0

DE THAM KHAO THPTQG DE 7

5 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2022, 23:54

ĐỀ THI THỬ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA ĐỀ 07 (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2022 Bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần VẬT LÍ Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gia. ĐỀ THI THỬ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA ĐỀ 07 (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu Trong số đặc trưng sau, đặc trưng sinh lí âm là: A cường độ âm B mức cường độ âm C độ to âm D tần số âm Câu Trong đơn vị sau, đơn vị cường độ điện trường là: A V/m2 B V.m C V/m D V.m2 Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách khoảng a cách quan sát khoàng D Chiếu sáng khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Trên màn, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp a a a D i i i i D D 2D a A B C D Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp cảm kháng dung kháng Z Z đoạn mạch L C Điện ạạ́p hai đầu đoạn mạch trễ pha cường độ dòng điện mạch Z  3Z C Z  ZC Z  ZC Z  ZC A L B L C L D L Câu Bước sóng A khoảng cách hai điểm dao động pha phương truyền sóng B khoảng cách gần hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha C quãng đường sóng truyền chu kì D qng đường sóng truyền s Câu Hai dao động điều hòa phương, tần số có pha ban đầu   hiệu có giá trị 1   2n    với n  0, 1, 2, A  C  2n  1  với n  0, 1, 2, 1  Hai dao động ngược pha B 2n với n  0, 1, 2, 1   2n    với n  0, 1, 2,  D  Câu Tia sau thường sử dụng để sấy khô? A Tia  B Tia  C Tia tử ngoại D Tia hồng ngoại Câu Một sóng học có tần số f = 40 Hz bước sóng có giới hạn từ 18cm đến 30cm Biết hai điểm M, N phương truyền sóng cách khoảng 20 cm ln ln dao động pha Tìm tốc độ truyền sóng A v = m/s 27 Câu Số nơtron  13 Al A 14 B v = m/s C v = 10 m/s D v = 12 m/s B 40 C 27 D 13 U Câu 10 Một điện áp xoay chiều hình sin có điện áp cực đại điện áp hiệu dụng U Công thức sau đúng? U U0 U U  U  2U U  2U 2 A B C D Câu 11 Tia laze dùng A y học để chiếu điện, chụp điện B để kiểm tra hành lí hành khách máy bay C để tìm khuyết tật bên vật đúc kim loại D Tia laze dùng truyền thông thông tin cáp quang Câu 12 Một máy biến áp lí tưởng có số vịng dây cuộn sơ cấp nhỏ số vòng dây cuộn thứ cấp Khi hoạt động chế độ có tải, máy biến áp có tác dụng làm A tăng giá trị hiệu dụng điện áp xoay chiều B giảm tần số dòng điện xoay chiều C giảm giá trị hiệu dụng điện áp xoay chiều D tăng tần số dòng điện xoay chiều Câu 13 Hiện tượng sau ứng dụng để mạ điện? A Hiện tượng nhiệt điện B Hiện tượng điện phân C Hiện tượng siêu dẫn D Hiện tượng đoản mạch Câu 14 Dao động tắt dần có lượng A khơng đồi theo thời gian C biến thiên điều hòa theo thời gian B giảm liên tục theo thời gian D tăng liên tục theo thời gian Câu 15 Bộ phận sau có sơ đồ khối máy phát vơ tuyến đơn giản? A Ơng chuẩn trực B Mạch biến điệu C Buồng tối D Mạch chọn sóng Câu 16 Một lắc lị xo gồm vật nhỏ khối lượng m lị xo nhẹ có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A Khi vật qua vị trí có li độ x vận tốc v vật thỏa: k m m k k v  A2  x v  ( A2  x ) v  ( A2  x ) v  ( A2  x ) m k k m m A B C D 34 Câu 17 Giới hạn quang điện kim loại 0,35  m Cho biết số h  6, 625.10 Js; c  3.10 19 m/s e  1, 6.10 C Cơng electron kim loại có giá trị A 5,68 eV B 3,55 eV C 1,77 eV D 3,09 eV A m m m Câu 18 Gọi p khối lượng prôtôn, n khối lượng notron, X khối lượng hạt nhân  Z X c tốc độ ánh sáng chân không Đại lượng lượng liên kết hạt nhân W   Zm   A  Z  mn  mX  c W   Zm   A  Z  mn  mX  c A lk  p B lk  p Wlk   Amp   N  Z  mn  mX  c C Wlk   Zmp   A  Z  mn  mX  c D Câu 19 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng Biết sóng truyền mặt nước với bước sóng  Ở mặt nước, M điểm cực đại giao thoa cách d d hai nguồn khoảng Công thức sau đúng? 1 1   d  d1   k   d  d1   k    với k  0, 1, 2,   với k  0, 1, 2,   A B 1  d  d1   k    với k  0, 1, 2,  C D d  d1  k  với k  0, 1, 2, Câu 20 Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau sai? A Ánh sáng Mặt Trời ánh sáng đơn sắc B Trong chân không, ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định C Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc truyền qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu truyền qua lăng kính Câu 21 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện dung Z