0

Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

96 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2022, 17:50

Không gian công cộng (KGCC) thường được coi là chìa khóa để xây dựng ý thức cộng đồng, là nơi tạo nên bản sắc và văn hóa truyền thống của địa phương, đồng thời gắn kết dân cư, phát triển nền kinh tế đô thị, là không gian chung của mọi người, nơi mà các công dân có thể đến để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình, những gì mà mọi người đều quan tâm đối với chính quyền đô thị. Tính xã hội dân sự của KGCC nằm ở chỗ: Nó trở thành nơi thu hút cộng đồng với nhiều hoạt động giao lưu, đa dạng và phong phú. Trong điều kiện hiện nay, môi trường ở tại các đô thị của nước ta đang rất thiếu những KGCC, các KGCC (trong nhà hay ngoài trời) thực sự đóng vai trò quan trọng hơn trong sinh hoạt cộng đồng và hành vi ứng xử của cư dân. Khu tổ hợp chung cư The SparksDương Nội, Hà Đông là khu đô thị được hoàn thành trong năm 2013 nhưng đã khắc phục được những yếu kém trong tổ chức không gian công cộng cũng như tạo lập được nhiều không gian công cộng thoáng đãng thoải mái cho người dân. Bài viết đề cập về thực trạng công tác quản lý cũng như về đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của các không gian công cộng nói chung ở Việt Nam, cũng như vai trò của không gian công cộng đối với nhu cầu giao tiếp và thụ hưởng của người dân tại khu đô thị The Sparks – Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. ISSN 1859-350X Tỡng bión tõp PGS.TS.KTS Ló Quín Hợi ẵởng khoa hẹc PGS.TS.KTS Ló Quín Chễ tèch Hợi ẵởng PGS.TS.KTS Nguyỗn Tuịn Anh TS.KTS Ngộ Thè Kim Dung PGS.TS Ló Anh DÕng PGS.TS.KTS PhÂm TrĐng Tht To¿ sn PhỴng Khoa hĐc & Céng nghè Trõđng }Âi hĐc Kiän trỊc H¿ Nợi Km10, ẵừủng Nguyỗn Tri, Thanh Xuín, H Nợi }T: 024 3854 2521 Fax: 024 3854 1616 Email: tapchikientruchn@gmail.com GiÞy phÃp sê 651/GP-BTTTT ng¿y 19.11.2015 cƠa Bỵ Théng tin v¿ Truyồn thộng Thiọt kọ mỵ thuõt v chọ bn ti PhỴng Khoa hĐc v¿ Céng nghè, Trõđng }Âi hĐc Kiän trềc H Nợi In ti Cộng ty CP }òu từ v Hụp tắc quờc tọ Nợp lừu chiổu: 4.2022 PGS.TS.KTS Vế An Khắnh Thừủng trỳc Hợi ẵởng Bión tõp v TrÌ sú PGS.TS.KTS VÕ An Kh¾nh Trõịng Ban biãn tâp CN VÕ Anh Tn Trõịng Ban trÌ sú TrÉnh b¿y - Chä bÀn ThS.KTS Trßn Hõïng Tr¿ MƯc lƯc KHOA HC & CôNG NGHê Sờ 44/2022 - Tp chẩ Khoa hĐc Kiän trỊc - XÝy dúng KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Không gian công cộng nhu cầu giao tiếp cộng đồng dân cư tổ hợp chung cư The Sparks, Hà Đơng Đinh Lương Bình Phân tích cơng trình kiến trúc với sơ đồ khối Phùng Đức Tuấn sát tăng nhiệt độ dầm thép có vật 15 Khảo liệu chống cháy đám cháy, sử dụng phương pháp nhiệt độ tới hạn Mai Trọng Nghĩa kết tập môn vật lý kiến trúc vào đồ 20 Gắn án chuyên ngành Đỗ Thị Kim Thành toán nút liên kết hàn trực tiếp thép 22 Tính ống theo tiêu chuẩn châu Âu EN 1993-1-8 Trịnh Xn Vinh số chiều dài tính tốn cột khung nhiều tầng 53 Hệ số tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép Nguyễn Thanh Tùng, Mai Trọng Nghĩa xạ khúc xạ sóng P biên phân 57 Phản chia nhám hai bán không gian monoclinic Đỗ Xuân Tùng hóa biên phân chia độ nhám cao 60 Thuần hai miền nhiệt đàn hồi đẳng hướng Nguyễn Thị Kiều định khả chịu lực tiết diện thép 64 Xác tạo hình nguội chữ C có khoét lỗ chịu nén, uốn Phạm Ngọc Hiếu chọn giải pháp xử lý nước thải chi phí thấp 67 Lựa cho đô thị nhỏ Việt Nam Phạm văn Doanh lập tiến độ xây dựng 71 Ứng dụng lý thuyết mờ Bùi Mạnh Hùng, Đinh Doãn Tú sở tính tốn lựa chọn bơm cho trạm bơm cấp 29 Cơ ứng dụng công nghệ biến tần chống ngập 75 Ứng dụng cổng bơm việcNguyễn Thanh Phong chọn hệ số an toàn xác định sức chịu tải 32 Lựa cho phép cọc khoan nhồi Nguyễn Mai Hạnh Nguyễn Thành Mậu Nguyễn Thị Thanh Hương số điểm liên kết bu lông tiêu 37 Một chuẩn SP 16.13330.2017 Nga so với TCVN 5575:2012 Hồng Ngọc Phương sát độ xác nắn chỉnh hình học ảnh vệ 81 Khảo tinh VNREDSat-1 áp dụng bể Biofor cho xử lý nước thải 87 Khả sinh hoạt công nghiệp Việt Nam Hà Xuân Ánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt 90 Đánh mơ hình aeroten kết hợp lắng xác định tốc độ phương pháp giải toán phân tích phi 40 Các tuyến ổn định hệ Trịnh Tiến Khương 45 Phân tích kết cấu cầu thang Ridolfi phương pháp phần tử rời rạc Phan Thanh Lượng xuất đồ thị tra tỉ số nhịp chia chiều dày 49 Đề sàn theo tải trọng tiêu chuẩn thiết kế sàn thép Nguyễn Thanh Tùng T„P CHŠ KHOA HC KIƯN TRC - XY DẳNG ụ-xi húa riờng chế độ loại bỏ chất hữu Nguyễn Tiến Dũng TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN Contents Number 44/2022 - Science Journal of Architecture & Construction SCIENCE & TECHNOLOGY Public space and communication needs of local community in the Sparksresidential area, Ha Dong Đinh Lương Bình Building analysis with architectural bloc diagram Phùng Đức Tuấn of increase of temperature of steel beams 15 Survey with fire-resistive materials in fire, using critical temperature method Mai Trọng Nghĩa 20 Integrating exercisesof Architectural Physics Subject into Architect specialized projects Đỗ Thị Kim Thành of weld joints for hollow section steel to 22 Design Eurocode EN 1993-1-8 Trịnh Xuân Vinh basis choose a pump for pump 29 Calculation station level when applied technology inverter Nguyễn Thành Mậu the safety factors when determining 32 Choosing the permissible bearing capacity of bored piles Nguyễn Thị Thanh Hương new problems with bolt connection 37 Some between Russian standard SP 16.13330.2017 and Vietnamese Standard TCVN 5575: 2012 Hoàng Ngọc Phương 40 Methods for solving nonlinear buckling analysis of frame system Trịnh Tiến Khương 45 Structural analysis of Ridolfi stair using discrete element method Phan Thanh Lượng a new graph to find the span divide 49 Proposing divided by thickness by the standard load in steel floor design effective length factor of the column in 53 The multi-stories in some steel design codes Nguyễn Thanh Tùng, Mai Trọng Nghĩa and refraction of p wave from a rough 57 Reflection interface between two monoclinic half-spaces Đỗ Xuân Tùng of very rough interfaces 60 Homogenization separating two isotropic thermoelastic solids Nguyễn Thị Kiều of sectional capacities of cold64 Determination formed steel channel sections with holes under compression or bending Phạm Ngọc Hiếu of low-cost wastewater treatment 67 Selection solutions for small urban areas in Vietnam Phạm văn Doanh of full theory for construction 71 Application progress Bùi Mạnh Hùng, Đinh Doãn Tú of the Flood Buster in Flood 75 Application Prevention Nguyễn Thanh Phong accuracy of VNREDSat-1 satellite image 81 Research correction Nguyễn Mai Hạnh ability to applicate Biofor for municipal 87 The wastewater and industrial wastewater in Vietnam Hà Xuân Ánh of the efficiency of wastewater 90 Evaluation treatment by aero model combination and determination of own-xi chemical speed in the removal of organic substances Nguyễn Tiến Dũng INFORMATION & EVENTS Nguyễn Thanh Tùng S¬ 44 - 2022 KHOA HC & CôNG NGHê Khụng gian công cộng nhu cầu giao tiếp cộng đồng dân cư tổ hợp chung cư The Sparks, Hà Đông Public space and communication needs of local community in the Sparksresidential area, Ha Dong Đinh Lương Bình Tóm tắt Khơng gian cơng cộng (KGCC) thường coi chìa khóa để xây dựng ý thức cộng đồng, nơi tạo nên sắc văn hóa truyền thống địa phương, đồng thời gắn kết dân cư, phát triển kinh tế đô thị, không gian chung người, nơi mà cơng dân đến để bày tỏ ý kiến, quan điểm mình, mà người quan tâm quyền thị Tính xã hội dân KGCC nằm chỗ: Nó trở thành nơi thu hút cộng đồng với nhiều hoạt động giao lưu, đa dạng phong phú Trong điều kiện nay, môi trường đô thị nước ta thiếu KGCC, KGCC (trong nhà hay trời) thực đóng vai trị quan trọng sinh hoạt cộng đồng hành vi ứng xử cư dân Khu tổ hợp chung cư The Sparks-Dương Nội, Hà Đông khu thị hồn thành năm 2013 khắc phục yếu tổ chức không gian công cộng tạo lập nhiều khơng gian cơng cộng thống đãng thoải mái cho người dân Bài viết đề cập thực trạng công tác quản lý đặc điểm, vai trò, ý nghĩa khơng gian cơng cộng nói chung Việt Nam, vai trị khơng gian công cộng nhu cầu giao tiếp thụ hưởng người dân khu đô thị The Sparks – Dương Nội, Hà Đơng, Hà Nội Từ khóa: Khơng gian công cộng, không gian vật thể, không gian phi vật thể,… Abstract Public space is often considered the key to building a sense of community It is a place to create the city’s own identity and culture, connect the residents and stimulate the local economy It is also a common space for everyone to vocalize their ideas and concerns toward government and authorities The civil society characteristic of public spaces is that it becomes an attraction among the community with a variety of interaction and exchange activities In the current context, the urban environment in our country is lacking public spaces which play an important role in community activities and residents’ behaviors The paper discusses facts and figures about management practices as well as the characteristics, roles, and meanings of public spaces for the communication needs in the daily life of the community The Sparks-Duong Noi, Ha Dong apartment complex was completed in 2013 but has overcome the weaknesses in organizing public spaces as well as creating many open and comfortable public spaces for the residents The paper discusses the state of management as well as the characteristics, roles, and meanings of public spaces in Vietnam in general, as well as the role of public spaces in terms of communication needs and entertainment in the urban area The Sparks - Duong Noi, Ha Dong, Hanoi in specific Key words: Public space, physical space, intangible space, ThS Đinh Lương Bình Bộ mơn Quản lý Quy hoạch, Kiến Trúc, Xây dựng, Khoa Quản lý Đô thị ĐT: 0911063685 Email: dinhluongbinh.hau@gmail.com Ngày nhận bài: 6/5/2020 Ngày sửa bài: 18/5/2020 Ngày duyệt đăng: 9/3/2022 T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG Giới thiệu Trong khung cảnh thời đại công nghệ, đô thị đại, mà người ngày phải gắn bó với cơng việc căng thẳng, điều kiện sinh hoạt riêng tư chật hẹp, nhu cầu không gian công cộng cởi mở, thân thiện, thoải mái dành cho tất lại lớn Ở đó, người ta giao lưu, giải trí, lúc sinh hoạt nhóm cộng đồng nhỏ thử nghiệm ý tưởng sáng tạo giàu tinh thần nghệ thuật Tại đô thị Việt Nam, không gian công cộng khu dân cư giữ vai trò quan trọng lịch sử phát triển đô thị đời sống kinh tế - xã hội cộng đồng dân cư đô thị Chất lượng không gian công cộng (KGCC) định phần không nhỏ đến chất lượng sống người dân thành phố; khơng gian thành phần chức thiết yếu, quan trọng để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn, vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng tương tác xã hội Nói đến khơng gian cơng cộng nói chung mà lại riêng Có thể nhận thấy tồn phát triển không gian công cộng đô thị tạo nên sức sống đặc thù thị dù có quy mô lớn nhỏ Ở không gian ấy, tồn cộng đồng dân cư sinh hoạt, làm việc Bản thân KGCC khái niệm phức tạp, đa chiều khơng có định nghĩa chung, phổ qt tồn cầu Trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế quản lý đô thị KGCC chưa nghiên cứu, chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn phương pháp làm sở cho công tác quy hoạch, thiết kế thực tiễn Có lẽ từ ngun nhân trên, mà KGCC nói chung khơng gian vui chơi giải trí khu dân cư nói riêng thị nước ta thiếu thốn trầm trọng Công tác quản lý KGCC cịn nhiều khó khăn, cần hành động thiết thực cụ thể công tác quy hoạch quản lý KGCC KGCC khu đô thị, đặc biệt thành phố lớn Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh yếu tố quan trọng định chất lượng sống đô thị Việc phát triển không gian công cộng khu dân cư thời gian gần trở nên khó hết Các khu dân cư phần lớn thiếu Hình KGCC khu thị Royal City Hình Lối - KGCC khu đô thị sân chơi công cộng cho người dân Bởi quỹ đất ngày bị thu hẹp q trình thị hóa, cư dân khu chung cư phải đối mặt với hàng loạt khó khăn phí dịch vụ cao, thiếu không gian xanh, không gian giao tiếp cộng đồng Hơn nữa, hệ thống cơng trình cơng cộng khu chung cư hầu hết không phần lớn không đáp ứng nhu cầu người dân Thực trạng KGCC Việt Nam vai trò KGCC tới nhu cầu giao tiếp cộng đồng dân cư khu đô thị The Sparks – Dương