0

GIáo trình nguyên lý kế toán

184 2 0
  • GIáo trình nguyên lý kế toán

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:37

CHƯƠNG TỎÔNG QUAN VẺ KẾ TOÁN Than tin kế toán của một đơn vị cho biết tình hình “sức khỏe” tài chính, cũng như hiệu quả hoạt động của đơn vị đó Báo cáo tài chính là một phương tiện mà kế toán dùng để. CHƯƠNG TỎƠNG QUAN VẺ KẾ TỐN Than tin kế tốn đơn vị cho biết tình hình “sức khỏe” tài chính, hiệu hoạt động đơn vị Báo cáo tài phương tiện mà kế tốn dùng để truyền tải thơng tin kế tốn đơn vị cho tất Đ cá có nhu cầu sử dụng thơng tin Vấn đề xã hội đặt chất lượng báo cáo tài phải đảm bảo, cho tránh gây hiểu lầm ảnh hưởng đến định kinh doanh người sử dụng thông tin chủ sở hữu, nhà đầu tư, nhà quản lý, chủ nợ, khách hàng, nhân viên Trong chương 1, nghiên cứu tổng quan kế toán với vấn đề: Bản chất kế chức kế vực kế toán khác đạo đức nghề toán qua nội dung: khái niệm kế tốn, vai trị tốn; Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn lĩnh nhau; Mơi trường pháp lý kế tốn tầm quan trọng nghiệp; Đối tượng kế toán đo lường qua nội dung: đối tượng kế toán đo lường; Phương trình kế tốn bản, phương trình kế tốn mở rộng; Phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến phương trình kế tốn MỤC TIỂU HỌC TẬP MT0I Giải thích chức tầm quan trọng kế toán MT02_ Phân biệt lĩnh vực kế tốn MT03 Giải thích tầm quan trọng môi trường pháp lý, đạo đức nghề nghiệp kế toán MT04 Nhận biết đối tượng đo lường kế tốn Giải thích u tố phương trình kế tốn MT05 Phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến phương trình kế tốn Chương _ Tổng quan Kế tốn I BẢN CHÁT CỦA KẾ TỐN CHỨC NĂNG CỦA KẾ TỐN Kế tốn hệ thống đo lường xử lý thông tin kinh tế tổ chức thông qua việc thu thập liệu, xử lý đữ liệu truyền đạt thông tin cho người định, mà thơng tin phải hợp lý, đáng tin cậy so sánh imemtœ‹aAn li š Tp TW Thiấi : ni Từ khái niệm kê toán, ta thây kê toán có chức bản: cố ũ The thập đữ liệu, Xứ lý đữ liệu; Truyền đạt thơng tin _Hình 1.1 In): BE Chúc kể (ốn Người định Nhu cầu thơng tin Hoạt doanh | Thơng tin Hệ thống kế tốn động kinh | |”* À Truyền đạt thông Thu thập liêu Xử lý liêu Nhận biết ghi Phân loại, xêp — chép nghiệp vụ kinh tế tổng hợp liệu Lập báo cáo kế toán (các báo cáo s SA tin tài chính) Thu thập liệu: đễ thu thập đữ liệu kế toán, trước hết kế toán phải nhận diện nghiệp vụ hay kiện kinh tế có tính chất tài (đo lường tiền) Sau dùng cơng cụ chứng từ kế toán để ghi nhận lưu lại nghiệp vụ hay kiện kinh tế phát sinh q trình hoạt động đơn vị Đó liệu đầu vào hệ thống kế toán liệu thơ chưa có nhiều tác dụng cho việc định, chúng lữu trữ để tiếp tục xử lý sử dụng tương lai Xử lý liệu: để có thơng tin hữu ích cho việc định đữ liệu ban đầu kế tốn phải xử lý Thơng qua cơng cụ kế tốn hệ thống số “ Ị Chương I _ T1: Ống quan Kế toán sách kế toán, phương pháp kế toán “phương pháp tài khoản”,33 6€ “phương pháp ghi số kép”, “phương pháp tính giá”, v.v liệu kế tốn ban đầu (dữ liệu thơ) xử lý để trở thành dự liệu kế toán hữu ích cho người định Truyền đạt thông tin: câu hỏi đặt làm để người định có liệu kế tốn hữu ích sau xử lý? Bản thân họ khơng phải người trực tiếp xử lý liệu kế toán, hệ thống kế tốn phải có cơng cụ để đưa thơng tin hữu ích đến cho người có nhu cầu sử dụng thơng tin để định? Câu trả lời hệ thống báo cáo kế tốn, mà thơng thường hệ (hồng báo cáo tài (Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính) Vậy nói ngắn gọn hệ thống báo cáo tài phương tiện đễ truyền đạt thơng tin kế tốn đến người có nhu cầu sử dụng để định Trong phạm vi nhiều loại hình tổ chức có hệ thống kế tốn, ta tập trung vào tổ chức lợi nhuận mà gọi doanh nghiệp, cơng ty, từ thơng tin kế tốn tổ chức lợi nhuận thường dùng để định kinh doanh Do sách này, sử dụng thuật ngữ “Ra định kinh doanh ” đễ diễn đạt ý nghĩa việc sử dụng thơng tin kế tốn hữu ích việc định tổ chức lợi nhuận (cơng ty, doanh nghiệp kinh doanh) ĐĨI TƯỢNG SỬ DỤNG THƠNG TIN KÉ TỐN Kế tốn thường gọi “øgôn ngữ kinh doanh”, tất tỗổ chức thiết lập hệ thống thơng tin kế tốn để cung cấp đữ liệu kế tốn cho người định Trong hình minh hoạ thơng tin kế tốn phục vụ cho nhiều đối tượng khác chia làm nhóm đối tượng: nøhững người bên ngồi doanh nghiệp người bên doanh nghiệp Những người bên ngồi doanh nghiệp Người cho vay Cơ đơng Các tơ chức phủ Người tiêu dùng Kiêm tốn viên độc lập Khách hàng Những người bên doanh nghiệp e _ Các nhà quản lý doanh nghiệp Trưởng phịng, ban Kiêm tốn viên nội Nhân viên bán hàng Người lập dự toán ngân sách Kiêm soát viên Chương I _ Tổng quan Kế toán NHỮNG NGƯỜI BÊN NGỒI DOANH NGHIỆP Đây người khơng trực tiếp tham gia điều hành không trực tiếp làm việc doanh nghiệp Họ bao gồm cổ đông (nhà đấu tr); người cho vay (chủ nợ); khách hàng; nhà cung cấp; nhà sách; luật sư; nhà môi giới; v.v Những nhóm người chịu tác động định chất lượng thơng tin kế tốn doanh nghiệp, tức việc định kinh doanh họ phụ thuộc vào thơng tin có hợp lý, đáng tin cậy so sánh hay khơng Kế tốn tài lĩnh vực kế tốn cung cấp thơng tin chủ yếu cho người bên doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài Các báo cáo tài thường cung cấp thơng tin kế tốn có tính tổng hợp, nên đối tượng dụng thông tin từ báo cáo rộng lớn đa đạng, khơng người bên ngồi doanh nghiệp sử dụng mà người bên doanh nghiệp sử dụng Tuy nhiên mục tiêu báo cáo tài chủ yếu cung cấp thơng tin cho người bên ngồi doanh nghiệp Ví dụ: Các ngân hàng quỹ đâu tư (những người cho vay), qua báo cáo tài họ đánh giá khả trả nợ gốc lãi vay doanh nghiệp Các cồ đông (các