0

tiểu luận xây dựng đảng công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên của đảng cộng sản việt nam

16 2 0
  • tiểu luận xây dựng đảng công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên của đảng cộng sản việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:19

14 TRƯỜNG KHOA TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Họ tên học viên Mã số học viên Lớp , Khóa học HÀ NỘI 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 I MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 2 1 1 Quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin 2 1 2 Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh 3 II CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 5 2 1 Những yếu tố tác động đến giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng. TRƯỜNG… KHOA …  TIỂU LUẬN MÔN: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Họ tên học viên:…………………… Mã số học viên: Lớp:……………., Khóa học: HÀ NỘI - 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC I CÁCH MẠNG Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin 1.1 1.2 Quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh CƠNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG II CHO ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Những yếu tố tác động đến giáo dục đạo đức cách mạng 2.1 cho đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục đạo 2.2 đức cách mạng cho đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 5 13 14 MỞ ĐẦU Trước yêu cầu nghiệp đổi đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Một nghiệp cách mạng lớn lao muốn giành thắng lợi hồn tồn địi hỏi phải có người xã hội chủ nghĩa, người trước hết phải người có đạo đức cách mạng Bác Hồ dạy: “Đạo đức cách mạng phải có tinh thần tận tuỵ hy sinh dân, nước tâm đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng Đạo dức cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân…đạo đức cách mạng phấn đấu để thực mục tiêu Đảng, trung thành phục vụ giai cấp công nhân nhân dân lao động” [3, tr.192] Trong giai đoạn cách mạng trước tác động ảnh hưởng mặt trái chế thị trường, tồn cầu hố gây tổn hại không nhỏ đến việc xây dựng đạo đức, lối sống đội ngũ cán đảng viên, thêm vào chống phá lực thù địch tất lĩnh vực đời sống xã hội, làm cho phận cán bộ, đảng viên nhạt phai lý tưởng chiến đấu, vi phạm đạo đức nhân cách người cán bộ, đảng viên, dẫn đến thoái hoá biến chất làm ảnh hưởng đến uy tính Đảng Do đó, nghiên cứu vấn đề “Công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” làm đề tài tiểu luận có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc 4 NỘI DUNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 1.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin Đạo đức hình thái ý thức xã hội đời sớm với xuất lồi người Khi người cá nhân, tập đoàn sản xuất, tư liệu sản xuất thuộc tập thể dựa nguyên tắc phân phối nhau, từ quan hệ giản đơn buổi bình minh lịch sử này, quy luật tất yếu phải có quan hệ trực tiếp gián tiếp người với nhau, để họ sinh tồn phát triển Đạo đức lĩnh vực chủ nghĩa Mác-Lênin đặc biệt quan tâm Nội dung đạo đức nhà kinh điển bàn đến hầu hết tất viết, lời nói họ Hồ Chí Minh tiếp thu tảng đạo đức Mác-Lênin, sở tảng chuẩn mực đạo đức dân tộc truyền thống thời đại mà tạo hệ thống quan điểm đạo đức mình, nhằm phục vụ nghiệp cách mạng đưa Việt Nam lên ngang tầm thời đại Hồ Chí Minh số nguyên thủ quốc gia giới vừa nguyên thủ quốc gia, vừa nhà đạo đức học Về giáo dục đạo đức, C.Mác nêu quan niệm vai trị hình thành nhân cách nhân cách đạo đức Lần lịch sử, C.Mác nêu khái niệm giáo dục đạo đức phạm vi khái quát rộng lớn với tư cách qúa trình hình thành phát triển lực, phẩm chất đạo đức người; đó, làm cho có nội dung đầy đủ phong phú Giáo dục đạo đức, theo nghĩa rộng hình thành đạo đức, không đơn giản việc truyền đạt, dạy dỗ nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, cách ứng xử người với người theo yêu cầu định (các hệ thống giáo dục đạo đức trước Mác dừng lại trình này) C.Mác đặc biệt ý đến việc tạo “hồn cảnh có tính người”, “những điều kiện xứng đáng nhất, hợp với chất người