0

DE THI THU THPTQG DE 4 VAT LY

3 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2022, 23:54

THI THỬ TN ĐỀ 04 THAM KHẢO CỰC HAY, CHI TIẾT CHO HỌC SINH ÔN TẬP : Câu 1VDT: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 20 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là  A. 400. B. 100. C. 200. D. 1020. Câu 2NB: Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox song song với trục lò xo. Thế năng của con lắc lò xo khi vật có li độ x là THI THỬ TN ĐỀ 04 Câu 1[VDT]: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch 20 dB Tỉ số cường độ âm chúng A 400 B 100 C 200 D 1020 Câu 2[NB]: Một lắc lị xo gồm vật nặng lị xo có độ cứng k dao động điều hòa Chọn gốc tọa độ O vị trí cân bằng, trục Ox song song với trục lò xo Thế lắc lị xo vật có li độ x Wt  kx 2 W  kx Wt  kx Wt  k2x A B t C D Câu 3[NB]: Mạch dao động điện từ lý tưởng với cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Dao động điện từ mạch hình thành tượng A từ hóa B tỏa nhiệt C tự cảm D cộng hưởng điện Câu 4[NB]: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện mắc nối tiếp dung kháng ZC Hệ số công suất mạch là: R R  ZC2 2 R R  ZC R B tụ điện R R  Z2 R  ZC2 R C A C D Câu 5[NB]: Bước sóng A khoảng cách hai điểm dao động pha phương truyền sóng B khoảng cách gần hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha C qng đường sóng truyền chu kì D quãng đường sóng truyền s Câu 6[NB]: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A LCω = B ω = LC C LCω2 = D ω2 = LC Câu 7[TH]: Con lắc lị xo gồm vật có khối lượng m, lị xo có độ cứng k Cơng thức tính tần số dao động lắc 2 m k B 2 k m C 2 m k 2 k m A D Câu 8[NB]: Để kiểm tra hành lí hành khách máy bay, người ta sử dụng A tia hồng ngoại B sóng vơ tuyến C tia tử ngoại D tia X Câu 9[NB]: Đặc trưng sinh lý âm bao gồm A độ to, âm sắc, mức cường độ âm B độ cao, độ to, âm sắc C độ cao, độ to, đồ thị âm D tần số âm, độ to, âm sắc Câu 10[NB]: Trong sơ đồ khối máy thu vơ tuyến đơn giản khơng có phận A ăng-ten thu B mạch tách sóng C mạch biến điệu D mạch khuếch đại Câu 11[TH]: Bán kính quỹ đạo dừng thứ n electron nguyên tử Hidro A tỉ lệ thuận với n B tỉ lệ nghịch với n C tỉ lệ thuận với n2 D tỉ lệ nghịch với n2 Câu 12[NB]: Quang phổ liên tục A không phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát B phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát C phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát D phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát Câu 13[NB]: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự do.Điện tích cực đại tụ Q cường độ dòng điện cực đại mạch I 0.Chu kỳ dao động điện từ mạch A T  2 Q0 I T  2 B I0 Q0 C T  2 LC T  2 D Q0 I0   i  4cos 100 t  ( A) 4  Câu 14[TH]: Biểu thức cường độ dòng điện Tại thời điểm t = 20,18s cường độ dịng điện có giá trị A i = 0A B i  2( A) C i = 2A Câu 15[TH]: Một sóng âm truyền từ khơng khí vào nước thì: A Tần số bước sóng thay đổi B Tần số khơng thay đổi, cịn bước sóng thay đổi D i = 4A C Tần số thay đổi, cịn bước sóng khơng thay đổi D Tần số bước sóng không thay đổi Câu 16[NB]: Hiện tượng quang – phát quang A hấp thụ điện chuyển hóa thành quang B tượng ánh sáng giải phóng electron liên kết khối bán dẫn C hấp thụ ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác D tượng ánh sáng làm bật electron khỏi bề mặt kim loại Câu 17[NB]: Trong động không đồng , khung dây dẫn đặt từ trường quay A Quay ngược từ trường với tốc độ góc lớn tốc độ góc từ trường B Quay theo từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường C Quay ngược từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường D Quay theo từ trường với tốc độ góc lớn tốc độ góc từ trường Câu 18[TH]: Một nguồn gồm hai nguồn điện mắc nối tiếp Hai nguồn có suất điện động V 7V Suất điện động nguồn A 6V B 2V C 12V D 7V Câu 19[TH]: Theo thuyết tương đối, vật có khối lượng nghỉ m chuyển động với tốc độ v = 0,6c ( c tốc độ ánh sáng chân khơng) khối lượng A m0 B 1,25m0 C 1,56m0 D 0,8m0 Câu 20[NB]: Chọn phát biểu nói đường sức điện A Nơi đường sức điện mạnh nới đường sức điện vẽ thưa B Các đường dức điện xuất phát từ điện tích âm C Qua điểm điện trường ta vẽ hai đường sức điện D Các đường sức điện không cắt Câu 21[TH]: Một khung dây hình vng cạnh 10 cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,2T Mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ B góc 300 Từ thơng qua khung dây 3 10 ( Wb) 3.103 ( Wb ) A B 10-3 ( Wb) C 10 3( Wb) D Câu 22[TH]: Một kim loại có cơng 4,14 eV Chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm λ4 = 0,35 μm Những xạ gây tượng quang điện kim loại có bước sóng A λ1, λ2 λ3 B λ1 λ2 C λ2, λ3 λ4 D λ3 λ4 Câu 23[NB]: Cho phận sau:(1) micro; (2) loa; (3) anten thu; (4) anten phát; (5) mạch biến điệu; (6) mạch tách sóng.Bộ phận có sơ đồ khối máy phát đơn giản A (1), (4), (5) B (2), (3), (6) C (1), (3), (5) D (2), (4), (6) Câu 24[NB]:.Chọn phát biểu sai nói laze: A Laze chùm sáng song song nên có độ định hướng cao B Laze có cơng suất lớn C Laze có cường độ lớn D Laze có độ đơn sắc cao 29 40 Si Ca Câu 25[NB]:.So với hạt nhân 14 , hạt nhân 20 có nhiều A 11 notron proton B notron proton C notron proton D notron 12 proton Câu 26[NB]:.Chọn phương án sai nói phản ứng hạt nhân A Tổng khối lượng hạt nhân sau phản ứng khác tổng khối lượng hạt nhân trước phản ứng B Các hạt sinh ra, có tổng khối lượng bé tổng khối lượng ban đầu, phản ứng toả lượng C Các hạt sinh có tổng khối lượng lớn tổng khối lượng hạt ban đầu, phản ứng thu lượng D Phản ứng hạt nhân tỏa hay thu lượng phụ thuộc vào cách tác động phản ứng Câu 27[TH]: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách hai khe sáng đến quan sát D = 1,2 m, ánh sáng hai khe phát có bước sóng  = 0,6 m Người ta đo khoảng vân i = 0,36 mm Khoảng cách hai khe A mm B mm C mm D mm Câu 28[NB]:Quy ước chiều dòng điện A chiều dịch chuyển electron B chiều dịch chuyển ion C chiều dịch chuyển ion âm D chiều dịch chuyển điện tích dương Câu 29 [NB]: Dịng điện chất điện phân dịng chuyền dời có hướng A chất tan dung dịch B ion dương dung dịch C ion dương ion âm tác dụng điện trường dung dịch D ion dương ion âm theo chiều điện trường dung dịch Câu 30 [TH]: Cho dòng điện có cường độ A chạy dây dẫn thẳng Tính cảm ứng từ điểm cách dây dẫn 20 cm? A 3T C 3T B 3mT C 3.10-7T   x  8cos  5 t  cm  Quãng đường lớn mà vật  Câu 31 [VD]: Một vật dao động điều hịa với phương trình khoảng thời gian 0,7s A 53,66 cm B 59,31 cm C 56 cm D 61,86 cm Câu 32 [VD]: Tại hai điểm A,B mặt