nhà đầu tz) người sở hữu công ty cổ phần họ sử dụng thơng tin tài cung cấp từ báo cáo tài để định có nên mua, nên giữ, hay nên bán cổ phiếu mà họ nắm giữ hay không v.v NHỮNG NGƯỜI BỀN TRONG DOANH NGHIỆP Đây người trực tiếp tham gia điều hành trực tiếp làm việc doanh nghiệp Họ sử dụng thông tin kế toán để gia tăng suất hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp KẾ toán quản frị lĩnh vực kế tốn, cung cấp thơng tin nội phục vụ cho người bên doanh nghiệp Những báo cáo kế tốn nội khơng thiết phải tuân thủ nguyên tắc, ràng buộc báo cáo thiết lập cho người bên ngồi doanh nghiệp, thay vào thiết lập theo yêu cầu cụ thể đặc điểm thông tin mà người bên doanh nghiệp mong muốn Chương I _ Tổng quan KẾ tốn Ví dụ: Giám đóc Bộ phận Nghiên cứu Phát triển (R&D) cần thơng tin doanh thu phí dự án để đề xuất thay đổi sản phẩm dịch vụ Giám đốc Mua hàng cần biết họ mua hàng gì? Khi mua? Và mua bao nhiêu? Giám đốc Nhân cần thông tin tiền lương phải trả cho nhân viên, khoản bắt buộc trả theo lương, phúc lợi, khoản thưởng cho người lao động Giám đốc sản xuất cần thơng tin kế tốn để kiểm sốt phí giá thành kiểm sốt chất lượng sản phẩm v.v Cả hai đối tượng người bên bên doanh nghiệp dựa vào hệ thống kiểm soát nội để giám sát kiểm soát hoạt động kinh đoanh Kiểm soái nội thủ tục thiết kế để bảo vệ tài sản doanh nghiệp, đảm bảo báo cáo kế toán đáng tin cậy, gia tăng tính hiệu đảm bảo cam kết sách doanh nghiệp CÁC LĨNH VỰC CỦA KÉ TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Là lĩnh vực kế tốn cung cấp thơng tin chủ yếu cho người bên doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài Thơng thường, cuối kỳ kế toán doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính, gồm Bảng cân đối kế tốn; Báo cáo kết hoạt động kinh đoanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài Kế tốn tài u cầu phải tn thủ Nguyên tắc kế toán chung thừa nhận (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) tốn tài có ngữ cảnh lịch sử, thông tin định lượng, Đặc điểm thông tin kế thể dạng tiền tệ, xác nhận Thơng tin kế tốn tài phản ánh hoạt động phạm vi tồn tổ chức Đối với cơng ty đại chúng báo cáo tài họ bắt buộc phải kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Là lĩnh vực kế tốn, cung cấp thơng tin nội phục vụ cho người bên doanh nghiệp Kế toán quản trị dùng để tập hợp thông tin kế tài phi tài Thơng tin sử dụng chức kế toán quản trị, là: (1) lập kế hoạch; (2) thực kế hoạch; (3) kiểm sốt Kế tốn quản trị khơng yêu cầu phải tuân thủ theo GAAP đặc điểm thơng tin kế tốn quản trị Ậ Chương _ Tổng quan Kế toán hướng đến tương lai, nhằm giúp nhà quản lý doanh nghiệp định kinh doanh tương lai KẾ TOÁN THUÉ Là lĩnh vực kế toán tập trung vào việc xác định thu nhập chịu thuế cá nhân doanh nghiệp Luật thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp chi phối nhiều đến kế toán thuế Kế tốn thuế có ngun tắc riêng quan thuế ban hành có khác biệt so với ngun tắc kế tốn chung (GAAP), từ dẫn đến khác lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế Tuy nhiên, đặc điểm thơng tin kế tốn thuế giống đặc điểm thơng tin kế tốn tài (Cơ quan thuế đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn thuế cung cấp), tức chủ yếu cung cấp thông tin cho người bên ngồi doanh nghiệp Vì nói kế tốn thuế lĩnh vực kế tốn tài KIỂM TỐN Là q trình thu thập đánh giá chứng liên quan đến thơng tin kế tốn, nhằm xác định báo cáo mức độ phù hợp thông tin với chuẩn mực thiết lập Quá trình kiểm tốn phải thực kiểm toán viên đủ lực độc lập Kiểm toán phân thành: kiểm tốn độc lập; kiểm tốn nhà nước; kiểm toán nội Kiểm toán độc lập hoạt động kiểm toán tiến hành kiểm tốn viên thuộc cơng ty kiểm tốn chun nghiệp Kiểm toán độc lập hoạt động dịch vụ pháp luật thừa nhận quản lý chặt chẽ Các kiểm toán viên độc lập người hội đủ tiêu chuẩn theo chuẩn mực kiểm toán quy định pháp lý hành nghề kiểm toán, cịn gọi kế ứốn viên cơng chứng (Certified Public Accountant - CPA) Kiểm toán độc lập chủ yếu kiểm tốn báo cáo tài Nếu kiểm tốn độc lập hoạt động dịch vụ có thu phí kiểm tốn nhà nước lại cơng việc kiểm toán quan kiểm toán nhà nước tiến hành theo luật định khơng thu phí kiểm tốn Kiểm toán nhà nước chủ yếu kiểm toán tuân thủ, xem xét việc chấp hành sách luật lệ Nhà nước đánh giá hữu hiệu, hiệu hoạt động đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Cơ quan kiêm toán nhà nước Chương I - Tổng quan KẾ toán tổ chức máy quản lý Nhà nước Kiểm toán viên nhà nước viên chức Nhà nước Kiểm toán nội phận kiểm soát doanh nghiệp, thực kiểm tra lợi ích doanh nghiệp Công việc thực chủ yếu kiểm tra, đánh giá kiểm sốt tính thích đáng hiệu hệ thống kế toán kiểm soát nội Kiểm toán nội thực kiểm toán viên nội doanh nghiệp tiến hành theo yêu cầu nhà quản lý doanh nghiệp Chức kiểm toán nội kiểm tra, xác nhận đánh giá Nội dung kiểm tốn thường kiểm tốn báo cáo tài chính; kiểm toán báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp; kiểm toán tuân thủ; kiểm toán hoạt động Trên thực tế phạm vi kiểm tốn nội thay đổi tùy thuộc vào qui mô, câu, yêu câu nhà quản lý doanh nghiệp CÁC YÊU CÂU CƠ BẢN CỦA KÉ TOÁN Trong khái niệm kế toán đề cập đến u cầu thơng tin kế tốn, tính “hợp ý”, “đáng tin cậy”, “có thể so sánh ” Tuy nhiên để làm rõ yêu cầu phát triển tiết thành yêu cầu cụ thể thông tin kế toán C?uẩn mực kế toán số 01 Việt Nam đề cập, là: 7zung thực, Khách quan; Đây đủ; Kịp thời; Dễ hiểu, Có thể so sánh (1) Trung thực: thông tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo sở chứng đầy đủ, khách quan với thực tế trạng, chất