0

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

140 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2022, 16:50

Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam Hà Nội, 2021 Lời giới thiệu Trong những năm qua, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam đã liên tục được xây dựng, cập nhật và công bố nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về những biểu hiện, xu thế biến đổi trong quá khứ và những dự tính biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong thế kỷ 21 ở Việt Nam Năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường c. Bộ Tài nguyên Môi trường Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam Hà Nội, 2021 Lời giới thiệu Trong năm qua, kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam liên tục xây dựng, cập nhật công bố nhằm cung cấp thông tin biểu hiện, xu biến đổi khứ dự tính biến đổi khí hậu, nước biển dâng kỷ 21 Việt Nam Năm 2009, Bộ Tài nguyên Môi trường công bố lần Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam sở tổng hợp nghiên cứu nước nhằm kịp thời phục vụ Bộ, ngành địa phương đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến ngành, lĩnh vực khu vực, đồng thời sở phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2015 Mức độ chi tiết Kịch 2009 giới hạn cho vùng khí hậu dải ven biển Việt Nam Năm 2012, Bộ Tài nguyên Môi trường cập nhật kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam dựa nguồn liệu, điều kiện khí hậu cụ thể Việt Nam sản phẩm mơ hình khí hậu Kịch biến đổi khí hậu năm 2012 xây dựng chi tiết đến cấp tỉnh, kịch nước biển dâng chi tiết cho khu vực ven biển Việt Nam theo thập kỷ kỷ 21 Năm 2016, Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam cơng bố theo lộ trình xác định Chiến lược quốc gia biến đổi khí hậu, nhằm cung cấp thông tin biểu hiện, xu biến đổi khí hậu khứ kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng kỷ 21 Việt Nam Số liệu quan trắc cập nhật đến năm 2014, phương pháp chi tiết hóa động lực sử dụng kết hợp với phương pháp thống kê để hiệu chỉnh sản phẩm từ mơ hình Kịch năm 2016 phục vụ việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hành động động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 Thực Luật Khí tượng thủy văn (2015), Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cập nhật năm 2020 dựa sở công bố của Ban liên Chính phủ biến đổi khí hậu (IPCC), bao gồm Báo cáo đặc biệt ấm lên toàn cầu vượt ngưỡng 1.5oC; Báo cáo đặc biệt biến đổi khí hậu đất; Báo cáo đặc biệt thay đổi đại dương thay đổi băng quyển; Đánh giá Việt Nam biểu biến đổi khí hậu giới, khu vực, Việt Nam; Kết đánh giá kế thừa kịch biến đổi khí hậu kỳ trước Kịch năm 2020 sử dụng số liệu quan trắc cập nhật đến năm 2018, số liệu mơ hình số độ cao cập nhật đến năm 2020, bổ xung 10 phương án mơ hình tồn cầu mơ hình khu vực để dự tính kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng, nguy ngập nước biển dâng chi tiết đến đơn vị hành cấp huyện, đảo quần đảo Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường trân trọng giới thiệu cập nhật Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam 2020, nhằm cung cấp sở định hướng phục vụ Kế hoạch Quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn cho Bộ, ngành, địa phương đảm bảo cho việc thực mục tiêu thiên niên kỷ phát triển bền vững đất nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MỤC LỤC Lời giới thiệu ii MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC HÌNH v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH xiii CÁC TỔ CHỨC QUAN TRỌNG xix MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG QUY MƠ TỒN CẦU 1.1 Cập nhật thơng tin biến đổi khí hậu quy mơ tồn cầu 1.1.1 Kịch nồng độ khí nhà kính 1.1.2 Mơ hình khí hậu tồn cầu 1.1.3 Tổ hợp mơ hình khí hậu IPCC 1.1.4 Các báo cáo gần IPCC biến đổi khí hậu 1.2 Xu biến đổi khí hậu nước biển dâng theo số liệu khứ 10 1.2.1 Xu nhiệt độ 10 1.2.2 Xu lượng mưa 11 1.2.3 Xu mực nước biển 12 1.2.4 Xu sóng biển 14 1.3 Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng quy mơ tồn cầu 15 1.3.1 Biến đổi nhiệt độ 15 1.3.2 Biến đổi lượng mưa 16 1.3.3 Biến đổi mực nước biển 16 1.3.4 Biến đổi sóng biển 19 CHƯƠNG 2: SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XU THẾ VÀ CẬP NHẬT KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM 21 2.1 Số liệu sử dụng phân tích xu xây dựng kịch 21 2.1.1 Số liệu khí tượng 21 2.1.2 Số liệu hải văn 22 2.1.3 Số liệu mơ hình số độ cao 22 2.2 Phương pháp cập nhật kịch biến đổi khí hậu 24 2.2.1 Phương pháp chi tiết hóa động lực 24 2.2.2 Phương pháp thống kê hiệu chỉnh kết mơ hình 30 2.3 Phương pháp xây dựng kịch nước biển dâng biến đổi khí hậu 31 2.3.1 Phương pháp tính tốn từ mơ hình hải dương toàn cầu 31 2.3.2 Phương pháp đánh giá độ tin cậy kịch nước biển dâng 36 2.3.3 Phương pháp tính tốn xây dựng kịch sóng biển 37 2.4 Phương pháp xây dựng đồ nguy ngập 38 CHƯƠNG 3: BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG Ở VIỆT NAM 39 3.1 Biến đổi yếu tố khí hậu 39 3.1.1 Nhiệt độ 39 3.1.2 Lượng mưa 41 3.1.3 Các tượng cực đoan liên quan đến nhiệt độ 42 3.1.4 Các tượng cực đoan liên quan đến mưa 43 3.1.5 Bão áp thấp nhiệt đới 43 3.2 Biến đổi yếu tố hải văn 44 3.2.1 Biến đổi mực nước biển theo số liệu quan trắc trạm hải văn 44 3.2.2 Biến đổi mực nước biển theo số liệu vệ tinh 46 i BỘ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG 3.2.3 Biến đổi sóng biển 46 CHƯƠNG 4: KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO VIỆT NAM 48 4.1 Các kịch yếu tố khí hậu nhiệt độ 48 4.1.1 Nhiệt độ trung bình 48 4.1.2 Nhiệt độ cực trị 52 4.1.3 Mức độ tin cậy kịch nhiệt độ 54 4.2 Kịch biến đổi khí hậu lượng mưa 55 4.2.1 Lượng mưa trung bình 55 4.2.2 Lượng mưa cực trị 60 4.2.3 Mức độ tin cậy kịch lượng mưa 62 4.3 Kịch biến đổi số tượng khí hậu cực đoan 63 4.3.1 Rét đậm, rét hại 63 4.3.2 Nắng nóng 63 4.3.3 Hạn hán 64 4.3.4 Bão áp thấp nhiệt đới 65 4.3.5 Gió mùa mùa hè 66 CHƯƠNG 5: KỊCH BẢN NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM 68 5.1 Kịch nước biển dâng biến đổi khí hậu 68 5.1.1 Các thành phần đóng góp vào mực nước biển dâng 68 5.1.2 Kịch nước biển dâng cho toàn khu vực Biển Đông 69 5.1.3 Kịch nước biển dâng khu vực ven biển hải đảo Việt Nam 71 5.2 Một số nhận định tượng hải văn cực đoan 77 5.2.1 Sóng biển 77 5.2.2 Nước dâng bão 78 5.2.3 Nước dâng bão kết hợp với thủy triều 79 5.3 Nguy ngập nước biển dâng biến đổi khí hậu 80 5.3.1 Nguy ngập tỉnh đồng ven biển 80 5.3.2 Nguy ngập đảo quần đảo Việt Nam 87 5.4 Nhận định số yếu tố ảnh hưởng đến nguy ngập 88 5.4.1 Sụt lún đất thành phố Hồ Chí Minh Đồng sơng Cửu Long 88 5.4.2 Tình hình khai thác nước đất khu vực thành phố Hồ Chí Minh ĐBSCL 90 CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ KỊCH BẢN KỲ TRƯỚC VÀ NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG CẬP NHẬT NĂM 2020 92 6.1 Đánh giá kịch biến đổi khí hậu kỳ trước 92 6.2 Những nội dung kịch năm 2020 93 6.3 Những điểm kịch 2020 so với kịch năm 2016 96 6.3.1 Về phương pháp 96 6.3.2 Về số liệu 97 6.3.3 Về yếu tố dự tính kịch 99 6.3.4 Về xu biến đổi yếu tố khí hậu nước biển dâng 100 6.3.5 Về kịch biến đổi yếu tố khí hậu nước biển dâng 102 CHƯƠNG 7: KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM 105 7.1 Khuyến nghị sử dụng kịch 105 7.2 Hướng dẫn khai thác sử dụng kịch 106 7.2.1 Khai thác, sử dụng kịch biến đổi khí hậu 106 7.2.2 Khai thác, sử dụng kịch nước biển dâng 107 7.2.3 Khai thác, sử dụng đồ nguy ngập 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 ii BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tóm tắt đặc trưng kịch bản, mức tăng nhiệt độ so với thời kỳ sở (1986 - 2005) Bảng 1.2 Số lượng mơ hình có sẵn số liệu CMIP5 Bảng 1.3 Các thành phần đóng góp vào mực nước biển trung bình toàn cầu (GMSL) giai đoạn khác từ sở số liệu quan trắc mô hình khí hậu 13 Bảng 1.4 Kịch nước biển dâng toàn cầu giai đoạn 2081 - 2100 so với thời kỳ sở (cm) (giá trị trung bình 50%, khoảng tin cậy 5% ÷ 95%) 17 Bảng 2.1 Danh sách trạm hải văn Việt Nam 22 Bảng 2.2 Danh sách phương án mơ hình khí hậu tồn cầu khu vực 25 Bảng 2.3 Danh sách mơ hình AOGCMs sử dụng nghiên cứu độ phân giải cho khu vực biển Việt Nam 31 Bảng 2.4 Các thành phần đóng góp vào mực nước biển dâng tồn cầu phương pháp tính mực nước biển dâng cho khu vực biển Việt Nam 34 Bảng 3.1 Thay đổi nhiệt độ trung bình (°C) 61 năm (1958-2018) vùng khí hậu 41 Bảng 3.2 Thay đổi lượng mưa (%) vùng khí hậu giai đoạn 1958-2018 42 Bảng 3.3 Đánh giá kiểm nghiệm thống kê xu biến đổi mực nước biển trung bình 44 Bảng 3.4 Xu biến đổi độ cao sóng biển trung bình từ số liệu thực đo 47 Bảng 4.1 Mức biến đổi trung bình nhiệt độ trung bình năm (oC) theo kịch RCP4.5 RCP8.5 50 Bảng 4.2 Mức biến đổi trung bình lượng mưa năm (%) theo kịch RCP4.5 RCP8.5 57 Bảng 5.1 Đóng góp thành phần vào mực nước biển dâng tổng cộng khu vực Biển Đông vào cuối kỷ 21 so với thời kỳ sở [56] 