0

Giáo trình Tiện ren vuông (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

40 2 0
  • Giáo trình Tiện ren vuông (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:15

Giáo trình Tiện ren vuông với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren vuông và thang; Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren vuông ngoài và trong; Xác định được các thông số cơ bản của ren vuông. Mời các bạn cùng tham khảo! TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: TIỆN REN VNG NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số:……, ngày……, tháng……, năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp) Đồng Tháp, 1năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin đƣợc phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình mơđun Tiện Ren Vuông đƣợc xây dựng biên soạn sở chƣơng trình khung đào tạo nghề Cắt gọt kim loại đƣợc Hiệu trƣởng Trƣờng Cao Đẳng Nghề Đồng Tháp phê duyệt dựa chƣơng trình khung Bộ Lao động thƣơng binh xã hội Căn vào mục tiêu đào tạo nghề Cắt gọt kim loại Trƣờng Cao Đẳng Nghề Đồng Tháp Khoa Cơ Khí – Xây Dựng, giáo viên mơn biên soạn giáo trình để giảng dạy mơ đun Tiện Ren Vng Ban giáo trình Tiện Ren Vng tập thể giảng viên trƣờng Cao đẳng nghề Đồng Tháp biên soạn Ban biên soạn xin chân thành cảm ơn trƣờng bạn doanh nghiệp cộng tác, tạo điều kiện giúp đỡ việc biên soạn giáo trình Trong trình thực hiện, ban biên soạn nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, khoa học trách nhiệm nhiều chuyên gia, mặt khác lần biên soạn giáo trình dựa lực thực hiện, nên không tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp để giáo trình đƣợc hồn thiện hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế sản xuất doanh nghiệp tƣơng lai Đồng Tháp, ngày …tháng … năm 2017 Tham gia biên soạn Chủ biên: MỤC LỤC Trang Lời tuyên bố Lời giới thiệu: Mục lục Giới thiệu mô đun Bài Khái niệm chung ren vuông Bài Dao tiện ren vuông – Mài dao tiện ren vuông .21 Bài Tiện ren vng ngồi 27 Bài Tiện ren vuông 37 Tài liệu tham khảo 87 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN Tên mơ đun: TIỆN REN VNG Mã mơ đun: MĐ 29 I Vị trí, tính chất mơ đun: - Vị trí: + Mơ đun tiện ren vng đƣợc bố trí sau sinh viên học MH07, MH09, MH10, MH11, MH12, MH15, MĐ22; MĐ23; MĐ31 - Tính chất: + Là mơ đun đào tạo chun môn nghề bắt buộc II Mục tiêu đào tạo: - Kiến thức: - Trình bày đƣợc các thơng số hình học dao tiện ren vng thang - Nhận dạng đƣợc bề mặt, lƣỡi cắt, thông số hình học dao tiện ren vng ngồi - Xác định đƣợc thông số ren vng - Trình bày đƣợc u cầu kỹ thuật tiện ren vuông - Kỹ năng: - Mài đƣợc dao tiện ren vng thang (thép gió) đạt độ nhám Ra1.25, lƣỡi cắt thẳng, góc độ, yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngƣời máy - Tra đƣợc bảng chọn chế độ cắt tiện ren vuông - Vận hành thành thạo máy