nội dung giá trị nghiệp vụ kinh tế phát sinh (2) Khách quan: thông tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo với thực tế, không bị xuyên tạc, không bị bóp méo (3) Đầy đủ: nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải ghi chép báo cáo đầy đủ, khơng bị bỏ sót (4) Kịp thời: thơng tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo kịp thời, trước thời hạn quy định, không chậm trễ (5) Dễ hiểu: thông tin số liệu kế tốn trình bày báo cáo tài phải rõ ràng, dễ hiểu người sử dụng Người sử dụng hiểu người Chương I _ Tổng quan KẾ toán có hiểu biết kinh doanh, kinh tế, tài chính, kế tốn mức trung bình Thơng tin vấn đề phức tạp báo cáo tài phải giải trình phần thuyết minh (6) Có thể so sánh: thơng tin số liệu kế tốn kỳ kế toán doanh nghiệp doanh nghiệp có thê so sánh tính tốn trình bày qn Trường hợp khơng qn phải giải trình phần thuyết minh để người sử dụng báo cáo tài so sánh thơng tin kỳ kế tốn, doanh nghiệp thông tin thực với thơng tin dự tốn, kế hoạch Các u cầu kế toán phải thực đồng thời Như: trung thực bao hàm yêu cầu khách quan; yêu cầu kịp thời phải đầy đủ, dễ hiểu so sánh MỖI TRƯỜNG PHÁP LÝ VẺ KÉ TOÁN LUẬT KÉ TOÁN Để thống quản lý lĩnh vực kế tốn, bảo đảm kế tốn cơng cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thơng tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật kế toán vào ngày 17/06/2003 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004) Qua trình phát triển, với nhiều thay đổi kế toán, luật kế toán năm 2003 trở nên lạc hậu Năm 2015, Quốc hội ban hành luật kế tốn mới, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 Luật kế toán văn phát luật cao hệ thống văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán Luật kế toán tạo hành lang pháp lý vững chắc, thuận lợi cho ngành kế toán phát triển hội nhập quốc tế kế toán Luật kế toán quy định vấn đề chung trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thơng tin, tài liệu kế tốn Dưới Luật kế tốn có Nghị định nghị định có Thơng tư để hướng dẫn cụ thể việc áp dụng luật sống CHUẨN MỰC VÀ KHN MẪU KẾ TỐN Chương I1 _ T: ơng quan KẾ toán Chuẩn mực kế toán hướng dẫn phương pháp nguyên tắc để ghi nhận, đo lường, trình bày cơng khai nghiệp vụ kinh tế - tài báo cáo tài Chuẩn mực kế tốn bao hàm Ngun tắc kế toán chung thừa nhận (GAAP), đảm bảo báo cáo tài doanh nghiệp trình bày cách trung thực hợp lý $% Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnamese Accounting Standards - VAS): Để đáp ứng yêu cầu đổi chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thơng tin kế toán cung cấp kinh tế quốc dân để kiểm tra, kiểm sốt chất lượng cơng tác kế tốn, vào cuối năm 2001, Bộ tài ban hành chuẩn mực kế toán đợt ! có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002 Đến Việt Nam có 26 chuẩn mực kế tốn thông tư hướng dẫn thi hành chuẩn mực Thông qua trợ giúp tổ chức quốc tế, Việt Nam xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán táng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế s%% Chuẩn mực kế toán Quốc tế (International Accounting Standards - IAS) Sự đa dạng thực tế kế toán quốc gia gây nhiều khó khăn giao thương quốc tế, vấn đề tranh luận qua nhiều thập niên Sự khác biệt hệ thống kế toán quốc gia cản trở luồng vốn đầu tư quốc gia Với nỗ lực nhiều thập niên việc hồ hợp báo cáo tài tầm quốc tế Để nhanh tiến trình hồ hợp quốc tế kế toán, đến hội nghị quốc tế kế toán lần thứ 10 Sydney vào năm 1972, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards Committee - [ASC) đời đặt trụ sở London Nhiệm vụ IASC phát triển chuẩn mực kế tốn để áp dụng rộng rãi cho nhiều quốc gia giới hội nghị tổ chức vào tháng năm 1973 Cho đến ngày nay, IASC ban hành 42 chuẩn mực - International Accounting Standards (IAS) Các chuẩn mực Việt Nam biên dịch sử dụng để soạn thảo chuẩn mực kế toán Việt Nam _ % Chuẩn mực Báo cáo tài Quốc tế (International Financial Reporting Standards - IFRS) Giữa năm 1973 2000, IAS ban hành áp dụng rộng rãi giới Từ năm 2001, IASC mô tả nguyên tắc kế toán với tên gọi Chuẩn mực Báo cáo Tài Quốc tế (IERS), [AS thừa nhận Chương _ Tổng quan Kế toán Năm 2005, đánh dấu bắt đầu kỷ nguyên cách quản lý kinh doanh toàn cầu hoàn thành nỗ lực 30 năm việc ban hành IFRS cho thị trường vốn giới IFRS Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (LASB) Hội đồng hướng dẫn lập báo cáo tài quốc tế (International Financial Reporting Interpretations Committee — IFRIC) biên soạn theo định hướng phục vụ cho thị trường vốn hệ thống lập báo cáo tài Phương thức lập báo cáo tài mô tả tập trung vào mối quan hệ doanh nghiệp với nhà đầu tư luồng thông tin đến thị trường vốn Hiện nhiều doanh nghiệp tổ chức Việt Nam áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài Quốc tế (IFRS) Việc áp dụng IERS giúp tăng cường khả so sánh tính minh bạch báo cáo tài Các báo cáo tài lập theo IERS nhiều nước giới chấp nhận Các yếu tố điều kiện tiên để tiếp cận thị trường vốn quốc tế CHẾ ĐỘ KÉẺ TỐN VIỆT NAM Chế độ kế tốn quy định hướng dẫn kế toán lĩnh vực số công việc cụ thể quan quản lý nhà nước kế toán tổ chức quan quản lý nhà nước kế toán ủy quyền ban hành Tại Việt Nam, Bộ tài quan ban hành chế độ kế toán Hiện nay, Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT/BTC, ban hành ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính (Thay cho định 15/2006/QĐ-BTC) văn pháp quy phối phần lớn sách kế tốn nhiều loại hình doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam Chế độ kế toán hướng dẫn quy định cụ thể Chuẩn mực kế toán CÁC HIỆP HỘI NGHỀẺ NGHIỆP KẾ TỐN VIỆT NAM % Hội Kế tốn Kiểm toán Việt Nam (Vietnam Association of Accountants and Auditors - VAA)? tổ chức nghề nghiệp tổ chức cá nhân làm nghề kế toán kiểm toán Việt Nam VAA hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chịu quản lý nhà nước Bộ Tài Hội thành ! Theo KPMG Việt Nam ? Theo website VAA Việt Nam (5⁄2) TK 131 40.000.000 | 5.600.000 (9/2) 112.000.000 | 14.000.000 (12⁄2) 92.400.000 (20/2) TK 15.000.000 65.000.000 5.000.000 7.000.000 77.000.000 34.600.000 TK (2/2) (2/2) (12⁄2) 112.000.000 | 112.000.000 40.000.000 TK21I 150.000.000 150.000.000 (b) (a) 22.000.000 TK331 (8/2) (17⁄2) 51.000.000 65.000.000 3.000.000 2.500.000 1.000.000 71.500.000 57.500.000 3.900.000 61.100.000 65.000.000 (2⁄2) (26/2) (26/2) (đ) (15/2) 214 887.097 1⁄250.000 1.250.000 2.137.097 TK 3387 24.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 TK 334 25.000.000 25.000.000 5.000.000 10.000.000 25.000.000 (e) CC lở (26/2) (26/2) () 25.000.000 | 40.000.000 40.000.000 TK411 600.000.000 (5/2) (8/2) ¬ | 57.400.000 0| -_ TK242 23.000.000 1.000.000 1.000.000 156 [ 53.500.000 | 3.900.000 TK 421 0| 600.000.000 9.987.903 83.247.000 83.247.000 93.234.903 (K3) \ TÀI KHOẢN TẠM THỜI (9⁄2) (122) TK 521 5.600.000[ 19.600.000 14000000 19.600.000 | 19.600.000 TK 511 (Kla) — 19.600.000 [ 112.000.000 (Kib) 104.400.000 12.000.000 124.000.000 | 124.000.000 (1a) (5/2) (a) - (52) (20/2) TK 632 53.500.000 7.000.000 46.500.000 53.500.000 |_ 53.500.000 TK 635 924.000 924.000 924.000 924.000 (12/2) (K2) (K2) TK 515 (KIb) 2.097000[ 2.097.000 | (52) (26/2) (b) (e) (d) (e) e — — — — — TK 642 1.222.000 875.000 2.097.000 TK 641 2.000.000[ 23.250.000 8.000.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 10.000.000 23.250.000 |_ 23.250.000 (17⁄2) (e) (K2) LẬP BCĐSPS TẠI NGÀY 28/02/2018 (262) 16.500.000[ (e) — 15.000.000 31.500.000 | (K2) (K3) 31.500.000 (K2) 31.500.000 TK 911 23.250.000 [ 106.497.000 83.247.000 106.497.000 | 106.497.000 (Ib) CÔNG TY CLEAN & GREEN BẢNG CÂN ĐÓI SÓ PHÁT SINH TẠI NGÀY 28/02/2018 Số Tên TK SDĐK SPS kỳ SDCK hiệu Tk Nợ Tiền mặt 111 46.000.000 Tiền gửi ngân hàng 112 | 286.000.000 91.476.000 | 84.878.000 | 292.598.000 Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn 128 | 150.000.000 | 150.000.000 Phải thu khách hàng |_ 131 40.000.000 112.000.000 | 112.000.000 | 40.000.000 Có Nợ Có 0| Nợ Có 11.000.000 | 35.000.000 Phải thu khác 138 875.000 Hàng hóa 156 15.000.000 TSCĐ hữu hình 211 | 150.000.000 Hao mịn TSCĐ 214 Chỉ phí trả trước 242 Phải trả người bán 331 51.000.000 | 65.000.000 | 71.500.000 57.500.000 Doanh thụ chưa 3387 24.000.000 |_ 12.000.000 12.000.000 Phải trả CNV 334 25.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 40.000.000 thực Vốn đầu tư CSH |_ 411 875.000 1.750.000 77.000.000 | 57.400.000 | 887.097 0| 23.000.000 | 150.000.000 1.250.000 600.000.000 9.987.903 0| 600.000.000 421 Doanh thu bán hàng | „¡¡ 124.000.000 | 124.000.000 515 2.097.000 |_ 2.097.000 Khoản làm giảm trừ | „„¡ 19.600.000 | 19.600.000 Giá vốn hàng bán 632 46.500.000 | 46.500.000 Chỉ phí tài 635 Chỉ phí bán hàng 641 23.250.000 | 23.250.000 Chỉ phí QLDN 642 31.500.000 |_ 31.500.000 Xác định kết kinh doanh 911 106.497.000 | 106.497.000 cung câp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài doanh thu TỎNG CỘNG 2.137.097 1.000.000 |_ 22.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi 34.600.000 924.000 701.875.000 | 701.875.000 83.247.000 924.000 93.234.903 e _ LẬP BCKQHĐKD VÀ BCĐÐKT NGÀY 28/02/2018 CÔNG TY CLEAN & GREEN BẢO CÁO KÉT QUÁ HOẠT DỘNG KINH DOANH THÁNG NĂM 2018 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thụ 124.000.00 19.600.000 Doanh thu bán hàng cung cấp địch vụ 104.400.000 4, Giá vốn hàng bán 46.500.000 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài 7.900 000 Chỉ phí tài 8, Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.097.000 924.000 22.887.097 31.500.000 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 4.685.903 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 1 Ống lợi nhuận kế tốn trước thuế 4.685.903 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 0 4.685.903 CÔNG TY CLEAN & GREEN BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN TẠI 28/02/2018 TÀI SẢN TÀI SÁN NGẮN HẠN Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Phải thu khách hàng Phải thu khác Hàng hóa TÀI SẢN DÀI HẠN TSCĐ hữu hình Hao mịn TSCĐ Chỉ phí trả trước Tống cộng tài sản NGUỎN VÓN _553.948.000 | NỢ PHẢÁI TRẢ 35.000.000 | Phải trả cho người bán 292.598.000 | Phá trả người lao động 150.000.000 | Doanh thu chưa thực 109.500.000 57.500.000 40.000.000 12.000.000 40.000.000 1.750.000 34.600.000 170.225.806 | VỐN CHỦ SỞ HỮU 150.000.000 | Vốn đầu tư CSH (1.774.194) | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 22.000.000 724.173.806 | Tổng cộng nguồn vốn 614.673.806 600.000.000 14.673.806 124.173.806 LUYẸN TẠP CHƯƠNG CÂU HỎI Lợi nhuận gì? Nguồn gốc hình thành nên lợi nhuận doanh nghiệp? Liệt kê khoản doanh thu thu nhập doanh nghiệp thương mại Giải thích cho ví dụ vê khoản doanh thu thu nhập Các khoản giảm trừ doanh thu gì? Phân biệt khoản giảm trừ doanh thu? Liệt kê chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương thích cho ví dụ loại phí mại? Giải Hàng tồn kho gì? Tại kế tốn “Giá vốn hàng bán” cần phải quan tâm đến khoản mục hàng tồn kho doanh nghiệp? Phân biệt phương pháp kế toán hàng tồn kho phương pháp kê khai thường xuyên phương pháp kiêm kê định kỳ Trình bày đặc giá đích danh, pháp tính giá thường xuyên điểm