0

(LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý đầu tư công trên địa bàn thị xã hoài nhơn, tỉnh bình định

107 1 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý đầu tư công trên địa bàn thị xã hoài nhơn, tỉnh bình định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN HUỲNH THÙY LINH QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8310110 Ngƣời hƣớng dẫn: TS Đào Quyết Thắng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Quản lý đầu tƣ công địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân Các số liệu sử dụng luận văn trung thực có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc tun bố cơng trình nghiên cứu khoa học trƣớc Quy Nhơn, ngày tháng năm 2022 Tác giả Huỳnh Thùy Linh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ khoa đào tạo Sau đại học - Đại học Quy Nhơn, tận tình giảng dạy thầy suốt khóa học giúp đỡ bạn bè lớp Tôi xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đào Quyết Thắng trực tiếp, tận tình hƣớng dẫn, bảo suốt thời gian thực luận văn cung cấp nhiều thơng tin khoa học có giá trị để luận văn đƣợc hồn thành Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn tạo điều kiện tốt để học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn giúp đỡ cán UBND thị xã Hoài Nhơn tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thu thập tài liệu phục vụ luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến ngƣời thân, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ thời gian qua Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Xin trân trọng cảm ơn! Học viên Huỳnh Thùy Linh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 10 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 10 Phƣơng pháp nghiên cứu 11 Ý nghĩa khoa hoạc thực tiễn luận văn 11 Kết cấu luận văn 11 CHƢƠNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 13 1.1 Lý luận đầu tƣ công 13 1.1.1 Khái niệm đầu tư công 13 1.1.2 Đặc điểm đầu tư công 14 1.1.3 Vai trị đầu tư cơng phát triển kinh tế - xã hội 16 1.2 Lý luận quản lý đầu tƣ công 17 1.2.1 Khái niệm quản lý đầu tư công 17 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đầu tư công 17 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý đầu tư công 27 1.2.4 Những nhân tố gây ảnh hưởng đến quản lý đầu tư công 30 1.3 Kinh nghiệm quản lý đầu tƣ công số huyện học kinh nghiệm quản lý đầu tƣ cơng địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 35 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý đầu tư cơng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 35 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý đầu tư công thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 35 1.3.3 Kinh nghiệm rút quản lý đầu tư cơng địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 36 Tiểu kết chƣơng 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 38 2.1 Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 38 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 40 2.2 Thực trạng hoạt động đầu tƣ công địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 42 2.2.1 Tỷ trọng đầu tư công tổng vốn đầu tư toàn xã hội 42 2.2.2 Quy mô tốc độ tăng trưởng đầu tư công 43 2.2.3 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư công đia bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 45 2.2.4 Về phân bổ vốn đầu tư công địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 46 2.3 Tình hình quản lý đầu tƣ cơng địa bàn thị xã Hồi Nhơn tỉnh Bình Định 46 2.3.1 Thực trạng máy quản lý nhà nước đầu tư cơng thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 46 2.3.2 Công tác ban hành văn quy định quản lý đầu tư công địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 47 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.3.3 Thực trạng xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 52 2.3.4 Thực trạng công tác đánh giá, giám sát đầu tư cơng địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 55 2.3.