0

Thảo luận Luật Ngân hàng Chương 2

21 0 0
  • Thảo luận Luật Ngân hàng Chương 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 14:51

CHƯƠNG 2 ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CÂU HỎI TỰ LUẬN 1 Tại sao Việt Nam lại lựa chọn mô hình NHTW trực thuộc Chính Phủ? Mô hình Ngân hàng trung ương trực thuộc Chính Phủ có ưu điểm. CHƯƠNG ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CÂU HỎI TỰ LUẬN Tại Việt Nam lại lựa chọn mơ hình NHTW trực thuộc Chính Phủ? - Mơ hình Ngân hàng trung ương trực thuộc Chính Phủ có ưu điểm tạo đồng sách tiền tệ quốc gia sách kinh tế - xã hội Tuy nhiên, nhược điểm mơ hình ngân hàng trung ương chịu đạo giám sát trực tiếp Chính phủ Do đó, ngân hàng trung ương tính độc lập Mặc dù biết rõ ngân hàng trung ương mơ hình có tính độc lập yếu Việt Nam theo mơ hình thể chế nước ta quan cao quản lý thống từ xuống Ở đây, Chính phủ thống quản lý sách kinh tế thực thi cách đồng điệu, hợp kịp thời Mặt khác, kinh tế nước ta chưa đủ mạnh để phân nhóm quan => khơi phục kt sau chiến tranh, cần có quan đủ mạnh để nắm quyền phát hành tiền => CP Tại Luật NHNNVN năm 2010 lại khẳng định/thừa nhận NHNNVN pháp nhân? - Theo khoản Điều Luật NHNNVN 2010: "Ngân hàng Nhà nước pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở Thủ Hà Nội." - NHNNVN pháp nhân thể qua việc thành lập theo Sắc lệnh số 15 Chủ tịch HCM ký vào năm 1951 - NHNN tổ chức hợp pháp có cấu tổ chức chặt chẽ, tập trung thống từ xuống, bao gồm Các vụ, quan ngang vụ, chi nhánh NHNN đơn vị hành nghiệp Đứng đầu Thống đốc NHNN, giúp việc cho Thống đốc phó Thống đốc, giám đốc chi nhánh - NHNN có tài sản độc lập: quy định PL vốn pháp định ngân hàng nn 10.000 tỷ - NHNN nhân danh tham gia vào quan hệ pháp luật, trực tiếp ký kết hiệp ước, ĐƯQT, thỏa thuận thẩm quyền -> Tư cách pháp nhân ngân hàng khẳng định cách mạnh mẽ từ năm 2010 vì: - Mơ hình NHNNVN ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ nên tính độc lập NHNN so với phủ tương đối thấp, thấp so với mơ hình NHTW trực thuộc Quốc hội Nhằm gia tăng tính độc lập cho NHNNVN so với Chính phủ PL gia tăng tư cách pháp nhân cho NHNNVN, để chứng minh NHNNVN dù trực thuộc Chính phủ có tư cách riêng NHNN trực thuộc cấu tổ chức thơi, NHNNVN cịn có tài sản độc lập giao dịch số tài sản chịu trách nhiệm quan hệ PL Và giao dịch với khách hàng đặc biệt CP hoạt động cho vay tạm ứng ngân sách nhà nước CP có nghĩa vụ hồn trả NHNN làm theo quy định pháp luật mà thơi - Bên cạnh đó, có hoạt động ngoại giao thị trường quốc tế, đòi hỏi phải có chủ thể đại diện Việt Nam tiến hành hoạt động kinh doanh ngoại tệ, ngoại hối thị trường quốc tế Nên PL trao cho NHNN có tư cách pháp nhân để tiến hành giao dịch với chủ thể thị trường quốc tế có địi hỏi việc chủ thể tiến hành giao dịch ai, có khả chịu trách nhiệm tới đâu, có đủ lực ký kết hợp đồng hay khơng tư cách pháp nhân nhằm mục đích tạo thuận tiện cho giao dịch, để xác lập cho ngân hàng NN có đầy đủ tất tư cách ký kết, thực giao dịch thị trường quốc tế Có quan điểm cho rằng: “Việc quy định thành lập Chi nhánh NHNNVN tỉnh, thành phố không cần thiết, làm cho máy quản lý hành cồng kềnh, hoạt động hiệu quả” Anh (chị) có đồng ý với quan điểm hay khơng? Giải thích? - Theo quy định Điều Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng nhà nước tổ chức thành hệ thống tập trung, thống gồm máy điều hành đơn vị hoạt động nghiệp vụ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác - Chi nhánh NHNNVN đơn vị phụ thuộc NHNN, chịu lãnh đạo điều hành tập trung Thống đốc NHNN Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố khơng có tư cách pháp nhân Chi nhánh NHNN thực nhiệm vụ quyền hạn theo ủy quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các nhiệm vụ quyền hạn Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: + Kiểm tra, tra hoạt động ngân hàng địa bàn phân công; + Cấp, thu hồi giấy phép thành lập hoạt động ngân hàng TCTD giấy phép hoạt động ngân hàng tổ chức khác; định giải thể, chia tách, hợp nhất, sáp nhập TCTD địa bàn; + Thực nghiệp vụ tái cấp vốn cho vay toán; + Cung ứng dịch vụ toán, ngân quỹ dịch vụ ngân hàng khác cho TCTD kho bạc nhà nước; Thực ủy quyền khác theo quy định pháp luật + Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không thực giao dịch trực tiếp tổ chức, cá nhân TCTD Cồng kềnh, có nghĩa nhiều nấc trung gian, khơng cần thiết, không ý nghĩa Chi nhánh NHNNVN thực nhiệm vụ quyền hạn theo ủy quyền thống đốc - quan lãnh đạo cao NHNNVN Bộ máy hoạt động NHNNVN hoạt động theo chiều dọc, thống đốc ngân hàng nhà nước xem người đứng đầu NHNN, định vấn đề NHNN Việc điều hành Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực theo nguyên tắc tập trung thống dựa hệ thống sách chế tiền tệ, tín dụng, tốn, ngoại hối ngân hàng sở luật pháp Thống đốc NHNN trợ giúp Phó Thống đốc NHNN chuyên gia lĩnh vực liên quan Mỗi phó thống đốc chịu trách nhiệm lĩnh vực nghiệp vụ Bên phó Thống đốc gồm vụ, cục NHTW, Văn phòng đại diện NHNN, tổ chức nghiệp giám đốc chi nhánh NHNNVN tỉnh, thành phố Mỗi phịng ban, tổ chức có nhiệm vụ khác nhau, việc quy định chi nhánh tỉnh thành phố không rườm rà mà thuận tiện việc quản lý Thống từ xuống nên phủ thống quản lý hết sách tài khóa kinh tế thực cách đồng điệu, hợp nhất, kịp thời Hơn nữa, cịn thuận tiện cho TCTD, trụ sở NHNNVN có Hà Nội, giao dịch phải đến trụ sở để