0

DE CUONG VAT LY 12 HOC KI 1

11 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2022, 23:54

TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I TỔ LÍ – CÔNG NGHỆ MÔN VẬT LÍ 12 NĂM HỌC 2021 – 2022 A NỘI DUNG ÔN TẬP Từ bài 1 đến bài 16 B CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO I TRẮC NGHIỆM Câu 1 Một chất đ. TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ TỔ LÍ – CƠNG NGHỆ ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP CUỐI KÌ I MƠN: VẬT LÍ 12 - NĂM HỌC 2021 – 2022 A NỘI DUNG ÔN TẬP - Từ đến 16 B CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO I TRẮC NGHIỆM x = cos( Câu Một chất điểm dao động điều hồ theo phương trình chất điểm là: 2π A 4m B 4cm C m 2π t + π)cm D 2π , biên độ dao động cm Câu Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A pha với li độ B ngược pha với li độ C sớm pha π/2 so với li độ D trễ pha π/2 so với li độ Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m Tần số dao động vật xác định biểu thức A m 2π k 2π B m k C k 2π m 2π D k m Câu Con lắc lò xo dao động điều hòa gia tốc a lắc A a = 2x² B a = –2x C a = –4x² D a = 4x Câu Phát biểu sau không đúng? Cơ vật dao động điều hịa A Tỉ lệ thuận với bình phương biên độ dao động B Tỉ lệ thuận với biên độ dao động C Bằng vật vật cân D Bằng động vật qua vị trí biên Câu Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình dao động x1= A1cos(ωt+φ1) x2= A2cos(ωt+φ2) Pha ban đầu dao động tổng hợp xác định thông qua biểu thức ? A tanφ= A1cosϕ1 − A2 cosϕ2   A1sinϕ1 + A2 sinϕ2 A1cosϕ1 + A2 cosϕ2 A1sinϕ1 + A2 sinϕ2 B tanφ= A1sinϕ1 + A2 sinϕ A1cosϕ1 − A2 cosϕ2 A1sinϕ1 + A2 sinϕ2 A1cosϕ1 + A2 cosϕ C tanφ= D tanφ= Câu Có hai dao động điều hòa phương, tần số f, với biên độ pha ban đầu A = cm, φ1 = 0; A2 = cm φ2 = π/3 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động là: A 3√2 cm B 3√3 cm C cm D cm Câu Phát biểu sau khơng nói sóng học? A Chu kỳ sóng chu kì dao động phần tử mơi trường có sóng truyền qua B Năng lượng sóng lượng dao động phần tử môi trường có sóng truyền qua C Bước sóng quãng đường mà phần tử môi trường truyền chu kỳ D Biên độ sóng biên độ dao động phần tử mơi trường có sóng truyền qua Câu Một sóng truyền sợi dây dài với tốc độ 1m/s chu kì 0,5s Sóng có bước sóng A 200 cm B cm C 50 cm D 20 cm d1 ,d2 Câu 10 Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp đồng pha Gọi khoảng cách từ hai nguồn sóng đến điểm thuộc vùng giao thoa Những điểm môi trường truyền sóng cực đại giao thoa hiệu đường sóng từ hai nguồn tới điểm λ λ k = , ± , ± k = 0, ±1, ±2 2 A d2 –d1 = k với B d2 – d1 = (2k + 1) với λ k = 0, ±1, ±2 k = 0, ±1, ±2 C d2 – d1 = kλ với D d2 –d1 = (2k + 1) với Câu 11 Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai nguồn sóng A hai lần bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng λ Câu 12 Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi có bước sóng khoảng cách n nút sóng liên tiếp n λ n λ ( n − 1) λ2 ( n − 1) λ4 A B C D Câu 13 Trên sợi dây dài m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định cịn có điểm khác ln đứng n Tốc độ truyền sóng dây A 100 m/s B 40 m/s C 80 m/s D 60 m/s Câu 14 Lượng lượng sóng âm truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền âm gọi A cường độ âm B độ to âm C mức cường độ âm D lượng âm Câu 15 Một mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, chọn pha ban đầu điện áp khơng biểu thức điện áp có dạng A u = 220cos(50t) V C u = 220 B u = 220cos(50πt) V cos(100t) V D u = 220 cos(100πt) V Câu 16 Cường độ dịng điện mạch khơng phân nhánh có dạng i = dịng điện hiệu dụng mạch A I = 4A B I = 2,83A C I = 2A cos(100πt) V Cường độ D I = 1,41A Câu 17 Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện có điện trở hiệu điện tức thời hai đầu điện trở A pha dòng điện B chậm pha dòng điện π C nhanh pha dòng điện D lệch pha dòng điện Câu 18 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm Phát biểu sau đúng? π A Cường độ dòng điện qua cuộn cảm sớm pha so với điện áp hai đầu cuộn cảm π B Cường độ dòng điện qua cuộn cảm sớm pha so với điện áp hai đầu cuộn cảm π C Cường độ dòng điện qua cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu cuộn cảm π D Cường độ dòng điện qua cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu cuộn cảm Câu 19 Một tụ điện có điện dung 31,8μF Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có dịng điện xoay chiều có tần số 50Hz cường độ dòng điện cực đại A 200 V B 200 V 2 A chạy qua C 20 V D 20 V Câu 20 Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dungC Khi dịng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua tổng trở đoạn mạch A   R2 +  ÷  ωC  B   R2 −  ÷  ωC  C R − ( ωC ) D R + ( ωC ) Câu 21 Cho mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở R = 40(Ω), cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,8/π (H) tụ điện có điện dung C = 2.10 -4/π (F) Dịng điện qua mạch có biểu thức i = 3cos(100πt) (A) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 60 (V) B 240 (V) C 150 (V) D 75 (V) Câu 22 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng dung kháng đoạn mạch Z L ZC Hệ số công suất đoạn mạch A B C D Câu 23 Đặt điện áp u = 200 đoạn mạch i = A 110 W 2 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch cường độ dịng điện cos100πt (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch B 440 W Câu 24 Một vật dao động điều hịa theo phương trình đại lượng sau đây? C 880 W x = A cos ( ωt + ϕ ) (ω > 0) D 220 W Tần số góc dao động ϕ ω A.A B C D.x Câu 25 Một lắc lò xo gồm lị xo có độ cứng k, vật nhỏ có khối lượng m dao động điều hòa theo phương nằm ngang Chọn mốc vị trí cân Khi vật có li độ x lắc tính cơng thức sau đây? 1 1 Wt = kx Wt = kx Wt = kx Wt = kx 2 4 A B C D Câu 26 Một lắc đơn sợi dây có chiều dài l, đặt nơi có gia tốc rơi tự g Chu kì dao động riêng lắc tính cơng thức sau đây? g l 2π l g g l 2π l g A B C D Câu 27 Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ Câu 28 Cho hai dao động điều hòa phương tần số Hai dao động pha độ lệch pha hai dao động bao nhiêu? π π A.(2n + 1) (với n = 0, ± 1, ± ) B.2n (với n = 0, ± 1, ± ) π π C.(2n + 1) (với n = 0, ± 1, ± ) D.(2n + 1) (với n = 0, ± 1, ± ) Câu 29 Đối với sóng hình sin, bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha λ Câu 30 Trên dây có sóng dừng với bước sóng Khoảng cách hai bụng liên tiếp bao nhiêu? λ λ λ λ A B C D Câu 31 Sóng âm khơng truyền A chân không B chất rắn C chất lỏng D chất khí π  u = 100 cos 100π t + ÷ 3  Câu 32 Điện áp xoay chiều (V) có giá trị cực đại bao nhiêu? 2 A.100 V B.100 V C.100 V D.50 V Câu 33 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện Phát biểu sau đúng? π A Cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha so với điện áp hai đầu tụ điện π B Cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha so với điện áp hai đầu tụ điện π C Cường độ dòng điện qua tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu tụ điện π D Cường độ dòng điện qua tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu tụ điện u = U cos(ωt + ϕ ) Câu 34 Đặt điện áp xoay chiều Cảm kháng tính biểu thức sau đây? ω ZL = ZL = ω L L A B (ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L C ω Z L = 2ω L ZL = D L ω Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng xảy mối liên hệ sau đúng? 1 Lω = Rω = LC = ω RC = ω ωC ωC A B C D Câu 36 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần, tụ điện ghép nối tiếp tổng trở mạch Z Hệ số cơng suất mạch tính công thức sau đây? Z R R−Z Z −R cos ϕ = cos ϕ = cos ϕ = cos ϕ = R Z Z R A B C D Câu 37 Một máy biến áp lí tưởng với cuộn sơ cấp có số vịng N1, cuộn thứ cấp có số vịng N2 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Hệ thức sau đúng? U1 N U N1 U1 N − N1 U1 N + N1 = = = = U N1 U N2 U2 N1 U2 N1 A B C D Câu 38 Rôto máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực, quay với tốc độ n vòng/s Tần số f suất điện động sinh từ máy phát tính công thức sau đây? n p f = f = f = np f = 60np p n A C B D Câu 39 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm, tần số góc bao nhiêu? 