phương pháp đơn giá bình quân, FIEO trường hợp kê phương pháp kiêm kê Trình bày bước khóa số thực quy trình kế tốn xác định lợi nhuận TRẮC NGHIÊM 1" vận chuyển làm: nhập kho xuất kho giá hàng tồn kho phương pháp tính theo LIFO Cho biệt cách vận dụng phương hàng tôn kho theo phương pháp kê khai kỳ m Trong thời kỳ lạm phát, phương LIFO cho lợi nhuận : a cao phương pháp FIFO b thấp phương pháp FIFO e phương pháp FIFO d Tất sai Chi phí hàng hóa a Tăng giá b Tăng giá tính tốn định pháp Khoản tiền giảm cho khách hàng họ trả tiền mua hàng sớm là: a Chiết khấu toán b Giảm giá hàng bán c Chiết khấu thương mại d Tất phát sinh mua Chi phí vận chuyển phát sinh bán hàng c Tăng phí d Tất hóa làm: a Tăng giá nhập kho b Tăng giá xuất kho c Tăng chi phí d Tất 5, Cho thơng tin mua hàng hóa doanh nghiệp sau: Dư đầu kỳ |Mua đợt Bán đợt | Mua đợt Bán đợt | Mua đợt 15 đv 30 đv 25 đv 30 đv x 90.000đ/đv | x 100.000đ/đv 20 đv x 120.000đ/đv 20 đv x 121.000đ/đv DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo phương pháp FIFO Chỉ phí giá vốn hàng bán phát sinh kỳ là: a S.850.000 đ b 6.100.000 đ c 5.550.000 đ d Tất sai ĐÁP ÁN 1.b 3.d 4.c 5.,€ DU CN | " Đây tập cấp độ dễ giúp bạn hiểu vận dụng kiến thức chương học tương ứng cho hay nhiều mục tiêu học tập (MT) Đề làm tơt bạn tham chiêu với MT thích để đọc lại phân lý thuyết tương ứng BÀI A.6.1 wma) Giả sử cơng ty Minh Trí áp dụng kỳ kế toán tháng, cho biết nghiệp vụ kinh tế Minh Trí mơ tả làm phát sinh khoản doanh thu kỳ: A Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ B Doanh thu tài E Thu nhập khác D Khơng làm phát sinh doanh thụ Xuất kho lô hàng để bán cho khách hàng Khách hàng nhận đủ hàng toán 30 ngày Nhận đơn đặt hàng với tiền đặt cọc từ khách hàng Lãi tháng từ khoản tiền gửi tiết kiệm nhận chuyển khoản Khách hàng chuyển khoản trả nợ Thu tiền từ việc bán xe tải dùng năm phận bán hàng Nhận tiền từ khách hàng để trả trước tiền thuê cửa hàng tháng Khách hàng chuyển khoản để trả nợ doanh nghiệp chiết khấu cho khách hàng Xuất quan băng toán nợ trước hạn kho lơ hàng để xuất khâu sang nước ngồi Hàng chuyến cảng hải chờ hoàn tật thủ tục xuất khâu Khách hàng trả trước nửa giá trị lô hàng chuyên khoản Nhận cô tức từ khoản góp vốn đầu tư vào cơng ty CMC 10 Chuyển khoản trả nợ cho người bán Công ty hưởng chiết khấu toán nợ trước thời hạn BÀI A.6.2 (MT02) Giả sử công ty Minh Trí áp dụng kỳ kế tốn tháng, cho biết nghiệp vụ kinh tế mô tả làm phát sinh khoản phí kỳ: A Giá Vốn Hàng bán D Chỉ phí tài B Chi phí bán hàng E Chi phí khác C Chi phí quản lý doanh nghiệp F Khơng làm phát sinh chi phí Chỉ tiền mặt trả phí vận chuyển hàng nhập kho Chỉ tiền mặt trả phí vận chuyển hàng giao cho khách hàng Chỉ tiền mặt trả tiền quảng cáo sản phẩm tháng Chỉ tiền mặt mua số văn phòng phẩm sử dụng tháng phận lễ tân Chỉ tiền mặt trả tiền lãi vay tháng Xuất kho số công cụ dụng cụ dùng phận bán hàng tháng Xuất hàng hóa bán cho khách hàng, chưa thu tiền § Chỉ tiền mặt trả lãi vay tháng trước Chỉ tiền mặt trả phí lắp đặt hệ thống làm lạnh cửa hàng Biết hệ thống ước tính sử dụng 10 năm 10 Chỉ tiền mặt tốn tiền mua cơng cụ dụng cụ Số dụng cụ nhập kho đủ BÀI A.6.3 (MT03) Công ty Hansen thực kế toán hàng tồn kho theo phương xuyên Hãy ghi số nhật ký nghiệp vụ kinh tế tháng 6: pháp kê khai thường Ngày 02, mua hàng hóa cơng ty Willow, với thơng tin tiết sau: 20 máy in, giá mua l6 triệu đồng/cái Chiết khấu hưởng mua với giá trị lớn 1% giá mua Công ty tốn vịng 30 ngày Chi phí vận chuyển hàng kho toán tiền mặt triệu đồng Ngày 04, mua 10 máy in cơng ty Atlantic, tốn tiền, với giá mua 5,5 triệu đồng/cái Chi phí vận chuyển lơ hàng nhập kho chưa tốn cho công ty vận chuyên Express 500.000 đồng Hai ngày sau, Hansen kiểm tra lại hàng phát có khơng chất lượng hợp đơng ký nên gửi trả lại hàng cho bên bán Atlantic đông ý nhận lại hàng trả lại tiên cho Hansen Ngày 20, toán tiền mua lô hàng cho người bán Willow hưởng khoản chiết khấu 1% tổng số tiền toán toán sớm Ngày 25, nhập 50 máy in với giá triệu đồng/cái, thuế nhập 5% giá mua, toán cho người bán cơng ty Brother vịng 60 ngày Chỉ phí vận chuyển hàng kho triệu đồng toán Sau nhập hàng về, doanh nghiệp kiểm hàng thấy có số điểm sai so với hợp đơng, yêu cầu người bán phải giảm 2% giá trị lô hàng này; công ty Brother châp nhận yêu câu BÀI A.6.4 1w Ghi số nhật ký nghiệp vụ kinh tế công ty Hansen sau: Ngày 24/6, bán cho khách hàng Jill 25 máy in với giá bán 9,5 triệu đồng/cái, chưa thu tiền Ngày 30/6, khách hàng Jill chuyển khoán 40 triệu đồng để toán phần nợ cho Hansen Ngày 2/7, khách hàng 1ilI trả lại máy in mua ngày 24/6 bị lỗi kỹ thuật, đồng thời tốn hết số tiền cịn nợ cho Hansen BÀI A.6.5 w10s,) Công ty Hansen thực biện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Dựa vào thông tin nghiệp vụ kinh tế phát sinh nêu A.6.1 A.6.2 Hãy: Tính tốn ghi số nhật ký giá vốn hàng bán kỳ cơng ty Hansen tính giá xuất kho hàng hóa theo phương pháp: a/ Bình quân gia quyền b/ Nhập trước — xuất trước (FIFO) c/ Thực tế đích danh Thơng tin bổ sung: 25 máy in bán ngày 24/6 gồm có 20 mua ngày 2/6 mua ngày 4/6 Ghi số nhật ký thông tin nhận lại máy in khách hàng JiII trả lại ngày 2/7 Biết máy in Hansen mua ngày 4/6 BÀI A.6.6 wr Ghi số nhật ký nghiệp vụ kinh tế công ty Hansen tháng 7: Ngày 22, lý xe tải dùng phận bán hàng thu 50 triệu đồng Biết xe có nguyên giá 300 triệu đồng, khấu hao 280 triệu đồng Chỉ phí mơi giới để lý xe toán triệu đồng Ngày 28, nhận quạt máy trị giá triệu công ty CPU tặng để giới thiệu sản phẩm Hansen đưa quạt máy vào dùng