68 Bảng 5.2 Kịch nước biển dâng tồn khu vực Biển Đơng 70 Bảng 5.3 Mực nước biển dâng theo kịch RCP2.6 72 Bảng 5.4 Mực nước biển dâng theo kịch RCP4.5 72 Bảng 5.5 Mực nước biển dâng theo kịch RCP8.5 73 Bảng 5.6 Kịch độ cao sóng biển so với thời kỳ sở (1986-2005) cho tồn khu vực Biển Đơng 77 Bảng 5.7 Nước dâng bão khu vực ven biển Việt Nam 79 Bảng 5.8 Nguy ngập nước biển dâng biến đổi khí hậu tỉnh đồng ven biển 81 iii BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Bảng 5.9 Nguy ngập ứng với mực nước biển dâng 100 cm đảo cụm đảo 87 Bảng 6.1 So sánh phương pháp sử dụng Kịch năm 2016 Kịch năm 2020 97 Bảng 6.2 So sánh số liệu sử dụng Kịch năm 2016 Kịch năm 2020 98 Bảng 6.3 So sánh yếu tố dự tính Kịch năm 2016 Kịch năm 2020 99 Bảng 6.4 So sánh xu biến đổi yếu tố khí hậu nước biển dâng Kịch 2016 Kịch 2020 100 Bảng 6.5 So sánh yếu tố dự tính Kịch 2016 Kịch 2020 102 iv BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hai cách tiếp cận xây dựng kịch biến đổi khí hậu IPCC Hình 1.2 Sơ đồ minh họa thành phần mơ hình khí hậu tồn cầu Hình 1.3 Sơ đồ minh họa phương pháp lồng RCM vào GCM Hình 1.4 Kích thước lưới GCM (km) mơ hình CMIP5 Hình 1.5 Lộ trình cập nhật báo cáo biến đổi khí hậu IPCC Hình 1.6 Quá trình nóng lên tồn cầu từ 1960-2020 dự tính đến năm 2100 (Nguồn: IPCC – SR1.5, 2018) Hình 1.7 Mức biến đổi nhiệt độ trung bình tồn thời kỳ 1850-2018 (so với thời kỳ 18501900) (Nguồn: IPCC - SRCCL, 2019) 10 Hình 1.8 Mức biến đổi nhiệt độ trung bình năm thời kỳ 1850-2018 (so với thời kỳ 18501900) (Nguồn: IPCC - SRCCL, 2019) 10 Hình 1.9 Biến đổi lượng mưa năm thời kỳ 1901-2018 sở nguồn số liệu khác (CRU, GPCC, GHCN) 11 Hình 1.10 Xu biến đổi mực nước biển trung bình theo số liệu quan trắc 13 Hình 1.11 Dự tính biến đổi nhiệt độ trung bình năm so với thời kỳ 1986-2005 mô mô hình CMIP5 (Nguồn: IPCC, 2013) 15 Hình 1.12 Dự tính biến đổi khí hậu toàn cầu 16 Hình 1.13 Chuỗi số liệu mực nước biển trung bình toàn cầu (GMSL) theo kịch RCP2.6, RCP4.5 RCP8.5 có đóng góp băng tan từ Nam cực (SROCC) so với số liệu khơng có đóng góp băng tan từ Nam cực báo cáo AR5 (AR5) (Nguồn: SROCC, IPCC, 2019) 18 Hình 1.14 Mực nước biển thay đổi theo khu vực tương ứng với kịch RCP2.6, RCP4.5 RCP8.5 (m) (Nguồn: SROCC, IPCC, 2019) 19 Hình 1.15 Dự tính thay đổi tham số sóng khí hậu giai đoạn 2075-2100 so với giai đoạn 1980-2009 từ COWCLIP (Nguồn: IPCC, 2013) 20 Hình 2.1 Bản đồ mạng lưới trạm khí tượng sử dụng phân tích xu cập nhật kịch biến đổi khí hậu cho Việt Nam 21 Hình 2.2 Sơ đồ liệu DEM tỷ lệ 1:2.000 cập nhật đến năm 2020 tồn quốc 23 Hình 2.3 Sơ đồ liệu DEM tỷ lệ 1:2.000, 1: 5.000, 1:10.000 cập nhật đến năm 2020 cho khu vực a) Bắc bộ; b) Trung bộ; c) Đồng sông Cửu Long 24 Hình 2.4 Sơ đồ mơ tả q trình chi tiết hóa động lực độ phân giải cao cho Việt Nam 27 Hình 2.5 Minh họa phương pháp hiệu chỉnh CDFt (màu đỏ: quan trắc, màu đen: mơ hình) 30 Hình 2.6 Tỷ lệ phân bố theo khơng gian thành phần 33 v BỘ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG Hình 2.7 Đóng góp vào mực nước biển dâng động lực băng Nam Cực theo AR5 SROCC 34 Hình 2.8 Sơ đồ phân vùng ô lưới cho khu vực ven biển 35 Hình Biến trình chuẩn sai mực nước biển (1986–2005) 37 Hình 2.10 Tương quan chuẩn sai mực nước tính tốn với thực đo giai đoạn 1986-2018 (hình trái) với số liệu vệ tinh giai đoạn 1993-2018 (hình phải) 37 Hình 3.1 Diễn biến chuẩn sai nhiệt độ trung bình năm (a) trung bình chuẩn sai giai đoạn quy mô nước (b) 40 Hình 3.2 Chuẩn sai nhiệt độ trung bình năm trạm ven biển trạm đảo Việt Nam giai đoạn 1958-2018 40 Hình 3.3 Thay đổi nhiệt độ trung bình năm giai đoạn 1958-2018 41 Hình 3.4 Thay đổi lượng mưa năm năm giai đoạn 1958-2018 41 Hình 3.5 Diễn biến tần số xoáy thuận nhiệt đới thời kỳ 1959-2018 (a) tần số bão mạnh thời kỳ 1990-2018 (b) khu vực Biển Đông 44 Hình 3.6 Xu biến đổi mực nước trạm quan trắc hải văn (1961-2018) 45 Hình 3.7 Xu biến đổi mực nước biển từ số liệu vệ tinh Biển Đơng 46 Hình 3.8 Phân bố xu biến đổi sóng biển từ số liệu vệ tinh Biển Đơng 46 Hình 4.1 Biến đổi nhiệt độ trung bình năm theo kịch RCP4.5: a) Vào kỷ; b) Vào cuối kỷ 49 Hình 4.2 Biến đổi nhiệt độ trung bình năm theo kịch RCP8.5: a) vào kỷ; b) vào cuối kỷ 49 Hình 4.3 Biến đổi nhiệt độ tối cao trung bình năm theo kịch RCP4.5: a) vào kỷ; b) vào cuối kỷ 53 Hình 4.4 Biến đổi nhiệt độ tối cao trung bình năm theo kịch RCP8.5: a) vào kỷ; b) vào cuối kỷ 53 Hình 4.5 Biến đổi nhiệt độ tối thấp trung bình năm theo kịch RCP4.5: a) vào kỷ; b) vào cuối kỷ 54 Hình 4.6 Biến đổi nhiệt độ tối thấp trung bình năm theo kịch RCP8.5: a) vào kỷ; b) vào cuối kỷ 54 Hình 4.7 Biến đổi nhiệt độ trung bình năm vùng khí hậu hải đảo Việt Nam 55 Hình 4.8 Biến đổi lượng mưa năm theo kịch RCP4.5: 56 Hình 4.9 Biến đổi lượng mưa năm theo kịch RCP8.5: 56 Hình 4.10 Biến đổi Rx1day theo kịch RCP4.5: 60 Hình 4.11 Biến đổi Rx1day theo kịch RCP8.5: 61 Hình 4.12 Biến đổi Rx5day theo kịch RCP4.5: 61 Hình 4.13 Biến đổi Rx5day theo kịch RCP8.5: 62 vi BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hình 4.14 Mức biến đổi trung bình lượng mưa năm theo kịch RCP4.5 RCP8.5 62 Hình 4.15 Biến đổi số ngày nắng nóng theo kịch RCP4.5: 63 Hình 4.16 Biến đổi số ngày nắng nóng theo kịch RCP8.5: 64 Hình 4.17 Mức thay đổi số tháng hạn mùa khô giai đoạn cuối kỷ 21 a) theo kịch RCP4.5 , b) RCP8.5 65 Hình 4.18 Biến đổi bão áp thấp nhiệt đới vào cuối kỷ so với thời kỳ sở (mơ hình AGCM/MRI) 66 Hình 4.19 Biến đổi bão áp thấp nhiệt đới vào cuối kỷ so với thời kỳ sở (mơ hình CCAM) 66 Hình 4.20 Biến đổi bão áp thấp nhiệt đới vào cuối kỷ so với thời kỳ sở (theo kịch RCP4.5 RCP8.5 mơ hình PRECIS) 66 Hình 4.21 Dự tính số lượng bão áp thấp nhiệt đới thời kỳ cuối kỷ (mơ hình PRECIS) 66 Hình 4.22 Biến đổi bão áp thấp nhiệt đới vào cuối kỷ so với thời kỳ sở (mơ hình PRECIS) 66 Hình 5.1 Đóng góp thành phần vào mực nước biển dâng tổng cộng khu vực Biển Đông theo kịch RCP8.5 69 Hình 5.2 Kịch nước biển dâng khu vực Biển Đông 69 Hình 5.3 Mực nước biển dâng vào cuối kỷ 21 theo kịch RCP2.6 với mức: a) cận (5%); b) trung vị (50%); c) cận (95%) 70 Hình 5.4 Mực nước biển dâng vào cuối kỷ 21 theo kịch RCP4.5 với mức: a) cận (5%); b) trung vị (50%); c) cận (95%) 71 Hình 5.5 Mực nước biển dâng vào cuối kỷ 21 theo kịch RCP8.5 với mức: a) cận (5%); b) trung vị (50%); c) cận (95%) 71 Hình 5.6 Kịch nước biển dâng khu vực ven biển hải đảo Việt Nam 75 Hình 5.7 Kịch nước biển dâng cho tỉnh ven biển quần đảo 76 Hình 5.8 Mức độ biến đổi độ cao sóng khu vực Biển Đông so với thời kỳ sở vào cuối kỷ theo kịch RCP4.5 (bên trái) RCP8.5 (bên phải) 78 Hình 5.9 Bản đồ nguy ngập ứng với kịch mực nước biển dâng 100cm, khu vực Quảng Ninh đồng sông Hồng 84 Hình 5.10 Bản đồ nguy ngập ứng với kịch mực nước biển dâng 100cm, ven biển miền Trung 85 Hình 5.11 Bản đồ nguy ngập ứng với kịch mực nước biển dâng 100cm, thành phố Hồ Chí Minh 86 Hình 5.12 Bản đồ nguy ngập ứng với kịch mực nước biển dâng 100cm, khu vực đồng sông Cửu Long 87 vii BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hình 5.13 Sơ đồ phân vùng lún vùng TP HCM ĐBSCL (Cục Đo đạc, Bản đồ Thông tin Địa lý Việt Nam, 2018) 89 Hình 5.14 Tổng mức tốc độ sụt lún giai đoạn 2005-2017 thành phố Hồ Chí Minh ĐBSCL [6], [7] 90 Hình 5.15 Sơ đồ phân bố giếng khai thác nước đất TP HCM ĐBSCL [7] 91 Hình 5.16 Lưu lượng khai thác nước mật độ khai thác 13 tỉnh Đồng sông Cửu Long [7] 91 viii BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Kịch Kịch năm 2016 Kịch năm 2020 tăng 55 cm (từ 33 cm ÷ 75 cm); RPC 4.5: Vào cuối kỷ, độ cao sóng biển trung bình tồn Biển Đơng tăng khoảng 9%; Độ cao sóng khu vực ven biển giảm phía Bắc (2 – 27%), tăng nhẹ phía Nam (2 – 9%); Sóng biển RPC 8.5: Vào cuối kỷ, độ cao sóng biển trung bình tồn Biển Đơng tăng khoảng 9%; Độ cao sóng khu vực ven biển giảm phía Bắc (1 – 24%), tăng nhẹ phía Nam (1 – 9%); Nguy ngập Nếu mực nước biển dâng 100 cm, khoảng 16,8% diện tích ĐB sơng Hồng, 1,47% diện tích đất tỉnh ven biển miền Trung; 17,8% diện tích Tp Hồ Chí Minh, 38,9% diện tích ĐBSCL có nguy ngập cao; Nếu mực nước biển dâng 100 cm, Khoảng 13,20% diện tích ĐB sơng Hồng; 1,53% diện tích đất tỉnh ven biển miền Trung; 17,15% diện tích Tp Hồ Chí Minh, 47,29% diện tích ĐBSCL có nguy ngập cao; 104 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG 7: KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM 7.1 Khuyến nghị sử dụng kịch 1) Việc sử dụng kịch BĐKH nước biển dâng cho Việt Nam đánh giá tác động xây dựng giải pháp ứng phó việc lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cần xem xét lựa chọn phù hợp với ngành, lĩnh vực địa phương với tiêu chí: (i) Tính đặc thù; (ii) Tính đa mục tiêu; (iii) Tính hiệu nhiều mặt; (iv) Tính bền vững; (v) Tính khả thi, khả lồng ghép với chiến lược, sách kế hoạch phát triển 2) Khi áp dụng kịch BĐKH nước biển dâng, bước sau khuyến nghị: (i) Xác định thơng số khí hậu quan trọng ngành đối tượng nghiên