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra hoạt động đầu tư cơng đia bàn thị xã Hồi Nhơn, tình Bình Định 57 2.4 Đánh giá hoạt động quản lý đầu tƣ công địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 60 2.4.1 Những kết đạt quản lý đầu tư cơng địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 60 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân quản lý đầu tư cơng địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 62 Tiểu kết chƣơng 66 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 67 3.1 Quan điểm phƣơng hƣớng quản lý đầu tƣ cơng thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 67 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2025 67 3.1.2 Phương hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025 địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 69 3.1.3 Chương trình phát triển thị Hoài Nhơn đến năm 2035 69 3.1.4 Quan điểm quản lý đầu tư công thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 71 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tƣ cơng địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 72 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.2.1 Giải pháp máy quản lý nhà nước đầu tư cơng thị xã Hồi Nhơn 73 3.2.2 Giải pháp xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch 77 3.2.3 Giải pháp xử lý nợ đọng 80 3.2.4 Giải pháp công tác đánh giá, giám sát đầu tư công 83 3.2.5 Giải pháp công tác tra, kiểm tra hoạt động đầu tư công 84 3.3 Kiến nghị 85 3.3.1 Đối với phủ 85 3.3.2 Đối với Bộ Kế hoạch Đầu tư 87 3.3.3 Đối với UBND tỉnh Bình Định 88 Tiểu kết chƣơng 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 QUYẾT ĐỊNH GIAO TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CĐT : Chủ đầu tƣ CNH-HĐH : Công nghiệp hóa - đại hóa CP : Chính phủ CSHT : Cơ sở hạ tầng DA : Dự án DNNN : Doanh nghiệp nhà nƣớc ĐTC : Đầu tƣ công ĐTXD : Đầu tƣ xây dựng ĐTXDCB : Đầu tƣ xây dựng GPMB : Giải phóng mặt HĐH : Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân KH : Kế hoạch MTTQ : Mặt trận tổ quốc NQ : Nghị NSĐP : Ngân sách địa phƣơng NSNN : Ngân sách nhà nƣớc QĐ : Quyết định QLĐTC : Quản lý đầu tƣ công QLKT : Quản lý kinh tế QLNN : Quản lý nhà nƣớc TT : Thông tƣ TTKT : Tăng trƣởng kinh tế TW : Trung ƣơng UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng XHCN : Xã hội chủ nghĩa TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Đầu tƣ công địa bàn thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2016 - 2020 43 Bảng 2 Đầu tƣ công địa bàn Thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2016 – 2020 43 Bảng Quản lý đấu thầu đầu tƣ cơng từ NSNN Thị xã Hồi Nhơn 2016 - 2020 52 Bảng Chi tu bảo dƣỡng tài sản thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2016 – 2020 54 Bảng Kết kiểm tra, giám sát chi đầu tƣ cơng Thị xã Hồi Nhơn 58 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1 Hệ thống quan quản lý nhà nƣớc đầu tƣ cơng 20 Hình Bản đồ hành thị xã Hồi Nhơn 38 Hình 2 Cơ quan quản lý nhà nƣớc đầu tƣ công Thị xã Hoài Nhơn 47 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Vốn đầu tƣ công Thị xã Hoài Nhơn theo lĩnh vực giai đoạn 2016 - 2020 45 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 83 chống nợ đọng XDCB; dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất; cơng trình quan trọng, cơng trình có nhu cầu cấp thiết Hiệu giải pháp: Hoàn thành, bàn giao đƣa vào sử dụng dự án tiến độ, thu hồi nợ hạn chế thấp tình trạng nợ đọng Thu hồi khoản nợ đọng kéo dài từ năm 2017 - 2020 Chấm dứt tình trạng đầu tƣ, khởi cơng cơng trình mới, kiên không phê duyệt dự án không nằm quy hoạch 3.2.4 Giải pháp công tác đánh giá, giám sát đầu tư công Cơ sở đề xuất giải pháp: Công tác đánh giá, giám sát đầu tƣ cơng đóng vai trị vơ quan trọng, giúp cung cấp thơng tin kịp thời tình hình triển khai kết thực dự án giúp quan chức nắm đƣợc cụ thể diễn biến trình đầu tƣ có định xử lý kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc, bảo đảm thực dự án tiến độ, yêu cầu chất lƣợng Hiện nay, dự án đầu tƣ công chủ yếu sử dụng nguồn vốn lớn, phạm vi ảnh hƣởng rộng Tuy nhiên, công tác đánh giá, giám sát đầu tƣ công thị xã chƣa đƣợc trọng, chƣa thực nghiêm túc, chƣa đảm bảo chất lƣợng, nội dung đánh giá chƣa đầy đủ; chƣa nêu đƣợc khó khăn vƣớng mắc nhƣ chƣa đề xuất đƣợc biện pháp khắc phục, chế tài xử lý tồn tại, vi phạm Tình trạng