làm việc thời gian, tốn chi phí ùn tắc, dồn ứ cơng việc Do đó, tơi khơng đồng ý với quan điểm nêu khơng có chi nhánh NHNNVN tỉnh, thành phố, trường hợp TCTD muốn thực giao dịch phải lên tận trụ sở NHNNVN để giao dịch; điều khó khăn, phức tạp tốn nhiều thời gian chi phí lại Anh (chị) có nhận xét vị trí pháp lý vai trị NHNNVN nay? Có quan điểm cho rằng: “Chúng ta cần nâng cao vị tính độc lập NHNNVN máy nhà nước ta để NHNNVN phát huy tích cực hiệu hoạt động mình” Anh (chị) có suy nghĩ quan điểm này? * Nhận xét vị trí pháp lý vai trò NHNNVN nay: - Thứ nhất, vào Điều Luật NHNNVN 2010, vị trí pháp lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thiết lập theo mơ hình quan Chính Phủ, quan ngang Với vị trí này, NHNNVN quan quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng Việt Nam lựa chọn mơ hình ngân hàng trung ương thuộc Chính Phủ đời từ quan niệm coi sách tiền tệ, ngân hàng phận sách cai trị tài - tiền tệ, ngân hàng phận sách cai trị tài - tiền tệ phương tiện quyền + Về ưu điểm, thơng qua cơng cụ tài cách vĩ mơ, Chính Phủ phối hợp đồng nguồn lực tài đảm bảo thực có hiệu chức nhiệm vụ Đồng thời tạo nên đồng sách tiền tệ quốc gia sách kinh tế - xã hội + Về nhược điểm: NHTW chịu đạo giám sát trực tiếp Chính Phủ nên tính độc lập NHTW, dẫn đến tình trạng lạm phát - Thứ hai, vào Điều Luật NHNNVN 2010, NHNN có chức quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng chức ngân hàng trung ương Với chức thứ nhất, ngày nay, ngân hàng trung ương dù thiết lập theo hình thái giữ trọng trách nhân danh nhà nước thực quản lý tiền tệ hoạt động ngân hàng, điều tiết vĩ mô kinh tế thông qua việc thực sách tiền tệ quốc gia Trong kinh tế thị trường, nhà nước can thiệp sâu vào quan hệ kinh tế mà điều tiết thông qua công cụ kinh tế quy luật thị trường Ngân hàng nhà nước phận q trình quản lý vĩ mơ Nhà nước Với chức thứ hai, Ngân hàng Nhà nước chốt chặn cuối đảm bảo cho trình hoạt động hệ thống ngân hàng ổn định, đảm bảo cung ứng tiền tệ phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế Bằng công cụ này, ngân hàng nhà nước điều khiển lãi suất thị trường tiền tệ Ngân hàng Nhà nước xem Ngân hàng Chính Phủ Nói cách khác Ngân hàng Nhà nước cung cấp cho Chính phủ dịch vụ ngân hàng khách hàng thông thường từ việc mở tài khoản, cung cấp dịch vụ toán đến tư vấn, hỗ trợ kiểm soát tài khoản Chính phủ Mối quan hệ hai thực thể không quan hệ ngân hàng khách hàng mà Ngân hàng nhà nước có nhiệm vụ quan trọng việc điều phối hoạt động vay - trả nợ Chính phủ, đấu thầu trái phiếu kho bạc Hiện nay, ngân hàng nhà nước quan phát hành tiền, việc in, đúc tiền đóng vai trị chủ yếu việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt công chúng cơng cụ điều hành sách tiền tệ nhà nước Điều thể thống nhất, toàn vẹn sức mạnh quốc gia * Suy nghĩ quan điểm: “Chúng ta cần nâng cao vị tính độc lập NHNNVN máy nhà nước ta để NHNNVN phát huy tích cực hiệu hoạt động mình” Theo nhóm, quan điểm: “Chúng ta cần nâng cao vị tính độc lập NHNNVN máy nhà nước ta để NHNNVN phát huy tích cực hiệu hoạt động mình” hợp lý Với tư cách ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ, phủ ngân hàng trung ương có độc lập thấp với Vì thế, có số quốc gia (trong có Việt Nam) phải ln tìm cách, ban hành, đưa quy định pháp luật để củng cố, tăng tính độc lập, rạch rịi NHNNVN Chính phủ Thơng qua cơng cụ tài cách vĩ mơ, Chính phủ phối hợp đồng nguồn lực tài đảm bảo thực có hiệu chức nhiệm vụ NHNN VN (là quan phát hành tiền) chịu quản lý Chính phủ (với tư cách quan tiêu tiền) tạo khả thao túng phủ hoạt động ngân hàng Dù nhận biết nhược điểm mơ hình NHTW trực thuộc Chính phủ, nhiên thể chế nước ta theo hướng tập quyền, tức thống từ xuống nên phủ thống quản lý hết sách tài khóa kinh tế thực cách đồng điệu, hợp nhất, kịp thời Mặt khác, kinh tế nước ta chưa đủ mạnh để phân rạch rịi nhóm quan Chính vậy, thể chế phù hợp với đất nước ta Vẫn giữ ngun mơ hình đó, cần phải nâng cao vị tính độc lập NHNNVN máy nhà nước để hạn chế tối đa quản lý, thao túng phủ hoạt động ngân hàng Có nên bỏ quy định lãi suất khơng? Giải thích sao? - Không nên bỏ quy định lãi suất - Lãi suất công bố nhằm điều tiết mức lãi suất, định hướng thu hẹp hay mở rộng quan hệ tín dụng Trong nhiều trường hợp, NHNN cần sử dụng lãi suất chiết khấu để điều tiết toàn hệ thống lãi suất Mức lãi suất chiết khấu NHNN công bố sở để tổ chức tín dụng tính tốn lãi suất cho vay vay cách phù phù hợp, đảm bảo thu hồi vốn có lợi + Thực tế, giới khơng có nước có quy định lãi suất Nhưng khơng có lãi suất Ngân hàng Nhà nước cơng bố khơng có để giải tình trạng cho vay nặng lãi lợi dụng kẽ hở luật để trốn thuế Khơng bỏ cơng cụ để quản lý thị trường tiền tệ Chúng ta chấp nhận chế thị trường theo định hướng có quản lý Nhà nước nên phải có công cụ Cần tiếp tục sử dụng công cụ lãi suất để bảo đảm nguyên tắc Nhà nước quản lý thị trường tiền tệ làm sở cho việc thực quy định Bộ luật Dân văn pháp luật khác + Vai trò lãi suất công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh sách tiền tệ, tác động chung lên thị trường tài nước theo giai đoạn Khi lãi suất giảm kéo theo lãi suất huy động lãi suất cho vay giảm ngược lại Việc giới hạn mức lãi suất cho vay giúp Chính phủ kiểm sốt tình trạng cho vay nặng lãi hay cịn gọi tín dụng đen Người vay dựa vào để kiểm tra mức lãi suất vay có phù hợp với quy định pháp