chất lỏng cách 10 (cm) có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với phương trình: Vận tốc truyền sóng 0,5 (m/s) Coi biên độ sóng khơng đổi Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng AB? A B C 10 D 11 Câu 33 [VD]: Đặt điện áp u  200 cos  100 t  V vào hai đầu đoạn RLC mắc nối tiếp cuộn cảm có độ 4 5.10 H F tự cảm  tụ điện có điện dung  Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại, cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch bằng: A 0.5A B 0,875 A C A D 1,25A Câu 34 [VD]: Một máy hạ áp lý tưởng có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp Biết hệ số công suất mạch sơ cấp Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp động 200 V - 400 W, có hệ số cơng suất 0,6 Nếu động hoạt động bình thường cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp là: A A B A C 2,5 A D 0,5A Câu 35 [VD]: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng 1  450 nm   600 nm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 5,5 mm 22 mm Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Câu 36[VDC]: Một nặng có khối lượng m = kg, nằm mặt phẳng nằm ngang, gắm với lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, theo phương thẳng đứng Đầu tự lò xo bắt đầu nâng lên thẳng đứng với vận tốc v = m/s Lấy g = 10 m/s2.Xác định độ biến dạng cực đại lò xo A 0,05 m B 0,15 m C 0,1 m D 0,2 m Câu 37 [VDC Điện từ máy phát điện truyền hiệu điện kV Hiệu suất trình tải điện 80% Muốn hiệu suất tải điện tăng lên đến 95% phải tăng hiệu điện lên đến giá trị A 2,5 kV B kV C kV D kV Câu 38 [VDC]: Câu 38: Dao động vật có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điểu hòa x1 x2 Hình bên đồ thị x x biểu diễn phụ thuộc theo thời gian t Theo phương tần số có li độộ̣ phương pháp giản đồ Fre-nen, dao động vật biểu diễn vectơ quay Biết tốc độ góc vectơ 5 rad / s Động vật thời điểm t  0,5 s A 2, 2 mJ B 4, 4 mJ C 3, 4 mJ D 1, 2 mJ Câu 39 [VDC]: Một lò xo nhẹ đặt thẳng đứng , đầu gắn cố định , đầu gắn vật nhỏ khối lượng m Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc tọa độ O vị trí cân vật Lấy g = 10m/s2 Vật dao động điều hòa trục   x  5cos 10 2.t  cm  Khi vật vị trí cao lực đàn hồi lị xo có độ lớn  Ox với phương trình A 1,0N B 0N C 1,8N D 0,1N 238 235 Câu 40 [VDC]: U U ℓà chất phóng xạ có chu kỳ bán rã ℓần ℓượt ℓà T = 4,5.10 năm T2 = 7,13.108 năm Hiện quặng urani thiên nhiên có ℓẫn U 238 U235 theo tỉ ℓệ số nguyên tử ℓà 140: Giả thiết thời điểm hình thành trái đất tỉ ℓệ ℓà 1:1 Tuổi trái đất ℓà: A X = 8.109 năm B X = 9.108 năm C X = 6.109 năm D X = 2.108 năm ... cơng 4, 14 eV Chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm ? ?4 = 0,35 μm Những xạ gây tượng quang điện kim loại có bước sóng A λ1, λ2 λ3 B λ1 λ2 C λ2, λ3 ? ?4 D λ3 ? ?4 Câu... loa; (3) anten thu; (4) anten phát; (5) mạch biến điệu; (6) mạch tách sóng.Bộ phận có sơ đồ khối máy phát đơn giản A (1), (4) , (5) B (2), (3), (6) C (1), (3), (5) D (2), (4) , (6) Câu 24[ NB]:.Chọn... 235 Câu 40 [VDC]: U U ℓà chất phóng xạ có chu kỳ bán rã ℓần ℓượt ℓà T = 4, 5.10 năm T2 = 7,13.108 năm Hiện quặng urani thi? ?n nhiên có ℓẫn U 238 U235 theo tỉ ℓệ số nguyên tử ℓà 140 : Giả thi? ??t thời
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPTQG DE 4 VAT LY,