cửa hàng, ước tính dùng năm _ BÀI A.6.7 (MT 09) Ghi số nhật ký nghiệp vụ kinh tế công ty Hansen tháng 7: Ngày 10, chuyên khoản tốn tiền mua hàng cho cơng ty Brother (Ngày 25/6 - Bài A.6.1) Do toán sớm nên Hansen hưởng chiết khấu 2% tổng số tiền toán Ngày 30, nhận tiền lãi từ khoản gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 12 triệu đồng BÀI A.6.8 (MT 08) Ghi số nhật ký nghiệp vụ kinh tế công ty Hansen tháng 7: Ngày 15, chuyển khoản triệu đồng trả phí quảng cáo tháng cho công ty truyền thông Media Ngày 18, mua dụng cụ văn phòng sử dụng phịng kế tốn tháng triệu đồng toán Ngày 22, xuất máy in mua ngày 25/6 (Bài A.6-2) dùng cửa hàng, ước tính dùng năm Ngày 25, chuyển khoản toán tiền lương cho nhân viên bán hàng tháng 10 triệu đồng BÀI A.6.9 (MT 03, 04, 05) Công ty Tân Tân chuyên kinh doanh bạt điều Áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Số dư hàng hóa ngày 31/12/2017: 35.000.000 đồng (5 x 7.000.000 đồng/tấn) Trong tháng 1/2018 có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Ngày 04, mua 20 hạt điều công ty Gia Bảo với đơn giá 10 triệu đồng/tấn, tốn vịng 30 ngày Chi phí vận chuyển hàng nhập kho triệu đồng, trả tiền mặt Ngày 12, xuất bán 15 hạt điều cho công ty Phúc An với giá bán 16 triệu đồng/ Bên mua toán vịng 45 ngày Chỉ phí vận chuyển giao hàng cho bên mua triệu đồng, trả tiền mặt Ngày 17, chuyển khoản tốn cho cơng ty Gia Bảo tiền hàng ngày 04/01 Ngày 20, mua 25 hạt điều Mỹ Lệ với đơn giá 12 triệu đồng/tấn, toán 45 ngày Do mua với số lượng lớn nên chiết khấu 2% đơn giá mua Chỉ triệu đồng tiền mặt trả phí vận chuyển hàng nhập kho Ngày 22, xuất bán 20 hạt điều cho cơng ty Bình Phước với đơn giá bán 18 triệu đồng/ tấn, chưa thu tiền Ngày 27, nhận giấy báo Có từ ngân hàng ACB Phúc An toán cho đơn hàng mua ngày 12/01 số tiền 180 triệu đồng công ty Yêu cầu: Ghi số nhật ký nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty áp dụng phương pháp sau việc tính giá xt kho hàng tơn kho: a/ Phương pháp FIFO b/ Phương pháp Đơn giá bình quân gia quyền BÀI A.6.10 +1) Công ty TNHH thương mại Thanh Thanh áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Tình hình hoạt động sản xuât kinh doanh cơng ty tháng 12/2018 có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Ngày 1, mua xe tải chuyên chở hàng bán sử dụng phận bán hàng với giá mua 700 triệu đồng, thời gian sử dụng ước tính 10 năm, tốn vịng 90 ngày Chi phí chạy thử trả tiền mặt 20 triệu đồng Ngày 2, mua máy in mua 40 triệu cịn lại tốn tài sản nói năm màu máy chiếu sử dụng văn phịng cơng ty có giá đồng 60 triệu đồng, trả tiền mặt 10 triệu đồng, phần vòng 30 ngày Biết thời gian sử dụng loại năm Ngày 5, mua lơ hàng hóa có trị giá mua 300 triệu đồng, tốn vòng 30 ngày Do mua với số lượng lớn nên hướng chiết khấu 2% giá mua Ngày 6, để mở rộng cửa hàng kinh doanh, công ty định thực hợp đồng vay nợ từ ngân hàng với số tiền 500 triệu đồng với mức lãi suất 1%/tháng, tháng lãi trả định kỳ vào cuối tháng, nợ gốc trả vào ngày đáo hạn Cùng ngày, tiền chuyển vào tài khoản công ty Ngày 9, xuất bán hàng hố có giá vốn 120 triệu đồng, giá bán 280 triệu đồng, thu tiền mặt Chi phí vận chuyển hàng bán triệu đồng, trả tiền mặt Ngày 11, mua 1000 đơn vị hàng hố với đơn giá mua 500 nghìn đồng/cái, tốn chuyển khoản Chỉ phí vận chuyển trả tiền mặt triệu đồng Ngày 14, chuyển khoản 300 triệu đồng cho công ty A&C vay thời hạn năm, lãi suất 12%4/năm, toán lần đáo hạn Ngày 16, mua 10 công cụ dụng cụ với đơn giá mua 420 nghìn đồng/cái, sử dụng phận bán hàng, thời gian phân bổ tháng, doanh nghiệp tốn vịng 15 ngày Ngày 20, bán 2.000 đơn vị hàng hóa, đơn giá vốn 500 nghìn đồng/cái, đơn giá bán 850 nghìn đồng/cái, khách hàng cam kết tốn vịng 30 ngày 10.Ngày 25, nhận hóa đơn điện, nước phát sinh văn phịng công ty 1,2 triệu đồng, phận bán hàng 800 nghìn đồng 11.Ngày 28, khách hàng chuyển khoản toán tiền hàng mua nghiệp vụ ngày 20/12 Do khách hàng tốn sớm nên cơng ty định cho khách hàng hưởng chiết khấu 5% tổng số tiền phải toán 12.Ngày 31, tiết tiền lương phải trả cho nhân viên phận sau: - BP Bán hàng: 40 triệu đồng -_ BP Quản lý doanh nghiệp: 60 triệu đồng Yêu cầu: a Ghi số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 12/2018 b Cuối tháng 12, thực bút toán điều chỉnh cần thiết c Thực bút tốn khóa số xác định lãi lỗ công ty Thanh Thanh tháng 12/2018 BÀI TẬP B | | _Đ@ tập cáp độ khó hờn giúp bạn hiểu vận đụng kiến thức chương học tương ứng cho hay nhiều mục tiêu học tập (M1) Để làm tốt bạn tham chiếu với MT thích để đọc lại phân lý thuyết lương ứng BÀI B.6.1 (MT 04) Tình hình sản xuất cà phê đóng gói cơng ty Trung Nguyên tháng 5/2018 sau: (ĐVT: Ngàn đồng) ‹ Ngày tháng| 1/5 2/5 6/5 9/5 15/5 24/5 27/5 31/5 Nhập Đơn S/lượng| Giáưj 8“ | quy 70 100 120 130 Xuất 1000| |S/ượng| (kg) Giátrj | S/ượng | (kg) 500 1.500 100.000 700 400 800 400 Tồn Giátrị 35.000 135.000 96.000 52.000 500 800 Yêu cầu: Tính giá xuất kho nguyên liệu cà phê công ty Trung Nguyên theo phương pháp Biết công ty áp dụng kê khai thường xuyên kế toán hàng tổn kho Riêng phương pháp tính giá thực tế đích danh, cụ thể sau: v⁄ Ngày 6/5 xuất 700 kg lô nguyên liệu ngày 2/5 v⁄ Ngày 9/5 xuất 400 kg lô nguyên liệu tồn đầu kỳ v Ngày 27/5 xuất 500 kg lô nguyên liệu ngày 15/5 vˆ Ngày 31/5 xuất 700 kg phần cịn lại lơ ngun liệu ngày 15/5 lô nguyên liệu ngày 24/5 BÀI B.6.2 (MT 04, 05) Tình hình kinh doanh máy điều hịa Daikin công ty Điện Máy tháng 5/2018 (ĐVT: Triệu đồng) sau: ` Ngày tháng tự Nhập Đơn giá | S/lượng | ¬ Giá trị | Tồn S/lượng (cái) — Giá trị (cái) 