tiện vạn để tiện ren vng thang qui trình qui phạm, ren đạt cấp xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy - Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Năng lực tự chủ trách nhiệm: - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập - Năng lực tự chủ trách nhiệm: - Hình thành tƣ khoa học phát triển lực làm việc theo nhóm - Rèn luyện tính xác khoa học tác phong công nghiệp IV Điều kiện thực mơ đun 1.Phịng học chun mơn hóa/ nhà xƣởng: phịng học tích hợp lý thuyết, thực hành 2.Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, TV, máy tính, bảng phấn 3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo, thiết bị, vật tƣ thực tập 4.Các điều kiện khác: phiếu đánh giá dành cho ngƣời học V Nội dung phƣơng pháp đánh giá 1.Nội dung: - Kiến thức: - Trình bày đƣợc ngun lý gia cơng ren vng ren thang - Xác định đƣợc thông số động học ren - Phân biệt đƣợc dao tiện ren vng ren thang - Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện ren vuông ren thang - Kỹ năng: - Phân tích đƣợc phƣơng pháp tiện ren máy tiện vạn - Lựa chọn đƣợc dụng cụ cắt, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ gá phù hợp - Tính tốn lắp đƣợc bánh thay tiện bƣớc ren theo yêu cầu - Chọn đƣợc chế độ cắt gia công - Vận hành thành thạo máy tiện vạn tiện ren qui trình qui phạm -Năng lực tự chủ trách nhiệm: + Rèn luyện tính cẩn trọng thao tác, thái độ học tập nghiêm túc 2.Phƣơng pháp - Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá nhiều hình thức: Trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận - Kỹ năng: Đánh giá thông qua thao tác sinh viên sau trình đƣợc thực tập đồng thời kết hợp với kiểm tra kết thúc mô đun - Năng lực tự chủ trách nhiệm: Rèn luyện, uốn nắn từ đầu để hình thành thói quen, tác phong cơng nghiệp VI Hƣớng dẫn thực mô đun Phạm vi áp dụng mô đun Chƣơng trình mơ đun đƣợc sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Hƣớng dẫn phƣơng pháp giảng dạy, học tập mô đun - Đối với giáo viên, giảng viên: + Trƣớc giảng dạy, giáo viên cần vào nội dung học để chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lƣợng giảng dạy + Nên áp dụng phƣơng pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ + Khi hƣớng dẫn thực hành Giáo viên hƣớng dẫn, thao tác mẫu sửa sai chổ cho sinh viên - Đối với ngƣời học: + Xem trƣớc nội dung kiến thức để tiếp thu tốt + Thực đàm thoại với giáo viên để tăng khả tiếp thu nhớ + Thƣờng xuyên luyện tập nội dung xƣởng thực hành Bài KHÁI NIỆM CHUNG VỀ REN VUÔNG Mã MĐ 29-01 Các thông số ren vuông: - Ren vuông dùng để truyền chuyển động phận, chi tiết với - Ren vuông ren khơng tiêu chuẩn, dùng Mối ghép ren vng có hình dáng kích thƣớc nhƣ hình 1.1 Hình 1.1 Hình dáng kích thước mối ghép ren vuông - Thông số ren vng ngồi hình 1.2 + Đƣờng kính đỉnh ren: d1 = d + Đƣờng kính đáy ren: d3 = d - 2h3 = d - (P + z) + Chiều cao ren: h3 = PZ + Chiều dày đỉnh ren = Chiều rộng đáy ren: L1 = L2 Hình 1.2 Hình dáng kích thước ren vng ngồi - Thơng số ren vng hình 1.3 + Đƣờng kính đỉnh ren: D1=d – P + Đƣờng kính đáy ren: D4= d+Z + Chiều cao ren: H4= PZ + Chiều rộng đáy ren = Chiều dày đỉnh ren: L1 = L2 = 0.5P Hình 1.3 Hình dáng kích thước ren vng Bảng 1.1 Kích thƣớc khe hở Z cung lƣợn R Bƣớc ren P (mm) Khe hở Z (mm) Bán kính R (mm) 2÷4 0,25 0,25 ÷ 12 0,5 0,25 Các phƣơng pháp lấy chiều sâu cắt tiện ren vng: - Khi cắt ren có bƣớc ren nhỏ mm dùng dao, lấy chiều sâu cắt theo hƣớng kính hình 1.4a tiến theo hƣớng kính sau tiện cách mở mạch sang trái sang phải nhƣ hình 1.4b Khi cắt ren có bƣớc ren lớn mm ren đòi hỏi có độ xác cao cần sử dụng hai dao trở lên để tiện thô tiện tinh Sơ phải cắt dao tiện thô ren vuông định dạng lại ren hai dao tiện tinh - phải trái hình 1.4c - Số lần chạy dao phụ thuộc bƣớc ren vật liệu gia công theo bảng 1.2 Hình 1.4 Sơ đồ tiện ren vuông a - Bằng dao b - Bằng hai dao, c - Bằng ba dao Bảng 1.2 Số lần chạy dao cắt ren vng dao thép gió Vật liệu gia công Bƣớc ren Thép thép bon (mm) kết cấu Thép hợp kim Gang, đồng Lần chạy dao Thô Tinh Thô Tinh Thô Tinh 3-4 5-6 10 10 12 10 12 14 10 10 phải mài: α trái = µ +20, cịn góc sát phụ bên phải mài α phải = 20 Góc µ là góc nâng ren: tgµ = P/µdtb; Góc φ1 trái = φ1 phải = 1030’ 2.3 Điều chỉnh máy: - Chọn lƣợng chạy dao (S = Pn): Khi tiện ren bƣớc tiến bƣớc xoắn ren cần cắt, dựa vào bảng ren gắn hộp chạy dao mà đặt tay gạt vị trí thích hợp - Chọn chiều sâu cắt (t) cho lát cắt phụ thuộc vào phƣơng pháp tiến dao, bƣớc ren, vật liệu gia công, độ cứng vững hệ thống công nghệ Thƣờng chọn từ 0.1 mm Khi tiện tinh dùng khoảng 0.05 chạy dao với t = đạt chiều cao ren h3  PZ mm, bề rộng đỉnh, đáy ren L1 = L2 = 0.5P - Chọn vận tốc cắt (v): Bảng 3.1 Vận tốc cắt (m/phút) cắt ren vng dao thép gió (Vật liệu - thép bon kết cấu có dùng dung dịch làm nguội) Đến 10 12 20 24 28 Tiện thô 37 32 25 21 18 15 14 13 Tiện bán tinh 64 64 64 64 64 63 52 52 Tiện tinh 4 4 4 4 Bƣớc ren, mm 2.4 Cắt thử đo: - Đặt dao cách xa mặt đầu khoảng ÷ bƣớc ren, đóng đai ốc hai cho dao cắt đƣờng mờ để kiểm tra bƣớc ren - Dùng thƣớc cặp hay dƣỡng đo ren kiểm tra bƣớc ren cần tiện 26 2.5 Tiến hành gia công: 2.5.1 Đọc nghiên cứu vẽ: Yêu cầu kỹ thuật: - Đảm bảo dung sai kích thƣớc - Sƣờn ren phải vng góc với đƣờng tâm - Ren khơng đổ, không bị phá huỷ, ren không bị côn theo chiều dài - Lắp ghép êm - Độ nhám Ra = 2.5 µm 2.5 Trình tự gia cơng: TRÌNH TỰ CÁC BƢỚC THỰC HIỆN Nội dung bƣớc – hình vẽ Chỉ dẫn thực Tiện mặt đầu L= 124 ±0.1mm; khoan tâm hai - Gá phôi mâm cặp ba vấu đầu + Gá dao đầu cong tâm + Tiện mặt đầu thứ L=125 27 mm + Gá mũi khoan tâm + Khoan tâm đầu thứ - Gá phôi trở đầu +Tiện mặt đầu thứ hai L = 124 ±0.1mm + Khoan tâm đầu thứ hai - Chọn điều chỉnh chế độ cắt nhƣ tiện khoan lỗ Tiện Φ24-0.05x38 mm; Vát cạnh 2x45 - Gá phôi hai mũi tâm cặp tốc - Tiện Φ24-0.05x38 mm - Vát cạnh 2x45 dao tiện Tiện Φ24-0.05 mm; tiện bậc Φ19.5x4 mm; tiện - Gá phôi trở đầu hai mũi tâm rãnh Φ19x6; vát cạnh 2x450 cặp tốc - Tiện trụ Φ24-0.05 mm - Tiện trụ bậc Φ19.5x4 - Gá dao cắt rãnh tâm - Tiện rãnh Φ19-0.1x6 mm - Chọn điều chỉnh chế độ cắt nhƣ tiện cắt rãnh học 4* Gá dao tiện ren vng Tiện ren có bƣớc xoắn < mm tiện thô tiện tinh dao 28 - Gá dao tâm, lƣỡi cắt // với đƣờng tâm phôi, chiều dài lƣỡi cắt L= P/2 + 0.05 = 4/2 + 0.05 = 2.05 mm góc sau: α trái = µ +20 - Góc góc nâng ren: tgµ = P/ dtb Tgµ = 4/3,14.20 = 0.0637; µ = 30’ α trái = 30’ α phải = 20 - Góc φ1 trái = φ1 phải = 1030’ Tiện ren vuông - Điều chỉnh ntc = 70 ÷ 110 vịng /phút, S = P = 4mm/vịng - Tiện đƣờng mờ để kiểm tra bƣớc xoắn - Chiều sâu cắt cho lát cắt t1 = 0.1mm - Tiện tinh ren t1= 0.05 mm, t2 = - Chiều cao ren h= (P+Z)/2 = 2.13 mm - Bề rộng đỉnh ren l1= P/2 =2mm, bề rộng đáy ren l2= P/2 = 2mm 29 - Mọi thao tác tiến dao nhƣ tiện ren tam giác - Dùng dung dịch trơn nguội 2.5.3 Xem trình diễn mẫu: - Quan sát gá dao tiện ren vng ngồi - Tiện ren - Kiểm tra kích thƣớc ren 2.5.4 Học sinh làm thử: - Một học sinh làm thử, lại quan sát nhận xét 2.5.5 Thực hành tiện ren vng ngồi: - Chuẩn bị cơng việc: Phơi thép, dao tiện ngồi BK8, dao cắt rãnh, dao tiện ren vng, dƣỡng gá dao kiểm tra ren, thƣớc cặp có đo sâu, tốc, mũi tâm cố định, mũi tâm quay, đai ốc kiểm, dung dịch trơn nguội - Chuẩn bị vị trí làm việc - Thực hành tiện ren vng ngồi theo quy trình - Thực biện pháp an toàn: + Phải đảm bảo độ đồng tâm mặt ngồi đƣờng tâm phơi + Phải vát cạnh trƣớc tiện ren + Kiểm tra tốc độ trục trƣớc đóng đai ốc hai + Tuân thủ quy trình đề phong tai nạn 30 Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng: Các dạng sai hỏng Bƣớc ren sai Nguyên nhân Biện pháp đề phịng - Điều chỉnh vị trí tay - Điều chỉnh lại vị trí tay gạt hộp bƣớc tiến sai gạt máy - Lấp bánh thay - Tính tốn thay lại bánh sai thay - Trục vít me, đai ốc mòn - Tiện đƣờng mờ, nhiều kiểm tra lại bƣớc ren trƣớc tiện thức Sƣờn ren khơng vng góc với đƣờng tâm Chiều cao ren sai Ren bị phá hủy - Mài, gá dao sai nên góc - Mài gá lại dao nghiêng phụ góc sát nhỏ xác, chắn, lƣỡi cắt bị tỳ dao xoay dao song song với đƣờng tâm - Dao gá không tâm - Gá dao cho tâm - Lấy chiều sâu cắt sai - Sử dụng du xích sai - Điều chỉnh chiều sâu xác - Dao mòn - Mài sữa lại dao - Dao bị xê dịch - Gá dao chắn trình cắt - Đai ốc hai khơng - Đóng đai ốc hết cỡ đóng hết, bị rơ lỏng Độ nhám không đạt - Chiều sâu cắt lớn - Giảm lƣợng chiều sâu cắt - Dao mòn - Mài sửa lại dao, giảm tốc độ cắt - Phoi bám - Dùng dung dịch trơn nguội Kiểm tra sản phẩm: - Kiểm tra chiều sâu ren đo sâu thƣớc cặp - Kiểm bề rộng rãnh ren dƣỡng 31 - Kiểm