tiêu cực, bao che, nể nang phổ biến Vậy theo tác giả để nâng cao hiệu công tác đánh giá, giám sát cần nghiêm túc thực thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định Nội dung giải pháp: Một là, tăng cƣờng hoạt động giám sát dự án đầu tƣ công từ NSNN Luật NSNN nhƣ văn quy định có liên quan đến đầu tƣ từ nguồn vốn NSNN quy định chặt chẽ quy trình, chế quản lý đầu tƣ từ khâu lập kế hoạch, xét duyệt, thẩm định kế hoạch, dự án đến khâu cấp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 84 phép quản lý vốn tốn Nói trình thủ tục quan đơn vị liên quan tuân thủ cách nghiêm ngặt, nhƣng nhiều cịn mang tính hình thức, đầu tƣ cịn dàn trải theo cảm tính, dẫn đến thất cịn lớn, tƣợng tiêu cực, tham nhũng xảy ra, nguồn vốn NSNN chƣa đƣợc sử dụng có hiệu Do đó, cần hồn thiện chế giám sát vốn đầu tƣ từ NSNN nhƣ sau: 3.2.5 Giải pháp công tác tra, kiểm tra hoạt động đầu tư cơng Hồn thiện chế để nhân dân đóng góp ý kiến, phản biện xã hội giám sát công việc quan nhà nƣớc, sách kinh tế, xã hội, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển quan trọng Quy định chế độ cung cấp thơng tin trách nhiệm giải trình quan nhà nƣớc trƣớc nhân dân Hoàn thiện thực tốt quy chế dân chủ sở Phát huy vai trị tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội ngƣời dân việc quản lý tổ chức đời sống cộng đồng theo quy định pháp luật Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quan kiểm tra, giám sát chuyên nghiệp Phân định rõ trách nhiệm quan kiểm tra, giám sát hệ thống, bảo đảm có phối hợp, giám sát lẫn Tăng cƣờng vai trị trách nhiệm kiểm tốn nhà nƣớc, nhằm bảo đảm nguồn lực tài nhà nƣớc tài sản cơng phải đƣợc kiểm tốn Xây dựng chế bảo đảm giám sát đầu tƣ cộng đồng hoàn tồn tự nguyện độc lập, phát huy vai trị xã hội hoá hoạt động kiểm tra, giám sát Công khai minh bạch hoạt động kiểm tra, giám sát nguyên tắc quan trọng để nâng cao chất lƣợng, hiệu hoạt động kiểm tra, giám sát Thực nguyên tắc công khai phƣơng thức để nâng cao vai trị giám sát quan có thẩm quyền toàn xã hội hoạt động kiểm tra, giám sát phƣơng thức hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng lĩnh vực kiểm tra, giám sát TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 85 Mặt khác, cơng khai kết luận kiểm tra, giám sát cịn sở để ngƣời dân, xã hội giám sát, nhằm bảo đảm tính trung thực khách quan hoạt động kiểm tra, giám sát, tránh bị tác động cá nhân, quan nhà nƣớc có thẩm quyền làm ảnh hƣởng đến tính trung thực, khách quan hoạt động kiểm tra, giám sát Đổi nội dung phƣơng thức hoạt động kiểm tra, giám sát Đối với dự án lớn, quan trọng cần tổ chức kiểm tra, giám sát trình chuẩn bị đầu tƣ Kiểm toán nhà nƣớc phối hợp với quan liên quan tăng cƣờng hoạt động công tác thẩm định dự án, đánh giá, phát kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, kiên xuất tốn khoản chi sai mục đích, khơng khối lƣợng, đơn giá, không tiêu chuẩn định mức, dự tốn 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với phủ - Kiến nghị phủ rà sốt nhanh chóng sửa đổi quy định khơng cịn phù hợp để triển khai thực có hiệu Nghị định Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình - Sớm ban hành sách cụ thể nhƣ sách tái định cƣ, sách hỗ trợ nhà đầu tƣ để thực đền bù giải tỏa, sách giao đất Phân cấp triệt cấp huyện phê duyệt phƣơng án chi tiết đền bù, giải toả, tái định cƣ - Áp dụng mức lƣơng tối thiểu khác theo khu vực máy hành – nghiệp Hiện nay, mức lƣơng tối thiểu doanh nghiệp đƣợc quy định khác khu vực mặt giá khu vực khác lớn Việc tiến tới áp dụng quy định khu vực hành – nghiệp giúp đảm bảo cán bộ, cơng chức sống đƣợc lƣơng - Tiếp tục đạo cấp, ngành quan tâm đến việc bàn giao cơng trình sau đầu tƣ gắn với việc phân bổ ngân sách hợp lý để thực TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 86 công tác tu, sửa chữa, bảo dƣỡng cơng trình Chỉ đạo ngân sách cấp hàng năm ý vốn cho tu, sửa chữa - Đầu tƣ mức cho công tác đào tạo, nâng cao lực, lực lƣợng làm công tác kiểm tra, tra Quy định cụ thể trách nhiệm quyền hạn sở, ngành nội dung tra, đối tƣợng tra, chế phối hợp sở, ngành, tránh tình trạng vừa trùng lắp, chồng chéo - Xây dựng quy hoạch phát triển Quốc gia tổng thể, có