Nội, Hà Đông Hiện nay, KGCC hiểu không gian vật thể quảng trường, công viên, vườn hoa công cộng, đường phố, khuôn viên nhà văn hóa, sân vườn di tích kiến trúc văn hóa - tín ngưỡng Ngày nay, KGCC cịn hiểu không gian “phi vật thể” trang mạng xã hội hay tranh luận trực tuyến… Hình Phố Hàng Khay – Hồ Gươm- Hà Nội Ở Việt Nam, thấy phần lớn KGCC chưa thực phát triển hoàn thiện thiếu so với nhu cầu sinh hoạt nghỉ ngơi giao tiếp hàng ngày người Rất KGCC thiết kế, chăm sóc thường xuyên, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường thẩm mỹ Dù vậy, đời sống sinh hoạt đa số KGCC Việt Nam phong phú sôi động, ấn tượng, đặc biệt hấp dẫn với khách du lịch nước ngồi Các KGCC thị nghĩa tồn đô thị lớn Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Cần Thơ… thừa hưởng từ thời Pháp thuộc để lại Hà Nội vốn thành phố di sản có nhiều cảnh quan đẹp với xanh mặt nước, đường phố quy hoạch theo lối ô bàn cờ trở thành thị có quy mơ lớn, phát triển nhanh kiểm soát cân đối, dẫn đến vấn nạn ô nhiễm môi trường, tắc đường, thiếu hụt không gian công cộng, suy giảm chất lượng sống Theo “Báo cáo kết rà sốt đánh giá thực trạng vườn hoa, sân chơi cơng cộng địa bàn Thành phố” có đến 266 phường xã (trong tổng số 358 phường xã) thiếu số lượng điểm, diện tích sân chơi, vườn hoa Cần bổ sung 122 ha, quận nội thành thiếu gần 40 ha, huyện ngoại thành thiếu 82ha Trước thực trạng đó, nhiều sáng kiến triển khai, năm trở lại (2014-2017), đặc biệt quận trung tâm Hoàn Kiếm Quận Hoàn Kiếm nằm trung tâm thành phố, vốn quy hoạch xây dựng tốt với mạng lưới 13 vườn hoa nhỏ, quảng trường quy mơ, có mặt nước hồ Hồn Kiếm sông Hồng Nhưng với mật độ dân số cao thường xuyên diễn hoạt động công cộng thu hút hàng triệu lượt Hình Phố bích họa – Phùng Hưng – Hà Nội người tham gia nên diện tích khơng gian cơng cộng thiếu hụt, cần bổ sung 70.000m2 Khu tổ hợp chung cư The Spaks Dương Nội khu thị có hệ thống hạ tầng khớp nối với hạ tầng huyền Từ Liên, Hà Nội, khu vực có tốc độ thị hóa cao thủ Hà Nội với nhiều cơng trình quy mơ lớn Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm thể thao quốc gia, cao ốc khách sạn sao, siêu thị Big C Khu đô thị The Sparks- Dương Nội nơi tập trung nhiều thành phần dân cư độ tuổi khác nhau, công việc đa dạng nên nhu cầu không gian công cộng dân cư tổ hợp chung cư The Sparks đa dạng khơng gian S¬ 44 - 2022 KHOA H“C & CôNG NGHê Hỡnh Khu ụ th mi The Spaks Dương Nội Hình Quang cảnh đêm The Sparks cơng cộng phải tính tốn cho phù hợp đầy đủ tới người dân Không gian công cộng sử dụng nhiều cho việc vui chơi giải trí khơng gian cơng cộng bộ, vườn hoa Cây cối không gian công cộng vườn hoa cắt tỉa thường xuyên, đảm bảo lượng rác thải mức thấp Tần suất sử dụng không gian công cộng cư dân khu đô thị chia theo lứa tuổi Những trẻ độ tuổi học, thường xuyên sử dụng không gian công cộng vào ngày thứ 7, chủ nhật Những người độ tuổi làm có nhỏ, tần suất sử dụng khơng gian cơng cộng thường xuyên sáng sớm buổi chiều khoảng thời gian 18h -19h Vào buổi sáng sớm đơng cư dân đủ lứa tuổi có hoạt động bộ, dạo buổi sớm Bên cạnh đó, khu vực chợ Xanh khu đô thị nơi không gian công cộng dành cho cộng đồng khu đô thị trao đổi mua bán, thương mại Khu vui chơi trẻ em yếu tố quan trọng lựa chọn chung cư cặp vợ chồng có nhỏ Khu vui chơi trẻ em khu tổ hợp chung cư đầy đủ có cầu trượt, xích đu, thảm cỏ, KGCC biết đến trái tim thành phố, 'phịng khách' thị Chính thế, KGCC đóng vai trị tối quan trọng cho tương tác người với người, người với thiên nhiên, cho lưu giữ ký ức chung việc tạo dựng nên biểu tượng gắn với thành phố Hãy thử nghĩ sống người diễn hộp Chúng ta ăn, nói chuyện, nuôi dạy sinh hoạt hộp Khơng gian bên ngồi hộp KGCC với nhiều hoạt động diễn mà người hồn tồn tham gia Nếu khơng có KGCC đó, khơng thể làm nhiều hoạt động mong muốn Nếu tham gia hoạt động KGCC, có hội để giao lưu nhiều Giá trị khu đô thị The Sparks nằm nhiều yếu tố cấu thành môi trường sống tổng thể khu thị Các yếu tố bao gồm hạ tầng kỹ thuật đồng từ hệ thống điện, cấp nước đến xanh, khu vui chơi, sân tập… Quần thể sống gắn liền với khối hạ tầng xã hội, thương mại đại Ngay vấn đề an ninh, dịch vụ hoàn thiện đồng Đây giá trị mang tính tổ hợp, hài hịa hữu ích dự án The Sparks Hình Vườn hoa khu thị The Sparks Đa phần cư dân sinh sống tổ hợp chung cư The Sparks hài lòng với KGCC Các hoạt động chợ phiên cuối tuần nhiều người, phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình, vào sáng chủ nhật hàng tuần, cư dân lại có dịp giao lưu, trao đổi mua bán hàng hóa hội chợ tình thân, tình đồn kết, nét chợ q lịng Hà nội Các hoạt động giao lưu, dành thời gian cho gia đình vui chơi, mua sắm, thưởng thức ẩm thực hịa vào khơng gian văn hóa chợ q dịp cuối tuần Cùng với không gian sống lý tưởng, thoáng đãng thiên nhiên gần gũi, The Sparks hội tụ tiện ích cho nhiều hệ gia đình chung sống tạo nên cộng đồng đoàn kết “an cư lạc nghiệp” mái nhà chung The Sparks Xa hơn, tầm nhìn quy hoạch tổng thể The Sparks, khu thị có kế hoạch xây dựng học, bệnh viện quốc tế, tòa cao ốc văn phòng, khách sạn sao, khu vui chơi giải trí thể thao cho nhu cầu an sinh cư dân tương lai, phục vụ sống đại cộng đồng Tổ hợp chung cư The Sparks hướng đến xây dựng mơi trường sống khép kín đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sống người dân lứa tuổi khác nhau, trở thành khu đô thị đáng sống Hà Nội Phương hướng nâng cấp KGCC khu đô thị The Sparks Để cải thiện “chất lượng” KGCC xóa bỏ bất hợp lý KGCC, để KGCC phục vụ tốt cho xã hội, cần có thay đổi tư thiết kế, lấy việc nghiên cứu phân tích khảo sát nhu cầu đa dạng nhóm người sử T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG Hình Khu vực Chợ xanh khu thị The Sparks Hình Khơng gian công cộng vườn hoa,khu vui chơi cho trẻ nhỏ chung cư The Sparks Hình 10 Khu vui chơi bóng rổ cho trẻ The Sparks dụng không gian sinh hoạt họ không gian làm sở thiết kế Việc thiết kế cần thỏa mãn nhu cầu nhu cầu bậc cao người Hình 11 Khu vực sân chung cư KGCC cho người dạo nơi đá bóng cho niên KGCC khơng không gian vật chất cố định với chức cụ thể thiết kế có chủ đích, mà cịn khơng gian người sử dụng tạo (Koh 2007) Trên giới có cách mạng tư cách tiếp cận vấn đề để khai thác tính xã hội, sinh động, linh hoạt, bền vững…trong không gian đô thị Cho nên cần thay đổi tư từ thiết kế khơng gian sang tạo dựng nơi chốn (place-making) Khi đó, nguồn lực cho KGCC không trông chờ nhà nước mà huy động ý tưởng, tài chính, vật tư công sức cộng đồng với trách nhiệm gắn bó họ với khơng gian nữa, sở để hình thành nên “nơi chốn” Trong thị, chia khu thành phần bản, phần dành để phần cho hoạt động chung Nếu phân chia dùng tất biện pháp để tổ chức hoàn thiện môi trường không gian công cộng là: tạo nên địa hình giả, hồ nước, hay trồng xanh theo chủ đề quy hoạch đó,… Ngồi ra, khai thác yếu tố cảnh quan đặc thù có sẵn có để tạo nên cảnh quan Đây nhân tố quan trọng để tạo điều kiện tốt cho KGCC phù hợp với lứa tuổi cư dân đô thị, đồng thời tạo môi trường mang cá tính đậm đà tính nhân văn, thẩm mỹ Cần tận dụng đặc thù cảnh quan chung quanh có sẵn, đồng thời tơn tạo bảo tồn chúng, đưa thành phần thiên nhiên mặt nước, xanh, địa Hình 12 Một sân chơi khác cho trẻ nhỏ the Sparks hình giả,… vào cấu không gian khu dân cư Để thay đổi mức tiện nghi khí hậu mơi trường Điều quan trọng địi hỏi phải có diện tích trống đủ lớn, để phù hợp với tính chất KGCC Cần xác định yêu cầu cần có để bảo vệ giá trị đặc trưng để KGCC trở thành dẫn hiệu cho công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị đô thị Kết luận, kiến nghị KGCC thực có vai trị quan trọng sống nhu cầu giao tiếp cộng đồng dân cư thị, S¬ 44 - 2022 KHOA HC & CôNG NGHê Hỡnh 13, 14 Hot ng ch phiên KGCC khu thị The Sparks Hình 15,16 Một số hình ảnh khu chợ phiên khu đô thị The Sparks không gian gắn kết người với người với nhau, làm thay đổi mặt đô thị, đồng thời thể giá trị văn hóa đặc trưng, lưu giữ ký ức chung tạo dựng nên biểu tượng gắn liền với thành phố Vai trị khơng gian cơng cộng cần phải nhìn nhận đúng, dựa đồng thuận Nhà nước, người dân, giới chuyên môn ưu tiên sách phát triển, đầu tư ngân sách Cần phát huy tiềm lớn nhân dân nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách xây dựng không gian công cộng phù hợp, phục vụ tốt nhu cầu người dân góp phần tạo nên sắc thị Khu thị có quy mơ lớn, xây dựng độc lập, hệ thống cơng trình hạ tầng xã hội đa dạng bước hoàn thiện Khu tổ hợp chung cư có đa dạng mặt khơng gian cơng cộng có khơng gian công cộng với đầy đủ tiện nghi Bãi đỗ xe,vườn hoa đường dạo ngày trọng phát triển quy hoạch thành loại cây, bồn hoa, tiểu cảnh Tuy nhiên loại trồng chưa quy hoạch mang đến tác dụng cao, hầu hết loại trồng loại khơng có giá trị ý nghĩa nhiều Bể bơi dần xây dựng nhiều cải thiện chất lượng, sở hạ tầng ngày trọng.Tình trạng khơng gian cơng cộng bị chất lượng có nhiều nguyên nhân có nguyên nhân chủ đầu tư lơi ích mà thu hẹp tiện ích khơng gian cơng cộng người dân bên cạnh đó, mặt khác nguyên nhân ban quản trị khu chung cư chưa có chặt chẽ lắng nghe ý kiến người dân Khi xây dựng khu chung cư nhà đầu tư nên ý xây dựng đồng xây dựng gần với hệ thống chợ an toàn đảm bảo vệ sinh Bên cạnh đồng hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện cho người dân cảnh quan cối nên quy hoạch chi tiết rõ ràng trước thẩm định Để đảm bảo sống cho người dân, hệ thống cơng trình hạ tầng xã hội khu thị phải hồn chỉnh đồng bộ, bao gồm nhà ở, cơng trình chăm sóc sức khỏe, hệ thống giáo dục, cơng trình văn hóa xã hội (các câu lạc bộ, trung tâm vui chơi giải trí), cơng trình thương mại dịch vụ (cửa hàng, hệ thống siêu thị), không gian xanh (vườn hoa, công viên…) đáp ứng nhu cầu người dân cách tốt vào nhiều thời điểm nhất./ T„P CHŠ KHOA HC KIƯN TRC - XY DẳNG Ti liốu tham khÀo Nguyễn Thế Bá (2007), Giáo trình Lý luận thực tiễn Quy hoạch xây dựng đô thị giới Việt Nam, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Bộ Xây dựng (2008), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD Lý Khánh Tâm Thảo ( 2005 ), Không gian công cộng TP.HCM hướng đến tính bền vững Nguyễn Đăng Sơn( 2005 ), Phương pháp tiếp cận quy hoạch quản lý đô thị, Nhà xuất Xây dựng Trần Ngọc Chính( 2009 ), Đất cơng cộng định chất lượng đô thị, Nhà xuất Xây dựng Phân tích cơng trình kiến trúc với sơ đồ khối Building analysis with architectural bloc diagram Phùng Đức Tuấn Tóm tắt Phân tích kỹ tư bậc cao phân tích cơng trình kỹ cần rèn luyện cho sinh viên trình học tập Tư kiến trúc vừa tư hình ảnh vừa tư ngơn ngữ, tư hình ảnh đóng vai trị quan trọng định Ngay từ năm thứ nhất, sinh viên làm quen phân tích cơng trình kiến trúc kiến trúc sư (KTS) hàng đầu để học hỏi đúc rút kinh nghiệm Khi trình bày kết trình phân tích cơng trình, sinh viên thường dùng lời nói dùng sơ đồ để minh họa Nhưng dùng sơ đồ lại khơng phù hợp nên kết bị hạn chế đáng kể, sơ đồ khối kiến trúc giúp khắc phục tình trạng này, cịn cơng cụ để sinh viên dễ nắm bắt hiểu biết chi tiết cơng trình diễn đạt hiệu kết phân tích hình ảnh trực quan Từ khóa: Kiến trúc, phân tích cơng trình, sơ đồ khối, cơng năng, khơng gian Abstract Analyzing is one of the most important skills for higher thinking Students have to learn and train it during their time at the university, also architectural students But architectural thought is more visual than verbal thinking Learning with and representing as in pictures and similar diagrams is necessary In the first semester, the students have learned to analyze case-study of chosen buildings with the high quality of well-known architects They almost present their analysis results in words, sometimes in pictures, seldom in diagrams When using diagrams, they have the false one The right one must be an architectural blockblockgram Applying this diagram during building analysis could help students a better understanding of the building and an excellent representation of their results in appropriate diagrams An architectural diagram is a tool for visualizing buildings and analyzing results Key words: architecture, building analyzing, bloc diagram, architectural functions, architectural space Đặt vấn đề Những ngạn ngữ “Tư vượt giới hạn” (tiếng Anh Thinking outside the box) hay “Đứng vai người khổng lồ” (tiếng Anh Standing on the