nhất” [1, tr.134], coi sở, đồng thời phương tiện hữu giáo dục đạo đức, điều kiện tối hậu định phát triển đạo đức người Trong giáo dục đạo đức, C.Mác chủ trương phải kết hợp hai phương tiện: Truyền đạt nêu gương Những gương đạo đức thân sinh động giá trị, chuẩn mực đạo đức Nhờ vậy, chúng có sức cảm hóa, có khả thâm nhập cách tự nhiên vào ý thức người Đòi hỏi nhà giáo dục đạo đức phải gương đạo đức Nhưng để trở thành gương, họ cần phải có phẩm chất đáp ứng yêu cầu giáo dục Vì vậy, thân nhà giáo dục cần phải giáo dục Khẳng định tiến đạo đức, tính quy luật phát triển đạo đức: Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đưa dự báo xuất đạo đức - đạo đức cộng sản chủ nghĩa Nền đạo đức tiếp tục phát triển đạo đức vô sản xuất giai cấp vơ sản lịng xã hội tư Mặc dù vậy, đạo đức vô sản chứa đựng số lượng nhiều nhân tố hứa hẹn tồn lâu dài tiêu biểu cho tương lai Cùng với thắng lợi chủ nghĩa cộng sản, đạo đức cộng sản xác lập “… đạo đức thực có tình người, đứng đối lập giai cấp hồi ức đối lập ấy” [2, tr.137] Sự hình thành đạo đức mới, suy cho cùng, phải thể nhân cách đạo đức, chủ thể quan hệ, hoạt động người Vì thế, giáo dục đạo đức nhằm hình thành phát triển lực đạo đức cá nhân đáp ứng yêu cầu xã hội, quan tâm học thuyết đạo đức 1.2 Quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh Theo quan niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đạo đức cách mạng tồn nguyên tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh hành vi người quan hệ với người khác, với cộng đồng với thân theo mục tiêu lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa Dựa vào chuẩn mực đó, người ta đánh giá hành vi người theo quan niệm thiện ác, không làm nghĩa vụ phải làm Về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm chăm lo mặt cho thanh, thiếu niên, bồi dưỡng cho hệ trẻ thành đội hậu bị vững Đảng Người nhắc nhở Đảng Nhà nước phải giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, văn hóa, khoa học kỹ thuật, rèn luyện lực thực tiễn cho niên… Ngay từ hoạt động cách mạng nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln mong muốn hệ trẻ nước nhà tiếp thu giáo dục Cộng sản Chủ nghĩa tốt đẹp Trong đó, giáo dục đạo đức đặt lên hàng đầu để em trở thành người tốt, cơng dân tốt, có ích cho thân, gia đình đất nước Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, đào tạo, bật quan điểm giáo dục toàn diện Trong đó, Người ln coi trọng “đức” “tài” thường nhấn mạnh mối quan hệ tách rời hai mặt hồn thiện nhân cách người mới, để có người cán vừa “hồng” vừa “chuyên” Người nhấn mạnh: “Thanh niên phải có đức có tài Có tài mà khơng có đức ví anh làm kinh tế giỏi lại đến thụt khơng làm việc có ích cho xã hội, mà cịn có hại cho xã hội Nếu có đức mà khơng có tài ví ơng bụt khơng làm hại gì, khơng lợi cho lồi người” [4, tr.399] Người khác quan niệm đạo đức chế độ, thời đại, “Đạo đức ngày trước trung với vua, hiếu với cha mẹ Ngày nay, thời đại mới, đạo đức phải mới” [5, tr.149] Có đạo đức có người xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ nhà trường chế độ đào tạo nên người có đạo đức, có kiến thức, có văn hóa, kỹ lao động nghề nghiệp đào tạo “một lũ cao bồi” Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục để hình thành phát triển nhân cách cho người Do đó, giáo dục bao gồm dạy người lẫn dạy chữ, dạy người mục tiêu cao Giáo dục hình thành nhân cách cho người có ý nghĩa vơ to lớn nghiệp cách mạng Con người với nhân cách hoàn thiện vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp cách mạng Sự nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, suy cho nhằm mục tiêu giải phóng người, hướng người tới chân, thiện, mỹ, làm cho người ngày hoàn thiện Mặt khác, người có đạo đức, trí tuệ động lực quan trọng đưa cách mạng đến thắng lợi Người cho rằng: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có người xã hội chủ nghĩa, tức phải có người có đạo đức xã hội chủ nghĩa… Đạo đức xã hội chủ nghĩa cần kiệm xây dựng nước nhà” [5, tr.542] Suốt đời hoạt động cách mạng vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều công sức cho việc đào tạo, bồi dưỡng cách mạng Việt Nam Với