cứu; (ii) Chọn kịch BĐKH nước biển dâng từ kịch quốc gia; (iii) Sử dụng cơng cụ tính tốn phân tích để xác định thơng tin quan trọng thay đổi chế độ dòng chảy, ngập lụt, xâm nhập mặn, nước dâng bão, biến đổi đường bờ,… để phục vụ việc xây dựng triển khai kế hoạch hành động 3) Việc triển khai, xây dựng thực giải pháp ứng phó với BĐKH không thiết phải tiến hành đại trà quy mơ kỷ, mà cần phải có phân hiện; cần phải xác định mức độ ưu tiên dựa nhu cầu thực tiễn, nguồn lực có giai đoạn để lựa chọn kịch phù hợp 4) Theo Hiệp định Paris BĐKH, tất quốc gia phải hành động để giữ cho nhiệt độ toàn cầu vào cuối kỷ tăng mức 2°C so với thời kỳ tiền cơng nghiệp Điều có nghĩa kịch RCP4.5 có nhiều khả xảy so với kịch RCP khác 5) Kịch RCP4.5 áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cho cơng trình mang tính khơng lâu dài quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn 6) Kịch RCP8.5 đặc biệt xem xét sử dụng quản lý rủi ro trước tác động biến đổi khí hậu 7) Kịch BĐKH nước biển dâng ln tồn điểm chưa chắn phụ thuộc vào việc xác định kịch phát thải khí nhà kính (phát triển kinh tế - xã hội quy mơ tồn cầu, mức tăng dân số mức độ tiêu dùng giới, chuẩn mực sống lối sống, tiêu thụ lượng tài nguyên lượng toàn cầu, vấn đề chuyển giao công nghệ nước phát triển nước phát triển, việc thay đổi sử dụng đất, …), hiểu biết hạn chế hệ thống khí hậu tồn cầu khu vực, q trình tan băng, phương pháp xây dựng kịch mơ hình tốn, Do đó, sử dụng kịch BĐKH đánh giá tác động BĐKH, cần xem xét phân tích cẩn thận khả xảy khí hậu tương lai Với kịch nước biển dâng, xem xét tập hợp dự tính để đánh giá hệ mức dâng khác nhau, xác định khả chịu rủi ro liên quan đến mức dâng Khuyến nghị sử dụng tập hợp dự tính phù hợp với mức độ rủi ro thấp, trung bình cao để đánh giá tác động, hậu phản ứng tiềm ẩn Người sử dụng nên tham vấn ý kiến chuyên gia để xác định giá trị khoảng biến đổi phù hợp trình lập kế hoạch 8) Người sử dụng kịch nước biển dâng cần tham khảo yếu tố hải văn cực đoan để xác định cấp, quy mơ cơng trình đảm bảo khả phịng chống theo tuổi thọ cơng trình Các tỉnh thành khu vực phía Nam cần đánh giá thêm mức độ tăng yếu tố sóng biển tương lai 105 BỘ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG 9) Mơ hình khí hậu tiếp tục phát triển để nâng cao mức độ chắn kịch BĐKH nước biển dâng Kịch BĐKH nước biển dâng tiếp tục cập nhật theo lộ trình Ban liên phủ BĐKH Vì việc đánh giá tác động khả bị tổn thương cần rà soát, cập nhật kịch công bố Năm 2018, IPCC công bố báo cáo đặc biệt kịch nồng độ khí nhà kính tác động nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5°C so với thời kỳ tiền cơng nghiệp Trên sở đó, Việt Nam xây dựng báo cáo đánh giá biến đổi cực đoan khí hậu Việt Nam nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp 10) Kịch BĐKH nước biển dâng xét đến biến đổi yếu tố khí hậu mực nước biển dâng trung bình BĐKH Do vậy, đồ nguy ngập xây dựng dựa kịch mực nước biển dâng trung bình BĐKH Các yếu tố động lực khác có liên quan nâng hạ địa chất, thay đổi địa hình, sụt lún đất khai thác nước ngầm, thay đổi đường bờ biển, ảnh hưởng thủy triều, nước dâng bão, nước dâng gió mùa, ảnh hưởng cơng trình thủy điện bậc thang, xâm nhập mặn, … tính đến cách gián tiếp thơng qua mơ hình số độ cao (DEM) cập nhật đến năm 2020 Các công trình giao thơng thủy lợi đê biển, đê sông, đê bao, đường giao thông chưa xét đến xây dựng đồ nguy ngập nước biển dâng lần cập nhật Vì thế, sử dụng đồ nguy ngập theo kịch nước biển dâng BĐKH để xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cho Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt cho khu vực Đồng song Cửu Long Tp Hồ Chí Minh cần có cân nhắc tính tốn bổ sung thêm tương lai 7.2 Hướng dẫn khai thác sử dụng kịch 7.2.1 Khai thác, sử dụng kịch biến đổi khí hậu Việc sử dụng kịch BĐKH đánh giá tác động xây dựng giải pháp ứng phó cần xem xét lựa chọn phù hợp với tiêu chí như: tính đặc thù; tính đa mục tiêu, tính hiệu nhiều mặt; tính bền vững; tính khả thi, khả lồng ghép với chiến lược, sách kế hoạch phát triển Kịch BĐKH khuyến nghị cụ thể mà cung cấp thông tin Tùy theo điều kiện cụ thể mà Bộ, ngành, địa phương hay tổ chức sử dụng để tính toán tác động BĐKH Việc triển khai, xây dựng thực giải pháp ứng phó với BĐKH cần phải xác định mức độ ưu tiên tùy theo nhu cầu thực tiễn, nguồn lực theo giai đoạn, từ đó, lựa chọn kịch phù hợp Cụ thể Kịch RCP4.5 áp dụng với tiêu chuẩn thiết kế cho cơng trình có thời hạn sử dụng khoảng vài chục năm, quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, kịch RCP8.5 xem xét quản lý rủi ro cho cơng trình mang tính vĩ mơ tới hàng trăm năm, quy hoạch, kế hoạch dài hạn Chọn kịch tùy theo mục đích người sử dụng Mặc dù thơng tin đầu vào dùng để xây dựng kịch BĐKH có độ xác cao đáng tin cậy Tuy nhiên, kịch tồn điểm chưa chắn phụ thuộc vào kịch phát thải khí nhà kính, hiểu biết hạn chế hệ thống khí hậu tồn cầu, phương pháp xây dựng kịch Người sử dụng cần xem xét phân tích cẩn thận khả xảy khí hậu tương lai, nên tham vấn ý kiến chuyên gia để khai thác sử dụng kịch cách phù hợp Một số lưu ý trình sử dụng kịch bản: - Có thời gian để đánh giá nhu cầu sử dụng kịch BĐKH 106 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tương tác nhà cung cấp kịch BĐKH người sử dụng quan trọng suốt trình lập kế hoạch định, đảm bảo sử dụng thông tin liên quan đến kịch BĐKH - Các thông tin liên quan đến kịch BĐKH khai thác để tạo thông tin dẫn suất, trường hợp cần phối hợp với nhà cung cấp kịch để xác định dạng phù hợp với nhu cầu cụ thể người sử dụng - Người sử dụng không dựa vào kịch tổ hợp (trung bình hay trung vị) mà cần xem xét khoảng dao động (tính khơng chắn) kịch BĐKH - Khơng có kịch kịch khí hậu tốt nên việc sử dụng phương án tổ hợp mô quan trọng Mức độ tính khơng chắn kịch BĐKH thay đổi theo thời gian tác động đến trình định khác 7.2.2 Khai thác, sử dụng kịch nước biển dâng Nước biển dâng mối đe dọa trực tiếp thực sống, sinh kế, giao thông vận tải, kinh tế môi trường Việt Nam Mục đích hướng dẫn khai thác sử dụng kịch nước biển dâng hỗ trợ cấp quyền, nhà hoạch định sách Bộ, ngành, địa phương ven biển việc lập kế hoạch, sách, chiến lược liên quan đến mực nước biển dâng hiểm họa vùng ven bờ biển - Xác định vị trí dự án khu vực ven biển quan tâm; - Xác định cấp công trình để tính thời gian tuổi thọ cơng trình mốc thời gian tầm nhìn kế hoạch, quy hoạch chiến lược phát triển; - Xác định khoảng giá trị dự tính mực nước biển dâng theo mốc thời gian từ kịch tương ứng với thời gian lập kế hoạch, quy hoạch, chiến lược tuổi thọ cơng trình; - Đánh giá tác động tiềm ẩn lực thích ứng qua khoảng dự tính mực nước biển dâng kịch phát thải; - Lựa chọn dự tính mực nước biển dâng dựa khả chấp nhận rủi ro phát triển lộ trình thích ứng để tăng khả chống chịu với mực nước biển dâng, bao gồm kế hoạch dự phịng dự tính bị vượt q Vì dự tính mực nước biển dâng tương lai dọc theo đường bờ biển Việt Nam không chắn (do không chắn liên quan đến mơ hình dự tính kịch phát thải tồn cầu) Do phải xem xét tập hợp dự tính để đánh giá hệ mực nước biển dâng khác nhau, xác định khả chịu rủi ro liên quan đến mực nước biển dâng Khuyến nghị sử dụng tập hợp dự tính phù hợp với mức độ rủi ro thấp, trung bình cao để đánh giá tác động, hậu phản ứng tiềm ẩn 7.2.3 Khai thác, sử dụng đồ nguy ngập Bản đồ nguy ngập mực nước biển dâng xây dựng với mức nước biển dâng giả định từ 10 – 100 cm tỉnh Quảng Ninh, đồng sông Hồng, tỉnh duyên hải miền Trung; từ 30 – 100 cm khu vực đồng sông Cửu Long thành phố Hồ Chí Minh theo dự tính từ năm 2030 tới năm 2100 Do đó, sử dụng đồ nguy ngập đánh giá tác động xây dựng giải pháp ứng phó lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, người sử dụng cần xem xét lựa chọn phù hợp với ngành, lĩnh vực 107 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG địa phương Các bước khuyến nghị khai thác đồ nguy ngập sau: - Xác định thơng số khí hậu quan trọng ngành đối tượng nghiên cứu; - Xác định kế hoạch ứng phó phù hợp với tiêu chí chung như: kế hoạch bền vững, lâu dài chi phí lớn rủi ro thấp; kế hoạch ngắn hạn, đáp ứng tương lai gần chi phí thấp rủi ro cao; - Chọn kịch BĐKH nước biển dâng từ kịch quốc gia (RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5); - Lựa chọn mực nước biển dâng thời điểm dự tính tương ứng với kịch lựa chọn; - Áp dụng đồ nguy ngập phù hợp với mức nước biển dâng lựa chọn cho kế hoạch ứng phó đánh giá tác động - Cần tiếp tục đầu tư, nghiên cứu khả cập nhật đồ ngập lụt có tính đến yếu tố khai thác nước ngầm, địa chất, sụt lún phương án kịch tác động cơng trình quy hoạch cơng trình… 108 BỘ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bộ Tài nguyên Môi trường, 2003: Thông báo lần thứ Việt Nam cho Công ước khung Liên Hợp Quốc Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên Môi trường, 2009: Kịch Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường, 2010: Thông báo quốc gia