shoulder of giants) phổ biến xã hội giới sinh viên, sinh viên năm đầu Tư vượt giới hạn hay gọi nơm na “Suy nghĩ bên ngồi hộp” tư đột phá, phép ẩn dụ cho suy nghĩ khác biệt, độc đáo từ quan điểm [1] Đứng vai người khổng lồ có nghĩa sử dụng hiểu biết có từ nhà tư tưởng lớn trước để tiến trí tuệ Đó phép ẩn dụ người lùn đứng vai người khổng lồ thể ý nghĩa "khám phá thật cách xây dựng khám phá trước đó" [2] Tuy nhiên, cách hay làm cụ thể lại xem xét kỹ lưỡng Thơng thường cách phổ biến bắt đầu với câu hỏi “Tại sao?” Cách tiếp cận vấn đề để tìm câu trả lời đem đến đột phá trường hợp táo Isaak Newton hay viên đá (nước đóng băng) Michael Farraday Nói cách khác, bắt đầu với việc phân tích Dưới góc độ triết học Aristoteles, triết gia Hy lạp cổ đại, người khởi xướng vào TK TCN phải đến cuối kỷ 19 Henry Ford, người sáng lập hãng ô tô Ford tiếng người Mỹ, ứng dụng [3] vào thực tế đem lại hiệu kinh-tế-xã hội vượt bậc Sang đến TK 20 nâng lên thành kỹ cần có người trí thức Theo Benjamin Bloom kỹ phân tich thuộc tính tư bậc cao [4] Hơn nữa, tảng cho bậc Việc phân tích mổ xẻ, chia nhỏ vấn đề/thực thể hay mệnh đề thành nhiều phần để tìm hiểu chi tiết kỹ lưỡng phần cấu tổ chức mối quan hệ chúng Trong kiến trúc, việc phân tích cơng trình cách quan trọng để tiếp cận học hỏi kinh nghiệm người vinh danh, công trình tiếng nước giới, có cơng trình thuộc kho tàng kiến trúc dân gian Khi phân tích cơng trình thực tế việc mơ tả lời nói cần song hành với hình vẽ minh họa Hình ảnh thường chứa đựng nhiều thơng tin mà lời nói khơng diễn tả hết Một công cụ để minh họa phân tích cơng trình sơ đồ khối kiến trúc Nó gọi để phân biệt với dạng sơ đồ khối ngành khác Sơ đồ khối kiến trúc phân tích cơng trình Sơ đồ khối kiến trúc mơ tả khái qt, mơ mặt cơng trình theo tỷ lệ định với việc làm rõ ranh giới không gian Trong môi trường sư phạm, việc phân tích cơng trình tập trung chủ yếu vào yếu tố gồm cơng năng, hình thức kết cấu, TS Phùng Đức Tuấn Bộ môn Nhà ở, Khoa Kiến trúc Email: tuanpdd06@gmail.com ĐT: 0903 225 738 Ngày nhận bài: 11/8/2020 Ngày sửa bài: 8/9/2020 Ngày duyệt đăng: 9/3/2022 Hình Cách vẽ sơ khối cho khơng gian cơng trình thực tế Sơ 44 - 2022 KHOA HC & CôNG NGHê Hình Các liên kết khơng gian: độc lập (a), gắn kết (b) bao trùm (c) yếu tố môi trường coi phần thuộc công mà không tách bạch nâng lên thành trọng tâm kiến trúc xanh Khi phân tích cơng dùng mặt phân tích kết cấu dùng mặt cắt kết hợp với mặt bằng, phân tích hình thức dùng mặt đứng điều kiện, phạm vi giới hạn nhìn nhận nhiều yếu tố, thành phần liên quan cần phân tích rõ nét Trong khuôn khổ viết này, tập trung vào việc phân tích cơng với việc sử dụng sơ đồ khối (các phần lại đề cập viết tiếp theo) Nói đến cơng nói đến chức sử dụng không gian Không gian thể kiến trúc Lịch sử kiến trúc coi lịch sử không gian Theo Francis Ching, không gian khoảng không giới hạn đối tượng hướng (khơng gian) ví dụ tường, trần sàn đối tượng khơng gian đóng (hoặc kín) [5] Đó khoảng khơng xác định đối tượng ý đồ sáng tác thiết kế KTS Còn vẽ mặt bằng, giới hạn khơng gian diện tường bao quanh khơng gian Khi sử dụng sơ đồ khối để phân tích cơng việc làm rõ khơng gian và mối quan hệ chúng tối quan trọng, chúng đối tượng cấu thành nên cơng trình (bên cạnh yếu tố khác nữa) Để làm điều phải xác định giới hạn không gian không gian chức công trình Muốn làm rõ hình dạng tính hồn chỉnh sơ đồ khối, giới hạn khơng gian 10 Hình Mặt hộ tòa nhà Bosco Verticale, Milan sơ đồ khối kiến trúc cho hộ T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TRC - XY DẳNG KHOA HC & CôNG NGHê Trong đó: l: số dịng qt ảnh VNREDSat-1 mức 1A (dòng 1) p: số pixel dòng quét ảnh VNREDSat-1 mức 1A (pixel 1) h: độ cao điểm ellisoid ITRF λ : kinh độ điểm tương ứng hệ tham chiếu trái đất φ: kinh độ điểm tương ứng hệ tham chiếu trái đất Với nguyên lý chụp ảnh quét theo dải, trình tạo ảnh ghi lại hàm số thời gian vị trí vệ tinh quỹ đạo, thơng số bổ trợ ảnh vệ tinh yếu tố quan trọng để phục hồi trình chụp ảnh Sự ổn định vệ tinh bay quỹ đạo cho phép sử dụng số lượng điểm khống chế tối thiểu để khơi phục xác thơng số mơ hình vật lý đoạn dài quỹ đạo vệ tinh Hình Mơ hình hình học ảnh vệ tinh Theo nhóm tác giả Yan Dongmei, Wang Fenfei, Kou Tianyou Chen Shirong Viện khoa học Trung quốc chứng minh thực nghiệm với nắn chỉnh ảnh SPOT5, phương pháp mơ hình vật lý cho kết xác tốt phương pháp sử dụng mơ hình hình học RPC (2005) 2.1 Phương pháp nắn chỉnh sử dụng mô hình vật lý Cơ sở lý thuyết xây dựng thuật tốn cho nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh VNREDSat-1 dựa mơ hình hình học thuận Trên hình mơ tả mối quan hệ hình học tọa độ điểm ảnh (l, p) với tọa độ tương ứng mặt đất (λ,ϕ,h), giá trị độ cao h coi biết trước Mô hình thiết lập để tính tốn giá trị tọa độ mặt đất (λ,ϕ,h) từ giá trị tọa độ pixel (l, p) gọi mơ hình hình học thuận Ngược lại từ giá trị tọa độ (λ,ϕ,h) tính tốn ngược tọa độ (l, p) gọi mơ hình hình học nghịch Mối quan hệ hình học tọa độ ảnh tọa độ mặt đất biểu diễn theo cơng thức tốn học sau [7, 8]: λ = f λ ( l , p , h ) = ( λ , ϕ , h ) f ( l , p, h ) ⇔  (2.1) ϕ = fϕ ( l , p, h ) Bản chất mơ hình thuận (Direct model) việc sử dụng tọa độ ảnh (l, p) để tính tốn tọa độ điểm tương ứng mặt đất (λ, φ, h) Mơ hình trái đất ước tính cách sử dụng mơ hình số độ cao DEM bề mặt Ellipsoid sử dụng số độ cao bề mặt Ellipsoid Đối với cảm vệ tinh VNREDSat-1, mơ hình thuận tính tốn dựa thơng số chuyển đổi sau: - Ngày dòng quét: xác lập mối quan hệ điểm ảnh (l, p) với thời điểm thu nhận t - Tham số nội suy quĩ đạo vệ tinh: xác định vị trí P(t) vận tốc vệ tinh V(t) thời điểm thu nhận t - Vec tơ tia chiếu Hệ tọa độ tham chiếu dẫn đường - Vec tơ tia chiếu Hệ tọa độ quĩ đạo - Vec tơ tia chiếu Hệ tọa độ mặt đất ITRF - Tọa độ địa tâm điểm xét: tính tốn giao cắt tia chiếu với mơ hình Trái đất (ellipsoid + DEM) 2.2 Phương pháp nắn chỉnh sử dụng mô hình đa thức hữu tỉ RPC Mơ hình thường sử dụng đa số phần mềm thương mại mơ hình đa thức Mơ hình u cầu đòi hỏi phải biết trước tọa độ điểm khống chế ảnh Đây phương pháp hiệu chỉnh biến dạng ảnh liên quan đến mật độ điểm khống chế Tuỳ thuộc vào dạng đa thức mà xác định số lượng tối thiểu điểm khống chế ảnh, thông thường cần từ 10 tới 30 điểm khống chế ảnh cho cảnh ảnh Phương pháp hồn tồn khơng phụ thuộc vào đặc tính hình học máy chụp ảnh nên sử dụng cho loại cảm ảnh vệ tinh khác khơng có thông số kỹ thuật cảm vệ tinh Đây phương pháp hay sử dụng trình nắn chỉnh hình học, song khơng thể tránh khỏi nhược điểm Chúng khơng hiệu chỉnh hợp lý dịch vị độ nghiêng Hình Mối quan hệ hình học tọa độ ảnh tọa độ mặt đất 82 T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG Bảng 3.1 TT Dữ liệu Mơ tả Cặp ảnh vệ tinh VNREDSat-1: Chụp ngày 30/5/2013, WGS-84 Cục Viễn thám QG - 20130530_DaNang_4359_1A_Pan kênh đen trắng Pan, Độ phân giải 2,5 m - 20130530_DaNang_4311_1A_MS kênh phổ MS, Độ phân giải 10 m Ảnh vệ tinh QuickBird Tải từ Google Map, WGS-84, độ phân giải 0,6 m, thời gian chụp khoảng 2013 – 2014 Bản đồ địa hình 1:50.000 6640-I Dạng raster, VN-2000, Cục Bản đồ/BTTM sản xuất 2012 Bản đồ địa hình 1:25.000 6640-I-TN Dạng raster, VN-2000, BTN&MT sản xuất trước 2005 Mơ hình số DTM phủ kín khu vực Đà Nẵng Dạng GeoTiff, độ phân giải 50m Cục Bản đồ tạo lập phương pháp đo vẽ lập thể ảnh hàng khơng Bản đồ địa hình 1:25.000 bãi đổ khu vực Đà Nẵng – Hội An (mảnh 8, 9) Dạng raster, VN-2000, Cục Bản đồ/BTTM sản xuất năm 2014 Số liệu đo đạc ngoại nghiệp điểm KCA tài liệu chích điểm ảnh kèm ảnh chụp phối cảnh thực địa Tọa độ, độ cao 15 điểm KCA đo GPS hệ VN2000 WGS-84, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o, Xí nghiệp Trắc địa/Công ty TNHH MTV TĐBĐ thực 7/2015 khơng quan tâm tới đặc tính hình học đặc biệt hệ thống chụp ảnh nên độ xác nắn chỉnh ảnh số trường hợp thường không cao Phương trình đa thức hữu tỉ biểu diễn mối quan hệ tọa độ ảnh tọa độ không gian vật sau [5, 6]: r= Pi1 ( X , Y , Z ) j c= Pi ( X , Y , Z ) j Trong đó: c, r tọa độ ảnh Pi ( X , Y , Z ) j Pi ( X , Y , Z ) j X, Y, Z tọa độ địa vật tương ứng L1…L11 tham số hàm đa thức DLT (2.2) Như để xác định 11 tham số mô hình DLT cần tối thiểu điểm khống chế Trong đó: c, r tọa độ ảnh theo cột hàng L1 X + L2Y + L3 Z + L4 L X + L6Y + L7 Z + L8 c= L9 X + L10Y + L11 Z + L9 X + L10Y + L11 Z + ; (2.4) r= 2.3.2 Mơ hình Affine 3D X, Y, Z tọa độ không gian vật Mô hình biểu diễn mối quan hệ tọa độ điểm ảnh điểm địa vật thiết bị qt có trường nhìn góc hẹp AFOV (Angular Field Of View) di chuyển với tốc độ, độ cao số Phương trình mơ hình affine biểu diễn sau: Tử số mẫu số phương trình đa thức bậc khai triển với 20 số hạng: Pi1 ( X , Y , Z ) j =a1 + a2Y + a3 X + a4 Z + a5YX + a6YZ + + a7 XZ + a8Y + a9 X + a10 Z + a11 XYZ + 2 r = L1 X + L2Y + L3 Z + L4 + a12Y + a13YX + a14YZ + a15Y X + + a16 X + a17 XZ2 + a18Y Z + a20 Z (2.3) Trong đó: hệ số đa thức X, Y, Z kinh độ, vĩ độ độ cao trắc địa Các hệ số a1 mẫu số phương trình (2.3) có giá trị Như để xác định hệ số hệ phương trình (có tổng số 78 hệ số) cần 39 điểm khống chế Các hãng cung cấp ảnh vệ tinh Space Imaging DigitalGlobe thường cung cấp ảnh vệ tinh gốc dạng TIFF kèm theo mơ hình chuyển đổi đa thức với 80 hệ số Một số phần mềm viễn thám cho phép đọc trực tiếp file RPC để xây dựng mơ hình hình học nắn chỉnh hình học ảnh IKONOS QuickBird 2.3 Phương pháp nắn chỉnh sử dụng mơ hình đa thức rút gọn 2.3.1 Phương pháp chuyển đổi tuyến tính trực tiếp DLT Phương pháp phát triển từ năm 1971 tác giả Y.I.Abdel-Aziz H.M.Karara áp dụng ứng dụng trắc địa ảnh cự ly gần Phương pháp DLT trường hợp đặc biệt phương pháp mơ hình đa thức hữu tỉ RPC với hàm đa thức bậc mẫu số Phương trình DLT biểu diễn sau [10]: c = L5 X + L6Y + L7 Z + L8 (2.5) Hệ phương trình có tham số: 02 tham số chuyển đổi, tham số góc xoay, tham số tỷ lệ khơng đồng biến dạng góc nghiêng khơng gian ảnh 2.3.3 Mơ hình phối cảnh song song Từ xuất thiết bị thu nhận ảnh qt theo dịng, mơ hình rút gọn mơ hình DLT sử dụng dạng phương trình sau: r= L5 X + L6Y + L7 Z + L8 L9 X + L10Y + L11 Z + c = L1 X + L2Y + L3 Z + L4 (2.6) Phương trình biểu diễn mơ hình phép chiếu phối cảnh dịng qt (theo hàng) mơ hình affine theo hướng chuyển vệ tinh (theo cột) 2.3.4 Mơ hình Affine 2D Đối với khu vực tương đối phẳng, áp dụng mơ hình đa thức bậc thấp cho kết tốt Trong trường hợp đó, mơ hình chuyển đổi affine 2D sử dụng với giả thiết tọa độ Z = phương trình có dạng sau: r = L1 X + L2Y + L3 c = L4 X + L5Y + L6 (2.7) 2.3.5 Mơ hình chuyển đổi chiếu xun tâm S¬ 44 - 2022 83 KHOA HC & CôNG NGHê Bng 3.2 Hệ tọa độ WGS84 (DGPS) STT Tên điểm KT1 X (m) Y (m) H (m) Độ lệch BĐA VNREDSat-1 208424.096 1754195.104 4.803 1.105 Độ lệch đồ 25K BTN&MT Độ lệch đồ 25K Cục BĐ Độ lệch BĐA QuickBird 12.961 12.305 7.280 KT2 207389.020 1752029.144 4.326 0.867 7.106 KT3 207847.021 1745143.370 22.393 1.393 27.415 KT3-2 207734.318 1744909.883 23.715 1.563 29.421 KT4 211416.018 1753302.361 4.446 0.904 22.140 13.876 7.463 KT4-2 211437.582 1753292.905 4.492 0.780 4.873 4.767 8.648 KT5 212415.234 1748000.193 2.942 0.657 4.585 7.077 KT6 211293.777 1743528.669 16.672 1.044 22.368 KT7 217322.247 1753583.150 4.613 1.343 4.071 24.369 10 KT8 216954.071 1750388.243 0.497 0.906 6.069 7.365 8.279 9.305 11 KT9 216743.565 1743210.519 6.766 0.974 10.932 10.015 12 KT9-2 216751.520 1743203.007 6.680 0.730 14.976 8.723 13 KT10 209421.745 1750252.004 5.179 0.892 14 KT11 218746.225 1748171.867 2.548 2.455 17.521 12.103 H (m) Độ lệch BĐA VNREDSat-1 7.961 Bảng 3.3 STT Tên điểm Hệ tọa độ WGS84 (DGPS) X (m) Y (m) Ghi KT1 208424.096 1754195.104 4.803 8.896 Chích ngã đường KT2 207389.020 1752029.144 4.326 9.662 Góc nghĩa trang liệt sĩ KT3 207847.021 1745143.370 22.393 4.980 Ngã đường đất với đường nhựa KT3-2 207734.318 1744909.883 23.715 4.278 Ngã đường đất với đường nhựa KT4 211416.018 1753302.361 4.446 8.145 Ngã ba đường bê tông KT4-2 211437.582 1753292.905 4.492 7.868 Giữa cầu bê tông KT5 212415.234 1748000.193 2.942 3.937 Ngã đường bê tông KT6 211293.777 1743528.669 16.672 2.704 Ngã đường nhựa KT7 217322.247 1753583.150 4.613 4.487 Ngã đường đất với đường nhựa 10 KT8 216954.071 1750388.243 0.497 2.897 Mép cầu tre nứa 11 KT9 216743.565 1743210.519 6.766 2.883 Ngã đường ruộng 12 KT9-2 216751.520 1743203.007 6.680 2.201 