lòng yêu thương bao la, với trí tuệ sâu sắc kinh nghiệm phong phú, Người dìu dắt hệ trẻ, trực tiếp tổ chức công tác đào tạo hệ trẻ tự nêu gương sáng mặt cho thiếu niên noi theo Trước lúc xa người cịn dặn tồn Đảng, tồn dân ta: “Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” [6, tr.622] Con đường hình thành đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh đường giáo dục, rèn luyện, kết hợp tự giáo dục, tự rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn phải tu dưỡng kiên trì, bền bỉ suốt đời Bởi vì, “Đạo đức cách mạng khơng phải trời sa xuống, đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” Mặt khác, đạo đức người “phần nhiều giáo dục mà nên”, thế, phải kết hợp việc giáo dục tổ chức với phát huy cao độ vai trò tự giáo dục rèn luyện người II CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2.1 Những yếu tố tác động đến giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Do tác động mặt trái chế thị trường, nhân tố bản, bao trùm chủ yếu tác động đến tình trạng suy thối đạo đức phận cán đảng viên Kinh tế thị trường với chất vốn có ln lấy cạnh tranh làm phương thức tồn chủ yếu, lấy việc thu lợi nhuận trình sản xuất kinh doanh làm mục đích tối thượng Vì vậy, bên cạnh mặt tích cực làm cho phát triển kinh tế động sáng tạo, song kinh tế thị trường chứa đựng mặt tiêu cực đối lập với chất chủ nghĩa xã hội Mặt trái kinh tế thị trường nước ta thể hai phương diện bản: Sự phân hoá giàu nghèo mức tâm lý sùng bái đồng tiền Đây hai phương thức tác động, ảnh hưởng chủ yếu mặt trái kinh tế thị trường đến đời sống đạo đức xã hội, từ tác động đến ý thức, tình cảm hành vi đạo đức cán bộ, đảng viên Đảng Sự phân hoá giàu nghèo mức xã hội tạo chênh lệch đáng kể mức sống, qua tác động đến nếp sống, lối sống, hình thành chủ nghĩa cá nhân, tham vọng quyền lực, bệnh quan liêu, bệnh hình thức trỗi dậy phận cán đảng viên Mặt khác, tâm lý sùng bái đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân cực đoan len lỏi vào mối quan hệ gây tổn hại đến uy tín, chất truyền thống tốt đẹp người cán đảng viên Đảng Sự công lực thù địch lợi dụng mặt trái kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế để chống phá đạo đức Đây thách thức nghiêm trọng q trình lành mạnh hố đời sống đạo đức cán bộ, đảng viên nước ta Tính chất nghiêm trọng phá hoại đạo đức lực thù địch mục đích trị chúng, mà thủ đoạn phá hoại thâm độc xảo quyệt tinh vi Cái đích mà kẻ thù nhằm tiến tới việc phá hoại đạo đức làm băng hoại giá trị truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc, chất truyền thống tốt đẹp Đảng, lý tưởng cách mạng, niềm tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa cán bộ, đảng viên Bằng thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo, lợi dụng diễn đàn, hội nghị, hoạt động giao lưu văn hoá, mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư, lực thù địch sức tuyên truyền, tiêm nhiễm lối sống thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân cực đoan, đồng tiền bất chấp đạo lý, pháp luật vào phận dân cư, hệ trẻ, số cán có chức, có quyền máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể xã hội kể quân đội Do tình trạng dân chủ, bng lỏng việc quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên nhiều đơn vị sở thiếu tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên nước ta Đây nhân tố tác động trực tiếp đến tình trạng suy thối đạo đức phận cán bộ, đảng viên, mà điều kiện để tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường xâm nhập vào đời sống đạo đức cán bộ, đảng viên toàn xã hội kẻ hở để lực thù địch lợi dụng khai thác nhằm chống phá đạo đức Thực tế cho thấy, năm vừa qua tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý có liên quan đến đạo đức, lối sơng tham ơ, lãng phí, làm thất nghiêm trọng tài sản nhà nước thường rơi vào đơn vị dân chủ kéo dài Thông thường đơn vị đó, việc thực dân chủ mang nặng tính hình thức, cơng tác quản lý cán bộ, đảng viên cấp uỷ đảng bị buông lỏng, ý kiến cá nhân có chức có quyền trở thành nghị tập thể Hiện tượng đoàn kết nội xẩy thường xuyên, biểu tiêu cực cán bộ, đảng viên không đấu tranh, phê