20π ω = 2π rad/s Tốc độ cực đại vật 10π A.20 cm/s B cm/s C.10 cm/s D cm/s Câu 43 Một lắc lị xo có độ cứng k = 10 N/m, khối lượng vật m = 0,1 kg Con lắc dao động điều hòa với tần số góc bao nhiêu? A 10 rad/s B 100 rad/s C 0,2 Câu 40 Một lắc đơn dao động với phương trình lắc bao nhiêu? π s = 5cos 2π t rad/s D π rad/s (cm) (t tính giây) Tần số dao động π A.1 Hz B.0,5π Hz C.0,5 Hz D.2 Hz Câu 41 Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, ngược pha nhau, có biên độ cm cm Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ bao nhiêu? A 14 cm B 10 cm C cm D.7 cm Câu 42 Một sóng hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử dao dao động pha 10 cm Quãng đường mà sóng truyền khoảng thời gian 0,5T bao nhiêu? A.10 cm B.20 cm C.5 cm D.15 cm Câu 43 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai điểm S1 S2 có hai nguồn sóng phát hai sóng kết hợp có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, hai cực đại giao thoa liên tiếp cách đoạn bao nhiêu? A cm B cm C cm D cm Câu 44 Một sợi dây dài l = 100 cm có hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với bụng Sóng truyền dây có bước sóng bao nhiêu? A 60 cm B.100 cm C 80 cm D.40 cm R = 100 Ω u = U cos100π t Câu 45 Đặt điện áp xoay chiều (V) vào hai đầu đoạn mạch chứa Biết cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I = A Giá trị U bao nhiêu? A.100 V B.50 V C.100 V D 50 V u = U cos ( 100π t ) Câu 46 Đặt điện áp xoay chiều (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C ghép nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở; cuộn cảm tụ điện 40 V; 50 V 20 V Giá trị U0 bao nhiêu? A 50 V B 50 Câu 47 Đặt điện áp xoay chiều V u = 100 cos100π t C.110 V D 110 V (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C ghép nối tiếp cường độ hiệu dụng mạch I = A Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha điện Công suất tiêu thụ mạch điện bao nhiêu? π 2 A 100 W B 50 W C 100 W D 50 W Câu 48 Một máy biến áp lí tưởng hoạt động ổn định Phát biểu sau sai? A.Tần số điện áp hai đầu cuộn sơ cấp hai đầu cuộn thứ cấp B.Máy biến áp thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) C.Nguyên tắc hoạt động máy biến áp dựa tượng cảm ứng điện từ D.Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp Câu 49 Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới B Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới so với dịng D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ Câu 50 Độ to âm đặc tính sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lí A tần số âm tốc độ âm B bước sóng tốc độ âm C cường độ âm bước sóng D tần số mức cường độ âm II TỰ LUẬN u = 220 cos100π t Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm R cuộn cảm L có cảm kháng ZL mắc nối tiếp Biết R = ZL Hãy xác định điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Câu 2: Đặt điện áp có C= u = 220 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có R=100Ω, tụ 10−4 F 2π π điện có điện dung cuộn cảm có độ tư cảm L = H Viết biểu thức cường độ dịng điện mạch Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp A, B cách 30cm dao động theo u1 = u2 = 5cos( 40πt) cm phương trình Vận tốc truyền sóng v = 80 cm/s M N hai điểm mặt nước nằm phía AB cách hai nguồn khoảng MA = 20 cm, MB = 18 cm, NA = 16 cm, NB = 40 cm Có điểm dao động với biên độ cực đại đoạn MN? Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp AB dao động pha với tần số d1 = 18cm d2 = 21,2cm Tại điểm M cách A B đoạn sóng có biên độ dao động cực đại, M đường trung trực AB cịn có dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước bao nhiêu? Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối thứ tự gồm cuộn cảm có cảm kháng 14 (Ω), điện trở Ω , tụ điện có dung kháng (Ω) Đồ thị phụ thuộc thời gian điện áp hai đầu mạch có dạng hình vẽ Điện áp hiệu dụng đoạn RC bao nhiêu? f = 15Hz Câu 6: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 100 g Lấy g=π2=10 m/s2 Kéo vật xuống khỏi vị trí cân theo phương thẳng đứng cm buông nhẹ cho vật dao động điều hịa Tính thời gian lị xo bị nén khoảng thời gian 0,9 giây kể từ thả vật? III ĐỀ THAM KHẢO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỀ MINH HỌA Mơn: Vật lí, Lớp 12 Thời gian làm bài: 45 phút, khơng tính thời gian phát đề Họ tên học sinh ………………………… Mã số học sinh ………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) x = A cos ( ωt + ϕ ) (ω > 0) Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình đại lượng sau đây? ϕ ω A.A B C D.x Tần số góc dao động Câu 2: Một lắc lò xo gồm lị xo có độ cứng k, vật nhỏ có khối lượng m dao động điều hòa theo phương nằm ngang Chọn mốc vị trí cân Khi vật có li độ xthì lắc tính cơng thức sau đây? 1 1 Wt = kx Wt = kx Wt = kx Wt = kx 2 4 A B C D Câu 3: Một lắc đơn sợi dây có chiều dài l, đặt nơi có gia tốc rơi tự g Chu kì dao động riêng lắc tính cơng thức sau đây? g l 2π l g g l 2π l g A B C D Câu 4: Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ Câu 5: Cho hai dao động điều hòa phương tần số Hai dao động pha độ lệch pha hai dao động bao nhiêu? π π A.(2n + 1) (với n = 0, ± 1, ± ) B.2n (với n = 0, ± 1, ± ) π π C.(2n + 1) (với n = 0, ± 1, ± ) D.(2n + 1) (với n = 0, ± 1, ± ) Câu 6: Đối với sóng hình sin, bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng phát hai sóng có bước sóng từ nguồn truyền tới bao nhiêu? A ( n + 0,5) λ C.n λ (với n = 0, ±1, ±2 …) (với n = 0, ±1, ±2 …) λ Cực đại giao thoa điểm có hiệu đường hai sóng B D ( n + 0, 25) λ ( n + 0, 75) λ (với n = 0, ±1, ±2 …) (với n = 0, ±1, ±2 …) λ Câu 8: Trên dây có sóng dừng với bước sóng Khoảng cách hai bụng liên tiếp bao nhiêu? λ λ λ λ A B C D Câu 9: Sóng âm khơng truyền A chân không B chất rắn C chất lỏng D chất khí π  u = 100 cos 100π t + ÷ 3  Câu 10: Điện áp xoay chiều (V) có giá trị cực đại bao nhiêu? 2 A.100 V B.100 V C.100 V D.50 V Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện Phát biểu sau đúng? A Cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha π so với điện áp hai đầu tụ điện π B Cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha so với điện áp hai đầu tụ điện π C Cường độ dòng điện qua tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu tụ điện π D Cường độ dòng điện qua tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu tụ điện u = U cos(ωt + ϕ ) Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều (ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Cảm kháng tính biểu thức sau đây? L ω ZL = ZL = ZL = ω L Z L = 2ω L L ω A B C D ω Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng xảy mối liên hệ sau đúng? 1 Lω = Rω = LC = ω RC = ω ωC ωC A B C D Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần, tụ điện ghép nối tiếp tổng trở mạch Z Hệ số công suất mạch tính cơng thức sau đây? Z R R−Z Z −R cos ϕ = cos ϕ = cos ϕ = cos ϕ = R Z Z R A B C D Câu 15: Một máy biến áp lí tưởng với cuộn sơ cấp có số vịng N1, cuộn thứ cấp có số vịng N2 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Hệ thức sau đúng? U1 N U1 N1 U1 N − N1 U N + N1 = = = = U N1 U N2 U2 N1 U2 N1 A B C D Câu 16: Rôto máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực, quay với tốc độ n vòng/s Tần số f suất điện động sinh từ máy phát tính cơng thức sau đây? n p f = f = f = np f = 60np p n A C B D Câu 17: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm, tần số góc bao nhiêu? ω = 2π rad/s Tốc độ cực đại vật 10π 20π A.20 cm/s B cm/s C.10 cm/s D cm/s Câu 18: Một lắc lị xo có độ cứng k = 10 N/m, khối lượng vật m = 0,1 kg Con lắc dao động điều hòa với tần số góc bao nhiêu? π π A 10 rad/s B 100 rad/s