Ngã đường ruộng 13 KT10 209421.745 1750252.004 5.179 5.738 Ngã đường bê tông bờ ruộng 14 KT11 218746.225 1748171.867 2.548 7.040 Ngã đường đê Mô hình xây dựng dựa quan hệ phép chiếu xuyên tâm hai mặt phẳng, phương trình biểu diễn sau: = r L1 X + L2Y + L3 L4 X + L5Y + L6 = ;c L7 X + L8Y + L7 X + L8Y + (2.8) Mặt phẳng vật mặt phẳng ảnh không song song với Phương pháp thường sử dụng nắn ảnh hàng không đơn Kết thử nghiệm thành lập bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 tỷ lệ 1:25.000 Trong nghiên cứu thử nghiệm này, (tác giả báo TS Lê Đại Ngọc, Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu) lựa chọn phần mềm ENVI 5.2 chúng tơi có hợp tác với chuyên gia hãng Harris để bổ sung mơ hình 84 vật lý cảm vệ tinh VNREDSat-1 Mơ-đun Rigorous Orthorectification cho phép nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh VNREDSat-1 Thuật toán áp dụng theo cơng thức (2.1) để xây dựng mơ hình cảm xác, mơ hình biểu thị mối quan hệ toán học tọa độ ảnh tọa độ mặt đất, thiết lập cách khôi phục tia chiếu cho điểm ảnh dựa tham số xác độ cao, vị trí, vận tốc vệ tinh thời điểm thu nhận dòng quét Các thông số cảm VNREDSat-1 file metadata liệu đầu vào để tính tốn mơ hình cảm xác, từ thực nắn chỉnh ảnh vệ tinh 3.1 Khu vực thử nghiệm liệu đầu vào Khu vực thử nghiệm lựa chọn nằm phía Nam Thành phố Đà Nẵng, thuộc mảnh đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 có phiên hiệu 6640-1 Khu vực có đặc trung TP CH KHOA HC KIƯN TRC - XY DẳNG Hỡnh Khu vực nghiên cứu thử nghiệm (mảnh 6640-1) địa hình đồng ven biển, tương đối phẳng, độ cao thấp m, phía Tây Nam có đồi núi thấp, đỉnh núi cao 194 m Ở gần trung tâm vùng nghiên cứu Thành phố Hội An bao quanh hạ lưu ngã ba sông Thu Bồn, kéo dài đến Cửa Đại Xem hình Tất liệu đầu vào phục vụ cho nghiên cứu thử nghiệm tổng hợp thống kê bảng 3.1 3.2 Thử nghiệm nắn chỉnh ảnh theo mơ hình vật lý phần mềm ENVI 5.2 a) Trường hợp - Điểm KCA đo GPS Sử dụng 15 điểm KCA đo GPS để thực nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh VNREDSat-1 Các điểm bố trí tương đối đồng tồn cảnh ảnh 20130530_DaNang_4359_1A_Pan, xem hình Thực nắn chỉnh cặp cảnh ảnh 20130530_ DaNang_4359_1A_Pan, 20130530_DaNang_4311_1A_MS module Rigorous Orthorectification phần mềm ENVI 5.2 b) Trường hợp - Điểm KCA chích từ đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 Trên 03 mảnh đồ địa hình 6640-I-TN, 6640-I-ĐN, 6640-I-ĐB tỷ lệ 1:25.000, tiến hành chọn 04 điểm địa vật rõ nét vào ngã ba đường, góc bờ ao ni trồng thủy hải sản…, xem hình Thực nắn chỉnh hình học cảnh ảnh 20130530_ DaNang_4359_1A_Pan phần mềm ENVI 5.2 với 04 điểm KCA trên, sai số trung phương phép nắn đạt 6.934m 3.3 Phân tích đánh giá kết a) Trường hợp thứ nhất: Bình đồ trực ảnh VNREDSat-1 nắn chỉnh theo mơ hình vật lý với 15 điểm KCA đo GPS Sử dụng số liệu đo kiểm tra phương pháp DGPS với 14 điểm bố trí rải tồn mảnh để đánh giá độ xác nắn chỉnh hình học bình đồ trực ảnh 1:25.000 xem hình Kết so sánh độ lệch vị trí mặt phẳng số liệu kiểm tra DGPS với bình đồ trực ảnh VNREDSat-1, đồ 1:25.000 Bộ Tài nguyên Môi trường, đồ 1:25.000 Cục Bản đồ/BTTM bình đồ ảnh QuickBird, trình bày bảng 3.2 Hình Sơ đồ bố trí điểm KCA thuộc cảnh ảnh 20130530_aNang_4359_ 1A_Pan Các điểm DGPS kiểm tra khơng tham gia vào q trình tính tốn nắn chỉnh hình học Sai lệch lớn 2.455m điểm kiểm tra KT11, sai lệch nhỏ 0.657m điểm KT5, sai số trung phương phép đo kiểm tra 1.202m nhỏ nhiều hạn sai cho phép 0.4mm x M (nghĩa 10m tỷ lệ 1:25.000) Như bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 đảm bảo độ xác theo yêu cầu để phục vụ thành lập CSDLNĐL đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 [1, 2] Ngồi ra, nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá thêm độ xác mảnh đồ địa hình 1:25.000 có nguồn gốc từ Bộ Tài ngun Mơi trường (BTN&MT), Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) bình đồ trực ảnh vệ tinh QuickBird tải từ trang mạng Google Map Kết cho thấy tư liệu có độ xác hơn, đảm độ xác theo hạn sai yêu cầu đồ tỷ lệ 1:25.000 nhỏ 25m b) Trường hợp thứ hai: Bình đồ trực ảnh VNREDSat-1 nắn chỉnh theo mơ hình vật lý với 04 điểm KCA chích đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 Kết đánh giá độ xác bình đồ trực ảnh VNREDSat-1 thể bảng 3.3 Sai số lớn 9.962m điểm KT2; Sai số nhỏ 2.201m điểm KT9-2; Sai số trung phương phép đo với 14 điểm kiểm tra 5.921m nhỏ hạn sai cho phép 10m [2] Như kết nắn chỉnh hình học mức 3A khu vực phía Nam Hội An có độ xác cao, đạt vượt độ xác Quy phạm Kết thử nghiệm khẳng định, khu vực đồng bằng, nắn chỉnh theo mơ hình vật lý cần sử dụng tối thiểu điểm khống chế ảnh phân bố rải góc tờ ảnh, chí chọn chích điểm KCA từ đồ địa hình tỷ lệ Nhưng trước chọn điểm KCA đồ cần đánh giá sơ độ xác đồ nhiều nguồn tư liệu tham chiếu khác nhau, ví dụ bình đồ ảnh cũ, đồ khác có tỷ l Sơ 44 - 2022 85 KHOA HC & CôNG NGHª Hình 3.3 Vị trí chích điểm KCA từ đồ 1:25.000 Hình 3.4 Vị trí điểm kiểm tra DGPS Kết luận Trong 02 trường hợp nêu trên, trường hợp thứ cho kết độ xác tốt Việc chọn chích điểm ảnh phương pháp đo GPS cho kết nắn chỉnh hình học tốt nhất, tốn chi phí Do vậy, khu vực có địa hình phẳng, nên sử dụng phương pháp chọn chích điểm KCA đồ có sẵn tỷ lệ để thực nắn chỉnh hình học Để đạt hiệu kinh tế, thực nghiệm chứng minh cần bố trí tối thiểu điểm KCA cho cảnh ảnh, phân bố rải góc đảm bảo độ xác theo yêu cầu.Tuy nhiên cần tuân thủ chặt chẽ Quy phạm Tiêu chuẩn hành [1, 2] Phần mềm ENVI 5.2 tích hợp module nắn ảnh xác cao Rigorous Orthorectification đọc trực tiếp thông số chụp ảnh vệ tinh VNREDSat-1 từ file siêu liệu metadata.dim, cho phép nắn ảnh mức 3A mơ hình vật lý Nghiên cứu thành lập bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 có ý nghĩa quan trọng công tác trắc địa đồ viễn thám Nếu có sản phẩm bình đồ trực ảnh vệ tinh với chất lượng tốt, dễ dàng phân tích giải đốn nhanh chóng đối tượng địa lý phục vụ trực tiếp cho xây dựng sở liệu địa lý, thành lập đồ nhằm ứng dụng cho công tác quản lý qui hoạch đô thị Kiến Nghị Nghiên cứu tổng thể toàn diện việc sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 công tác giám sát, quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường nước ta yêu cầu cấp bách nhằm đạt hiệu kinh tế kỹ thuật cao Trong thời gian tới, cần tập trung nghiên cứu khả sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 giám sát quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường; Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phục vụ công tác giám sát, quản lý trạng biến động sử dụng đất; công tác giám sát, quản lý, trạng thay đổi qui hoạch đô thị; giám sát, quản lý trạng biến động mơi trường, ví dụ nghiên cứu xói mịn; nghiên cứu sạt lở bờ sơng thay đổi dịng chảy; Xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên thiên nhiên, môi trường theo công nghệ WebGIS trợ giúp phát triển kinh tế - xã hội./ T¿i lièu tham khÀo Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25/03/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định kỹ thuật sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao siêu cao để cung cấp đến người sử dụng K Di, R Ma and R Li, (2002), Rational Functions and Potential for Rigorous Sensor Model Recovery, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Revised in April 2002 YAN Qin ZHANG Ji-xian, Analysis and Aplication of SPOT DIMAP Metedata [J], Remote Sensing Information, 2015 Tiêu chuẩn TCVN/QS 1488:2011, Địa hình quân - Sản phẩm đo đạc đồ ban hành theo Thông tư số 63/2011/TT-BQP ngày 24/3/2011 Bộ Quốc phòng Spot Image (2002), Spot satellite geometry handbook, Edition – Revision 0, CNES and IGN C Vincent Tao and Yong Hu (2001), Use of the rational function model for image rectification, Canadian Journal of Remote Sensing, 27(6), pp 593602 10 Y.I.Abdel-Aziz and H.M Karara (1971), Direct linear transformation into object space coordinates in close-range photogrametry, pp.1-18 Guo Zhang, Rectification for High Resolution Remote Sensing Image Under Lack of GCP [M], Ph.D Dissertation, 2005 11 Tài liệu cung cấp từ Xí nghiệp Dịch vụ Trắc địa Bản đồ SAMCOM, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ/ Cục Bản đồ/Bộ Tổng tham mưu I Boukerch, H Bounour 2006, Geometric modelling and orthorectification of SPOTs super mode images, Commission I, WGs I/3, I/5, I/7 86 T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG https://www.harrisgeospatial.com/docs/Introduction.html 12 Tài liệu cung cấp từ Cục Viễn thám Quốc gia, Bộ Tài nguyên Môi trường Khả áp dụng bể Biofor cho xử lý nước thải sinh hoạt công nghiệp Việt Nam The ability to applicate Biofor for municipal wastewater and industrial wastewater in Vietnam Hà Xuân Ánh Tóm tắt Kết giải pháp tiên tiến thực nước giới việc sử dụng bể lọc sinh học xử lý nước thải cơng nghiệp (IWW-Industrial wastewater) nói riêng nước thải thị (MWW-Municipal wastewater) nói chung trở thành chu trình xử lý đặc biệt hiệu Trong xử lý nước thải thị, tự tiến hành lọc sinh học thứ cấp (loại bỏ cacbon nitơ) Thêm vào đó, chu trình đặc biệt phù hợp với việc nitrat hóa khử nitrat xử lý nước uống Mục tiêu báo đánh giá khả áp dụng bể Biofor – kỹ thuật oxy hóa lọc sinh học có dịng chảy lên cho xử lý nước thải sinh hoạt cơng nghiệp, để từ làm sở cho việc xem xét ứng dụng cách có hiệu trình xử lý nước thải đại Việt Nam Từ khóa: Lọc sinh học, chu trình cấp khí, khả oxy hóa, sản phẩm bùn dư Abstract The result of progress made is that now, biofiltration has become a particularly advantageous treatment process in both Industrial wastewater (IWW) and Municipal wastewater (MWW) In MWW treatment, it makes it possible to carry out secondary biological purification (removal of carbon and nitrogen) Moreover, in the treatment of drinking water, these processes are particularly suited for nitrification and denitrification The aim of the paper presents the treated application of Biofor - one of the biofilter oxidation techniques with an upflow, from which this research will provide a basis for the study of effective application of modern wastewater treatment process in Vietnam Key words: Biofiltration, process air, oxygenation capacity, excess sludge production Mở đầu Thuật ngữ lọc sinh học, sử dụng xử lý nước thải đô thị, thường bao gồm quy trình dẫn đến việc sản xuất nước sau xử lý tuân thủ tiêu chuẩn xả thải thông thường.Về mặt thực tế, bể lọc sinh học hoạt động mà khơng cần bể lắng thứ cấp Hàm lượng SS nước thải xử lý đạt 50 mg/l Tại đây, trình lọc chậm nước uống, cát mịn (dưới mm ES), dạng lọc sinh học khác áp dụng hiệu nước xử lý có hàm lượng độ đục thấp (thí nghiệm Degremont La-Barre-de-Monts, Pháp vào năm 1973) Thuật ngữ lọc sinh học, sử dụng xử lý nước thải thị, thường bao gồm quy trình dẫn đến việc sản xuất nước sau xử lý tuân thủ tiêu chuẩn xả thải thông thường Theo Degremont [2], kỹ thuật lọc sinh học sử dụng sinh khối có nồng độ lớn bùn hoạt tính có ưu điểm sau: - Tiết kiệm không gian loại bỏ giai đoạn làm nước bể lắng thứ cấp Đồng thời, kiểm soát tác động có hại (mùi âm thanh) tạo cơng trình đơn vị có giá trị mặt kinh tế - Ít có nguy bị rị rỉ, dễ dàng xử lý biến thể dịng chảy - Thích nghi dễ dàng với thay đổi lưu lượng tải lượng ô nhiễm - Khởi động lại nhanh, sau dừng hoạt động vài tháng - Xây dựng mơ-đun tự động hóa dễ dàng Oxy thực cách hòa tan sử dụng oxy tinh khiết, cách chuyển trực tiếp khơng khí vào lị phản ứng Trong trường hợp chuyển trực tiếp, hướng dịng chảy tương ứng khơng khí nước đặc biệt quan trọng Việc thực hành lọc nước uống minh chứng thí nghiệm dịng chảy với luồng khơng khí ngược dịng lị phản ứng Kỹ thuật dẫn đến chậm lại kết tụ hạt khơng khí cấp vào, hình thành túi khí khối hạt Đây tượng liên kết khơng khí bao gồm nhược điểm sau: - Tăng tổn thất ban đầu dẫn đến giảm lưu lượng nước cần thiết xử lý - Việc cấp khí liên tục khơng hồn tồn nhu cầu sinh học mà học chế độ thủy lực Đôi lúc việc bơm không khí mức gây nhiễu loạn trình xử lý Kỹ thuật sử dụng lọc sinh học có dịng chảy lên (Biofor) lựa chọn giải pháp nhằm khắc phục nhược điểm Quá trình xử lý diễn với tốc độ tăng trưởng thấp vi khuẩn nitrat hóa, hạn chế đáng kể tắc nghẽn đó, giảm nguy gây liên kết khơng khí ThS Hà Xn Ánh Bộ mơn Thốt nước Khoa Kỹ thuật hạ tầng Môi trường Đô thị, ĐT: 