bình thẳng thắn, trung thực, điều góp phần tạo tác nhân làm suy thoái, biến chất phận cán bộ, đảng viên Mặt khác, điều kiện đổi đất nước, với trình phát triển đời sống kinh tế - xã hội, đời sống vật chất tinh thần đội ngũ cán bộ, đảng viên cải thiện, nâng cao rõ rệt, điều làm nảy sinh tâm lý hưởng thụ, đề cao nhu cầu lợi ích cá nhân, buông lỏng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phận cán bộ, đảng viên Sự thiếu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức làm dần khả miễn dịch đội ngũ cán trước tác động ảnh hưởng mặt trái chế thị trường, công phá hoại lực thù địch, kéo theo trượt dài họ vào xu suy thoái đạo đức Đảng ta nhận thấy rõ vấn đề này: Tình trạng tham nhũng với suy thối tư tưởng trị, đạo đức lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cản trở việc thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, gây bất bình làm giảm lịng tin nhân dân Đây bốn nguy đê doạ sống chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng nhân dân ta lựa chọn Như vậy, nâng cao đạo đức cách mạng, đặc biệt đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên nghiệp đổi công việc không đơn giản Về thực chất đấu tranh phức tạp lâu dài người, tổ chức hệ thống trị, nhằm mục đích xây dựng chủ thể 10 đạo đức xã hội ta đường lên chủ nghĩa xã hội Đây nhân tố có vai trị định trực tiếp đến thắng lợi nghiệp cách mạng nước ta giai đoạn đổi 2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Một là, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên Trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội giới lân vào khủng hoảng, kinh tế đất nước phát triển theo chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vấn đề xây dựng mục tiêu lý tưởng trị làm sở cho đạo đức cách mạng yêu cầu hàng đầu vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng Trước hết phải coi trọng cơng tác giáo dục nâng cao trình độ lý luận giới quan, nhân sinh quan chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đây sở lý luận để người cán bộ, đảng viên xem xét đánh giá mối quan hệ xã hội; giải hài hồ lợi ích, định hướng đắn cho nhận thức hành động Từ giác ngộ mục tiêu, lý tưởng làm cho người cán bộ, đảng viên có niềm tin tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, nhận thức sâu sắc bổn phận trách nhiệm Đảng, với nhân dân đồng chí, sở ý thức phẩm chất đạo đức, lối sống mà họ phải có phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện Giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trước hết phải mở rộng nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Phải tiến hành giáo dục cách thường xuyên có hệ thống, từ giúp cho cán bộ, đảng viên tự giác đấu tranh, phê bình tự phê bình, kiên khắc phục ảnh hưởng tiêu cực xã hội tàn dư đạo đức cũ Song song với trình phải thường xuyên giáo dục đạo đức cộng sản chủ nghĩa, đặc biệt phẩn chất, nhân cách, đạo đức Hồ Chí Minh Nêu cao gương sáng tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản, suốt đời tận tuỵ chiến đấu cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân, giải phóng nhân loại Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên noi theo 11 Tiến hành giáo dục đạo đức cộng sản chủ nghĩa, đạo đức tiến lịch sử, đạo đức lấy chủ nghĩa tập thể làm nòng cốt, đề cao lối sống người người, người người, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ đạo đức cách mạng, từ có hành vi đạo đức cách mạng đắn Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trước công việc, khiêm tốn, giản dị, sống lành mạnh, nhân dân quý mến Không ngừng giáo dục phát huy phẩm chất tốt đẹp đạo đức truyền thống dân tộc tiếp thu giá trị, chuẩn mực đạo đức tiến nhân loại nhằm xây dựng phẩm chất nhân cách cho cán bộ, đảng viên Đảm bảo cho cán bộ, đảng viên gương sáng phẩm chất đạo đức cách mang để quần chúng noi theo Hai là, đổi mạnh mẽ công tác cán đôi với đẩy mạnh phong trào chống quan liêu tham nhũng, vi phạm đạo đức nhân cách cán bộ, đảng viên Hồ Chí Minh dạy, cán “gốc” công việc, muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Thực trạng đất nước ta nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền, đồng