kháng tồng trở đoạn mạch C Z Hệ số công suất đoạn mạch cos Công thức sau đúng? R 2Z R Z cos  cos  cos  C cos  Z Z R R C A B C D Câu 22 Trong điện trường có cường độ E, điện tích dương q di chuyển chiều đường sức điện đoạn d cơng lực điện là: A q.E/d B qEd C 2qEd D E/(qd) Câu 23 Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật MNPQ đặt cố định từ trường Hướng từ trường r B vng góc với mặt phẳng khung dây hình bên Trong khunguu dây có dịng điện chạy theo chiều MNPQM Lực từuu tác dụng lên cạnh PQ hướng với ur uu r uuur uuuu r PQ QM NP MN A vecto B vecto C vecto D vecto Câu 24 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lị xo nhẹ có độ cứng 50 N / m Khi lắc dao động điều hòa với biên độ 10 cm động cực đại lắc A 0,25 J B 0, 05 J C 0,1 J D 0, 01 J Câu 25 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm Hai khe hẹp cách khoảng a cách quan sát khoảng D với D  1000a Trên màn, khoảng vân giao thoa A 0, 75 mm B 0,50 mm C 0,35 mm D 0, 4 mm Câu 26 Cho phản ứng hạt nhân D  Li   2 He  X Biết khối lượng hạt đơteri, liti, heli phản ứng 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u Coi khối lượng nguyên tử khối lượng hạt nhân Năng lượng toả có g heli tạo thành theo phản ứng A 4,2.1010 J B 3,1.1011J C 6,2.1011J D 2,1.1010 J Câu 27 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 20Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm cạạ̉m kháng đoạn mạch 20Ω Hệ số công suất đoạn mạch A 0,50 B 1,0 C 0,71 D 0,87 Câu 28 Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do, thời điểm ban đầu điện tích 8 tụ điện đạt giá trị cực đại Q0  10 C Thời gian ngắn để tụ phóng hết điện tích 2s Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch 3 3 A 5,55.10 A B 78,5.10 A 3 C 15,72.10 A 3 D 7,85.10 A Câu 29 Trong chân không, tia X tia tử ngoại có bước sóng 0, 2 nm 220 nm Tỉ số lượng phôtôn tia X lượng mối phôtôn tia tử ngoại 3 3 A 0,9.10 B 2, 2.10 C 1,1.10 D 4, 10 Câu 30 Biết cường độ âm chuần 10 cường độ âm A 10 B B B 12  W / m Tại điểm có cường độ âm 107  W / m mức C 5 B D 12 B Câu 31 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách 0, 66 mm cách quan sát 1,1 m Chiếu sáng khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Trên màn, M N hai vị trí vân sáng Biết MN  6, 6 mm khoảng cách vân tối xa khoảng MN 5,5 mm Giá trị  A 385 nm B 600 nm C 550 nm D 660 nm Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Để xác định hệ số công suất đoạn mạch này, học sinh dùng dao động kí điện tử để hiển thị đồng thời đồ thị điện ạạ́p tức thời hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời hai đầu điện trở R cho kết hình bên (các đường hình sin) Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện mạch A 0, 524rad B 0, 785rad C 1, 047rad D 1,571rad Câu 33 : Một lắc đơn có độ dài l, khoảng thời gian  t thực dao động Người ta giảm bớt chiều dài 16cm, khoảng thời gian thực 10 dao động Chiều dài lắc ban đầu A 25m B 25cm C 9m D 9cm Câu 34 Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Vận tốc truyền sóng dây bằng: A 7,5m/s B 300m/s C 225m/s D 75 m/s Câu 35 Dao động vật có khối lượng 400 g tổng hợp hai dao động điểu hịa phưương có li độộ̣ x1 x2 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc x1 x2 theo thời gian t Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, dao động vật biểu diễn vectơ quay Biết tốc độ góc 5 rad / s vectơ Động vật thời điểm t  0, 2 s A 5 mJ B 2,5 mJ C 12,5 mJ D 10 mJ Câu 36 Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1s 1g Rađi Ra Cho biết chu kỳ bán rã Ra 1580 năm Số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1 A 3,55.1010 hạt 3,70.1010 hạt B 3,40.1010 hạt C 3,75.1010 hạt D ... C D 34 Câu 17 Giới hạn quang điện kim loại 0,35  m Cho biết số h  6, 625.10 Js; c  3.10 19 m/s e  1, 6.10 C Cơng electron kim loại có giá trị A 5,68 eV B 3,55 eV C 1 ,77 eV D 3,09 eV... 2,1.1010 J Câu 27 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 20Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm cạạ̉m kháng đoạn mạch 20Ω Hệ số công suất đoạn mạch A 0,50 B 1,0 C 0 ,71 D 0, 87 Câu 28... phóng hết điện tích 2s Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch 3 3 A 5,55.10 A B 78 ,5.10 A 3 C 15 ,72 .10 A 3 D 7, 85.10 A Câu 29 Trong chân không, tia X tia tử ngoại có bước sóng 0, 2 nm 220 nm
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THAM KHAO THPTQG DE 7,