lần thứ Việt Nam cho Công ước khung Liên hợp quốc Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên Mơi trường, 2012: Kịch Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường, 2016: Kịch Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam, 2016: Đo kiểm tra hệ thống mốc độ cao hạng I, II, III nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh đồng sơng Cửu Long Cục Quản lý Tài nguyên nước, 2018: Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ĐBSCL, định hướng quản lý khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước đất Nguyễn Mạnh Hùng nnk, 2009: Năng lượng sóng biển khu vực Biển Đơng vùng biển Việt Nam, Sách chuyên khảo, Nhà Xuất Bản Khoa Học Tự Nhiên Công Nghệ, Nguyễn Đăng Mậu, 2018: Nghiên cứu đánh giá dự tính biến động đặc trưng gió mùa mùa hè Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Khoa học trái đất Nguyễn Xuân Hiển, 2013: Nghiên cứu nước dâng bão có tính đến ảnh hưởng sóng áp dụng cho vùng ven biển Hải Phòng, Luận án Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp nnk, 2015: Nghiên cứu luận khoa học cập nhật kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho ViệtNam, BĐKH-43, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu KHCN cấp Nhà nước IMHEN, 2011: Xây dựng kịch nước biển dâng kỷ 21 cho Việt Nam theo đơn vị hành cấp tỉnh ven biển, đáp ứng yêu cầu đánh giá tác động nước biển dâng lĩnh vực KTXH khác quy mô quốc gia nhỏ Báo cáo tổng kết nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH IMHEN UNDP, 2015: Báo cáo đặc biệt Việt Nam Quản lý rủi ro thiên tai tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu Nhà xuất Tài Ngun - Mơi trường Bản đồ, Hà Nội IMHEN METOFFICE, 2015: Analysis of Climate Change Scenarios in Vietnam Using PRECIS 2,1 Regional Modelling System Jack Katzfey and Kim C, Nguyen, 2014: Development of Climate Scenarios in Viet Nam – Preparation of National Projections, Package Đinh Văn Mạnh nnk, 2011: Phát triển hồn thiện mơ hình dự bão sóng bão, nước dâng bão, thủy triều cho dải ven biển Việt Nam Báo cáo tổng kết đề tài, Viện Cơ học Nguyễn Đức Ngữ Nguyễn Trọng Hiệu, 2004: Khí hậu tài nguyên khí hậu Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp Phạm Văn Ninh nnk, 1991: Nước dâng bão gió mùa Báo cáo tổng kết đề tài 48B.02.02 Đỗ Ngọc Quỳnh, 1999: Công nghệ dự báo bão nước dâng bão ven bờ biển Việt Nam Báo cáo tổng kết đề tài KT.03.06 109 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 20 21 22 23 24 25 26 Phan Văn Tân nnk, 2010: Nghiên cứu tác động BĐKH toàn cầu đến yếu tố tượng khí hậu cực đoan Việt Nam, khả dự báo giải pháp chiến lược ứng phó Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu KHCN cấp Nhà nước Hoàng Trung Thành, 2011: Nghiên cứu đặc điểm biến thiên mực nước biển ven bờ Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng nnk, 2010: Nghiên cứu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đề xuất giải pháp chiến lược phòng tránh, giảm nhẹ thích nghi, phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã- hội Việt Nam, KC.08.13/06-10 Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu KHCN cấp Nhà nước Nguyễn Văn Thắng nnk, 2015: Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến tháng, KC.08.17/11-15 Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu KHCN cấp Nhà nước Trần Thục nnk, 2015: Cập nhật xu thay đổi mực nước biển khu vực biển Việt Nam Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 657, 25-31 Đinh Văn Ưu nnk, 2010: Đánh giá biến động mực nước biển cực trị ảnh hưởng biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển Báo cáo tổng kết đề tài KC-09.23/06-10 Trần Văn Mỹ, Nguyễn Xuân Hiển Lê Quốc Huy, 2020: Cập nhật xu thay đổi sóng bề mặt biển khu vực biển Việt Nam Tạp chí Khoa học: Các Khoa học Trái Đất Môi trường, ISSN 215-9279, e-ISSN 2588-1094 Tiếng Anh 27 28 29 30 31 32 33 Ali Dastgheib, Johan Reyns, Supot Thammasittirong, Sutat Weesakul, Marcus Thatcher and Roshanka Ranasinghe, 2016: Variations in the Wave Climate and Sediment Transport Due to Climate Change along the Coast of Vietnam, Journal of Marine Science and Engineering, 2016, 4, 86; doi:10.3390/jmse4040086 Amengual A., V Homar R Romero, S Alonso and C Ramis, 2012: A statistical adjustment of regional climate model outputs to local scales: application to Platja de Palma, Spain, J Climate, 25 939957, 10.1175/JCLID-10-05024.1 Antonio Bonaduce, Joanna Staneva, Arno Behrens, Jean-Raymond Bidlot and Renate Anna IrmaWilcke, 2019: Wave Climate Change in the North Sea and Baltic Sea, Journal of Marine Science and Engineering, 2019, 7, 166; doi:10.3390/jmse7060166 Bart van den Hurk, Peter Siegmund, Albert Klein Tank, 2014: Climate Change scenarios for the 21st Century – A Netherlands perspective, Scientific Report WR2014-01, KNMI, De Bilt, The Netherlands Bengtsson, L., K I Hodges, M Esch, N Keenlyside, L Kornblueh, J.-J Luo, and T Yamagata, 2007: How may tropical cyclones change in a warmer climate? Tellus A, 59, 539–561 Bilbao, R A F.,Gregory J M, and Bouttes N, 2015: Analysis of the regional pattern of sea level change due to ocean dynamics and density changes for 19932099 in observations and CMIP5 AOGCMs, Climate Dynamics, ISSN 0930-7575 doi:10.1007/s00382-015-2499z Cai W.,S, Borlace M, Lengaigne P, van Rensch M, Collins G, Vecchi A, Timmermann A, Santoso M.J, McPhaden L, Wu M.H, England G, Wang E, Guilyardi and F.-F Jin, 2014: Increasing frequency of extreme El Niño events due to greenhouse warming, Nature Climate Change, 4, doi: 10.1038/nclimate2100, 111-116 110 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Chakrit C., Eric P S Jr., Jiemjai K., Somporn C, 2012: Evaluation Precipitaiton Simulations over Thailand using a WRF Regional Climate Model, Chiang Mai J, Sci., 39(4), p, 623-638 Chie Ihara, Yochanan Kushnir, Mark A Cane, and Victor H de la Peña, 2009: Climate Change over the Equatorial Indo-Pacific in Global Warming*, J, Climate, 22, 2678–2693 Church, J A.,and N J White, 2006: A 20th century acceleration in global sealevel rise, Geophys, Res, Lett., 33, L01602 Church, J A.,and N J White, 2011: Sea-level rise from the late 19th to the early 21st century, Surv, Geophys., 32, 585–602 Church J A.,et al., 2011b: Revisiting the Earth’s sea-level and energy budgets from 1961 to 2008, Geophys, Res, Lett., 38, L18601 Church J A., D Monselesan, J M Gregory, and B Marzeion, 2013: Evaluating the ability of process based models to project sea-level change, Environ, Res, Lett., 8, 015051 Clarke, P, J, D, A, Lavallee, G, Blewitt, T, M, van Dam, and J, M, Wahr, 2005: Effect of gravitational consistency and mass conservation on seasonal surface mass loading models, Geophys, Res, Lett,, 32, L08306 Clarke LE, Edmonds JA, Jacoby HD, Pitcher H, Reilly JM, Richels R, 2007: Scenarios of greenhouse gas emissions and atmospheric concentrations, Subreport 2,1a of Synthesis and Assessment Product 2,1, Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global Change Research, Washington DC CSIRO and Bureau of Meteorology, 2015: Climate Change in Australia Information for Australia’s Natural Resource Management Regions: Technical Report, Australia Emanuel, K, R, Sundararajan, and J, Williams, 2008: Hurricanes and global warming: Results from downscaling IPCC AR4 simulations, Bull, Am, Meteorol, Soc,, 89, 347–367 Emanuel, K, 2010: Tropical cyclone activity downscaled from NOAACIRES reanalysis, 1908–1958, J, Adv, Model, Earth Syst, 2, 12 Fettweis, X, B, Franco, M, Tedesco, J, H, van Angelen, J, T, M, Lenaerts, M, R, van den Broeke, and H, Gallee, 2013: Estimating Greenland ice sheet surface mass balance contribution to future sea level rise using the regional atmospheric model MAR, Cryosphere, 7, 469–489 Fita, L, J, Fernández, and M, Garcia-Dez, 2009: CLWRF: WRF modifications for regional climate simulation under future scenarios, 11th WRF Users Workshop, Boulder, CO, NCAR Fita, L,Fernández, J, and Gracia-Diez, M, 2010: WRF Modifications for Regional Climate Simulation under Future Scenarios, 11th WRF User’s Workshop, NCAR, Boulder Foster, G, L,and E, J, Rohling, 2013: Relationship between sea level and climate forcing by CO2 on geological timescales, Proc, Natl, Acad, Sci, U,S,A,, 110, 1209– 1214 Fujino J,NairR, Kainuma M, Masui T, Matsuoka Y, 2006: Multigas mitigation analysis on stabilization scenarios using aim global model, The Energy Journal Special issue #3:343–354 Gehrels, R,and P, L, Woodworth, 2013: When did modern rates of sea-level rise start? Global Planet, Change, 100, 263–277 Gregory J, M,Lowe J, A,, and Tett S, F, B, 2006: Simulated Global-Mean Sea Level Changes over the Last Half-Millennium, J, Climate, 19, 4576–4591 111 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Hijioka Y, Matsuoka Y, Nishimoto H, Masui T, Kainuma M, 2008: Global GHG emission scenarios under GHG concentration stabilization