luật hay khơng Ngồi ra, ngân hàng thương mại dựa vào lãi suất để điều chỉnh lãi suất huy động (lãi suất tiền gửi) Lãi suất tăng kéo theo lãi suất huy động lãi suất cho vay tăng ngược lại Ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động lãi suất cho vay để xây dựng phương hướng hoạt động, bảo đảm tồn phát triển ngân hàng + Lãi suất cịn nhà nước sử dụng để điều chỉnh sách tiền tệ nhằm hướng đến mục tiêu ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trưởng định hướng hoạt động tín dụng Lãi suất cịn tín hiệu nhận biết sách tiền tệ mở rộng để chống suy thoái (lãi suất giảm) hay thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát (lãi suất tăng) Dựa sở đó, ngân hàng thương mại điều chỉnh mức lãi suất riêng để phù hợp với tình trạng hoạt động kinh tế ngân hàng Lãi suất thực bơm rút tiền lãi suất tái cấp vốn (giữa nhnn với tctd) Lãi suất cấp tín dụng tctd với khách hàng Tại nói “Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng có bảo đảm” Chứng minh? Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng (khoản Điều 14 Luật NHNNVN 2010) - Là hình thức cấp tín dụng có bảo đảm: thu hồi gốc lãi - Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng (tiếp vốn) ngân hàng nhà nước, nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện tốn cho tổ chức tín dụng, theo khoản Điều 11 Luật Ngân hàng 2010, hiểu: + Có tính hồn trả gốc lãi thời gian thoả thuận (không vượt 12 tháng); + Luôn diễn bên ngân hàng nhà nước bên tổ chức tín dụng, khơng phải tín dụng xin tái cấp vốn ngân hàng nhà nước; + Tổ chức tín dụng khơng nằm tình trạng kiểm sốt đặc biệt thời điểm xin tái cấp vốn - Ngân hàng Nhà nước có hình thức tái cấp vốn: + Cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá; + Chiết khấu giấy tờ có giá; + Các hình thức tái cấp vốn khác - Các loại giấy tờ có giá chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ tổ chức phát hành GTCG người sở hữu GTCG thời gian định, điều kiện trả lãi điều kiện khác, bao gồm: tín phiếu ngân hàng nhà nước; trái phiếu Chính phủ; trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 100% giá trị gốc, lãi đến hạn; trái phiếu Chính quyền địa phương - Cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá: + Theo Điều TT 17/2011/TT-NHNN quy định, hình thức cho vay NHNN TCTD sở cầm cố GTCG thuộc sở hữu TCTD nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ + Trong trường hợp này, GTCG tài sản bảo đảm, biện pháp bảo đảm cầm cố, đối tượng giao dịch tiền (vốn tiền tệ) + Thời hạn cho vay cầm cố: 12 tháng không vượt thời hạn cịn lại giấy tờ có giá cầm cố + Điều kiện TCTD: không bị đặt vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt; có GTCG đủ tiêu chuẩn; khơng có nợ q hạn NHNNVN thời điểm vay vốn; có cam kết sử dụng tiền vay cầm cố mục đích + Điều kiện GTCG: phép chuyển nhượng; thuộc sở hữu hợp pháp TCTD đề nghị vay; có thời hạn lại tối thiểu thời gian vay; GTCG TCTD đề nghị vay phát hành - Chiết khấu GTCG: + Theo Điều TT 01/2012/TT-NHNN quy định, việc NHNN mua ngắn hạn GTCG cịn thời hạn tốn TCTD, chi nhánh ngân hàng nước trước đến thời hạn toán - + Tái chiết khấu GTCG việc NHNN chiết khấu lại chứng từ có TCTD chiết khấu +Trong trường hợp này, NHNN chủ sở hữu GTCG GTCG hoàn tồn thu lại được, quy đổi thành tiền từ TCTD tới thời hạn quy định GTCG + Điều kiện TCTD: không bị đặt vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt; có GTCG đủ tiêu chuẩn; khơng có nợ q hạn NHNNVN thời điểm đề nghị; có tài khoản tiền gửi mở NHNN hệ thống máy móc kết nối với hệ thống máy chủ NHNN + Điều kiện GTCG: phát hành VNĐ; phép chuyển nhượng; thuộc sở hữu hợp pháp TCTD đề nghị vay; có thời hạn cịn lại tối đa GTCG theo quy định; GTCG TCTD đề nghị vay phát hành + Chiết khấu toàn thời gian cịn lại GTCG hình thức Ngân hàng Nhà nước mua hẳn giấy tờ có giá tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi theo giá chiết khấu + Chiết khấu có kỳ hạn GTCG hình thức Ngân hàng Nhà nước chiết khấu kèm theo yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cam kết mua lại toàn giấy tờ có giá sau thời gian định trước đến hạn toán giấy tờ có giá Kỳ hạn chiết khấu tối đa 91 ngày Tái cấp vốn hình thức cho vay có đảm bảo cầm cố GTCG - Các hình thức tái cấp vốn khác hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng TCTD: + Hỗ trợ khả chi trả tạm thời TCTD + Hỗ trợ phát triển kinh tế theo đạo Chính phủ thời kỳ So sánh TCV cho vay trường hợp đặc biệt (Điều 146d Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017) *Giống nhau: - Đều hình thức NHNN thực hoạt động cấp tín dụng Đối tượng Cho vay tái cấp vốn Cho vay trường hợp đặc biệt - Các tổ chức tín dụng hoạt động bình thường - Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng vào kiểm sốt đặc biệt, khoản cho vay tái cấp vốn tổ chức tín dụng chuyển thành khoản cho vay đặc biệt - Tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng khả chi trả, đe dọa ổn định hệ thống tổ chức tín dụng - Tổ chức tín dụng có nguy khả chi trả cố nghiêm trọng khác Mục đích Nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán cho tổ chức tín dụng Mục đích cuối nhằm cung ứng vốn cho kinh tế thực sách tiền tệ quốc gia Nhằm phục hồi khả toán TCTD TCTD lâm vào tình trạng khả tốn để tránh trường hợp TCTD đến phá sản; từ gây ảnh hưởng đến làm uy tín hoạt động bình thường hệ thống ngân hàng Hoạt động