0904 88 79 88 Email: haxuananh.hau@gmail.com Ngày nhận bài: 02/6/2020 Ngày sửa bài: 03/6/2020 Ngày duyệt đăng: 9/3/2022 Hình Cấu tạo bể Biofor [3] S¬ 44 - 2022 87 KHOA H“C & CôNG NGHê nc thi t di lờn giỳp hn ch phát sinh mùi nước thu sau xử lý bề mặt bể lọc Quá trình Biofor sử dụng chủ yếu để xử lý BOD, TSS ô nhiễm ammonia xử lý bậc bậc cao Nước thải đầu xử lý cơng trình Biofor thích hợp với tiêu chuẩn chất lượng cao cho với tiêu nhờ trình lọc với vật liệu Biolite Do hệ thống Biofor thiết kế để xử lý tải trọng hữu cao hệ thống thông thường, hạng mục thích ứng với vận tốc lọc cao Hệ thống Biofor cho phép xử lý chất ô nhiễm hòa tan tách cặn lơ lửng bể phản ứng tích hợp, bể lắng sinh học phía sau khơng cần thiết Hệ thống điều khiển PLC tự động hóa cơng tác vận hành trình lọc [5] Hình Sơ đồ dây chuyền công nghệ [2] Điểm bật trình: - Thích nghi dễ dàng với thay đổi lưu lượng tải lượng ô nhiễm Giới thiệu Biofor a) Cấu tạo Biofor - Giải pháp tốt cho nơi không gian bị hạn chế Biofor (Biological Filtration Oxygenated reactor) hay gọi lò phản ứng oxy hóa lọc sinh học, lọc sinh học có dịng chảy lên, khơng khí nước xử lý bơm qua mạng lưới khuếch tán bong bóng mịn, gọi Oxazur Biolite môi trường lọc, hạt mật độ chúng chọn tùy ứng dụng [1] - Không phát sinh mùi hôi Đây hệ thống lọc sinh học hiếu khí với dịng nước khơng khí (Hình 1) Việc cấp oxy thực cách đưa khơng khí tiếp xúc đồng thời với nước Cơng nghệ xử lý thiết lập sau (hình 2): - (1) Khoang phản ứng thường làm bê tơng, hoạt động song song (hoặc hai khoang nối tiếp, trường hợp loại bỏ kết hợp ô nhiễm carbon với nitrat hóa) - (2) Đơn vị phân phối nước cần xử lý - (3) Hệ điều khiển truy cập vào van tự động hệ thống đường ống, đáy lọc, cống, - (4) Khu vực dành cho máy bơm rửa ngược - (5) Khu vực dành cho máy thổi khí máy nén khí đa dạng - (6) Bể chứa nước xử lý để phục vụ cho trình sục rửa - (7) Bể chứa để thu hồi nước rửa, có bơm thoát nước b) Vận hành Nước thải cần xử lý vào liên tục đáy bể lọc Biofor phân phối tồn diện tích lọc đầu lọc đặt đáy bể Sau đó, nước qua lớp vật liệu lọc Biolite Ở đây, thành phần cặn lơ lửng có nước thải giữ lại Các chất ô nhiễm gốc carbon nitơ loại bỏ nồng độ sinh khối bám dính cao mà giữ lại lớp vật liệu tiếp xúc suốt trình lọc Trong kiểu trình xáo trộn (để xử lý BOD Nitrate hóa), khơng khí đưa vào phía thấp đầu phân phối khí bể lọc Biofor Việc thiết kế dòng 88 - Các hạng mục xây dựng cho phép dễ dàng mở rộng nhà máy tương lai - Không cần bể lắng thứ cấp Biofor thường sử dụng sau trình lắng tuyển nổi, bước bắt đầu q trình keo tụ Kết đưa sau ứng dụng công nghệ Biofor La Bare de Monts (1973) Nottre Dame de Gravenchon (1980) [2] - Khử BOD5 nước thải có nồng độ 300mg/l - Khử hàm lượng SS nước thải có nồng độ 150 mg/l - Loại bỏ amoniac cách oxy hóa thành nitrat - Khử nitrat hóa nước mà khơng cần thêm chu trình cấp khí c) Sản phẩm bùn dư Sản phẩm bùn dư thấp so với hàm lượng thấp bùn hoạt tính Thời gian lưu nước ngắn Nước rửa, có nồng độ SS nằm khoảng từ 2-3 g/l, đưa trở giai đoạn tiền xử lý nhà máy có thiết bị lắng tuyển nổi, xử lý riêng cách lắng tuyển trước xả mơi trường d) Kết - Chu trình cấp khí – Khả oxy hóa – Năng lượng tiêu thụ Lưu lượng cấp khí thay đổi, phụ thuộc vào điều kiện xử lý, khoảng từ 4-15 Nm3/m2cho khu vực phản ứng Vì hiệu suất truyền oxy điều kiện xử lý thực tế đạt khoảng 20%, khả oxy hóa thay đổi từ 0.3 đến 0.9 kg O2/m2.h Điện tiêu thụ q trình oxy hóa xuống tới 0.75 kWh kg BOD5 bị khử (ở chế độ đủ tải) Năng lượng điện tiêu thụ cho việc thau rửa định kì (cấp khơng khí nước) phải thêm vào khoảng 0.1 KWh cho kg BOD5 xử lý T„P CHŠ KHOA HC KIƯN TRC - XY DẳNG Hỡnh Kh BOD5 [2] Hình Oxy hóa ammoniac thành nitrat [2] - Khử SS Quy trình xử lý Biofor phụ thuộc vào số yếu tố: Tải trọng thủy lực nồng độ SS có nước Trong xử lý nước thải đô thị, hiệu khử SS với hàm lượng khoảng 100 mg/l, thay đổi khoảng từ 70-85% với vận tốc khử từ đến m/h - Khử BOD5 Không giống SS, việc loại bỏ BOD5 bị ảnh hưởng kích thước vật liệu lọc Đối với nồng độ nước thải trung bình thị, tải trọng BOD5 sử dụng từ đến 6kg BOD5/m3.ngày, hiệu loại bỏ BOD5 thay đổi khoảng từ 75% đến 85% (Hình 3) - Oxy hóa amoniac thành nitrat Trong nước thải đô thị, sau loại bỏ ô nhiễm carbon, nitrat hóa kg N-NH4 /m3.ngày 200C Ở 120C, số 0,45 kg N-NH4/m3.ngày (Hình 4) Khả áp dụng hệ thống Biofor Việt Nam Kỹ thuật lọc sinh học có dòng chảy lên cho thấy tốc độ vật chất hữu bị hao mịn khơng đổi độ dày màng sinh học làm giới hạn oxy lớp màng sâu Đồng thời, màng hiếu khí, q trình tăng trưởng vi sinh bám dính có mức độ hoạt động cụ thể cao so với môi trường lơ lửng Do hệ thống Biofor thiết kế để xử lý tải trọng hữu cao hệ thống thông thường, hạng mục thích ứng với vận tốc lọc cao Hệ thống Biofor cho phép xử lý chất ô nhiễm hòa tan tách cặn lơ lửng bể phản ứng tích hợp Do khơng cần thiết phải xây dựng bể lắng sinh học phía sau, qua tiết kiệm khơng gian chi phí Việc xử lý nước thải (bao gồm nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp) vấn đề đặc biệt quan tâm xem thách thức lớn đô thị quốc gia phát triển, có Việt Nam Với ưu điểm cho đặc thù thị tiết kiệm không gian, không phát sinh mùi hôi, dễ dàng mở rộng, hệ thống Biofor có nhiều lợi triển khai áp dụng Việt Nam Hiện nay, có số hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ lọc sinh học xây dựng Việt Nam Nhà máy xử lí nước thải Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt Bên cạnh đó, có nhiều hệ thống xử lý nước thải quy mơ nhỏ (10-20m3 /ngày đêm) theo công nghệ Biofor lắp đặt cho doanh nghiệp Kết luận Dựa phân tích lý thuyết thực nghiệm, báo tổng hợp lại kết chứng minh cho việc ứng dụng Biofor đem lại hiệu cao q trình xử lý nước thải thị cơng nghiệp Việc lựa chọn cơng trình xử lý lọc sinh học nói chung bể Biofor nói riêng khâu quan trọng trình thiết kế trạm xử lý nước thải Việt Nam, có tác động trực tiếp đến hiệu kinh tế kỹ thuật cho cơng trình, cần có nghiên cứu thực nghiệm sâu để giúp cho việc ứng dụng Biofor đạt hiệu xử lý tối ưu Đây nội dung mà tác giả nghiên cứu trình bày báo tiếp theo./ T¿i lièu tham khÀo Larry D Benefild (1980) Biological Process design for Wastewater treatment, D Benefild Larry, W Randall Clifford Prentice- Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ 07632 Degremont (1991) Water treatment handbook, Volume 1,2 Degrémont, Sixth edition Metcalf & Eddy (2013) Wastewater engineering, Treatment and Resource Recovery, Inc McGraw-Hill Education, Thirth edition Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân (2006) Xử lý nước thải thị cơng nghiệp Tính tốn thiết kế cơng trình NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Sơ 44 - 2022 89 KHOA HC & CôNG NGHª Đánh giá hiệu xử lý nước thải sinh hoạt mơ hình aeroten kết hợp lắng xác định tốc độ ơ-xi hóa riêng chế độ loại bỏ chất hữu Evaluation of the efficiency of wastewater treatment by aero model combination and determination of own-xi chemical speed in the removal of organic substances Nguyễn Tiến Dũng Tóm tắt Bài báo đề cập đến kết nghiên cứu hiệu xử lý chất hữu (COD) nước thải lỗng bùn hoạt tính mơ hình aeroten lắng tìm thơng số động học ( tốc độ ơ-xi hóa riêng) q trình xử lý Thực nghiệm tiến hành mơ hình aeroten lắng tích vùng phản ứng V1= 4,15 (l), thể tích vùng lắng V2= 1,6 (l) Nước thải dùng cho thực nghiệm nước thải nhân tạo có nồng độ COD khác 150mg/l 441,3mg/l Tốc độ ơ-xi hóa riêng tìm sở phản ứng theo mẻ với COD giao động từ 188 đến 111,69 mgO2/g Lưu lượng đầu vào q=0.83 lit/h,thời gian tiếp xúc là 5h, thời gian lắng là 2h, nồng độ oxi hòa tan DO = 2.0 mg/l Kết nghiên cứu cho thấy hiệu xử lý theo COD 150mg/l với khả trì nồng độ bùn 1g/l Tốc độ ơ-xi hóa riêng tìm 188 mgO2/g Nghiên cứu chứng tỏ khả loại bỏ chất hữu cao bể aeroten xử lý nước thải có nồng độ chất hữu lỗng đặc trưng cho nước thải đô thị Việt Nam Từ khóa: Nước thải, xử lý sinh học, Aeroten, Ơxi -hóa, chất hữu Abstract The paper shows the results of organic matter treatment (COD) of activated sludge effluent in the settling aero model and finds kinetic parameters (specific oxidation rate) of the process Experiments were carried out on the aeroten-deposited model with the volume of the reaction zone being V1= 4.15 (l), and the volume of the settling zone being V2= 1.6 (l) There are different COD concentrations of 150mg/l and 441.3 mg/l The specific oxidation rate found based on batch reaction with COD ranges from 188 to 111.69 mgO2/g Input flow q=0.83 lit/h, extension time is hours, settling time is hours, dissolved oxygen concentration DO=2.0 mg/l The research results show that the COD treatment efficiency is 150mg/l with the ability to maintain a sludge concentration of 1g/l The specific oxidation rate was found to be 188 mgO2/g The study demonstrates the high organic matter removal capacity of the aeroten tank when treating wastewater with a specific concentration of dilute organic matter typical for Vietnamese urban wastewater Key words: Waste water, biological treatment, Aeroten, Oxidation, organic matter ThS Nguyễn Tiến Dũng Bộ mơn Thốt nước Khoa Kỹ thuật hạ tầng Môi trường Đô Thị E.mail: dungnt38@gmail.com Mobile : 0912906075 Ngày nhận bài: 24/5/2019 Ngày sửa bài: 27/5/2019 Ngày duyệt đăng: 9/3/2022 90 Mở đầu Xử lý nước thải sinh hoạt mơ hình Aeroten kết hợp lắng tiến hành hai thực nghiệm mô hình điều kiện phòng thí nghiệm với nước thải nhân tạo Nước thải (chất thải lỏng) nhân tạo có thành phần giống chất thải sinh hoạt tạo pha chế pepton hóa chất khác K2HPO4.3H2O, CH3COONa.3H2O, CaCl2… với nước theo tỷ lệ định I Mơ hình phương pháp thí nghiệm 1.1 Mơ hình Mơ hình aeroten - lắng thủy tinh arcrilic tích vùng phản ứng V1= 4,15(l), thể tích vùng lắng V2=1,6(l) Thiết bị cấp khí nén cấp khí qua hệ thống phân phối khí vào bể aeroten có thiết bị điều chỉnh lưu lượng nhằm trì nồng độ oxi hịa tan bể khơng 2.0 mg/l trường hợp Bình đựng chất thải lỏng có thiết bị điều chỉnh lưu lượng 1.2 Phương pháp thí nghiệm Các thực nghiệm được tiến hành mô hình điều kiện phòng thí nghiệm với nước thải nhân tạo Nước thải (chất thải lỏng) nhân tạo có thành phần giống chất thải sinh hoạt tạo pha chế pepton hóa chất khác K2HPO4.3H2O, CH3COONa.3H2O, CaCl2 với nước theo tỷ lệ định Thực nghiệm thực gồm phần Phần tiến hành mô hình với dịng liên tục nhằm xác định khả xử lý chất thải lỏng bể phản ứng có sử dụng chế phẩm Phần thí nghiệm thực theo mẻ với nồng độ nước thải khác nhằm xác định hệ số thực nghiệm Các số phân tích COD (phương pháp Perman ganat) DO (phương pháp chuẩn độ), SS phân tích theo phương pháp chuẩn a) Thực nghiệm 1: Tiến hành bể aroten kết hợp lắng với nước thải đầu vào chảy liên tục Chế độ vận hành được thực hiện dưới sự thay đổi về nồng độ bùn khác với thời gian tiếp xúc là 5h, thời gian lắng là 2h Nước thải nhân tạo được pha vào bình định lượng với q=0.83 lit/h vào bể phản ứng aeroten-lắng có hệ thống sục khí Chế phẩm sinh học (từ đề tài NCKH cấp bộ, Nghiên cứu chế tạo nhà vệ sinh di động hệ - 2009 BXD) đưa vào với liều lượng 10g nồng độ vi khuẩn 107 CFU/g Liều lượng tính tốn số vi khuẩn 01 lít thể tích bể phản ứng tương đương với khoảng - 2,5g bùn hoạt tính aeroten truyền thống Sau xử lý với thời gian 5h nước thải qua bể lắng Tại bùn tách lắng xuống quay lại bể phản ứng Nước chảy ngồi theo hệ thống nước b) Thực nghiệm 2: Thí nghiệm aeroten mẻ được tiến hành bể bùn hoạt tính sinh sở chế phẩm sinh T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG Hình Mơ hình thực nghiệm aeroten-lắng dịng chảy liên tục Hình Thí nghiệm Aeroten theo mẻ Buret Pipette 1ml, 2ml, 5ml, 1000ml Cân điện tử, cốc thủy tinh, thìa, lọ thủy tinh đựng hóa chất giấy lọc III Kết bàn luận Thời gian mô hình hoạt động chế độ liên tục gần tháng Kết phân tích trình bày bảng Bảng Kết hoạt động bể aeroten theo mẻ Thời gian phân tích Hình Hóa chất sử dụng học nghiên cứu với nồng độ chất bẩn nước thải khác nhau, nước thải đầu vào được mô với nổng độ COD khác 150mg/l 441,3 mg/l tương đương với mức độ ô nhiễm trung bình, đậm đặc nước thải sinh hoạt Đối với thí nghiệm, nước thải mơ cho vào bể aeroten chạy chế độ liên tục (continuos) vịng tuần để sinh khối thích ứng với điều kiện nồng độ sau đưa vào thí nghiệm theo mẻ Các số phân tích (COD SS) thực sau 