1/5 10 50 500 2/5 11 80 §80 130 1.380 15/5 12 90 1.080 220 2.460 24/5 13 50 650 270 3.110 Yêu cầu: Tính giá xuất kho hàng hóa (máy điều hịa Daikin) theo phương _ pháp Biết Daikin áp dụng kiểm kê định kỳ kế toán hàng tồn kho số lượng máy điều hòa Daikin tồn kho cuối kỳ 70 Riêng phương pháp tính giá thực tế đích đanh: số lượng hàng tồn ci kỳ gỗơm 20 lô hàng ngày 15/5 50 lô hàng ngày 24/5 BÀI B.6.3 qwr0s) Tại công ty thương mại SJK, tháng 5/2018 có tình hình kinh doanh sau: Xuất kho công cụ đụng cụ loại phân bổ lần sử dụng ở: phận bán hàng 12 triệu đồng, phận quản lý doanh nghiệp triệu đồng Tình hình TSCĐ sử dụng tháng sau: - Tại phận bán hàng: xe tải trị giá 1,5 tỷ đồng bắt đầu dùng từ 1/4/2016, ước tính dùng để phục vụ cho hoạt động bán hàng 10 năm; - Tại phận quản lý doanh nghiệp: văn phòng trị giá 10 tỷ đồng đưa vào sử dụng từ 1/2/2015, thời gian sử dụng ước tính 20 năm Chỉ tiết tiền lương phải trả cho nhân viên tháng: phận bán hàng 130 triệu đồng: phận quản lý doanh nghiệp 80 triệu đồng Chuyển khoản 24 triệu đồng để đăng quảng cáo sản phẩm báo Tuổi trẻ theo hợp đồng tháng, tháng 5/2018 5, Nhận hóa đơn tiền điện nước tháng 5/2018 trả vào ngày 02/06/2018 tiết gồm: Phí dùng phận bán hàng 13,8 triệu đồng; phí dùng phận quản lý doanh nghiệp 7,6 triệu đồng Tiền thuê mặt để trưng bày sản phẩm phát sinh tháng 5⁄2018 15,5 triệu đồng, doanh nghiệp trả vào tháng 6/2018 Yêu cẩu: a/ Ghi số nhật ký nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 5/2018 b/ Ghi số nhật ký nghiệp vụ điều chỉnh cần thiết vào ci tháng 5/2018 c/ Tính tốn khoản phí liên quan đến lợi nhuận tháng 5/2018? BÀI B.6.4 (MT 06) Tại công ty Goncy kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm tháng 7/2018 có tình sau: Ngày 7, xuất kho 500 hộp kem dưỡng da để bán cho Spa Mai Khôi, giá xuất kho 115 nghìn đồng/hộp, giá bán 250 nghìn đồng/hộp Tiền bán hàng thu 50% tiền gửi ngân hàng, số cịn lại khách hàng tốn vịng 30 ngày Do Spa Mai Khơi mua với số lượng lớn nên chiết khấu 5% giá bán Ngày 12, xuất kho 200 chai sữa tắm để bán cho siêu thị SATRA với giá xuất kho 95 nghìn đồng/chai, giá bán 180 nghìn đồng/chai, chưa thu tiền Chỉ phí vận chuyên giao hàng cho siêu thị SATRA triệu đồng, trả tiền mặt Ngày 13, nhận thông báo Spa Mai Khơi có 50 hộp kem dưỡng da mua ngày 5/7 bị hết hạn sử dụng nên yêu cầu trả lại hàng Công ty đồng ý nhận lại hàng giảm trừ nợ Lô hàng nhập lại kho Goncy Biết giá vốn giá bán hộp kem dưỡng trả lại 105 nghìn đồng/hộp 250 nghìn đồng/hộp Ngày 16, nhận giấy báo Có từ ngân hàng ACB số tiền Spa Mai Khơi tốn khoản nợ sau trừ chiết khấu 1% tổng số tiền phải tốn Mai Khơi tốn trước thời hạn Ngày 20, siêu thị SATRA gửi thơng báo u cầu giảm giá có khoảng 10 chai sữa tắm bị sai tên doanh nghiệp nhập khâu Công ty đồng ý định giảm giá 5% giá bán cho siêu thị SATRA, giảm trực tiếp số tiền nỢ Ngày 21, siêu thị SATRA chuyên khoản toán nợ sau trừ chiết khấu tốn 2% tơng số nợ ‹ BÀI B.6.Š (wrT 1) Yêu cầu: Ghi số nhật ký nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 7/2018 công ty Goncy, biết công ty áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Tại công ty thương mại dịch vụ Hồng My cho số thơng tin Bảng cân đối số phát sinh lập vào ngày 31/05/2018 sau: CƠNG TY HỒNG MY BẢNG CÂN ĐĨI SĨ PHÁT SINH Tên TK Số hiệu LN sau thuế chưa phân phối | 421 Doanh thu BH CC DV 511 TẠI NGÀY 31/05/2018 SDĐK Nợ Có 210.500 SPS kỳ Nợ Có X 320.000 |_ 320.000 Doanh thu hoạt động tài 3515 Giá vốn hàng bán 632 Chỉ phí bán hàng 641 29.000 29.000 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 642 45.000 45.000 XĐKQKD 911 321.500 | 321.500 1.500 1.500 175.000 |_ 175.000 (ĐVT: ngàn đồng) SDCK Nợ Có Y Yêu cầu: a Ghi số nhật ký nghiệp vụ khóa số vào ngày 31/5/2018 b Tìm thơng tin X, Y Z Bảng cân đối số phát sinh (>¬a X= 72.500.000; Y = 283.000.000; Z = 321.500.000) e Lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tháng 5/2018 BÀI B.6.6 (wrT 11, 12) Thông tin tình hình tài cơng ty Phương Vân vào ngày 31/12/2018 sau: (Đơn vị tính: Đơng) Tiền mặt 340.000.000 Hao mịn TSCĐ Tiền gửi ngân hàng Cơng cụ, dụng cụ 600.000.000 20.000.000 Vay ngân hàng Quỹ khen thưởng, phúc lợi 200.000.000 97.000.000 TSCĐ hữu hình 175.000.000 Vốn góp chủ sở hữu 669.000.000 Phải trả người bán Hàng hóa 63.000.000 120.000.000 Phải trả cơng nhân viên Lợi nhuận chưa phân phối 88.000.000 185.000.000 Phải thu khách hàng 25.000.000 22.000.000 Chỉ tiết: - TSCĐ máy photocopy đưa vào sử sụng phận quản lý doanh nghiệp từ ngày 01/01/2016 với thời gian sử dụng ước tính năm - Khoản phải trả người lao động: tiên lương người lao động hàng tháng trả vào ngày § tháng Trong tháng 1/2019 có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Ngày 1, công ty lắp đặt xong hệ thống chống cháy nỗ văn phòng với tổng chi phí 75 triệu đồng, tốn chuyển khoản, thời gian sử dụng ước tính 10 năm Ngày 3, mua lơ hàng hóa cơng ty SJK với trị giá mua 110 triệu đồng, tốn vịng 30 ngày Do mua với số lượng lớn nên chiết khấu 5% giá mua Chỉ phí vận chuyển lơ hàng nhập kho triệu đồng, trả tiền mặt Ngày 5, ký hợp đồng quảng cáo tháng (bắt đầu từ tháng 1/2019) với công ty truyền thông Media Tổng tiền quảng cáo 36 triệu đồng toán kết thúc hợp đồng quảng cáo vào cuối tháng 6/2019 Ngày 8, chuyển khoản trả hết tiền lương tháng trước cho người lao động Ngày 9, tiền mặt mua máy lạnh sử dụng phận bán hàng với giá 10 triệu đồng/cái, biết tài sản phân bổ tháng tháng Ngày 10, sau hàng mua ngày 3/1 nhập kho, công ty phát có số hàng bị lỗi in bao bì nên gửi thông báo yêu cầu