không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà nghiêng mục đích thực chức quản lý nhà nước tiền tệ Hình thức - Cho vay theo hồ sơ tín dụng Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu - Chiết khấu, tái chiết khấu thương đãi đến mức 0% phiếu giấy tờ có giá -Cho vay có cầm cố bảo lãnh thương phiếu giấy tờ có giá Thời hạn Ngắn hạn: 12 tháng Tối đa không năm đối theo phương án phục hồi phê duyệt Phân biệt công cụ nghiệp vụ thị trường mở với hình thức chiết khấu GTCG công cụ TCV Giống nhau: - Đối tượng giao dịch: GTCG (đều phải nằm danh mục GTCG phép GD) - Thời hạn mua bán: ngắn hạn (thường 12 tháng) - Quan hệ tự nguyện, bình đẳng với Khác nhau: Tiêu chí Nghiệp vụ thị trường mở Chiết khấu GTCG Khái niệm NHNN thực nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua bán ngắn hạn giấy tờ có giá TCTD ( khơng mục đích lợi nhuận) Chiết khấu GTCG việc NHNN mua ngắn hạn GTCG thời hạn tốn TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi trước đến hạn toán => Ngân hàng nhà nước tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng TCTD => Điều tiết lượng tiền tệ cung ứng + tác động gián tiếp đến lãi suất thị trường => ổn định giá trị đồng nội tệ Điều kiện Phải NHNN công nhận thành viên thị trường mở bên cạnh việc thỏa mãn điều kiện khơng bị rơi vào trạng thái kiểm sốt đặc biệt, có GTCG hợp lệ giao dịch với ngân hàng nhà nước Hoạt động NHNN bên mua NHNN luôn bên bên bán GTCG mua GTCG Mục đích - Khối GTCG Các TCTD phải thỏa mãn điều kiện khơng bị rơi vào trạng thái kiểm sốt đặc biệt, có GTCG hợp lệ giao dịch với ngân hàng nhà nước - Cung ứng vốn ngắn hạn lượng - Số lượng GTCG lớn, lớn - Số lượng GTCG lần nhiều so với lượng GTCG giao dịch so với nghiệp vụ chiết khấu GTCG thị trường mở Tính chủ động - NHNN chủ động việc - NHNN muốn mua định số lượng GTCG mua GTCG thông qua chiết khấu bán thị trường NHNN khơng biết được, nghĩa NHNN khơng thể chủ động kiểm sốt vấn đề NHNN khơng biết có TCTD giao dịch NHNN định việc tăng giảm lãi suất cấp tín dụng thơng qua số lượng tiền lưu thông NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI Bộ Tài quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập hoạt động cho cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài - Nhận định sai - Cơ sở pháp lý: khoản Điều VBHN Luật TCTD; khoản Điều 4, Điều 18 Luật NHNNVN 2010 - Theo đó, Cơng ty tài cơng ty cho th tài tổ chức tín dụng phi ngân hàng, loại hình tổ chức tín dụng Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập hoạt động cho công ty tài cơng ty cho th tài thuộc Ngân hàng nhà nước Do đó, Bộ tài khơng phải quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập hoạt động cho công ty tài chính, cơng ty cho th tài NHNNVN quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập hoạt động cho TCTD - Nhận định - Cơ sở pháp lý: VBHN Luật TCTD NHNNVN quan quản lý nợ nước ngồi Chính phủ - Nhận định sai - Cơ sở pháp lý: Điều 2, Điều Luật NHNNVN 2010; Điều NĐ 16/2017 quy định chức năng, nghiệp vụ, quyền hạn cấu tổ chức NHNN - Theo Điều Luật NHNNVN 2010, NHNNVN có chức Quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng chức ngân hàng trung ương Hai chức cụ thể hố Điều LNHNN 2010 khơng đề cập đến chức quan quản lý nợ nước ngồi Chính Phủ Do đó, NHNNVN khơng phải quan quản lý nợ nước ngồi Chính phủ Chủ tịch Hiệp hội ngân hàng có thẩm quyền định xử phạt hành lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng - Nhận định sai - Cơ sở pháp lý: Điều 53, 54 Nghị định 88/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng - Thanh tra Ngân hàng nhà nước chủ thể có thẩm quyền chủ yếu định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng Ngoài ra, lĩnh vực ngoại hối, xuất phát từ hoạt động quản lý, yêu cầu xử lý nhanh chóng kịp thời hành vi vi phạm, pháp luật ngân hàng cho phép Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Cục trưởng Cục cảnh sát kinh tế, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Cục trưởng Cục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh phát cá nhân, tổ chức TCTD có hành vi vi phạm quy định quản lý ngoại hối có thẩm quyền định xử phạt vi phạm hành đồng thời phải thông báo cho NHNNVN biết Hội đồng tư vấn sách tiền tệ quốc gia đơn vị trực thuộc NHNNVN - Nhận định sai - Cơ sở pháp lý: Điều Quyết định 1079/QĐ-TTg (1692/2017) - Hội đồng tư vấn sách tiền tệ quốc gia Thủ tướng phủ thành lập để tư vấn cho phủ việc hoạch định định vấn đề quan trọng chủ trương, sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Hội đồng tư vấn sách tiền tệ quốc gia làm việc theo hội đồng Thủ tướng Chính phủ quy định, làm nhiệm vụ Thủ tướng phủ giao Vì vậy, hội đồng tư vấn sách tiền tệ quốc gia đơn vị trực thuộc NHNNVN mà hội đồng tư vấn riêng biệt Mọi TCTD phép vay vốn từ NHNNVN theo hình thức tái cấp vốn - Nhận định sai - Cơ sở pháp lý: Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-NHNN; (khoản Điều 12 Thơng tư 54/2019) Theo đó, khơng phải TCTD phép vay vốn từ NHNNVN theo hình thức tái cấp vốn mà TCTD phép vay vốn từ NHNNVN NHNNVN xem xét định tái cấp vốn TCTD đáp ứng đủ điều kiện quy định Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-NHNN Cách 2: có NHTM, cơng ty tài chính, cơng ty cho thuê tài phép vay vốn từ NHNNVN theo hình thức tái cấp vốn CSPL: Điều 99, điểm c khoản Điều 108, khoản Điều 102 Luật TCTD NHNNVN phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần chênh lệch thu chi hàng năm NHNNVN - Nhận định sai - CSPL: Điều 3, Điều chế độ tài NHNN Việt Nam ban hành theo Quyết định 07/2013/QĐ-TTg, Điều 44, 45 Luật NHNN 2010 - Theo đó, phần chênh lệch thu chi tài NHNNVN sau trừ phần chi phí hoạt động khoản dự phịng rủi ro, trích để lập quỹ thực sách tiền tệ quốc gia, phần lại nộp vào ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước nộp loại thuế hoạt động nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng Do đó, NHNNVN khơng phải đóng thuế cho phần chênh lệch thu chi năm (NHNNVN quan trực thuộc phủ, hoạt động theo đạo phủ, lượng tiền tệ đưa thị trường thu vào NHNN, kinh doanh tiền tệ khơng phải mục đích lợi nhuận nên khơng phải đóng thuế.) Điều 2, Điều 44, Điều 45 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010; điểm m khoản Điều 35 Luật Ngân sách Nhà nước 2015 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2020; Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khơng phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần chênh lệch thu chi hàng năm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bởi lẽ: Thuế thu nhập doanh nghiệp sắc thuế đánh vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tổ chức Tuy nhiên, ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan ngang Chính phủ, Ngân hàng trung ương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà doanh nghiệp Hơn nữa, kết tài hàng năm Ngân hàng Nhà nước trích để lập quỹ: Quỹ thực sách tiền tệ quốc gia, quỹ dự phịng tài chính, quỹ khác Thủ tướng Chính phủ định Và kết tài sau trích lập quỹ nộp vào ngân sách nhà nước mà khơng phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần chênh lệch thu chi hàng năm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Nhận định sai CSPL: Điều 44,45 Luật NHNNVN 2010 Giải thích theo Điều 44,45 NHNNVN bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân vay vốn có định Thủ tướng Chính phủ - Nhận định sai - CSPL: Điều 25 Luật NHNN 2010 - Theo đó, NHNNVN khơng bảo lãnh cho cá nhân, tổ chức vay vốn Tuy nhiên, có định Thủ tướng phủ việc bảo lãnh cho tổ chức tín dụng vay vốn nước ngồi NHNNVN thực bảo lãnh cho tổ chức tín dụng vay vốn nước theo định Thủ tướng Chính phủ NHNNVN cho ngân sách nhà nước vay ngân sách nhà nước bị thiếu hụt bội chi - Nhận định sai - CSPL: Điều 26 Luật NHNN 2010 - Theo đó, NHNNVN cho ngân sách nhà nước vay để xử lý thiếu hụt tạm thời, không cho ngân sách nhà nước vay bị thiếu hụt bội chi Bởi lẽ, ngân sách nhà nước bội chi nghĩa số tiền mà ngân sách nhà nước chi lớn số tiền thu vào, ngân sách nhà nước bị âm khơng có khoản thu để bù đắp vào, khơng thể trả cho ngân hàng nhà nước Chính vậy, NHNNVN khơng thể cho NSNN vay NSNN bị thiếu hụt bội chi 10 TCTD phải thực dự trữ bắt buộc - Nhận định sai - CSPL: Điều 14 Luật NHNNVN, Điều Thơng tư 30/2019/TT-NHNN - Theo đó, Điều quy định rõ ba nhóm tổ chức tín dụng không thực dự trữ bắt buộc bao gồm: + TCTD kiểm sốt đặc biệt: thời gian khơng thực dự trữ từ tháng tháng TCTD bị Ngân hàng Nhà nước định đặt vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt, đến hết tháng chấm dứt kiểm soát đặc biệt; + TCTD chưa khai trương hoạt động không thực dự trữ bắt buộc hết tháng TCTD khai trương hoạt động; + TCTD chấp thuận giải thể có định mở thủ tục phá sản có định thu hồi Giấy phép quan có thẩm quyền: Thời gian không thực dự trữ từ tháng tháng TCTD chấp thuận giải thể định mở thủ tục phá sản, thu hồi Giấy phép có hiệu lực - Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước định tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng loại hình tổ chức tín dụng loại tiền gửi phù hợp với mục tiêu sách tiền tệ quốc gia thời kỳ Vì vậy, khơng phải tổ chức tín dụng phải dự trữ bắt buộc 11 Mọi TCTD phép kinh doanh ngoại tệ - Nhận định sai - CSPL: Điều 105, 111, 116 VBHN Luật Các TCTD 2010 - Hoạt động kinh doanh ngoại hối hoạt động kinh doanh tiền tệ TCTD Tuy nhiên tính chất tầm ảnh hưởng hoạt động vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ kinh tế Nhà nước cho phép số loại hình tổ chức tín dụng phép thực Cụ thể, theo quy định Luật Các TCTD năm 2010 có ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài phép thực hoạt động cho phép ngân hàng nhà nước VN - Đối với TCTD hoạt động với tư cách quỹ tín dụng nhân dân khơng có quy định hoạt động kinh doanh tiền tệ Điều 118 VBHN Luật Các TCTD 2010 12 Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng trung dài hạn NHNNVN nhằm giúp TCTD lâm vào tình trạng có nguy khả toán, chi trả - Nhận định sai - CSPL: Điều 11 Luật Ngân hàng NNVN - Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng có bảo đảm Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán cho ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng bao gồm hoạt động: chiết khấu, tái chiết khấu chứng từ có giá, cho vay có đảm bảo chứng từ có giá Mặt khác, đặc điểm hoạt động tái cấp vốn chủ thể vay tái cấp vốn NHNNVN không nằm tình trạng bị kiểm sốt đặc biệt thời điểm xin tái cấp vốn tài lành mạnh, bình thường Như vậy, TCTD có nguy khả toán, chi trả khơng có tài lành mạnh, bình thường khơng xin vay tái cấp vốn NHNNVN Câu sai chỗ trung dài hạn 13 Khi cần thiết, NHNNVN quyền định chế điều hành lãi suất quan hệ ngân hàng TCTD khách hàng - Nhận định - CSPL: Khoản Điều 91 VBHN Luật TCTD 2010, khoản