targets Hsu, P-C,, T, Li, H, Murakami, and A, Kitoh, 2013: Future change of the global monsoon revealed from 19 CMIP5 models, J, Geophys, Res, Atmos,, 118, doi: 10,1002/jgrd,50145 IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S, D, Qin, M, Manning, Z, Chen, M, Marquis, K,B, Averyt, M,Tignor and H,L, Miller (eds,)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA IPCC, 2019: Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems (SRCCL) IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC) IPCC, 2018: Special Report on Global Warming of 1,5 °C (SR15), 2018 IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C,B, V, Barros, T,F, Stocker, D, Qin, D,J, Dokken, K,L, Ebi, M,D, Mastrandrea, K,J, Mach, G,-K, Plattner, S,K, Allen, M, Tignor, and P,M, Midgley (eds,)], Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, 582 pp IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T,F, D, Qin, G,-K, Plattner, M, Tignor, S,K, Allen, J, Boschung, A, Nauels, Y, Xia, V, Bex and P,M, Midgley (eds,)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp, doi:10,1017/CBO9781107415324 IPCC, 2019: Summary for Policymakers, In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H-O, Pörtner, D,C, Roberts, V, MassonDelmotte, P, Zhai, M, Tignor, E, Poloczanska, K, Mintenbeck, A, Alegría, M, Nicolai, A, Okem, J, Petzold, B, Rama, N,M, Weyer (eds,)], In press Islam, S,Rehman, N, 2006: Future change in the frequency of warm and cold spells durations over Pakistan simulated by the PRECIS regional climate model, Presented at: Young Scientist Conference, November, 2006, Beijing, China Jevrejeva, S,J, C, Moore, A, Grinsted, and P, L, Woodworth, 2008: Recent global sea level acceleration started over 200 years ago? Geophys, Res, Lett,,35, L08715 Jones, R,G,Noguer, M,, Hassell, D,C,, Hudson, D,, Wilson, S,S,, Jenkins, G,J, and Mitchell, J,F,B, 2004: Generating high resolution climate change scenarios using PRECIS, Met Office Hadley Centre, Exeter, UK, 40pp Jones, J, M,R, L, Fogt, M, Widmann, G, J, Marshall, P, D, Jones, and M, Visbeck, 2009b: Historical SAM variability, Part I: Century-ength seasonal reconstructions, J, Clim,, 22, 5319–5345 Jorge Perez, MelisaMenendez, PaulaCamus,FernandoJ,Mendez, InigoJ,Losada, 2015: Statistical multi-model climate projections of surface ocean waves in Europe, Ocean Modelling 000 (2015) 1–10 Karl ETaylor, Ronald J, Stouffer, and Gerald A, Meehl, 2012: An Overview of CMIP5 and the Experiment Design, Bull, Amer, Meteor, Soc,, 93, 485–498 Karlickys, J, 2013: Regional Climate Simulations with WRF Model, WDS'13 Proceedings of Contributed Papers, Part III, 80–84 112 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Kitoh, A, H, Endo, K, Krishna Kumar, I, F, A, Cavalcanti, P, Goswami, and T, Zhou, 2013: Monsoons in a changing world regional perspective in a global context, J, Geophys, Res, Atmos,, 118, doi: 10,1002/jgrd,50258 Lambeck, K,C, Smither, and M, Ekman, 1998: Tests of glacial rebound models for Fennoscandinavia based on instrumented sea- and lake-level records, Geophys, J, Int,, 135, 375–387 Lambeck, K,Y, Yokoyama, and T, Purcell, 2002a: Into and out of the Last Glacial Maximum: sea level change during oxygen isotope stages and 2, Quat, Sci, Rev,, 21, 343–360 Lorbacher, K,J, Dengg, C, W, Boning, and A, Biastoch, 2010: Regional patterns of sea level change related to interannual variability and multidecadal trends in the Atlantic meridional overturning circulation, J, Clim,, 23, 4243–4254, Marshall J,Henson B, 1997: NCAR’s regional climate model cuts global problems down to size, UCAR Staff Notes Monthly Marshall, G, J,2007: Half-century seasonal relationships between the Southern Annular Mode and Antarctic temperatures, Int, J Climatol,, 27, 373–383 Magnus Hieronymus, Ola Kalén, 2020: Sea-level rise projections for Sweden based on the new IPCC special: The ocean and cryosphere in a changing climate, Ambio 2020, 49:1587-1600 Masson-Delmotte,V,,B, Stenni, K, Pol, P, Braconnot, O, Cattani, S, Falourd, M, Kageyama, J, Jouzel, A, Landais, B, Minster, J,M, Barnola, J, Chappellaz, G, Krinner, S, Johnsen, R, Röthlisberger, J, Hansen, U, Mikolajewicz, and B, OttoBliesner, 2010: EPICA Dome C record of glacial and interglacial intensities, Quat, Sci, Rev, 29, 113-128, doi:10,1016/j,quascirev,2009,09,030 M, Casas-Prat, XL, Wang, N, Swart, 2018: CMIP5-based global wave climate projections including the entire Arctic Ocean, Ocean Modelling 123 (2018) 66– 85 McGregor, JL,,Gordon, H,B,, Watterson, I,G,, Dix, M,R, and Rotstayn, L,D, 1993: The CSIRO 9-level atmospheric general circulation model, Technical Paper, 26, CSIRO Atmospheric Research, Mordialloc, 89 pp McGregor, J, L,1996: Semi-Lagrangian advection on conformal-cubic grids, Mon, Wea,Rev,, 124, 1311-1322 McGregor, J,L,,and M,R, Dix, 2001: The CSIRO conformal-cubic atmospheric GCM, In IUTA Symposium on Advances in Mathematical Modelling of Atmosphere and Ocean Dynamics, P,F, Hodnett (Ed,), Kluwer, Dordrecht, 197202 McGregor, J, L,2003: A new convection scheme using a simple closure, In "Current issues in the parameterization of convection", BMRC Research Report 93, 33-36 McGregor, J, L, 2005a: C-CAM: Geometric aspects and dynamical formulation, CSIRO Atmospheric Research Tech, Paper No, 70, 42 pp McGregor, J, L,2005b: Geostrophic adjustment for reversibly staggered grids, Mon, Wea, Rev, 133, 1119-1128 McGregor, J, L,nd Dix, M, R, 2008: An updated description of the ConformalCubic Atmospheric Model, In: “High Resolution Simulation of the Atmosphere and Ocean”, eds, K, Hamilton and W, Ohfuchi, Springer, 51–76 Meehl, G, A,G, J, Boer, C, Covey, M, Latif, and R, J, Stouffer, 2000: The Coupled Model Intercomparison Project (CMIP), Bull, Am, Meteorol, Soc,, 81, 313–318 Meehl, GA,,et al, 2005b: Overview of the coupled model intercomparison project, Bull, Am, Meteorol, Soc,, 86, 89–93 113 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 86 Meehl, G, A,C, Covey, T, Delworth, M, Latif, B, McAvaney, J, F, B, Mitchell, R, J, Stouffer, and K, E, Taylor, 2007: The WCRP CMIP3 multi-model dataset: A new era in climate change research, Bulletin of the American Meteorological Society, 88, 1383-1394 87 Meinshausen, M,S, J, Smith, K, V, Calvin, J, S, Daniel, M, L, T, Kainuma, J,-F, Lamarque, K, Matsumoto, S, A, Montzka, S, C, B, Raper, K, Riahi, A, M, Thomson, G, J, M, Velders and D, van Vuuren, 2011: The RCP Greenhouse Gas Concentrations and their Extension from 1765 to 2300, Climatic Change (Special Issue), DOI: 10,1007/s10584-011-0156-z 88 Ministry for the Environment 2018, Climate Change Projections for New Zealand: Atmospheric projections based on simulations undertaken for the IPCC 5th Assessment 2nd edition, Prepared by Mullan B, Sood A, and Stuart S, NIWA Client Report ME 1385, September 2018 89 Mitrovica, J, X,M, E, Tamisiea, J, L, Davis, and G, A, Milne, 2001: Recent mass balance of polar ice sheets inferred from patterns of global sea-level change, Nature, 409, 1026–1029 90 Moore, J,C,Jevrejeva, S,; Grinstead, A, 2011: The historical global sea-level budget, Annals of Glaciology, 52 (59), 8-14 91 Moss, R,et al, 2010: The next generation of scenarios for climate change research and assessment, Nature, 463, 747–756 92 Murakami, H,B, Wang, and A, Kitoh, 2011a: Future change of Western North Pacific typhoons: Projections by a 20-km-mesh global atmospheric model, J, Clim,, 24, 1154–1169 93 Murakami, H,R, Mizuta, and E, Shindo, 2011b: Future changes in tropical cyclone activity projected by multi-physics and multi-SST ensemble experiments using the 60-km-mesh MRI-AGCM, Clim, Dyn,, doi:10,1007/s00382-011-1223-x 94 Murakami, H,et al,, 2012: Future changes in tropical cyclone activity projected by the new high-resolution MRI-AGCM, J, Clim,, 25, 3237–3260 95 O’Gorman, P, A,and T, Schneider, 2009: The physical basis for increases in precipitation extremes in simulations of 21st-century climate change, Proc, Natl, Acad, Sci, U,S,A,, 106, 14773–14777 96 Oh, S-G,,J,-H, Park, S,-H, Lee, and M,-S, Suh, 2014: Assessment of the RegCM4 over East Asia and future precipitation change adapted to the RCP scenarios, J, Geophys, Res, Atmos,, 119, 2913–2927, doi:10,1002/2013JD020693 97 Ole Johan Aarnes, Magnar Reistad , Øyvind Breivik , Elzbieta Bitner-Gregersen, Lars Ingolf Eide , Odin Gramstad , Anne Karin Magnusson, Bent Natvig , and Erik Vanem, 2017: Projected changes in significant wave height toward the end of the 21st century: Northeast Atlantic, Journal of Geophysical Research: Oceans 10,1002/2016JC012521 98 Palmer, M,K, McInnes and M, Chattopadhyay, 2014: Key factors for sea level rise in the Singapore region, Met Office V2 Stage Science Report, 23pp 99 Pardaens, A,J, M, Gregory, and J, Lowe, 2011a: A model study of factors influencing projected changes in regional sea level over the twenty-first century, Clim, Dyn,, 36, 2015–2033 100 Peltier, W,R, 2004: Global Glacial Isostasy and the Surface of the Ice-Age Earth: The ICE-5G (VM2) Model and GRACE, Ann, Rev, Earth and Planet, Sci,, 32, 111-149 101 Peter, C,Hung-Neng S, Chin, David C, Bader, Govindasamy Bala, 2009: Evaluation of a WRF dynamical downscaling simulation over California, Climatic Change, 95:499-521, DOI 10,1007/s10584-00995835 114 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 102 Piyali Chowdhury, Manasa Ranjan Behera, Dominic E, Reeve, 2018: Wave climate projections along the Indian coast, Int J Climatol, 2019;1–12, https://doi,org/10,1002/joc,6096 103 Power, MJ,,Mayle, F,E,, Bartlein, P,J,, Marlon, J,R,, Anderson, R,S,, Behling, H,, Brown, K,J,, Carcaillet, C,, Colombaroli, D,, Gavin, D,G,, Hallett, D,J,, Horn, S,P,, Kennedy, L,M,, Lane, C,, Long, C,, Moreno, P,I,, Paitre, C,, Robinson, G,, Taylor, Z,, Walsh, M, 2012: Climatic control of the biomass-burning decline in the Americas after AD 1500, The Holocene, 23: 3-13 104 P,R, Shukla, J, Skea, R, Slade, R, van Diemen, E, Haughey, J, Malley, M, Pathak, J, Portugal Pereira (eds,) Technical Summary, 2019, In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P,R, Shukla, J, Skea, E, Calvo Buendia, V, Masson-Delmotte, H,-O, Pörtner, D, C, Roberts, P, Zhai, R, Slade, S, Connors, R, van Diemen, M, Ferrat, E, Haughey, S, Luz, S, Neogi, M, Pathak, J, Petzold, J, Portugal Pereira, P, Vyas, E, Huntley, K, Kissick, M, Belkacemi, J, Malley, (eds,)], In press 105 Ray, R, D,and B, C, Douglas, 2011: Experiments in reconstructing twentiethcentury sea levels, Prog, Oceanogr,, 91, 495–515 106 Riahi, K,A, Gruebler, and N, Nakic´enovic´, 2007: Scenarios of long-term socioeconomic and environmental development under climate stabilization, Technol, Forecasting Soc, Change, 74, 887–935 107 Riva, R, E, M,J, L, Bamber, D, A, Lavallee, and B, Wouters, 2010: Sea-level fingerprint of continental water and ice mass change from GRACE, Geophys, Res, Lett,, 37, L19605 108 Rohling, E, J,K, Grant, M, Bolshaw, A, P, Roberts, M, Siddall, C, Hemleben, and M, Kucera, 2009: Antarctic temperature and global sea level closely coupled over the past five glacial cycles, Nature Geosci,, 2, 500–504 109 Slangen, A, B, A, C, A, Katsman, R, S, W, van de Wal, L, L, A, Vermeersen, and R, E, M, Riva, 2012: Towards regional projections of twenty-first century sea-level change based on IPCC SRES scenarios, Clim, Dyn,, 38, 1191–1209 110 Slangen, AB,A,, M, Carson, C,A, Katsman, R,S,W, van de Wal, A, Koehl, L,L,A, Vermeersen and D, Stammer, 2014: Projecting twenty-first century regional sealevel changes, Climatic Change, doi: 10,1007/s10584-014-1080-9 111 Sugi, M,and J, Yoshimura, 2012: Decreasing trend of tropical cyclone frequency in 228-year high-resolution AGCM simulations, Geophys, Res, Lett,, 39, L19805 112 Suzuki, T,and M, Ishii, 2011: Regional distribution of sea level changes resulting from enhanced greenhouse warming in the Model for Interdisciplinary Research on Climate version 3,2, Geophys, Res, Lett,, 38, L02601 113 Tamisiea, M, E,E, M, Hill, R, M, Ponte, J, L, Davis, I, Velicogna, and N, T, Vinogradova, 2010: Impact of self attraction and loading on the annual cycle in sea level, J, Geophys, Res,, 115, C07004 114 Thompson, W, G,H, A, Curran, M, A, Wilson, and B, White, 2011: Sea-level oscillations during the last interglacial highstand recorded by Bahamas corals, Nature Geosci,, 4, 684–687 115 Timmermann, A,S, McGregor, and F, F, Jin, 2010: Wind effects on past and future regional sea level trends in the southern Indo-Pacific, J, Clim,, 23, 4429– 4437 116 Wang, Y,O,L, Sen, B, Wang, 2003: A highly resolved regional climate model (IPRC-RegCM) and its simulation of the 1998 severe precipitation event over 115 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 China, Part I: Model description and verification of simulation, J, Climate, 16, 1721–1738 Watterson, I, G,2009: Components of precipitation and temperature anomalies and change associated with modes of the Southern Hemisphere, Int, J, Climatol, 29, 809–826 Wayne, G,2013: The beginner’s guide to Representative Concentration Pathways Weigel, A, P,Liniger M,A, and C, Appenzeller, 2008: Can multi-model combination really enhance the prediction skill of probabilistic ensemble forecasts? Quart, J, Roy, Met, Soc, 134, 241-260 White, N, J,J, A, Church, and J, M, Gregory, 2005: Coastal and global averaged sea level rise for 1950 to 2000, Geophys, Res, Lett,, 32, L01601 Woodroffe, C, D,H, V, McGregor, K, Lambeck, S, G, Smithers, and D, Fink, 2012: Mid- Pacific microatolls record sea-level stability over the past 5000 yr, Geology, 40, 951–954 Woodworth, P, L,1999: High waters at Liverpool since 1768: the UK’s longest sea level record, Geophys, Res, Lett, 26, 1589–1592 Unified Sea Level Rise Projection Southeast Florida: 2019 Update, Prepared by the: Southeast Florida Regional Climate Change Compact’s Sea Level Rise Ad Hoc Work Group Van Vuurenand nnk, 2011: RCP2.6: Exploring the possibility to keep global mean temperature increase below 2oC, Climatic Change, 109, 95-116 Vecchi, G, A, and B, J, Soden, 2007a: Global warming and the weakening of the tropical circulation, J, Clim,, 20, 4316–4340 Vecchi, G, A, and B, J, Soden, 2007b: Increased tropical Atlantic wind shear in model projections of global warming, Geophys, Res, Lett, 34, L08702 Viện KTTVMT-CSIRO-ĐHKHTN, 2014: High-Resolution Climate Projections for Vietnam: Technical Report, CSIRO, Australia, 266 pp Xiaolan LWang, Yang Feng, and Val R, Swail, 2015: Climate change signal and uncertainty in CMIP5-based projections of global ocean surface wave heights, Journal of Geophysical Research: Oceans 10,1002/2015JC010699 Y Wada, LPH Beek, FC Sperna Weiland, 2012: Past and future contribution of global groundwater depletion to sea level rise, Geophysical Research Letters, VOL, 39, L09402, doi:10,1029/2012GL051230 Yin, J, J, M, E, Schlesinger, and R, J, Stouffer, 2009: Model projections of rapid sealevel rise on the northeast coast of the United States, Nature Geosci,, 2, 262– 266 Murakamia Hiroyuki, Thomas L, Delworthb, William F, Cookea, Ming Zhao, Baoqiang Xiang and Pang-Chi Hsu, 2020: Detected climatic change in global distribution of tropical cyclones, PNAS https://doi,org/10,1073/pnas, 1922500117 Zhang, X, B,and J, A, Church, 2012: Sea level trends, interannual and decadal variability in the Pacific Ocean, Geophys, Res, Lett,, 39, L21701 Zhao, M, and I, Held, 2012: TC-permitting GCM simulations of hurricane frequency response to sea surface temperature anomalies projected for the late twenty-first century, J, Clim,, 25, 2995–3009 State of California Sea Level Rise Guidance: 2018 Update, Ocean Protection Council, http://www,opc,ca,gov/webmaster/_media_library/2017/11/State-ofCalifornia-Sea-Level-Rise-Guidance_draft-final_11,15,17,pdf 116 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 135 P,‐A, Michelangeli , M, Vrac H, Loukos, 2009, Probabilistic downscaling approaches: Application to wind cumulative distribution functions, Geophysical Research Letters 136 Mathieu Vrac; Petra Friederichs, 2015: Multivariate—Intervariable, Spatial, and Temporal—Bias Correction J, Climate (2015) 137 Mathieu Vrac, 2018: Multivariate bias adjustment of high-dimensional climate simulations: the Rank Resampling for Distributions and Dependences (R2D2) bias correction, Hydrol, Earth Syst, Sci,, 22, 3175–3196, 2018 138 Magnus Hieronymus, Ola Kalen, 2020: Sea level rise projections for Sweden based on the new IPCC special report: The ocean and cryosphere in a changing climate, Ambio 2020, 49:1587-1600 139 http://cmip-pcmdi,llnl,gov/cGmip5/ 140 http://www,climatechange2013,org/report/full-report/ 141 http://www,ictp,it/research/esp/models/regcm4,aspx 142 http://www,meteo,unican,es/wiki/cordexwrf/SoftwareTools/ClWrf 143 http://www,meteo,unican,es 144 https://www,ncdc,noaa,gov/ibtracs/ 117 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHỤ LỤC 118 ... 4: Kịch biến đổi khí hậu cho Việt Nam Trình bày về: (i) Kịch biến đổi khí hậu nhiệt độ; (ii) Kịch biến đổi khí hậu lượng mưa; (iii) Kịch biến đổi số tượng khí hậu cực đoan Chương 5: Kịch nước biển. .. CHƯƠNG 5: KỊCH BẢN NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM 68 5.1 Kịch nước biển dâng biến đổi khí hậu 68 5.1.1 Các thành phần đóng góp vào mực nước biển dâng 68 5.1.2 Kịch nước biển dâng cho tồn... bố Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam, nhằm cung cấp thông tin diễn biến, xu biến đổi khí hậu nước biển dâng sử dụng số liệu quan trắc cập nhật đến năm 2014 kịch biến đổi khí hậu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.10. Xu thế biến đổi mực nước biển trung bình theo số liệu quan trắc - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 1.10..

