0

Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm pot

23 4,277 26

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 05:20

1HHƯỚƯỚNG DNG DẪẪN SN SỬ Ử DỤDỤNG MNG MÁÁY SIÊU ÂMY SIÊU ÂMBM ChBM Chẩẩn đon đoáán hn hìình nh ảảnhnhTrTrườườngng ĐHYD ĐHYD CCầầnnThơThơMỤMỤC TIÊUC TIÊUTrìTrìnhnhbàbàyyđđượượccsơsơđôđô  ccấấuutạtạoomámáyy..TrìTrìnhnhbàbàyyvava  ththựựcchàhànhnhđđượượccmmộộttsôsô  phíphímmchchứứccnăngnăngcơcơbảbảnn..BiBiếếttvava  ththựựcchàhànhnhđđượượcccácáchchbảbảooquảquảnnmámáyy..SưSư  dụdụngngthàthànhnhthạthạoomámáyysiêusiêuâmâmToshiba Toshiba FamioFamio5.5.2SƠ SƠ ĐỒ ĐỒ CCẤẤU TU TẠẠO O LƯU TRỮ3TOSHIBA FAMIO 5TOSHIBA FAMIO 545678910 . 1HHƯỚƯỚNG DNG DẪẪN SN SỬ Ử DỤDỤNG MNG MÁÁY SIÊU ÂM Y SIÊU ÂM BM ChBM Chẩẩn đon đoáán hn hìình nh ảảnhnhTrTrườườngng. ththựựcchàhànhnhđđượượcccácáchchbảbảooquảquảnnmámáyy..SưSư  dụdụngngthàthànhnhthạthạoomámáyy siêu siêu âm âmToshiba Toshiba FamioFamio5.5.2SƠ SƠ ĐỒ ĐỒ CCẤẤU TU
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm pot,