Điều 12 Luật NHNN 2010 - Theo đó, trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước quy định chế điều hành lãi suất áp dụng quan hệ tổ chức tín dụng với khách hàng Bài sửa: - Nhận định Sai - Quy định khác định + Quy định mang tính vĩ mơ, khái qt định, định mang tính cụ thể Quy định giống định quy định đưa ứng xử cần phải chấp hành - Khi cần thiết, NHNNVN quyền định chế điều hành lãi suất quan hệ ngân hàng TCTD khách hàng Nhận định sai CSPL: khoản Điều 12 Luật NHNNVN 2010 Theo đó, cần thiết, Ngân hàng nhà nước quy định chế điều hành lãi suất áp dụng quan hệ ngân hàng TCTD khách hàng Mà hoạt động ngân hàng tuân theo chế thị trường, thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, phủ đưa lời kêu gọi, khuyến khích TCTD khơng thể đưa văn ép buộc TCTD phải tuân theo Vì vậy, NHNNVN đưa quy định khơng có quyền định chế điều hành lãi suất quan hệ ngân hàng TCTD khách hàng BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Ngân hàng nhà nước năm 2018 tiến hành hoạt động sau: a) Ra định cho phép thành lập ngân hàng thương mại cổ phần Á Âu, Đông Nam Tây Bắc Đứng đầu NHNN Thống đốc NHNN, định NHNN Thống đốc trực tiếp ký, hai người Thống đốc ủy quyền thay mặt Thống đốc NHNN - Hoạt động Ngân hàng nhà nước phù hợp với quy định pháp luật (Nếu ngân hàng thỏa mãn điều kiện) - Căn theo khoản Điều Luật NHNN 2010 quy định: “Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập hoạt động tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi, tổ chức nước ngồi khác có hoạt động ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán cho tổ chức ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thơng tin tín dụng cho tổ chức; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập giải thể tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật.” Do đó, NHNN phép thành lập ngân hàng thương mại cổ phần - CSPL: khoản Điều VBHN Luật TCTD 2010; khoản Điều Luật NHNN 2010 b) Cho doanh nghiệp nhà nước vay với số tiền 20.000 tỷ đồng nhận đảm bảo tài sản có giá trị 25.000 tỷ đồng - Hoạt động Ngân hàng nhà nước không phù hợp với quy định pháp luật - Căn theo khoản Điều 24 Luật NHNN 2010 quy định: “Ngân hàng Nhà nước không cho vay cá nhân, tổ chức tổ chức tín dụng quy định khoản khoản Điều này” Mà DNNN chưa TCTD Do đó, hoạt động NHNN cho doanh nghiệp nhà nước vay trái với quy định pháp luật c) Tái cấp vốn cho Vinashin: 1.500 tỷ để trả nợ - Hoạt động Ngân hàng Nhà nước không phù hợp với quy định pháp luật Căn khoản Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010: “1 Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện tốn cho tổ chức tín dụng” Theo đó, chủ thể NHNNVN tái cấp vốn tổ chức tín dụng Căn khoản Điều Luật Các tổ chức tín dụng 2010: “Tổ chức tín dụng doanh nghiệp thực một, số tất hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài vi mơ quỹ tín dụng nhân dân” Vinashin Nhà nước Việt Nam nắm quyền sở hữu chi phối chất tổ chức tín dụng Chính vậy, hoạt động NHNNVN tái cấp vốn cho Vinashin 1500 tỷ để trả nợ trái với luật định d) Ra định tra ngân hàng có dấu hiệu huy động vốn vượt mức lãi suất quy định Bài sửa: Huy động vốn bên thỏa thuận, không quy định mức lãi suất cao Chỉ có mức lãi suất bản, nên khơng bắt buộc TCTD phải có lãi suất cụ thể Việc định thẩm quyền lý định khơng Cho nên, hoạt động Không phù hợp - Việc định tra ngân hàng có dấu hiệu huy động vốn vượt mức quy định (17%/năm) Ngân hàng Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật - CSPL: khoản 11 Điều 4, Điều 50, khoản Điều 52, Điều 54, Điều 55 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010; khoản 10 Điều Nghị định 16/2017/NĐ-CP; khoản Điều VBHN Luật tổ chức tín dụng 2010 Căn khoản 10 Điều Nghị định 16/2017/NĐ-CP nhiệm vụ quyền hạn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau: “10 Kiểm tra, tra, giám sát ngân hàng; kiểm tra, tra hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, hoạt động phòng, chống rửa tiền; kiểm sốt tín dụng; xử lý hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật” - Khoản 11 Điều Luật Ngân hàng quy định nhiệm vụ, quyền hạn NHNN là: “Kiểm tra, tra, giám sát ngân hàng; xử lý vi phạm pháp luật tiền tệ ngân hàng theo quy định pháp luật.” - Đồng thời, có Điều 54 Luật NHNNVN 2010 thỏa mãn điều kiện đối tượng tra theo Điều 52 Luật NHNNVN 2010 Ngân hàng Nhà nước có quyền định tra Cụ thể trường hợp ngân hàng có dấu hiệu huy động vốn vượt mức quy định (17%/năm) đáp ứng đối tượng tra ngân hàng trường hợp ngân hàng mà ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng theo khoản Điều VBHN Luật TCTD 2010 Do đó, Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền định tra trường hợp - Mặt khác, việc tra, giám sát ngân hàng để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp khách hàng, người gửi tiền ngân hàng này; đảm bảo phát triển an toàn, lành mạnh hệ thống tổ chức tín dụng; trì nâng cao lịng tin công chúng hệ thống tổ chức tín dụng; đảm bảo việc chấp hành sách, pháp luật tiền tệ ngân hàng Do đó, việc Ngân hàng Nhà nước định tra trường hợp phù hợp có theo quy định pháp luật e) Ra định xử phạt cơng ty cho th tài Hồng Hà Nhất Thắng vi phạm quy định hoạt động bảo đảm an toàn hoạt động cho vay theo quy định pháp luật - Khoản 11 Điều Luật Ngân hàng quy định nhiệm vụ, quyền hạn NHNN là: “Kiểm tra, tra, giám sát ngân hàng; xử lý vi phạm pháp luật tiền tệ ngân