0,5h nồng độ nước xử lý ổn định Kết phân tích cung cấp cho qui luật động học xử lý chất hữu Tại phịng thí nghiệm hố nước vi sinh trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội: Hóa chất, thiết bị phân tích thí nghiệm Hóa chất pha chế: Hóa chất phân tích: Pepton KMnO4 K2HPO4.3H2O Axit oxalic CH3COONa.3H2O H2SO4 đậm đặc CaCl2 Dụng cụ thiết bị phân tích Bếp điện, tủ sấy Bình tam giác 100ml, 250ml COD vào COD t(h) a(g/l) E(%) 10/10/2018 57.6 9.6 0.4 83.33 11/10/2018 112 9.6 0.4 91.43 12/10/2018 134.4 9.6 0.6 92.86 21/10/2018 161.6 0.7 95.05 24/10/2018 125.5 9.6 0.7 92.35 26/10/2018 105.6 11.2 0.7 89.39 27/10/2018 131.2 22.4 0.6 82.93 31/10/2018 147.4 19.2 0.6 86.97 Kết nghiên cứu cho thấy với thời gian xử lý 5h hệ bùn hoạt tính sở chế phẩm phân lập cho hiệu xử lý cao Hiệu suất xử lý giao động từ 82,93% đến 95,05% Nước thải đầu vào có nồng độ COD dao động từ 57.6 đến 161.6 Nồng độ bùn dao động khoảng 0,4-0,6 g/l chứng tỏ lực ô xi hóa chất hữu cao sinh khối Bùn có màu nâu nhạt, dễ lắng, số bùn giao động từ 60-90 ml/g bùn khô Nước xử lý khỏi bể aeroten có nồng độ chất lơ lửng nhỏ SS=20-30 mg/s, hàm lượng chất hữu thấp COD =9,6-19,2mg/l Thí nghiệm Aeroten mẻ với các nờng độ COD khác nhau: Thực nghiệm với loại nước thải có nờng đợ chất hữu trung bình đậm đặc với số COD đầu vào lần lượt là 150mg/l, 441,3mg/l Kết thực nghiệm với aeroten mẻ xử lý nước thải có nồng độ chất hữu trung bình (COD=150 mg/l) trình bày bảng 3, với nước thải có nồng độ chất hữu đậm đặc 441,3 mg/l bảng Quãng thời gian lấy mẫu phân tích 0,5 h Nồng độ bùn hoạt tính làm việc bẻ đo theo phương pháp chuẩn Tốc độ S¬ 44 - 2022 91 KHOA H“C & CôNG NGHê lý theo th tớch tc l m3 thể tích phản ứng đơn vị thời gian (ngày) có khả xử lý khối lượng COD (kg) Gọi khả xử lý theo thể tích OM, kết tính tốn có OM= 0,963kg COD/m3.ngđ Bảng Kết xử lý nước thải nồng độ ô nhiễm đậm đặc COD=441,3mg/l COD0 COD (mg) (mg) COD0 − CODra t.a t(h) 150 56 0.5 188.00 62.67 - 56 1 94.00 62.67 - 54.4 1.5 63.73 63.73 a(g/l) 54.4 47.80 63.73 54.4 2.5 38.24 63.73 - 27.2 40.93 81.87 - 9.6 3.5 40.11 93.60 - 11.2 34.70 92.53 - 9.6 4.5 31.20 93.60 - 11.2 27.76 92.53 - 11.2 5.5 25.24 92.53 - 9.6 23.40 93.60 - Kết thực nghiệm cho thấy với nồng độ bùn hoạt tính a=1g/l, nờng độ COD đầu vào khoảng 150mg/l, thì sau 3,5h đã cho hiệu suất xử lý đạt 90%, nồng độ COD nước xử lý 9,6 mg/l Việc xử lý tiếp không làm tăng chất lượng nước xử lý, nồng độ COD nước thái qua xử lý giao động khoảng 9,6 11,2 mg/l giải thích sai số thí nghiệm Sự thay đổi nồng độ COD bể aeroten mẻ theo thời gian biểu diễn theo đồ thị hình Tốc độ xử lý riêng (ρ) tính tốn theo thời gian xử lý thể bảng Có thể thấy (ρ) thay đổi từ 188 mg O2/g bùn hoạt tính thời điểm 0,5 h đến 40,11mg O2/g bùn hoạt tính thời điểm 3,5h Quan hệ COD nước sau xử lý tốc độ xử lý riêng biểu diễn đồ thị hình - Trong thực tế lấy thơng số ρ = 40mg COD/g bùn hoạt tính làm giá trị trung bình để tính tốn cơng trình xử lý sinh học đơn giản tính theo lực xử 92 (mgO2 /g.h) 441.3 305.6 0.5 2.43 111.69 30.75 - 251.2 2.43 78.23 43.08 - 225.6 1.5 2.43 59.18 48.88 - 224 2.43 44.71 49.24 - 211.2 2.5 2.43 37.88 52.14 - 212.8 2.43 31.34 51.78 - 171.2 3.5 2.43 31.76 61.21 - 158.4 2.43 29.10 64.11 - 160 4.5 2.43 25.72 63.74 - 107.2 2.43 27.50 75.71 - 107.2 5.5 2.43 25.00 75.71 - 83.2 2.43 24.56 81.15 - 81.6 6.5 2.43 22.77 81.51 - 52.8 2.43 22.84 88.04 - 51.2 7.5 2.43 21.40 88.40 E(%) - E(%) (mg O2/g.h) - COD0 − CODra t.a Bảng Kết xử lý nước thải nồng độ nhiễm trung bình COD=150mg/l ρ= ρ= xử lý riêng (ρ) bùn hoạt tính tính lượng chất hữu (g COD) đơn vị khối lượng bùn hoạt tính (g) đơn vị thời gian tính tốn cho thí nghiệm để xác định hệ số động học trình xử lý sinh học COD (mg) a (g/l) Hình Biểu đờ thể hiện mối quan hệ giữa lượng BOD đầu vào và hiệu suất xử lý của bể Aeroten kết hợp lắng COD0 (mg) t(h) - Kết thực nghiệm cho thấy với nồng độ bùn hoạt tính a=2,43g/l, nờng đợ COD đầu vào 441,3mg/l, thì sau 6h hiệu suất xử lý đạt 80%, nồng độ COD nước xử lý 83,2mg/l Kéo dài thời gian xử lý thêm 1,5 h hiệu suất xử lý đạt đến 88% với nồng độ COD đầu 51mg/l Sự thay đổi nồng độ COD bể aeroten mẻ theo thời gian biểu diễn theo đồ thị hình Tốc độ xử lý riêng (ρ) tính tốn theo thời gian xử lý thể bảng Có thể thấy (ρ) thay đổi từ 111,69 mgO2/g bùn hoạt tính thời điểm 0,5 h đến 24,56mg O2/g bùn hoạt tính thời điểm 6h Quan hệ COD nước sau xử lý tốc độ xử lý riêng biểu diễn đồ thị hình - Trong thực tế lấy thơng số ρ = 27,5mg COD/g bùn hoạt tính làm giá trị trung bình để tính tốn cơng trình xử lý sinh học cho thời gian xử lý 5h giá trị ρ = 24,56mg COD/g bùn hoạt tính cho 6h xử lý trường hợp nước thải đậm đặc Việc gia tăng hiệu suất xử lý nước thải sinh hoạt đậm đặc làm thể tích aeroten tăng đáng kể Trong thực tế việc thiết kế chế tạo bể phản ứng sinh học cho nhà vệ sinh di động hệ cho nước thải đậm đặc thời gian sục khí lên đến 8-10 h để đảm bảo nồng độ COD giảm 50mg/l Kết tính tốn có lực xử lý theo thể tích 7,5h xử lý OM= 1,873kg COD/m3.ngđ để đạt hiệu suất xử lý gần 90% II Kết luận Kết nghiên cứu cho thấy: • Hiệu xử lý chất hữu hệ bùn hoạt tính sở chủng vi sinh lựa chọn lớn Hệ thống có khả thích nghi với nồng độ chất hữu nguồn nước T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG Hình Quan hệ tốc độ xử lý riêng (ρ) sinh khối bùn hoạt tính với nồng độ chất hữu đầu CODra Hình Sự thay đổi nồng độ COD bể aeroten theo thời gian Hình Sự thay đổi nồng độ COD bể aeroten theo thời gian Nồng độ chất hữu lớn nồng độn bùn lớn • Hệ thống bùn hoạt tính có khả xử lý hiệu nước thải sinh hoạt có nồng độ nhiễm bẩn trung bình đậm đặc với thời gian xử lý từ 3-5 tiếng đồng hồ Hiệu xử lý đạt 90% • Thực nghiệm cho thấy với những sự cố đột ngột xảy đẩy nồng độ COD đầu và cao gấp đôi, gấp ba lần nước thải sinh hoạt bình thường, với khoảng thời gian xử lý gấp 1,5 đến lần thì hệ thống vẫn có thể xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn loại (có thể loại 1theo TCVN 5945 - 2005) đổ sông ngòi đảm bảo vệ sinh môi trường • Tốc độ xử lý riêng (ρ) hệ bùn hoạt tính giảm từ (ρ) =188 mgO2/g bùn Hoạt tính nồng độ chất hữu từ 150 - 441,3 mgCOD/l xuống (ρ) =111,69 mgO2/g bùn hoạt tính, chứng tỏ kìm hãm tốc độ xử lý nồng độ chất Điều phù hợp với lý thuyết lên men theo Mikhailic Mentin./ Hình Quan hệ tốc độ xử lý riêng (ρ) sinh khối bùn hoạt tính với nồng độ chất hữu đầu CODra T¿i lièu tham khÀo Lương Đức Phẩm ( 1997), Công nghệ vi sinh vật NXB Nông nghiệp, Hà Nội Võ Thị Thứ, Trương Ba Hùng 2005 Len men chế phẩm sinh học BIOF ứng dụng ni thủy sản Tuyển tập nghiên cứu hội thảo tồn quốc NC&UD KHKT nuôi trồng thủy sản Nhà xuất nơng nghiệp TP HCM-2005 Hồng Văn Huệ - Thoát nước tập xử lý nước thải, nhà xuất khoa học kỹ thuật 2002 Trịnh Xn Lai - Tính tốn thiết kế cơng trình xử lý nước thải, nhà xuất xây dựng 2000 Trần Đức Hạ - Đỗ Văn Hải - Cơ sở hố học q trình xử lý nước cấp nước thải, nhà xuất khoa học kỹ thuật 2002 Nguyễn Tiến Dũng chủ nhiệm đề tài – Nghiên cứu chế tạo nhà vệ sinh di động hệ mới, Đề tài NCKH cấp - BXD 2009 S¬ 44 - 2022 93 TIN TáC & Sẳ KIêN L công bố định công nhận Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 Ngày 26/4/2022 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng công bố Quyết định công nhận Hội đồng Trường Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022- 2027 Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Uỷ viên Ban Cán Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đến dự phát biểu buổi Lễ Tham dự buổi Lễ có bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; ông Đào Việt Dũng - Vụ trưởng Vụ Tài Kế hoạch, Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó trưởng phịng An ninh trị nội PA03 Cơng an Thành phố Hà Nội Về phía Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có PGS TS.KTS Lê Quân - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Dự buổi Lễ cịn có đại diện thầy cô Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường; đại diện lãnh đạo Khoa, Phòng ban chức đại diện cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên toàn Trường Tại buổi Lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng công bố Quyết định: - Quyết định số 285/QĐ-BXD ngày 06/4/2022 việc công nhận Hội đồng Trường, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 (gồm 17 thành viên); - Quyết định số 286/QĐ-BXD ngày 06/4/2022 việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 ông Phạm Trọng Thuật - PGS.TS.KTS, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 Việc thành lập Hội đồng trường thực theo Luật 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục Đại học Hội đồng Trường, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu Nhà trường, có quyền nghị vấn đề mang tính chiến lược, quan trọng liên quan tới hoạt động phát triển Trường Việc thành lập Hội đồng Trường phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Trường đánh dấu bước tiến Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội việc đổi hệ thống cấu tổ chức, máy lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Phát biểu buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Uỷ viên Ban Cán Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng hoan nghênh biểu dương thành tích tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cố gắng đóng góp Nhà trường nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Xây dựng cho đất nước Đạt thành tích đó, ngồi cố gắng nỗ lực Thầy trị Nhà trường, cịn có hỗ trợ, giúp đỡ Bộ Xây dựng, quan Trung ương địa phương, hợp tác Nhà trường với quan, đối tác; sở đào tạo nước, khu vực giới Để làm tốt nhiệm vụ Nhà trường, bối cảnh hội nhập Quốc tế, giải pháp quan trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ Việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thời kỳ hội nhập Quốc tế, đòi hỏi đội ngũ 94 Thầy trò Nhà trường phải thực cố gắng, vượt qua khó khăn thử thách thời gian tới Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tin tưởng Nhà trường có bước phát triển to lớn thời gian tới, tập thể Nhà trường ln đồn kết, sáng tạo, chủ động đầu việc đổi phát triển Nhà trường Phát biểu nhận trọng trách mới, PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật - Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022 2027 bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ban Giám hiệu Nhà trường, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tin tưởng tín nhiệm ủng hộ Thay mặt thành viên Hội đồng Trường, PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật khẳng định nỗ lực thực tốt trọng trách giao, đồng thời phát huy cao độ tinh thần đồn kết, trí Trường để thực thắng lợi mục tiêu Nhà trường đề ra, đóng góp tích cực vào nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng cán phục vụ cho ngành Xây dựng, đưa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trở thành Trường uy tín sánh ngang tầm khu vực Thế giới Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, PGS.TS.KTS Lê Quân - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời chúc mừng đến cá nhân Chủ tịch Hội đồng Trường Phạm Trọng Thuật tập thể Hội đồng Trường Hiệu trưởng Lê Quân bày tỏ hy vọng thời gian tới, Hội đồng Trường phối hợp tập thể Ban Giám Hiệu cán bộ, giảng viên Nhà trường tâm đưa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ngày phát triển Khai mạc triển lãm Kiến trúc - Nội thất đương đại V.ICON Ngày 26/3/2022, Tầng Tòa nhà Interior, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội diễn lễ khai mạc Triển lãm Kiến trúc - Nội thất đương đại V.ICON Khoa Nội thất Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phối hợp Chi hội Kiến trúc Nội thất trực thuộc Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Triển lãm hướng tới kỷ niệm ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4 kỷ niệm ngày thành lập Khoa Nội thất Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Tới dự lễ khai mạc có diện đại diện ban ngành, tổ chức: Bộ xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ - Bộ xây dựng; Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Ban Giám hiệu Trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội; Lãnh đạo Khoa: Kiến trúc, Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Viện hợp tác quốc tế Đại diện đoàn