thời đảng có vai trị tồn quyền cơng tác cán Do đó, suy thối đạo đức cách mạng, xuất chủ nghĩa cá nhân cán bộ, đảng viên có nguyên nhân từ cơng tác cán Nói cách khác, giải pháp Nhà nước nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cán bộ, đảng viên cần cơng tác cán Do đó, suy thoái đạo đức cách mạng, xuất chủ nghĩa cá nhân cán bộ, đảng viên có ngun nhân từ cơng tác cán Như vậy, giải pháp Nhà nước tiến hành giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cán bộ, đảng viên phải công tác cán Thực tế cho thấy công tác cán Đảng nhiều bất cập, việc kiểm tra thi hành, xử lý kỷ luật, thưởng phạt có lúc chưa nghiêm minh Sựu yếu bất cập công tác cán nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thoái đạo đức cách mạng phận khơng nhỏ cán bộ, đảng viên Vì vậy, để giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên biện 12 pháp hàng đầu phải tiến hành đổi mạnh mẽ công tác cán Phải mở rộng phát huy dân chủ, thực công khai minh bạch công tác cán bộ; đổi hoàn thiện chế độ bầu cử, mở rộng quyền tiến cử tự ứng cử; đổi mạnh mẽ triển khai đồng khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng thực sách cán bộ; xây dựng thực sách phát triển trọng dụng nhân tài Ba là, phát huy tốt vai trò tổ chức đảng quản lý, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.Người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh họ vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ nhân dân Đối với họ vừa thành viên, vừa chủ thể xây dựng tổ chức Do Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trị quan trọng tổ chức đảng với quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên Trong giai đoạn phải đổi tiến hành tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, trọng đến mối quan hệ xã hội đảng viên Kết hợp chặt chẽ quản lý tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt với tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú Một mặt tổ chức đảng phải có quy định chặt chẽ việc đảng viên khơng làm Mặt khác, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn, thật chủ động báo cáo vấn đề thân gia đình tổ chức u cầu Trong thời gian qua, khơng nơi cán bộ, đảng viên có biểu trái với đạo lý truyền thống tốt đẹp dân tộc, trái với chuẩn mực đạo đức cách mạng, họ có mức sống cách biệt, lối sống xa lạ bị dư luận xã hội lên án, nhân dân khơng đồng tình tổ chức đảng không nắm chắc, không nghiêm túc đấu tranh, chí bao che, dung túng Chính mà thời gian tới người có dấu hiệu giàu lên bất thường, mức sống cách biệt với nhân dân phải có kiểm tra tổ chức đảng có thẩm quyền Những biểu sai trái với đạo lý dân tộc tổ chức đảng phải nơi tạo dư luận để lên án Những hành vi thiếu văn hố khơng chuẩn mực đạo đức mới, lối sống cán bộ, đảng viên phải xem xét, phân tích đầy đủ xử lý kịp thời Muốn phải thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng, thực 13 tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình phê bình Trong học tập, sinh hoạt cơng tác phải tôn trọng điều lệ, nguyên tắc, chế độ, đồng thời phải ln ln có tình đồng chí, thương yêu giúp đỡ lẫn Hồ Chí Minh rõ: Tự phê bình phê bình “cốt để giúp sửa chữa, giúp tiến Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt Cốt để đoàn kết thống nội bộ” [6, tr.127] Phê tự phê phải hướng tới xây dựng chuẩn mực “nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”, đồng thời phê binh tự phê bình phải có lịng u thương chân thành, bao dung độ lượng, trung thực nhân nghĩa, sáng suốt vô tư tự phê bình phê bình đạt kết đích thực Phân tích chất lượng sàng lọc đảng viên phải tiến hành thường xuyên, làm tốt công tác kiểm tra đảng, kịp thời phát đấu tranh với biểu sai trái nhằm làm lành mạnh quan hệ công tác Theo Hồ Chí Minh: “Sửa chữa sai lầm, cố nhiên cần dùng cách giải thích, thuyết phục, cảm hố, dạy bảo Song không dùng xử phạt” [6, tr.148] Đối với người thoái hoá biến chất, bị quần chúng ốn ghét kiên xử lý để làm nội bộ, lấy lại niềm tin quần chúng nhân dân Bốn là, kết hợp chặt chẽ việc bồi dưỡng, rèn luyện, giáo dục tổ chức với việc đề cao trách nhiệm tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên Mỗi cán bộ, đảng viên thực thể xã hội, tổng hoà mối quan hệ xã hội Vì vậy, việc bồi dưỡng rèn luyện cán bộ, đảng viên có yếu tố chủ quan khách quan Đối với tiến cán bộ, đảng viên yếu tố chủ quan trực tiếp định, thiếu nỗ lực chủ quan, không thực tự giác, tâm nghị lực khơng cao dù điều kiện khách quan có thuận lợi đến không tiếp thu đầy đủ giáo dục giúp đỡ tổ chức Khi bàn vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Đạo đức cách mạng từ trời sa xuống, đấu tranh, rèn luyện bền bỉ ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” [6, tr.201] Để nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng “trung với nước, hiếu với dân’ cán bộ, đảng viên phải phát huy trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, 14 trước quần chúng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện khắc phục khó khăn, cám dỗ tiền tài, vật chất, danh vọng Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc nhân dân, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Trong giai đoạn cách mạng nay, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên nêu cao tính đảng, chấp hành nghiêm túc quy định Đảng điều cấm đảng viên không làm, thực hành tiết kiệm chống lãng phí chấp hành nghiêm kỷ luật đảng Mặt khác, cán bộ, đảng viên phải coi trọng tiếp thu giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức Phải chấp hành chịu quản lý, giáo dục tập thể, coi điều kiện để rèn luyện góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên nội dung hành động cụ thể, thiết thực nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài Đây trách nhiệm tự tu dưỡng, tự rèn luyện cán bộ, đảng viên trước yêu cầu Đảng nhân dân Rèn luyện đạo đức cách mạng sở để đáp ứng yêu cầu tình hình cách mạng giai đoạn 15 KẾT LUẬN Giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên nghiệp đổi nước ta tất yếu khách quan, đấu tranh phức tạp lâu dài người, tổ chức toàn xã hội Ngày nay, biểu đạo đức cách mạng nghiệp đổi có biến đổi, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh đạo đức cách mạng xã hội chủ nghĩa với đạo đức cũ, đạo đức tư sản thực tế đấu tranh giai cấp lĩnh vực văn hoá, đạo đức ý thức hệ Hơn nữa, giai đoạn cách mạng nay, trước tác động mặt trái kinh tế thị trường, chống phá điên cuồng lực thù địch dẫn tới số cán bộ, đảng viên sa sút, thoái hoá, biến chất phẩm chất đạo đức cách mạng Trước thực tế địi hỏi phải có chiến lược, giải pháp thích hợp để giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên Để tổ chức thực tốt điều trước hết phải tiến hành đồng tất giải pháp, vấn đề tăng cường giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng, rèn luyện phẩm chất cho cán bộ, đảng viên vấn đề cấp thiết có tính thời tình hình Đồng thời phải tăng cường phong trào đấu tranh chống tham ơ, lãng phí, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân cán bộ, đảng viên Tiến hành đổi công tác cán bộ, phát huy tốt vai trò quản lý tổ chức giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên Tổ chức thực nghiêm túc vận động đổi chỉnh đốn Đảng cải cách máy hành Nhà nước với việc tạo dư luận xã hội tác động đến việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức người cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác Ph.ăng-ghen toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1976 C.Mác Ph.ăng-ghen toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1976 Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 ... tố tác động đến giáo dục đạo đức cách mạng 2.1 cho đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục đạo 2.2 đức cách mạng cho đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. .. việc giáo dục tổ chức với phát huy cao độ vai trò tự giáo dục rèn luyện người II CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2.1 Những yếu tố tác động đến giáo dục. .. số giải pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Một là, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên Trong bối cảnh chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận xây dựng đảng công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên của đảng cộng sản việt nam,