hàng theo quy định pháp luật.” - Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành lĩnh vực Vì cơng ty Hồng Hà Nhất Thắng vi phạm quy định bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, cụ thể hoạt động cho vay thuộc nhóm hành vi xem vi phạm pháp luật ngân hàng Hành vi vi phạm chủ yếu phát thông qua hoạt động tra ngân hàng nhà nước tra ngân hàng nhà nước chủ thể chủ yếu định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực => Ngân hàng nước thực hoạt động quy định PL f) Quyết định ấn định mức lãi suất trần hoạt động cho vay 19%/năm ( Bài sửa: Đúng bối cảnh Khoản Điều 12 Luật NHNNVN Sai bối cảnh không Khoản Điều 12 Luật NHNNVN - Theo quy định khoản Điều 91 Luật TCTD 2010 hoạt động kinh doanh TCTD có quyền thỏa thuận với khách hàng mức lãi suất, NHNN không can thiệp quy định mức lãi suất, thuộc trường hợp quy định khoản Điều 12 Luật NHNNVN 2010: “Trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước quy định chế điều hành lãi suất áp dụng quan hệ tổ chức tín dụng với với khách hàng, quan hệ tín dụng khác.” Hay khoản Điều 91 Luật TCTD 2010: “Trong trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, để bảo đảm an tồn hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có quyền quy định chế xác định phí, lãi suất hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng.” NHNN can thiệp vào việc quy định mức lãi suất Đó trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, để bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có quyền quy định chế xác định phí, lãi suất hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng - Bên cạnh đó, Khoản Điều 13 Thơng tư số: 39/2016/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay sau: “Tổ chức tín dụng khách hàng thỏa thuận lãi suất cho vay ngắn hạn đồng Việt Nam không vượt mức lãi suất cho vay tối đa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định thời kỳ nhằm đáp ứng số nhu cầu vốn” Như vậy, thời kỳ, mức lãi suất cho vay tối đa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định để hạn chế mức rủi ro, bảo đảm cân hoạt động TCTD, trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường - Đồng thời, Điều 13 Thông tư 17/2011/TT-NHNN việc cho vay có bảo đảm Ngân hàng Nhà nước có quy định: “1 Căn mục tiêu sách tiền tệ thời kỳ, nhu cầu vay vốn, giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm dư nợ khoản vay khác tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước định mức cho vay cầm cố tổ chức tín dụng đề nghị vay 2 Mức cho vay tối đa khơng vượt q giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm quy đổi theo quy định Ngân hàng Nhà nước.” - Từ trên, trường hợp NHNNVN định ấn định mức lãi suất trần hoạt động cho vay 19%/năm phù hợp với quy định pháp luật Trừ trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường vào mục tiêu sách tiền tệ thời kỳ phải đáp ứng điều kiện kèm theo phù hợp g) Góp vốn BIDV thành lập Ngân hàng thương mại Tân Tiến - Hoạt động NHNN sai Bài sửa: Khoản 10 Điều Thực đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước doanh nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng có vốn nhà nước theo quy định pháp luật; sử dụng vốn pháp định để góp vốn thành lập doanh nghiệp đặc thù nhằm thực chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước theo định Thủ tướng Chính phủ Khơng góp vốn, Ngân hàng khác không cạnh tranh với ngân hàng thương mại tân Tiến, mặt khác góp vốn thành lập doanh nghiệp đặc thù nhằm thực chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước theo định Thủ tướng Chính phủ - Tại khoản 12 Điều Luật Ngân Hàng Nhà nước 2010 có quy định biện pháp xử lí đặc biệt Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật tiền tệ ngân hàng, gặp khó khăn tài chính, có nguy gây an toàn cho hệ thống ngân hàng Trong đó, có biện pháp “mua cổ phần tổ chức tín dụng” - Tại khoản Điều 149 Luật tổ chức tín dụng 2010 Ngân hàng Nhà nước có quyền góp vốn mua cổ phần tổ chức tín dụng kiểm sốt đặc biệt chủ sở hữu khơng có khả không thực việc tăng vốn Ngân hàng Nhà nước xác định số lỗ lũy kế tổ chức tín dụng vượt giá trị thực vốn điều lệ quỹ tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt ghi báo cáo tài kiểm tốn gần việc chấm dứt hoạt động tổ chức tín dụng có nguy gây an tồn cho hệ thống tổ chức tín dụng theo khoản Điều 149 Luật tổ chức tín dụng 2010 - Căn theo quy định nêu Ngân hàng Nhà nước có quyền góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng việc góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng phải đặt kiểm sốt đặc biệt Ngân hàng Nhà nước, cịn trường hợp khác Ngân hàng Nhà nước khơng có quyền góp vốn, mua cổ phần (THƯ K CHẮC) - Căn vào Chương III Luật NHNNVN 2010 (từ Điều 10 đến Điều 41), NHNNVN có hoạt động chính, thực sách tiền tệ quốc gia, phát hành tiền giấy, tiền kim loại, cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách, hoạt động toán ngân quỹ, quản lý ngoại hối hoạt động ngoại hối - Căn vào Chương III, Chương V Luật NHNNVN 2010, NHNNVN có hoạt động chính, thực sách tiền tệ quốc gia, phát hành tiền giấy, tiền kim loại, cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách, hoạt động toán ngân quỹ, quản lý ngoại hối hoạt động ngoại hối, hoạt động thông tin, báo cáo, tra, giám sát xử lý vi phạm lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng hoạt động khác Trong đó, khơng