tra đƣờng kính đỉnh ren thƣớc cặp - Kiểm tra tổng thể đai ốc chuẩn, ren lắp ghép sít êm đạt Vệ sinh công nghiệp: - Cắt điện trƣớc làm vệ sinh - Lau chùi dụng cụ đo, máy tiện - Sắp đặt dụng cụ thiết bị - Quét dọn nơi làm việc cẩn thận, C YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI Nội dung: -Về kiến thức: + Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện ren vuông + Chọn chế độ cắt tiện ren vuông - Về kỹ năng: + Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ren vuông qui trình qui phạm, ren đạt cấp xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy + Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục -Về lực tự chủ trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực học tập Phƣơng pháp đánh giá: - Về kiến thức: Đƣợc đánh giá hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm - Về kỹ năng: Đánh giá qua tập thực hành - Về lực tự chủ trách nhiệm: Đánh giá qua tác phong, thái độ học tập CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 4: Câu Vẽ hình trình bày góc dao tiện ren vuông Câu Sự thay đổi góc dao q trình cắt ảnh hƣởng nhƣ đến q trình gia cơng Câu 3.Trình bày trình tự bƣớc gá đặt dao tiện ren vuông máy tiện vạn 32 BÀI TIỆN REN VUÔNG TRONG Mã MĐ 29-04 Yêu cầu kỹ thuật tiện ren vuông trong: Ren sau tiện xong phải đảm bảo: - Sƣờn ren phải vng góc với đƣờng tâm - Đáy ren phải song song với đƣờng tâm - Ren không bị đổ, bị phá hủy - Ren không bị côn theo chiều dài - Các kích thƣớc phải xác lắp ghép êm - Độ bóng bề mặt Phƣơng pháp gia cơng: 2.1 Gá lắp, điều chỉnh phôi: - Phôi đƣợc gá mâm cặp kỹ thuật; đảm bảo độ đồng tâm, độ cứng vững - Phôi đƣợc điều chỉnh cách rà gá (nhƣ tiện trụ ngoài) 2.2 Gá lắp, điều chỉnh dao: - Gá dao tâm, lƣỡi cắt // với đƣờng tâm phơii, chiều dài lƣỡi cắt L = P/2 + 0.04 ÷ 0.05mm, góc sau α trái = µ +20, α phải = 20;  =00; φ trái = φ ’ phải = 30 Thân dao không cọ sát vào thành lỗ vào dao 33 2.3 Điều chỉnh máy: - Giống nhƣ tiện ren vng ngồi - Khi tiện ren số lần chạy dao tăng ÷ lần tiện ren Vận tốc cắt tra bảng dùng tiện ren vng ngồi giảm 25% 2.4 Cắt thử đo: - Đặt dao cách xa mặt đầu khoảng ÷ bƣớc ren, đóng đai ốc hai cho dao cắt đƣờng mờ để kiểm tra bƣớc ren - Dùng dƣỡng đo ren kiểm tra bƣớc ren cần tiện 2.5 Tiến hành gia cơng: Kích thuước lỗ trước cắt ren tính theo công thức: D1 = d - P 2.5.1 Đọc nghiên cứu vẽ: Yêu cầu kỹ thuật: - Độ khơng vng góc sƣờn ren khơng // đáy ren với đƣờng tâm ≤ 0.05 mm - Độ không đồng tâm mặt ren mặt trụ ngồi < 0.1 mm - Ren khơng đổ, khơng bị phá huỷ, ren không bị côn theo chiều dài - Các kích thƣớc phải xác lắp ghép sít êm 34 - Độ nhám Ra=2.5 µm 2.5.2 Trình tự gia cơng: TRÌNH TỰ CÁC BƢỚC THỰC HIỆN Nội dung bƣớc – hình vẽ Chỉ dẫn thực 1.Tiện mặt đầu thứ L = 26 ±0.5 mm; - Gá phơi nhơ khỏi vấu 15 mm, rà trịn tiện Φ32±1 x14 mm , khoan lỗ Φ17mm xiết chặt phôi mâm cặp ba vấu - Gá dao vai tâm - Điều chỉnh ntc= 450 vg/phút; s = 0.2 mm/vg; t = 0.5 ÷ mm - Tiện mặt đầu thứ L = 26 ± 0.5 mm, phẳng hết lõi - Tiện 34±1 mm tạo mặt chuẩn gá tinh - Gá mũi khoan khoan lỗ Φ17+0.5 mm *2 Tiện lỗ - Gá phôi trở đầu, tiện mặt đầu thứ hai L= 25mm - Gá dao tiện lỗ bậc đảm bảo thân dao lọt lỗ - Điều chỉnh ntc = 510 vg/phút; s = 0.1 mm/vg; t= 0.5 ÷1 mm - Tiện mặt đầu thứ hai L =25 ± 0,1 mm phẳng 35 - Tiện lỗ Φ 20 mm, tiện lỗ bậc Φ24.5 x mm *3 Tiện ren vuông đạt H= 2.13 mm, - Gá dao tâm, lƣỡi cắt L = l đỉnh = -0.05 mm, lđáy= 2.05 mm 2.05 mm // với đƣờng tâm phơi, góc sau: α trái = µ +20,α phải = 20;  = 30; φ ’ trái = φ phải = 30 , thân dao không bị cọ xát vào thành lỗ tiện dao - Điều chỉnh ntc = 70 ÷ 110 vg /p, P=4 mm/vg - Tiện thơ ren t = 0.1mm - Tiện tinh ren t1 = 0.05 mm, t2 = đạt chiều cao ren Thao tác nhƣ tiện ren tam giác Dùng dung dịch trơn nguội Tiện đƣờng kính ngồi, vát cạnh - Lắp đai ốc lên trục ren gá hai mũi tâm cặp tốc - Gá dao tiện - Tiện trụ Φ31+0.05 mm, vát 2x450 2.5.3 Xem trình diễn mẫu: - Quan sát gá dao tiện ren, tiện ren kiểm tra kích thƣớc ren 2.5.4 Học sinh làm thử: - Một học sinh làm thử, lại quan sát nhận xét 2.5.5 Thực hành tiện ren vuông trong: - Chuẩn bị công việc: Phôi thép, dao tiện ngoài, dao tiện lỗ suốt, dao tiện ren vuông trong, dƣỡng gá dao, thƣớc cặp, mũi khoan Φ17 ÷ Φ18 mm, bạc chuyển tiếp, dung dịch trơn nguội 36 - Chuẩn bị vị trí làm việc - Thực hành tiện ren vng theo quy trình - Thực biện pháp an toàn: + Đảm bảo độ đồng tâm mặt đƣờng tâm phôi + Phải vát cạnh trƣớc tiện ren + Kiểm tra tốc độ trục trƣớc đóng đai ốc hai + Tuân thủ quy trình đề phong tai nạn Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng: Các dạngsai hỏng Bƣớc ren sai Nguyên nhân Biện pháp đề phòng - Nhầm lẫn điều chỉnh - Tiện đƣờng ren mờ trƣớc tiện thức bƣớc xoắn lắp bánh thay sai Ren chƣa đủ chiều sâu - Kiểm tra lại bánh thay - Cắt chƣa đủ chiều sâu, - Điều chỉnh chiều sâu sử dụng du xích chƣa xác, cắt thử xác Đáy ren khơng // với - Lỡi cắt khơng // - Mài gá dao lƣỡi cắt đƣờng tâm phôi với đƣờng tâm mài phải // với đƣờng tâm gá dao sai vật gia côn Sƣờn ren không vuông - Đầu dao bị đẩy góc - Mài gá dao xác góc với đƣờng tâm sát góc nghiên phụ nhỏ Ren bị phá huỷ - Dao bị xê dịch vị trí nên - Đuổi ren xác, đóng khơng đƣờng ren đai ốc hai nửa dứt khốt cũ Ren khơng đảm bảo độ - Chiều sâu cắt lớn, hai - Tăng số lát cắt nhám lƣỡi cắt làm việc, dao mòn - Dùng dung dịch trơn nguội Kiểm tra sản phẩm: 37 - Kiểm tra bề rộng rãnh đỉnh ren dƣỡng - Kiểm tra tổng thể trục ren chuẩn, ren lắp ghép sít êm đạt Vệ sinh công nghiệp: - Cắt điện trƣớc làm vệ sinh - Lau chùi dụng cụ đo, máy tiện - Sắp đặt dụng cụ thiết bị - Quét dọn nơi làm việc cẩn thận, C YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI Nội dung: -Về kiến