thể đơn vị trực thuộc Trường: Đoàn niên, Viện Kiến trúc nhiệt đới; Đại diện doanh nghiệp, nhà tài trợ, Kiến trúc sư, Nhà thiết kế, thầy cô, em sinh viên đông đảo khách mời quan tâm tới kiện Triển lãm quy tụ tác phẩm kiến trúc nội thất Kiến trúc sư, Nhà thiết kế hàng đầu Chi hội Kiến trúc Nội thất Khoa Nội thất, ban tổ chức tuyển chọn kỹ lưỡng, mang đến triết lý thiết kế mẻ, sáng tạo xứng đáng đại diện “Icon” kiến trúc nội thất đương đại Bên cạnh gian triển lãm giới thiệu sản phẩm từ doanh nghiệp, nhãn hàng nội thất uy tín giúp cho khách tham quan triển lãm đặc biệt sinh viên có nhìn thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nội thất Triển lãm động lực để nhà thiết kế chung tay xây dựng phong cách Kiến trúc, Nội thất Việt Nam đương đại Phát biểu khai mạc triển lãm, PGS.TS.KTS Lê Quân Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội bày tỏ: “Trong khí đầu xuân, Trường Đại học Kiến trúc vui mừng t TP CH KHOA HC KIƯN TRC - XY DẳNG chức Triển lãm Kiến trúc - Nội thất đương đại Đây hoạt động mở đầu, khởi động cho chuỗi hoạt động năm 2022 Nhà trường - Một năm đánh dấu bước qua, phục hồi sau dịch bệnh Triển lãm thể sức sống bật lên qua khó khăn Hy vọng năm tới, ngành nội thất nói riêng sinh viên nói chung có sức sống bối cảnh phát triển ngành nội thất nay.” Chia sẻ triển lãm, PGS.TS.KTS Vũ Hồng Cương, Trưởng Khoa Nội thất Đại học Kiến trúc Hà Nội, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc Nội thất cho biết: “Triển lãm Triển lãm Kiến trúc - Nội thất đương đại (V.ICON) giới thiệu tác phẩm thành viên Chi hội Nội thất giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực suốt năm dịch bệnh khó khăn vừa qua Triển lãm khơng mang tới nhìn thực tiễn cho khách tham quan sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mà kiện giao lưu kết nối hoạt đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp; Giữa giảng viên với người làm nghề; Giữa nhà cung ứng với nhà thiết kế; Giữa chuyên gia em sinh viên.” Thông tin bên lề Triển lãm: - Chuỗi kiện Talk show: Talkshow “Học từ truyền thống?” - Diễn giả KTS Lê Thành Vinh Talkshow “Sống!” - Diễn giả HS Lê Thiết Cương & NĐK Đinh Công Đạt Talkshow “Chuyện nghề nội thất” - Diễn giả KTS Đồng Minh Hậu & KTS Nguyễn Văn Sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hưởng ứng Kỷ niệm 72 năm ngày Kiến trúc Việt Nam Sáng 27/04/2022, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội diễn chuỗi kiện chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày Kiến trúc Việt Nam (27/4/1948 - 27/4/2022) Chương trình có tham dự của: Ơng Vi Quốc Phương Phó Chủ tịch Huyện Tiên Yên - Bắc Giang; ông Nguyễn Đức Dương - Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Joton, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; ông Lưu Minh Soi - Tổng Giám đốc Công ty CP Blue Crystals; đại diện Công ty TNHH Friendship, Cơng ty Khóa Huy Hồng, Cơng ty Sàn SPC, Công ty MB Windows đại diện doanh nghiệp hợp tác khác với Khoa Kiến trúc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Phía đại diện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có tham dự PGS.TS.KTS Lê Quân - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật - Chủ tịch Hội đồng Trường; Phó Hiệu trưởng Nhà trường: PGS.TS.KTS Nguyễn Tuấn Anh, TS.KTS Ngô Thị Kim Dung, PGS.TS Lê Anh Dũng đại diện lãnh đạo Khoa Kiến trúc, đại diện số Khoa, Phòng ban Trường; Kiến trúc sư em sinh viên… Mở đầu chương trình Lễ trao giải Cuộc thi Thiết kế ý tưởng phố Tiên Yên (Bắc Giang) Cũng kiện này, chương trình cơng bố danh sách trao chứng nhận cho Kiến trúc sư Asean: TS.KTS Vương Hải Long; ThS.KTS Lê Minh Hoàng KTS Lê Quốc Anh Phát biểu lễ kỷ niệm, PGS.TS.KTS Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ôn lại truyền thống 74 năm ngày thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam Ngày 27/4/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho kiến trúc sư Đại hội lần thứ I, thức thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam (nay Hội Kiến trúc sư Việt Nam) làng Thản Sơn, xã Chiến Thắng, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Yên Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ định lấy ngày 27/4 hàng năm Ngày Kiến trúc Việt Nam Trải qua 74 năm hình thành phát triển, Hội Kiến trúc sư Việt Nam nói riêng ngành Kiến trúc nói chung khơng ngừng trưởng thành lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Những cơng trình kiến trúc quan trọng, tác phẩm kiến trúc có giá trị nghệ thuật tạo nên dấu ấn đặc sắc làm giàu thêm cho kiến trúc giới có đóng góp giới kiến trúc sư, Hội Kiến trúc sư ngành Xây dựng Việt Nam… Cũng khn khổ chương trình diễn Lễ ký kết tài trợ giải thưởng AA Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với Công ty cổ phần L.Q Joton Tọa đàm với chủ đề “Thiết kế đặc thù hợp tác Kiến trúc” Tọa đàm hoạt động tổ chức thường xuyên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhằm lấy ý kiến chuyên gia, kiến trúc sư Hội sở… từ tiếp thu đóng góp để đổi ngày chất lượng hơn, tạo tiếng vang xã hội Tọa đàm lần nhận nhiều ý kiến đóng góp từ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, uy tín giới nghề nhằm nâng cao chất lượng NCS Hoàng Huệ Quân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật sở hạ tầng Ngày 22/4/2022, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Hồng Huệ Qn với đề tài: "Nghiên cứu cơng trình lọc ODM-2F để loại bỏ cặn lơ lửng xử lý nâng cao nước thải đô thị nhằm mục đích tái sử dụng", chuyên ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, mã số 62.58.02.10 Người hướng dẫn khoa học GS.TSKH Trần Hữu Uyển PGS.TS Nghiêm Vân Khanh Với kết đạt luận án, Nghiên cứu sinh Hồng Huệ Qn hồn thành mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận án có đóng góp thiết thực vào việc: Nghiên cứu đánh giá thực trạng tái sử dụng nước thải, xây dựng sở lý thuyết lựa chọn công nghệ xử lý nâng cao nước thải; Nghiên cứu thực nghiệm xác định thơng số/chỉ tiêu để xây dựng phương pháp tính tốn cơng trình lọc ODM-2F; Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính tốn vào thiết kế cơng trình lọc ODM2F xử lý nâng cao nước thải sinh hoạt để tái sử dụng cho mục đích cấp nước chữa cháy, tưới cây, rửa đường cho khu thị điển hình Hội đồng đánh giá cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc, bám sát đáp ứng yêu cầu luận án Tiến sĩ Nghiên cứu sinh vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải vấn đề nghiên cứu Kết phân tích số nhận định có chất lượng khoa học Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc lý luận thực tiễn Với kết 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng thông qua Nghị đề nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cấp văn học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Hoàng Huệ Quân Sơ 44 - 2022 95 TIN TáC & Sẳ KIêN Lễ khánh thành xưởng đồ án I.902 trao giải thưởng thi Tổ kén - Xưởng sáng tạo Sáng 16/3/2022 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội diễn lễ khánh thành Xưởng đồ án I902 trao giải thưởng cho sinh viên đạt giải thi Tổ kén - Xưởng sáng tạo Lễ khánh thành kiện chào mừng Ngày Hội Pháp ngữ 2022 Dự buổi lễ, phía Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF có ngài Ciril Michelet - Phó Giám đốc phụ trách Hành AUF Về phía Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có PGS.TS.KTS Lê Quân - Hiệu trưởng Nhà trường; TS.KTS.Nguyễn Thái Huyền - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Hợp tác quốc tế đại diện lãnh đạo Khoa có sinh viên tham dự thi Tổ Kén - Xưởng sáng tạo Cuộc thi Tổ Kén - Xưởng sáng tạo thi thiết kế không gian học tập hình thức xưởng học mùa hè (Workshop d'été/Summer workshop) Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF tài trợ Mục tiêu thi tạo không gian đặc biệt dành cho sinh viên Kiến trúc, nơi diễn không hoạt động học tập chun ngành mà cịn có chương trình mang tính kết nối cộng đồng sinh viên hội họp, văn nghệ, diễn đàn Đây hội để đẩy mạnh mối liên hệ sinh viên Việt Nam sinh viên nước Viện Đào tạo Hợp tác quốc tế, từ xây dựng mạng lưới sinh viên bền chặt, không học tập mà cịn sống hàng ngày Cuộc thi khơng dừng lại việc xây dựng ý tưởng, mà ý tưởng xuất sắc chọn lựa để đưa vào thi công thực tế Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS.KTS Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng: Với không giản nhỏ sinh viên cố gắng xây dựng ý tưởng sáng tạo, tổ chức không gian cho để tổ chức kiện, lớp học không gian tổ chức triển lãm, sinh hoạt sinh viên… Sự hợp tác, chia sẻ Tổ chức AUF động lực tốt giúp cho sinh viên phát huy sức sáng tạo, đặc biệt sinh viên Pháp ngữ Nhà trường chương trình liên kết đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Toulouse, Trường Đại học Kiến trúc cảnh quan Bordeaux Trường Đại học Kiến trúc Normandie Hiệu trưởng Lê Quân bày tỏ vui mừng đứng không gian có thay đổi, khơng khí trẻ trung, tươi trẻ đầy sáng tạo em sinh viên GS Ciril Michelet - Phó Giám đốc Tổ chức Đại học pháp ngữ AUF bày tỏ vui mừng đến tham dự buổi lễ khánh thành xưởng đồ án I 902 cho biết phần thi Le Cocoon Theo GS Ciril Michelet, từ năm 2009, khóa đào tạo kiến trúc cảnh quan nói tiếng Pháp thành lập Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Khóa học kết hợp tác Nhà trường Trường Đại học Quốc gia Pháp kiến trúc cảnh quan (Trường Đại học Kiến trúc Toulouse, Trường Đại học Kiến trúc cảnh quan Bordeaux, Trường Đại học Kiến trúc Normandie Trường Đại học Kiến trúc Grenoble) Đây Trường nhận hỗ trợ lâu dài từ AUF Đại diện AUF cho biết AUF muốn đóng góp vào việc đào tạo Thạc sĩ Kiến trúc Đây liên kết thiết yếu lĩnh vực nghiên cứu kiến trúc tiếng Pháp Kể từ năm 2021, AUF thực chiến lược năm 2021-2025 Nhiều hội kêu gọi dự án xuất hiện, AUF hy vọng liên kết Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với đối tác hàng đầu AUF… Cũng lễ khánh thành xưởng đồ án, ban tổ chức thi trao giải thưởng cho sinh viên đạt giải thi Tổ kén - Xưởng sáng tạo THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG B ài gửi đăng tạp chí phải cơng trình nghiên cứu tác giả, chưa đăng chưa gửi đăng tạp chí khác G hi rõ họ, tên, học hàm, học vị, nơi làm việc, số điện thoại, e-mail tác giả kèm theo file chứa nội dung báo B ài gửi đăng tiếng Việt tiếng Anh, đánh máy tính, in mặt giấy khổ A4 thành (phông chữ Arial (Unicode), cỡ chữ 11; lề lề 3cm; lề phải lề trái 3cm) B ài viết phải có tên tiếng Việt tiếng Anh, từ khóa tìm kiếm Mỗi cần kèm theo phần tóm tắt tiếng Việt tiếng Anh (cỡ chữ 10, tối đa 150 từ) cung cấp nội dung viết C ác hình vẽ phải rõ ràng, chuẩn xác Nếu có ảnh phải gửi kèm ảnh gốc độ phân giải 200dpi Hình vẽ ảnh phải thích đầy đủ C ấu trúc báo gồm phần: dẫn nhập, nội dung khoa học kết luận (viết thành mục riêng) Bài báo phải đưa kết nghiên cứu ứng dụng hay phải nêu trạng, hướng phát triển vấn đề đề cập, khả nghiên cứu, phát triển ứng dụng Việt Nam Bài giới thiệu tổng quan không 10 trang; cơng trình nghiên cứu triển khai ứng dụng khơng trang C ác công thức thơng số có liên quan phải chế phần mềm Mathtype (kể công thức thành phần cơng thức có dịng văn bản) T ài liệu tham khảo chính, trích dẫn phải có đủ thơng tin theo trình tự sau: Họ tên tác giả (hoặc chủ biên), tên sách (tên báo/tạp chí, tên báo cáo khoa học), nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, trang trích dẫn (tối đa 10 tài liệu tham khảo chính) 96 V ới thông tin khoa học, tin ngắn: Là dịch tổng thuật, tổng quan vấn đề khoa học cơng nghệ xây dựng kiến trúc có tính thời 10 Không trả lại thảo cho khơng đăng./ T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG ... gắn kết tập thực hành môn Vật lý kiến trúc vào đồ án chuyên ngành cần thiết Từ khóa: Vật lý kiến trúc, Bài tập thực hành Vật lý kiến trúc, Đồ án chuyên ngành Kiến trúc Biến đổi khí hậu, nhiễm mơi... 29, No 1,47-65 Phan Thanh Lượng (2020), Ứng dụng phương pháp phần tử rời rạc xây dựng, Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng, số 37, tháng 2.2020 F Dubois, M Jean, M Renouf, R Mozul, A Martin, M Bagneris... tác giả đề xuất số giải pháp để gắn kết Bài tập môn Vật lý kiến trúc vào đồ án chuyên ngành Kiến trúc: - Về thời lượng: Bổ sung 15 tiết chương trình giảng dạy mơn Vật lý Kiến trúc (tương đương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44,