C 0,2 rad/s D rad/s Câu 19: Một lắc đơn dao động với phương trình s = 5cos 2π t (cm) (t tính giây) Tần số dao động lắc bao nhiêu? π A.1 Hz B.0,5π Hz C.0,5 Hz D.2 Hz Câu 20:Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, ngược pha nhau, có biên độ cm cm Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ bao nhiêu? A 14 cm B 10 cm C cm D.7 cm Câu 21: Một sóng hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử dao dao động pha 10 cm Quãng đường mà sóng truyền khoảng thời gian 0,5T bao nhiêu? A.10 cm B.20 cm C.5 cm D.15 cm Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai điểm S1 S2 có hai nguồn sóng phát hai sóng kết hợp có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, hai cực đại giao thoa liên tiếp cách đoạn bao nhiêu? A cm B cm C cm D cm Câu 23: Một sợi dây dài l = 100 cm có hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với bụng Sóng truyền dây có bước sóng bao nhiêu? A 60 cm B.100 cm C 80 cm D.40 cm Câu 24: Dòng điện xoay chiều có cường độ dịng điện biến thiên theo phương trình Cường độ hiệu dụng có giá trị bao nhiêu? A.2 A B.2 A C.4 A D i = 2 cos100π t (A) A R = 100 Ω u = U cos100π t Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều (V) vào hai đầu đoạn mạch chứa Biết cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I = A Giá trị U bao nhiêu? A.100 V B.50 V C.100 V D 50 V u = U cos ( 100π t ) Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C ghép nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở; cuộn cảm tụ điện 40 V; 50 V 20 V Giá trị U0 bao nhiêu? A 50 V B 50 Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều V C.110 V u = 100 cos100π t D 110 V (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C ghép nối tiếp cường độ hiệu dụng mạch I = A Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha điện Công suất tiêu thụ mạch điện bao nhiêu? π so với dòng 2 A 100 W B 50 W C 100 W D 50 W Câu 28:Một máy biến áp lí tưởng hoạt động ổn định Phát biểu sau sai? A.Tần số điện áp hai đầu cuộn sơ cấp hai đầu cuộn thứ cấp B.Máy biến áp thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) C.Nguyên tắc hoạt động máy biến áp dựa tượng cảm ứng điện từ D.Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp II TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B dao động pha theo phương thẳng đứng với tần số f = 20Hz Xét điểm M thuộc vân giao thoa cực tiểu thứ tính từ trung trực AB Biết M nằm cách A đoạn 10 cm, cách B 16 cm Tốc độ lan truyền sóng bao nhiêu? u = 220 cos100π t Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm R cuộn cảm L có cảm kháng ZL mắc nối tiếp Biết R = ZL Hãy xác định điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Câu 3: Một lắc lò xo gồm lị xo lị xo có độ cứng k vật nặng có khối lượng m = 100 g dao động điều hịa theo phương nằm ngang Khi vật có li độ x = cm tốc độ vật vật vị trí cân 100 cm/s Độ cứng k lò xo bao nhiêu? Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100π t v = 50 cm/s Tốc độ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm R = 100 cuộn cảm tụ điện C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hai đầu tụ điện Công suất tiêu thụ mạch điện bao nhiêu? - HẾT 2π Ω , so với điện áp ... điểm λ λ k = , ± , ± k = 0, ? ?1, ±2 2 A d2 –d1 = k với B d2 – d1 = (2k + 1) với λ k = 0, ? ?1, ±2 k = 0, ? ?1, ±2 C d2 – d1 = kλ với D d2 –d1 = (2k + 1) với Câu 11 Trong tượng giao thoa sóng... hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Hệ thức sau đúng? U1 N U1 N1 U1 N − N1 U N + N1 = = = = U N1 U N2 U2 N1 U2 N1 A B C D Câu 16 : Rôto máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực, quay với... rắn C chất lỏng D chất khí π  u = 10 0 cos ? ?10 0π t + ÷ 3  Câu 10 : Điện áp xoay chiều (V) có giá trị cực đại bao nhiêu? 2 A .10 0 V B .10 0 V C .10 0 V D.50 V Câu 11 : Đặt điện áp xoay chiều vào hai
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG VAT LY 12 HOC KI 1,