thức: + Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện ren vuông + Chọn chế độ cắt tiện ren vuông - Về kỹ năng: + Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ren vng qui trình qui phạm, ren đạt cấp xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an tồn cho ngƣời máy + Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục -Về lực tự chủ trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực học tập Phƣơng pháp đánh giá: - Về kiến thức: Đƣợc đánh giá hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm - Về kỹ năng: Đánh giá qua tập thực hành - Về lực tự chủ trách nhiệm: Đánh giá qua tác phong, thái độ học tập CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 4: Câu Vẽ hình trình bày góc dao tiện ren vng ngồi Câu Sự thay đổi góc dao q trình cắt ảnh hƣởng nhƣ đến q trình gia cơng Câu 3.Trình bày trình tự bƣớc gá đặt dao tiện ren vng ngồi máy tiện vạn năn 38 C YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI Nội dung: -Về kiến thức: + Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện ren vuông + Chọn chế độ cắt tiện ren vuông - Về kỹ năng: + Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ren vng qui trình qui phạm, ren đạt cấp xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy + Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục -Về lực tự chủ trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực học tập Phƣơng pháp đánh giá: - Về kiến thức: Đƣợc đánh giá hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm - Về kỹ năng: Đánh giá qua tập thực hành - Về lực tự chủ trách nhiệm: Đánh giá qua tác phong, thái độ học tập CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 7: Câu Vẽ hình trình bày góc dao tiện ren vng ngồi Câu Sự thay đổi góc dao trình cắt ảnh hƣởng nhƣ đến trình gia cơng Câu 3.Trình bày trình tự bƣớc gá đặt dao tiện ren vng ngồi máy tiện vạn 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Tiện Ren Truyền Động – Phan Thị Thuận – Dự Án Giáo Dục Kỹ Thuật Dạy Nghề (VTEP) Kỹ Thuật Tiện – P ĐENEGIƠNƢI, G XCHIXKIN, I TKHO – NXB Mir Maxcơva (Ngƣời dịch: Nguyễn Quang Châu – NXB Đại Học Giáo Dục Chuyên Nghiệp Hà Nội) 40 ... tiêu đào tạo nghề Cắt gọt kim loại Trƣờng Cao Đẳng Nghề Đồng Tháp Khoa Cơ Khí – Xây Dựng, giáo viên mơn biên soạn giáo trình để giảng dạy mô đun Tiện Ren Vuông Ban giáo trình Tiện Ren Vng tập... lý gia công ren vuông ren thang - Xác định đƣợc thông số động học ren - Phân biệt đƣợc dao tiện ren vng ren thang - Trình bày đƣợc u cầu kỹ thuật tiện ren vuông ren thang - Kỹ năng: - Phân tích... chung ren vuông Bài Dao tiện ren vuông – Mài dao tiện ren vuông .21 Bài Tiện ren vuông 27 Bài Tiện ren vuông 37 Tài liệu tham khảo 87 GIÁO TRÌNH MƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Tiện ren vuông (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp,