0

bài tập nhóm kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

13 6 0
  • bài tập nhóm kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:53

MỤC LỤC A Mở đầu 3 B Nội dung 4 I Khái niệm kiểm sát thi hành án phạt tù 4 II Kỹ năng kiểm sát việc tòa án ra quyết định thi hành án phạt tù, ủy thác thi hành án phạt tù 4 III Thực tiễn thực hiện kiểm sát việc tòa án ra quyết định thi hành án phạt tù, ủy thác thi hành án phạt tù 7 IV Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong công tác kiểm sát việc tòa án ra quyết định thi hành án phạt tù, ủy thác thi hành án phạt tù 9 C Kết luận 11 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VKSND. MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VKSND BLTTHS THAHS THAPT THA CQTHAHS Viện kiểm sát nhân dân Bộ luật tố tụng hình Thi hành án hình Thi hành án phạt tù Thi hành án Cơ quan thi hành án hình MỞ ĐẦU VKSND quan thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư A pháp góp phần bảo đảm cho pháp luật chấp hành cách nghiêm chỉnh thống Hoạt động kiểm sát việc Tòa án định thi hành án phạt tù VKS công tác thực chức VKSND theo quy định pháp luật Việc đảm bảo thi hành án phạt tù thực theo với quy định pháp luật góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người thi hành án kịp thời phát thiếu sót, vi phạm để ban hành kiến nghị kháng nghị nhằm đảm bảo pháp luật chấp hành cách nghiêm chỉnh thống Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mình, KSV q trình cơng tác phải có kỹ kiểm sát định nhằm kiểm sát việc tuân theo pháp luật quan như: Tòa án, Cơ quan quản lý THAHS, Cơ quan THAHS quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan Một kỹ quan trọng kỹ kiểm sát việc Tồ án định thi hành án phạt tù, uỷ thác thi hành án phạt tù Vì vậy, nhóm chúng em xin chọn đề tài số 05: “Phân tích kỹ kiểm sát việc Toà án định thi hành án phạt tù, uỷ thác thi hành án phạt tù Trình bày mối quan hệ Viện kiểm sát với Tịa án cơng tác này” để nghiên cứu làm tập nhóm A B NỘI DUNG I Khái niệm quát chung kiểm sát thi hành án phạt tù Khái niệm thi hành án phạt tù Căn Khoản 4, Điều 3, LTHAHS 2019: “Thi hành án phạt tù việc quan, người có thẩm quyền theo quy định Luật buộc người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân phải chịu quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo.” Khái niệm kiểm sát thi hành án phạt tù Căn Khoản 1, Điều LTHAHS 2019: “Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật Tịa án, quan thi hành án hình sự, quan, tổ chức giao số nhiệm vụ thi hành án hình sự, người có thẩm quyền, quan, tổ chức, cá nhân có liên quan việc thi hành án hình sự.” Từ đó, rút khái niệm sau: “Kiểm sát thi hành án phạt tù hoạt động Viện Kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật Tòa án, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự, quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm việc thi hành án phạt tù nhằm đảm bảo việc thi hành án phạt tù thực luật đầy đủ, kịp thời.” II Kỹ kiểm sát việc tòa án định thi hành án phạt tù, ủy thác thi hành án phạt tù Hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù, uỷ thác thi hành án phạt tù nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát kiểm sát thi hành án hình Để kiểm sát việc Tòa án định thi hành án phạt tù ủy thác cho Tòa án khác cấp định thi hành án phạt tù, Kiểm sát viên cần phải nắm thời điểm án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật thời điểm Tòa án xét xử sơ thẩm nhận án, định phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Để xác định thời điểm trên, Kiểm sát viên phân công kiểm sát thi hành án phải chủ động phối hợp với Kiểm sát viên thực hoạt động kiểm sát xét xử sơ thẩm, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm để nắm theo dõi án, định thi hành (ngay từ án, định chưa có hiệu lực); sở kịp thời phát vi phạm Tịa án việc định thi hành án phạt tù Theo quy định Điều 11 Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 Kiểm sát việc Toà án định thi hành án, định ủy thác thi hành án: Viện kiểm sát kiểm sát thời hạn định, thẩm quyền định nội dung định thi hành án Tòa án xét xử sơ thẩm; kiểm sát việc định ủy thác cho Toà án khác cấp định thi hành án theo quy định Điều 364 Bộ luật Tố tụng hình Luật Thi hành án hình Trường hợp phát vi phạm Tịa án xét xử sơ thẩm, tùy trường hợp cụ thể, Viện kiểm sát thực quyền kháng nghị, kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm văn yêu cầu Tòa án thực theo quy định pháp luật Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận định ủy thác thi hành án, Viện kiểm sát cấp với Toà án định ủy thác phải thông báo văn cho Viện kiểm sát cấp với Tòa án nhận ủy thác biết để kiểm sát Viện kiểm sát cấp với Tịa án nhận ủy thác phải thơng báo lại cho Viện kiểm sát cấp với Tòa án ủy thác biết việc nhận thông báo Trường hợp Chánh án Tòa án xét xử sơ thẩm ủy thác cho Tòa án khác cấp định thi hành án phạt tù Kiểm sát viên cần kiểm sát ủy thác thi hành án Khi nhận định ủy thác, thời hạn ngày làm việc, Viện kiểm sát cấp với Toà án uỷ thác thi hành án phải thông báo văn cho Viện kiểm sát cấp với Tòa án nhận ủy thác biết để kiểm sát việc thi hành án phạt tù Khi có định uỷ thác thi hành án5 phạt tù, Kiểm sát viên cần kiểm sát: Kiểm sát thẩm quyền, thời hạn Kiểm sát định uỷ thác có thẩm quyền, thời hạn quy định pháp luật không Theo quy định khoản Điều 364 Bộ luật Tố tụng hình 2015, nhận định ủy thác định thi hành án, cần kiểm tra, đối chiếu xem người định có phải Chánh án Tịa án xét xử sơ thẩm hay khơng; thời hạn ủy thác định thi hành án có 07 ngày kể từ ngày án, định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày nhận án, định phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Bên cạnh đó, khoản Điều 364 Bộ luật tố tụng hình 2015 cịn quy định thêm thời hạn định thi hành án trường hợp nhận ủy thác thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận định ủy thác thi hành án Kiểm sát định thi hành án phạt tù Kiểm sát để Tồ án định Tịa án xét xử sơ thẩm ủy thác định thi hành án án, định có hiệu lực pháp luật Vì vậy, cần kiểm sát xem án, định mà Tòa án xét xử có hiệu lực hay chưa theo quy định khoản Điều Luật thi hành án hình 2019 Kiểm sát nội dụng định Kiểm sát định thi hành án có nội dung, định án không Khi nhận định thi hành án phạt tù, Kiểm sát viên kiểm tra nội dung định thi hành án phạt tù có với nội dung án, định tuyên bảo đảm đầy đủ nội dung định thi hành án phạt tù theo quy định pháp luật không? Kiểm sát viên kiểm sát thẩm quyền định thi hành án phạt tù có phải Chánh án Tịa án xét xử sơ thẩm Chánh án Tòa án ủy thác định thi hành án khơng? Bên cạnh đó, để kiểm sát nội dung thẩm quyền định thi hành án phạt tù, Kiểm sát viên đề xuất Lãnh đạo Viện kiểm sát ban hành văn yêu cầu Tòa án cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc định thi hành án nhận định thi hành án phạt tù mà Tòa án gửi, Kiểm sát viên đối chiếu lại quy định Thực quyền yêu cầu, kiến nghị kháng nghị Trường hợp Tòa án định thi hành án phạt tù ủy thác thi hành án phạt tù chậm hay định thi hành án không thẩm quyền, nội dung án tuyên, tùy vào mức độ vi phạm, trường hợp cụ thể, Kiểm sát viên đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát ban hành văn yêu cầu, kiến nghị kháng nghị Tòa án xét xử sơ thẩm định thi hành án ủy thác định thi hành án Nếu phát thời hạn định thi hành án phạt tù mà Tòa án chưa định thi hành án Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát có văn yêu cầu Chánh án Tòa án định Việc Tòa án định thi hành án chậm, cần theo dõi thường xuyên tổng hợp lại Nếu vi phạm tiếp tục xảy xảy thường xuyên, nhiều lần, Viện kiểm sát ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, khơng để tình trạng tái diễn Nếu phát vi phạm thẩm quyền định vi phạm nội dung, Viện kiểm sát ban hành kháng nghị yêu cầu hủy bỏ định thi hành án khơng để định thi hành án thẩm quyền, đầy đủ nội dung Trong trường hợp án, định Tịa án có sai sót thời điểm tính thời gian chấp hành án phạt tù (không với ngày bắt tạm giữ, tạm giam), sai số ngày trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam, thời gian bắt buộc chữa bệnh ngồi kiến nghị, kháng nghị định thi hành án phạt tù yêu cầu định thi hành án phạt tù khác thay thế, Viện kiểm sát phải yêu cầu Chánh án Tòa án xét xử có sai sót đính nội dung án, định cho với thực tế, không ảnh hưởng đến quyền lợi người bị kết án phạt tù III Thực tiễn thực kiểm sát việc tòa án định thi hành án phạt tù, ủy thác thi hành án phạt tù Với tình hình tội phạm diễn biến ngày tăng số lượng nên mười năm qua, số người phạm tội phải chấp hành án phạt tù tăng lên Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nhiều văn pháp luật liên quan đến THAPT ban hành, sửa đổi, bổ sung Do đó, hoạt động kiểm sát THAPT VKSND ngày đảm bảo chất lượng hiệu Thực quy định Luật Tổ chức VKSND, BLTTHS, Luật THAHS, văn hướng dẫn thi hành, Quy chế công tác nghiệp vụ, hướng dẫn, thông báo, trả lời thỉnh thị từ Viện kiểm sát cấp trên, hoạt động kiểm sát THAPT VKSND cấp đạt kết có chuyển biến tích cực Thực tiễn cho thấy, cán bộ, Kiểm sát viên cấp vận dụng linh hoạt quy định pháp luật, quy chế ngành để thực tốt biện pháp nghiệp vụ, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu THAPT, chuẩn bị chu đáo trước trực tiếp kiểm sát tham gia phiên họp xét giảm, miễn, tha tù trước thời hạn có điều kiện Hằng năm, VKSND cấp sử dụng phương thức trực tiếp gián tiếp kiểm sát để phát vi phạm Cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện; Trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam Ủy ban nhân dân cấp xã Bên cạnh đó, quyền gián tiếp kiểm sát (ban hành văn yêu cầu Tòa án, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện Cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh tự kiểm tra cung cấp tài liệu) VKSND cấp thực Theo số liệu thống kê 10 năm (từ năm 2010 đến năm 2019), VKSND cấp ban hành 170 văn u cầu Tịa án tự kiểm tra thơng báo kết kiểm tra cho Viện kiểm sát, ban hành 273 văn yêu cầu Tòa án cung cấp tài liệu cho Viện kiểm sát Qua thực việc trực tiếp gián tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát cấp phát vi phạm pháp luật Tòa án, Cơ quan THAHS, Cơ quan, tổ chức giao số nhiệm vụ THAHS THAPT như: Đối với Tòa án: chậm định THAPT; việc định ủy thác cho Tòa án khác cấp định THAPT không đảm bảo theo quy định pháp luật; chậm chuyển giao án có hiệu lực pháp luật, định THAPT cho người bị kết án, Viện kiểm sát, quan THAHS, trại tạm giam; nội dung định THAPT không đầy đủ, không nội dung án tuyên (như: thiếu hình phạt bổ sung, thiếu thời điểm tính thời gian chấp hành án, sai sót ngày tháng năm sinh, địa8 cư trú ); gửi định THAPT chậm; Tịa án định hỗn chấp hành án phạt tù trái pháp luật, áp dụng định thi hành án không quy định pháp luật; khơng tổng hợp hình phạt nhiều án tổng hợp hình phạt khơng dẫn đến khó khăn cho thi hành án Đối với Cơ quan THAHS: vi phạm thủ tục, hồ sơ như: chậm định áp giải thi hành án; việc hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách người chấp hành án phạt tù báo cáo Cơ quan quản lý THAHS Bộ Công an định đưa người bị kết án chấp hành án chậm thời gian theo quy định; để lại phạm nhân chấp hành án trại tạm giam không đối tượng; bị án hết thời gian hỗn, tạm đình chấp hành án phạt tù CQTHAHS chưa tiến hành xác minh để áp giải thi hành án…; vi phạm công tác quản lý như: phạm nhân lợi dụng sơ hở công tác quản lý bỏ trốn, chết; phạm nhân vi phạm kỷ luật (như: đánh nhau, cất giấu, tàng trữ, sử dụng vật cấm…), phát vi phạm sở giam giữ việc thực chế độ ăn, ở, mặc, sinh hoạt, chăm sóc y tế cho phạm nhân Việc phát kịp thời vi phạm quan THAHS có biện pháp xử lý kịp thời góp phần bảo đảm chế độ, quyền lợi ích hợp pháp người chấp hành án thực theo quy định pháp luật IV Mối quan hệ Viện kiểm sát Tịa án cơng tác kiểm sát việc tịa án định thi hành án phạt tù, ủy thác thi hành án phạt tù Thời gian qua, VKSND cấp tăng cường cơng tác kiểm sát việc Tịa án giao, gửi án, định; định ủy thác định thi hành án; gửi định thi hành án hình cho Viện kiểm sát, người bị kết án quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Từ thấy VKSND TAND có mối quan hệ phối hợp kiểm sát từ hoạt động giao, gửi án, định; định ủy thác định thi hành án; gửi định thi hành án hình cho Viện kiểm sát, người bị kết án quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Mối quan hệ phối hợp giúp cho trình kiểm sát VKSND thuận tiện hơn, thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND cấp kịp thời phát nhiều vi phạm pháp luật Tòa án quan hữu quan để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu chấm dứt, khắc phục, sửa chữa vi phạm Tuy nhiên, hoạt động kiểm sát thi hành án hình thiếu chủ động dẫn đến số án hình có hiệu lực pháp luật khơng thi hành; người bị kết án phạt tù xã hội, nhiều trường hợp phải lập hồ sơ để người bị kết án hưởng thời hiệu thi hành án; số án thi hành bị cải sửa hình phạt theo thủ tục giám đốc thẩm, chậm giải quyết, phần ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng Điều 364 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 quy định Chánh án Tịa án xét xử sơ thẩm có thẩm quyền định thi hành án ủy thác cho Chánh án Tòa án khác cấp định thi hành án thời hạn 07 ngày kể từ ngày án, định thi hành án sơ thẩm có hiệu lực kể từ ngày nhận án, định phúc thẩm, định giám đốc thẩm, định tái thẩm Và thời hạn 07 kể từ ngày nhận định ủy thác thi hành án Chánh án Tịa án ủy thác phải định thi hành án Trên sở việc định thi hành án phạt tù định ủy thác thi hành án phạt tù làm phát sinh nhiệm vụ kiểm sát việc định ủy thác thị hành án phạt tù Điều 22 Luật thi hành án hình năm 2019 quy định thời hạn 03 làm việc kể từ ngày định thi hành án phạt tù thi Tòa án định thi hành án phạt tù phải gửi định cho Viện kiểm sát cấp Trong trường hợp ủy thác thi hành án Viện kiểm sát nhân dân cấp với Tòa án tiến hành ủy thác phải Thông báo văn cho Viện kiểm sát