Xu thế biến đổi mực nước biển trung bình theo số liệu quan trắc Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 1.13. Chuỗi số liệu mực nước biển trung bình toàn cầu (GMSL) theo các kịch bản RCP2.6, RCP4.5 và RCP8.5 có sự đóng góp băng tan từ Nam cực (SROCC) so với số liệu không có đóng góp băng tan từ Nam cực trong báo cáo - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 1.13..

Chuỗi số liệu mực nước biển trung bình toàn cầu (GMSL) theo các kịch bản RCP2.6, RCP4.5 và RCP8.5 có sự đóng góp băng tan từ Nam cực (SROCC) so với số liệu không có đóng góp băng tan từ Nam cực trong báo cáo Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 1.14. Mực nước biển thay đổi theo khu vực tương ứng với các kịch bản RCP2.6, RCP4.5 và RCP8.5 (m) (Nguồn: SROCC, IPCC, 2019) - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 1.14..

Mực nước biển thay đổi theo khu vực tương ứng với các kịch bản RCP2.6, RCP4.5 và RCP8.5 (m) (Nguồn: SROCC, IPCC, 2019) Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 1.15. Dự tính thay đổi các tham số sóng khí hậu giai đoạn 2075-2100 so với giai đoạn 1980-2009 từ COWCLIP(Nguồn: IPCC, 2013) - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 1.15..

Dự tính thay đổi các tham số sóng khí hậu giai đoạn 2075-2100 so với giai đoạn 1980-2009 từ COWCLIP(Nguồn: IPCC, 2013) Xem tại trang 42 của tài liệu.
TT Mô hình khu vực - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

h.

ình khu vực Xem tại trang 48 của tài liệu.
TT Tên mô hình Viện/ Trung tâm nghiên cứu - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

n.

mô hình Viện/ Trung tâm nghiên cứu Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 2.4. Các thành phần đóng góp vào mực nước biển dâng toàn cầu và phương pháp tính mực nước biển dâng cho khu vực biển Việt Nam - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Bảng 2.4..

Các thành phần đóng góp vào mực nước biển dâng toàn cầu và phương pháp tính mực nước biển dâng cho khu vực biển Việt Nam Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 3.1. Thay đổi nhiệt độ trung bình (°C) trong 61 năm (1958-2018) ở các vùng khí hậu - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Bảng 3.1..

Thay đổi nhiệt độ trung bình (°C) trong 61 năm (1958-2018) ở các vùng khí hậu Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 3.3. Đánh giá và kiểm nghiệm thống kê xu thế biến đổi mực nước biển trung bình - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Bảng 3.3..

Đánh giá và kiểm nghiệm thống kê xu thế biến đổi mực nước biển trung bình Xem tại trang 66 của tài liệu.
Hình 4.4. Biến đổi của nhiệt độ tối cao trung bình năm theo kịch bản RCP8.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 4.4..

Biến đổi của nhiệt độ tối cao trung bình năm theo kịch bản RCP8.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ Xem tại trang 75 của tài liệu.
4.1.3. Mức độ tin cậy đối với kịch bản nhiệt độ - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

4.1.3..

Mức độ tin cậy đối với kịch bản nhiệt độ Xem tại trang 76 của tài liệu.
Hình 4.5. Biến đổi của nhiệt độ tối thấp trung bình năm theo kịch bản RCP4.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 4.5..

Biến đổi của nhiệt độ tối thấp trung bình năm theo kịch bản RCP4.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ Xem tại trang 76 của tài liệu.
Hình 4.10. Biến đổi của Rx1day theo kịch bản RCP4.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 4.10..

Biến đổi của Rx1day theo kịch bản RCP4.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ Xem tại trang 82 của tài liệu.
Hình 4.12. Biến đổi của Rx5day theo kịch bản RCP4.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 4.12..

Biến đổi của Rx5day theo kịch bản RCP4.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ Xem tại trang 83 của tài liệu.
Hình 4.13. Biến đổi của Rx5day theo kịch bản RCP8.5:  a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 4.13..

Biến đổi của Rx5day theo kịch bản RCP8.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ Xem tại trang 84 của tài liệu.
4.3. Kịch bản biến đổi của một số hiện tượng khí hậu cực đoan - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

4.3..

Kịch bản biến đổi của một số hiện tượng khí hậu cực đoan Xem tại trang 85 của tài liệu.
Hình 4.16. Biến đổi của số ngày nắng nóng theo kịch bản RCP8.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 4.16..

Biến đổi của số ngày nắng nóng theo kịch bản RCP8.5: a) vào giữa thế kỷ; b) vào cuối thế kỷ Xem tại trang 86 của tài liệu.
Kết quả tính toán của các mô hình độ phân giải cao cho khu vực Biển Đông (mô hình AGCM/MRI, CCAM và PRECIS) khá thống nhất với kết quả của IPCC, Theo kịch bản RCP8.5, vào cuối thế kỷ bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả nă - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

t.

quả tính toán của các mô hình độ phân giải cao cho khu vực Biển Đông (mô hình AGCM/MRI, CCAM và PRECIS) khá thống nhất với kết quả của IPCC, Theo kịch bản RCP8.5, vào cuối thế kỷ bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả nă Xem tại trang 87 của tài liệu.
Hình 5.1. Đóng góp của các thành phần vào mực nước biển dâng tổng cộng khu vực Biển Đông theo kịch bản RCP8.5 - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 5.1..

Đóng góp của các thành phần vào mực nước biển dâng tổng cộng khu vực Biển Đông theo kịch bản RCP8.5 Xem tại trang 91 của tài liệu.
Hình 5.3. Mực nước biển dâng vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản RCP2.6 với các mức: a) cận dưới (5%); b) trung vị (50%); c) cận trên (95%) - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 5.3..

Mực nước biển dâng vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản RCP2.6 với các mức: a) cận dưới (5%); b) trung vị (50%); c) cận trên (95%) Xem tại trang 92 của tài liệu.
Hình 5.4. Mực nước biển dâng vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản RCP4.5 với các mức: a) cận dưới (5%); b) trung vị (50%); c) cận trên (95%) - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 5.4..

Mực nước biển dâng vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản RCP4.5 với các mức: a) cận dưới (5%); b) trung vị (50%); c) cận trên (95%) Xem tại trang 93 của tài liệu.
Bảng 5.4. Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP4.5 - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Bảng 5.4..

Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP4.5 Xem tại trang 94 của tài liệu.
Bảng 5.6. Kịch bản độ cao sóng biển được so với thời kỳ cơ sở (1986-2005) cho toàn khu vực Biển Đông - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Bảng 5.6..

Kịch bản độ cao sóng biển được so với thời kỳ cơ sở (1986-2005) cho toàn khu vực Biển Đông Xem tại trang 99 của tài liệu.
Bảng 5.8. Nguy cơ ngập vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu đối với các tỉnh đồng bằng và ven biển - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Bảng 5.8..

Nguy cơ ngập vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu đối với các tỉnh đồng bằng và ven biển Xem tại trang 103 của tài liệu.
Hình 5.12. Bản đồ nguy cơ ngập ứng với kịch bản mực nước biển dâng 100cm, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 5.12..

Bản đồ nguy cơ ngập ứng với kịch bản mực nước biển dâng 100cm, khu vực đồng bằng sông Cửu Long Xem tại trang 109 của tài liệu.
Hình 5.15. Sơ đồ phân bố giếng khai thác nước dưới đất ở TP HCM và ĐBSCL [7] - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 5.15..

Sơ đồ phân bố giếng khai thác nước dưới đất ở TP HCM và ĐBSCL [7] Xem tại trang 113 của tài liệu.
Hình 5.16. Lưu lượng khai thác nước và mật độ khai thác tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long [7] - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Hình 5.16..

Lưu lượng khai thác nước và mật độ khai thác tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long [7] Xem tại trang 113 của tài liệu.
Bảng 6.1. So sánh phương pháp được sử dụng trong Kịch bản năm 2016 và Kịch bản năm 2020 - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Bảng 6.1..

So sánh phương pháp được sử dụng trong Kịch bản năm 2016 và Kịch bản năm 2020 Xem tại trang 119 của tài liệu.
Bảng 6.4. So sánh xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu và nước biển dâng trong Kịch bản 2016 và Kịch bản 2020 - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Bảng 6.4..

So sánh xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu và nước biển dâng trong Kịch bản 2016 và Kịch bản 2020 Xem tại trang 122 của tài liệu.
Bảng 6.5. So sánh các yếu tố được dự tính trong Kịch bản 2016 và Kịch bản 2020 - Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho việt nam

Bảng 6.5..

So sánh các yếu tố được dự tính trong Kịch bản 2016 và Kịch bản 2020 Xem tại trang 124 của tài liệu.

Từ khóa liên quan