công ty SJK giảm giá Công ty SIK đồng ý định giảm 10% giá mua, giảm trừ công nợ Ngày 14, xuất hàng hóa bán cho cơng ty ANZ với giá bán 600 triệu đồng, giá vốn 110 triệu đồng Cơng ty ANZ chưa tốn Chi phí vận chuyển giao hàng cho ANZ triệu đồng, trả băng tiền mặt Ngày 15, chuyển khoản 100 triệu đồng để mở tài khoản tiết kiệm kỳ hạn tháng ngân hàng với lãi suất 5%/năm, nhận lãi lần đáo hạn -9, Ngày 20, nhận thông báo công ty ANZ lơ hàng mua ngày 14 có 1⁄4 số hàng bị lỗi đóng gói yêu cầu phải giảm 15% giá bán số hàng bị lỗi Công _ ty đồng ý giảm trừ công nợ ANZ 10 Ngày 22, nhận giấy báo Nợ ngân hàng ACB sau chuyển khoản tốn số tiền cịn nợ cho công ty SJK 11 Ngày 25, nhận giấy báo Có ngân hàng MB số tiền cịn nợ công ty ANZ sau trừ khoản chiết khấu toán 2% toán sớm trước thời hạn 12 Ngày 27, nhận hóa đơn điện nước phát sinh tháng tại: Bộ phận quản lý doanh nghiệp 2,5 triệu đồng: Bộ phận bán hàng triệu đồng 13 Ngày 31, tiết tiền lương phải trả tháng tại: Bộ phận quản lý doanh nghiệp 35 triệu đồng: Bộ phận bán hàng 50 triệu đồng Yêu cầu: a/ Ghi số nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ b/ Ghi nhận bút tốn điều chỉnh ngày 31/1/2019 (nếu có) c/ Khóa số tài khoản vào 31/1/2019 d/ Lập bảng cân đối số phát sinh ngày 31/1/2019 e/ Lập Báo cáo kết hoạt động kinh doạnh tháng 1/2019 Bảng cân đối kế toán ngày 31/1/2019 BÀI B.6.7 (MT II, 12) Công ty Trà Giang chuyên cung cấp sản phẩm quần áo thời trang nam nữ Áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xun, tính giá hàng tơn kho theo phương pháp FIEO Tình hình tài cơng ty ngày 31/1/2019 qua Bảng cân đối kế tốn: CƠNG TY TRÀ GIANG TÀIXrei SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tạm ứng Phải thu khách hàng BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN TẠI 31/1/2019 (Đơn vị dính: 1.000 đồng) SĨ A AT xưế SỐ TIỀN NGN VĨN TIỀN 577.000 | NỢ PHẢI TRẢ 72.900 | Phải trả cho người bán 121.000 280.000 | Thuế phải nộp nhà nước 15.000 | Phải trả công nhân viên 65.000 50.000 Công cụ dụng cụ 50.000 Hàng hóa 94.100 TÀI SẢN DÀI HẠN TSCĐ hữu hình Hao mịn TSCĐ Chị phí trả trước Tổng Tài sản 234.000 | VÓN CHỦ SỞ HỮU 285.000 | Vốn đầu tư CSH (75.000) | Lợi nhuận chưa phân phối 45.000 595.000 530.000 65.000 24.000 811.000 | Tổng Nguồn vốn Một số thơng tin tiết sau: e© 216.000 Hàng hóa gồm: - Áo sơminữ: 100 x 250 - _ Áo sơ mỉ nam: 120 x 280 Quần tây nữ: 60 x300 Quầntây nam: 50 x 350 nghìn nghìn nghìn nghìn đồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái 811.000 e_ Chỉ phí trả trước: hợp đồng thuê mặt băng trị giá 28 triệu đồng, thời hạn tháng, tháng 1/2019 e© Tài sản cố định: Xe tải có thời gian sử dụng ước tính 10 năm, dùng để glao hàng gần năm e© Phải trả người lao động: Lương cố định nhân viên bán hàng 25 triệu đồng/tháng, nhân viên quản lý 20 triệu đồng/tháng Tiền lương hàng tháng trả theo hình thức trả sau, vào ngày 1Š hàng tháng Trong tháng 2/2019, cơng ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1) Ngày 03, mua 50 áo sơ mi nữ 30 quần tây nữ công ty P&T với đơn giá 240 nghìn đồng/cái 290 nghìn đồng/cái, chưa toán 2) Ngày 04, nhận đơn đặt hàng cửa hàng Canifa mua 50 áo sơ mi nữ, 40 quần tây nữ Công ty gửi bảng báo giá bán sản phẩm 400 nghìn đồng/cái 500 nghìn đồng/cái Cửa hàng Canifa chuyển khoản ứng trước triệu đồng cho đơn đặt hàng 3) Ngày 07, xuất bán 50 áo sơ mi nữ, 60 áo sơ mi nam 30 quần tây nam cho công ty An Phước với đơn giá bán 400 nghìn đồng/cái, 450 nghìn đồng/cái 550 nghìn đồng/cái Cơng ty An Phước cam kết tốn vịng 45 ngày Chỉ phí vận chuyển giao hàng cho công ty An Phước triệu đồng, trả băng tiền mặt 4) Ngày bị lỗi Công giảm 5) Ngày 11, xuất kho giao hàng cho cửa hàng Canifa theo đơn đặt hàng Canifa chuyển khoản tốn tồn số tiền cịn lại 6) Ngày 13, công ty An Phước thông báo nam mua ngày 7/2 khơng theo trừ nợ cho An Phước Biết, giá vốn nam 350 nghìn đồng/cái; giá bán 10, Trong lô hàng mua P&T ngày 03/02 có 10 áo sơ mi nữ 10 quần tây nữ đường may nên công ty thơng báo đề nghị giảm giá lơ hàng nói ty P&T chấp nhận, đồng ý giảm giá 20% giá mua lô hàng bị lỗi trừ công nợ việc trả lại 20 áo sơ mi nam 10 mẫu yêu cầu Công ty nhận lại hàng áo sơ mi nam 280 nghìn đồng/cái áo sơ mi nam 450 nghìn đồng/cái quân tây giảm quần tây quần tây nam 550 nghìn đồng/cái ) 8) Ngày 15, chuyển khoản trả lương tháng 1/2019 cho nhân viên Ngày 16, chuyển khoản tốn tồn tiền cịn nợ cho công ty P&T, sau trừ khoản chiết khấu 2% tơng số tiền phải trả tốn sớm 3) Ngày 19, nhận giấy báo Có từ ngân hàng số tiền mà công ty An Phước tốn số tiền cịn nợ sau trừ khoản hàng bán bị trả lại 10) Ngày 28, nhận giấy báo Có ngân hàng ACB số tiền lãi tài khoản tiền gửi công ty 1.200.000 đồng u cầu: Thực chu trình kế tốn để lập Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh th:tháng 2/2019 Bảng cân đối kế toán vào ngày 28/02/2019 ... đến lĩnh vực kế toán Luật kế toán tạo hành lang pháp lý vững chắc, thuận lợi cho ngành kế toán phát triển hội nhập quốc tế kế toán Luật kế toán quy định vấn đề chung trách nhiệm quản lý, sử dụng,... lường xử lý thơng tin kế tốn thực băng việc vận dụng ý nghĩa phương trình kế tốn vào phân tích NVKT PHƯƠNG TRÌNH KẾ TỐN PHƯƠNG TRÌNH KẾ TỐN CƠ BẢN Chương I _ Tổng quan KẾ toán Hệ thống kế toán phản... 18.000.000 đồng kế toán trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tháng 12 công ty Điều tuân thủ theo nguyên tắc kế toán: a Nguyên tắc phù hợp c Nguyên tắc quán b Nguyên tắc kỳ kê toán d Nguyên tặc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIáo trình nguyên lý kế toán,