Hình ảnh liên quan

81 Khảo sát độ chính xác nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh VNREDSat-1 - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

81.

Khảo sát độ chính xác nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh VNREDSat-1 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 13, 14. Hoạt động chợ phiên trong KGCC tại khu đô thị The Sparks - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 13.

14. Hoạt động chợ phiên trong KGCC tại khu đô thị The Sparks Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 15,16. Một số hình ảnh trong khu chợ phiên trong khu đô thị The Sparks - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 15.

16. Một số hình ảnh trong khu chợ phiên trong khu đô thị The Sparks Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 4. Mặt bằn g1 căn hộ trong tòa nhà Bosco Verticale, Milan và sơ đồ khối kiến trúc có tông  màu rõ nét cho căn hộ đó - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 4..

Mặt bằn g1 căn hộ trong tòa nhà Bosco Verticale, Milan và sơ đồ khối kiến trúc có tông màu rõ nét cho căn hộ đó Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 8. Một vài ví dụ về sơ đồ khối kỹthuật - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 8..

Một vài ví dụ về sơ đồ khối kỹthuật Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 2. Biểu đồ hệ số suy giảm môđun đàn hồi, giới hạn chảy và giới hạn tỷ lệ của vật liệu thép ở nhiệt độ cao [3] - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 2..

Biểu đồ hệ số suy giảm môđun đàn hồi, giới hạn chảy và giới hạn tỷ lệ của vật liệu thép ở nhiệt độ cao [3] Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 10. Biểu đồ gia tăng nhiệt độ của dầm thép bọc thạch cao Gyproc chống cháy với chiều dày tăng dần - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 10..

Biểu đồ gia tăng nhiệt độ của dầm thép bọc thạch cao Gyproc chống cháy với chiều dày tăng dần Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 2.2. Giá trị độ bền thiết kế theo lực dọc của nút hàn nối các thanh bụng từ ống tròn với thanh cánh từ ống tròn [3] - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Bảng 2.2..

Giá trị độ bền thiết kế theo lực dọc của nút hàn nối các thanh bụng từ ống tròn với thanh cánh từ ống tròn [3] Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình6. Quan hệ hệ số an toà n- chuyển vị của cọc khoan nhồi D=1,5m - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 6..

Quan hệ hệ số an toà n- chuyển vị của cọc khoan nhồi D=1,5m Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 8. Quan hệ hệ số an toà n- chuyển vị của cọc khoan nhồi D=1,5m - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 8..

Quan hệ hệ số an toà n- chuyển vị của cọc khoan nhồi D=1,5m Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 1. Minh họa đường cân bằng và các điểm tới hạn của hệ phi tuyến - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 1..

Minh họa đường cân bằng và các điểm tới hạn của hệ phi tuyến Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 3. Phương pháp lặp Newton-Risk Hình 4. Phương pháp điểu khiển tải trọng - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 3..

Phương pháp lặp Newton-Risk Hình 4. Phương pháp điểu khiển tải trọng Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 5. Trường hợp phương pháp điều khiển tải trọng không hội tụ - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 5..

Trường hợp phương pháp điều khiển tải trọng không hội tụ Xem tại trang 42 của tài liệu.
2.2. Thiết lập đồ thị và bảng tra mới tra cứu l/t theo qc - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

2.2..

Thiết lập đồ thị và bảng tra mới tra cứu l/t theo qc Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 1. Bảng tra giá trị [l/t] the oq - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Bảng 1..

Bảng tra giá trị [l/t] the oq Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 2. Các mô hình cho hệ số K của cột khung. - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 2..

Các mô hình cho hệ số K của cột khung Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 1. Hệ số chiều dài tính toán của cột có liên kết lý tưởng - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Bảng 1..

Hệ số chiều dài tính toán của cột có liên kết lý tưởng Xem tại trang 54 của tài liệu.
Hình 3. Biểu đồ xác định chiều dài tính toán của cột trong khung - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 3..

Biểu đồ xác định chiều dài tính toán của cột trong khung Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 4. Các tham số kích thước tiết diện khung - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Bảng 4..

Các tham số kích thước tiết diện khung Xem tại trang 56 của tài liệu.
4. Các mô hình xử lý nước thải có thể áp dụng - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

4..

Các mô hình xử lý nước thải có thể áp dụng Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 5. Sơ đồ mô tả công nghệ SBR - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 5..

Sơ đồ mô tả công nghệ SBR Xem tại trang 69 của tài liệu.
Hình 8. Mặt cắt cổng bơm công suất 10.000m3/h [2] - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 8..

Mặt cắt cổng bơm công suất 10.000m3/h [2] Xem tại trang 79 của tài liệu.
Công nghệ xử lý được thiết lập như sau (hình 2): - (1) Khoang phản ứng thường được làm bằng bê tông,  hoạt động song song (hoặc có thể là hai khoang nối tiếp,  trong trường hợp loại bỏ kết hợp ô nhiễm carbon với nitrat  hóa). - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

ng.

nghệ xử lý được thiết lập như sau (hình 2): - (1) Khoang phản ứng thường được làm bằng bê tông, hoạt động song song (hoặc có thể là hai khoang nối tiếp, trong trường hợp loại bỏ kết hợp ô nhiễm carbon với nitrat hóa) Xem tại trang 88 của tài liệu.
3. Khả năng áp dụng hệ thống Biofor tại Việt Nam - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

3..

Khả năng áp dụng hệ thống Biofor tại Việt Nam Xem tại trang 89 của tài liệu.
Hình 3. Khử BOD5 [2] Hình 4. Oxy hóa ammoniac thành nitrat [2] - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 3..

Khử BOD5 [2] Hình 4. Oxy hóa ammoniac thành nitrat [2] Xem tại trang 89 của tài liệu.
Bảng 3. Kết quả xử lý nước thải nồng độ ô nhiễm đậm đặc COD=441,3mg/l   - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Bảng 3..

Kết quả xử lý nước thải nồng độ ô nhiễm đậm đặc COD=441,3mg/l Xem tại trang 92 của tài liệu.
Hình 4. Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa lượng BOD đầu vào và hiệu suất xử lý của bể Aeroten kết  hợp lắng - Tạp chí kiến trúc và xây dựng số 44

Hình 4..

Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa lượng BOD đầu vào và hiệu suất xử lý của bể Aeroten kết hợp lắng Xem tại trang 92 của tài liệu.

Từ khóa liên quan