có hoạt động góp vốn với TCTD Vì thế, NHNNVN khơng góp vốn với BIDV thành lập Ngân hàng thương mại Tân Tiến h) Phát hành chứng tiền gửi để huy động 1.000 tỷ đồng từ dân chúng nhằm mua lại giấy tờ có giá nghiệp vụ thị trường mở - Hoạt động NHNN sai Bài sửa: Chính phủ khơng có tư cách pháp nhân nên NHNN thay mặt phủ phát hành loại giấy tờ có giá Như vậy, NHNN khơng có thẩm quyền huy động vốn mà phủ huy động vốn - Theo khoản Điều 15 Luật NHNNVN 2010: “Ngân hàng Nhà nước thực nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua, bán giấy tờ có giá tổ chức tín dụng” Theo đó, Nghiệp vụ thị trường mở việc NHNN thực nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua bán ngắn hạn giấy tờ có giá tổ chức tín dụng (khơng mục tiêu lợi nhuận) Về chủ thể, nghiệp vụ thị trường mở, chủ thể mua/bán NHNNVN TCTD, chi nhánh NH nước Việt Nam (trừ tổ chức tài vi mơ, quỹ tín dụng nhân dân) chủ thể phải NHNN công nhận thành viên NVTTM sở quan hệ tự nguyện, bình đẳng với Vì thế, việc phát hành chứng tiền gửi để huy động 1.000 tỷ đồng NHNNVN dân chúng nhằm mua lại giấy tờ có giá nghiệp vụ thị trường mở không phù hợp với quy định pháp luật i) Yêu cầu TCTD cơng ty lớn nước mua tín phiếu bắt buộc NHNN nhằm giảm bớt lượng tiền lưu thông thông qua nghiệp vụ thị trường mở - Hoạt động NHNN sai - Nghiệp vụ thị trường mở việc NHNN thực nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua bán ngắn hạn giấy tờ có giá tổ chức tín dụng (khơng mục tiêu lợi nhuận) Từ đó, NHNN tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng tổ chức tín dụng điều tiết lượng tiền tệ cung ứng tác động gián tiếp đến lãi suất thị trường nhằm mục tiêu ổn định giá trị đồng nội tệ Trong trường hợp trên, NHNN muốn giảm bớt lượng tiền lưu thơng NHNN phải bán giấy tờ có giá (ở tín phiếu bắt buộc) Tuy nhiên, chủ thể thực giao dịch phải TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Việt Nam (trừ tổ chức tài vi mơ, quỹ tín dụng nhân dân) chủ thể phải NHNN công nhận thành viên nghiệp vụ thị trường mở Mặt khác, phải quan hệ tự nguyện bình đẳng, khơng có ép buộc; nghĩa NHNN muốn giảm bớt lượng tiền lưu thơng NHNN bán giấy tờ có giá, khuyến khích chủ thể mua vào từ đó, nguồn vốn khả dụng chủ thể giảm Khi đó, chủ thể phải thực việc huy động vốn, muốn thu hút khách hàng phải tăng lãi suất huy động vốn Từ đó, NHNN thực mục tiêu rút tiền khỏi kinh tế Do đó, NHNN thực mục tiêu sách tiền tệ quốc gia NHNN tác động cách trực tiếp vào nguồn vốn khả dụng TCTD tác động gián tiếp đến đến lãi suất cấp tín dụng bắt buộc hay cưỡng chế chủ thể phải thực việc mua tín phiếu bắt buộc NHNN thông qua nghiệp vụ thị trường mở j) Phần chênh lệch từ hoạt động có thu khoản chi NHNN trích chia thưởng cuối năm cho cán NHNN - Hoạt động NHNN sai Điều 45 Luật NHNNVN - Các hoạt động tuân theo Luật NH Luật ngân sách nhà nước Chi phí từ Ngân sách nhà nước nên khoản thu phải đưa cho ngân sách nhà nước không trích chia cho cán - Theo quy định khoản Điều Thông tư số 64/VBHN-BTC, khoản chênh lệch thu chi sử dụng cho mục đích sau: + Chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Ngân hàng Nhà nước Mức chi tối đa không 0,8 lần lương, phụ cấp lương thực tế thực năm không bao gồm phụ cấp cơng vụ Trong mức bổ sung từ chênh lệch thu chi tối đa không 0,55 mức chi tối đa nói trên, phần cịn lại bổ sung từ nguồn kinh phí tiết kiệm kinh phí khốn + Trích lập Quỹ dự phịng ổn định thu nhập Mức trích đảm bảo số dư quỹ tối đa không 03 (ba) tháng lương thực Quỹ dự phòng ổn định thu nhập sử dụng để chi đảm bảo ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Ngân hàng Nhà nước trường hợp kinh phí tiết kiệm từ mức khốn chi kinh phí bổ sung từ chênh lệch thu chi không đủ để đảm bảo ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức nhân viên hợp đồng Ngân hàng Nhà nước; hỗ trợ cán công chức nhân viên hợp đồng thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ cán nghỉ hưu trường hợp đặc biệt khác Tổng mức chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức nhân viên hợp đồng Ngân hàng Nhà nước hàng năm từ Quỹ từ nguồn kinh phí tiết kiệm từ mức khốn chi, kinh phí bổ sung từ chênh lệch thu chi không vượt mức chi tối đa Bộ trưởng Bộ Tài quy định phương án khốn + Chi trợ cấp thêm ngồi sách chung cho người tự nguyện nghỉ chế độ trình xếp, tổ chức lại lao động theo quy định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước + Phần cịn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước - Theo đó, phần chênh lệch từ hoạt động có thu khoản chi NHNN khơng sử dụng cho mục đích thưởng cuối năm cho cán NHNN Hỏi hoạt động NHNN hay sai? Giải thích ... đóng thuế.) Điều 2, Điều 44, Điều 45 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 20 10; điểm m khoản Điều 35 Luật Ngân sách Nhà nước 20 15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 20 20; Theo đó, Ngân hàng Nhà nước... pháp luật - Khoản 11 Điều Luật Ngân hàng quy định nhiệm vụ, quyền hạn NHNN là: “Kiểm tra, tra, giám sát ngân hàng; xử lý vi phạm pháp luật tiền tệ ngân hàng theo quy định pháp luật. ” - Ngân hàng. .. hệ ngân hàng TCTD khách hàng Nhận định sai CSPL: khoản Điều 12 Luật NHNNVN 20 10 Theo đó, cần thiết, Ngân hàng nhà nước quy định chế điều hành lãi suất áp dụng quan hệ ngân hàng TCTD khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận Luật Ngân hàng Chương 2,

Từ khóa liên quan