0

Để hồ sơ xin việc thành thương hiệu cá nhân

4 9,181 49

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2012, 13:42

Mục tiêu nghề nghiệp xuất hiện ở phần đầu của hồ sơ là mục tạo ấn tượng đầu tiên về bạn đối với NTD. Vì thế, bạn nên sử dụng công cụ này thật hiệu quả. Đối với NTD, bạn mong muốn l 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Để hồ sơ xin việc thành thương hiệu cá nhân,