cấp với Tòa án ủy thác biết để kiểm sát Viện kiểm sát kiểm sát thời hạn định, thẩm quyền định nội dung định thi hành án, phát vi phạm tùy trường hợp cụ thể mà Viện kiểm sát thực quyền kháng nghị, kiến nghị Tòa án khắc phục vi 10 phạm văn yêu cầu Tòa án thực quy định pháp luật Theo hướng dẫn số 27/HD-VKSTC ngày 17 tháng năm 2020 định kỳ hàng tháng, đơn vị kiểm sát thi hành án hình phải soát, đối chiếu, lập danh sách số lượng án, định thi hành án hình sự, ủy thác định thi hành án hình tiếp nhận Viện kiểm sát phải chủ động phối hợp với tịa án cấp đối chiếu, sốt kết chuyển án định thi hành án để xác định số án số bị án Tòa án thi hành án, số bị án án lại chưa định thi hành án, ý đến bị án kết án phạt tù ngoại Viện kiểm sát nhân dân cấp chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Tòa án cấp để phối hợp thực nội dung Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tăng cường công tác đạo, định kỳ hàng tháng đánh giá kết công tác phối hợp quan, đơn vị có Tịa án việc định ủy thác định thi hành án hình KẾT LUẬN Chức kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND đóng vai trị vơ C quan trọng nhằm đảm bảo cho hoạt động quan, tổ chức thực thi theo quy định pháp luật Có thể thấy cơng tác kiểm sát việc Tòa án định thi hành án phạt tù VKSND đạt kết tích cực Tuy nhiên, thực tiễn thi hành số địa phương kiểm sát THAPT tồn hạn chế, vướng mắc Vì vậy, VKS cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót cịn tồn tại, KSV cần nâng cao trách nhiệm, trau dồi kỹ năng, kiến thức kiểm sát việc định thi hành án phạt tù để cơng tác kiểm sát Tịa án thực cách nghiêm chỉnh minh bạch 11 D Giáo Bộ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO trình kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình luật tố tụng hình 2015 Luật thi hành án hình 2019 Nghị số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 2/10/2007 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình ban hành kèm theo Quyết định 501/QĐ-VKSTC file:///C:/Users/DELL/Downloads/tailieuchung_dinhhoangquang_luananba ovecaptruong_9431.pdf http://vkscantho.vn/vkscantho/index.php/news/Trao-doi-nghiep-vu/Mot-so- van-de-ve-uy-thac-Thi-hanh-an-hinh-su-3220/ http://truyenhinhthanhhoa.vn/phap-luat-doi-song/202009/phoi-hop-kiem- sat-thi-hanh-an-hinh-su-8305377/ Hướng dẫn 27/HD-VKSTC phối hộ kiểm sát việc tòa án giao, gửi án, định, định ủy thác định thi hành án, gửi định thi hành án hình 10 https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/vksnd-toi-cao-huong- dan-phoi-hop-kiem-sat-giao-gui-ban-an-quyet-dinh-thi-hanh-an-hinh-su94731.html 11 https://xemtailieu.com/tai-lieu/kiem-sat-viec-thi-hanh-an-phat-tu-theo-quy- dinh-cua-phap-luat-to-tung-hinh-su-viet-nam-1969035.html 12 12 ... kiểm sát việc tòa án định thi hành án phạt tù, ủy thác thi hành án phạt tù Hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù, uỷ thác thi hành án phạt tù nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát kiểm sát thi hành. .. định thi hành án Nếu phát thời hạn định thi hành án phạt tù mà Tòa án chưa định thi hành án Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát có văn u cầu Chánh án Tịa án định Việc Tòa án định thi hành. .. THA CQTHAHS Viện kiểm sát nhân dân Bộ luật tố tụng hình Thi hành án hình Thi hành án phạt tù Thi hành án Cơ quan thi hành án hình MỞ ĐẦU VKSND quan thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập nhóm kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự,