0

10 bang mau danh gia cong viec nhan vien thang

1 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2023, 08:23

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG…… NĂM……… Stt Họ tên Chất lượng Thời gian Cải tiến Quy định Tổng điểm Ghi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ghi chú:  Mức điểm cho phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định từ đến 10 điểm 10 điểm điểm tuyệt đối, điểm điểm đạt trung bình  Tổng điểm = ( chất lượng * + thời gian * + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) /  Trong đơn vị có 10 % người không thưởng không 10 % số người đạt mức thưởng cao Phòng Nhân Ngày tháng năm Trưởng phận
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bang mau danh gia cong viec nhan vien thang ,