trong “Layer Control” để tắt hoặc mở Layer +Lock/Un lock : khố và mở khố _Các Layer bị khố sẽ khơng được lựa chọn trong câu lệnh select object của các lệnh chỉnh sửa Tự học Autocad Đc:. weight” +B5: đặt kiểu nét vẽ bằng cách bấm vào cột “Line type” Chú ý : _Sau khi đặt các kiểu nét vẽ phải phóng to các kiểu nét vẽ cho phù hợp với khơng gian vẽ đã thiếy lập tronglệnh MVSETUP Command :. zoom vừa thực hiện xong 3 /Lệnh Pan : đùng để di chuyển phạm vi nhìn của bản vẽ Command : p_Space 4 /Lệnh Undo : Dùng để huỷ một lệnh vừa thực hiện xong Command : u_Space 5 /Lệnh Erase : dùng để xố
- Xem thêm -

Xem thêm: Các lệnh cơ bản trong AutoCad pptx, Các lệnh cơ bản trong AutoCad pptx,

Từ khóa liên quan