tầm nhìn Đây sở để định khung khổ đầu tƣ cơng Do khan vốn tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng, phải tập trung nguồn lực cho số tọa độ đột phá mạnh, có khả lan tỏa rộng mang lại hiệu ứng phát triển cao Đồng thời, phải thiết kế lộ trình đầu tƣ cơng theo trật tự nghiêm ngặt - Chính phủ tập trung giao sớm kế hoạch vốn cho bộ, ngành địa phƣơng Trong kế hoạch vốn đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quan có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tƣ phải nghiêm túc chấp hành nghị Quốc hội dự toán ngân sách năm, sớm trình Thủ tƣớng Chính phủ giao kế hoạch vốn kịp thời để bộ, ngành địa phƣơng có phân bổ kịp thời cho dự án để thực hiện, không phân thành nhiều đợt nhƣ năm trƣớc Hiện Kiểm toán Nhà nƣớc thực kiểm toán phần chi đầu tƣ công với tần suất 02 năm/1 lần địa phƣơng chủ yếu cấp tỉnh mà triển khai cấp huyện Phạm vi thực kiểm tốn việc chấp hành pháp luật quyền địa phƣơng phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tƣ; chấp hành pháp luật chủ đầu tƣ quản lý số dự án chƣơng trình đầu tƣ Nhằm góp phần nâng cao hiệu đầu tƣ cơng, Kiểm tốn nhà nƣớc cần thực tổng kiểm tốn năm, có kiểm tốn chi đầu tƣ, tiến đến kiểm toán 100% chi đầu tƣ cơng Phạm vi thực kiểm tốn khơng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 87 giới hạn việc chấp hành pháp luật quyền địa phƣơng chủ đầu tƣ mà cần mở rộng thực kiểm tốn tính phù hợp, hiệu suất, hiệu quả, tính bền vững tác động đầu tƣ công 3.3.2 Đối với Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tƣ tổng hợp, rà sốt lại tồn bất cập việc thực Luật đầu tƣ cơng để trình Chính Phủ trình Quốc hội cho sửa Luật Đầu tƣ công theo hƣớng phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu đầu tƣ công Việc ban hành luật đầu tƣ công đƣợc Bộ Kế hoạch Đầu tƣ đánh giá tạo sở pháp lý thống nhất, đồng hoàn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý hoạt động đầu tƣ sử dụng vốn đầu tƣ công; khắc phục tình trạng đầu tƣ phân tán, dàn trải đầu tƣ cơng, góp phần nâng cao hiệu đầu tƣ theo mục tiêu, định hƣớng chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đất nƣớc Việc ban hành Luật Đầu tƣ công tạo công cụ quan trọng để bảo đảm việc quản lý đầu tƣ công đƣợc công khai, minh bạch, góp phần tích cực vào việc chống thất thốt, lãng phí Đồng thời, pháp lý để tăng cƣờng cơng tác phịng chống tham nhũng, khắc phục tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu quản lý đầu tƣ cơng Bộ kế hoạch đầu tƣ hồn thiện hệ thống quản lý đầu tƣ cơng, ƣu tiên đổi cách thức lập thẩm định, đánh giá lựa chọn dự án đầu tƣ công Các ngành liên quan rà sốt, hồn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tƣ giá lĩnh vực xây dựng ngành kinh tế để quản lý chặt chẽ, tiết kiệm đầu tƣ công Đối với số vốn lại chƣa phân bổ bố trí khơng quy định kế hoạch đầu tƣ công trung hạn vốn ngân sách trung ƣơng giai đoạn 20162020 kiên cắt giảm để tốn nợ đọng xây dựng thu hồi khoản vốn ứng trƣớc TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 88 Đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tƣ nghiên cứu báo cáo Chính phủ xem xét giảm số lƣợng chƣơng trình mục tiêu quốc gia, để giảm bớt đầu mối tập trung nguồn lực thực mục tiêu kinh tế - xã hội; ghép chƣơng trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ đầu tƣ địa bàn huyện nghèo thành chƣơng trình mục tiêu chung để giảm bớt đầu mối, tập trung nguồn lực cho việc hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững huyện nghèo Lồng ghép theo hƣớng giảm bớt số lƣợng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ƣơng Tạo điều kiện cho địa phƣơng đề xuất mức vốn cho cơng trình đƣợc linh hoạt, chủ động Thực tế cho thấy chủ thể tham gia hoạt động xây dựng dự án đầu tƣ công, gồm nhà thầu; chủ đầu tƣ; quan chuyên môn xây dựng hƣớng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lƣợng tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng cơng trình, thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu cơng trình xây dựng… chịu trách nhiệm chất lƣợng cơng việc thực Ðể nâng cao chất lƣợng cơng trình xây dựng; cấp ủy, quyền mặt trận Tổ quốc xã, phƣờng cần tăng cƣờng công tác lãnh đạo, đạo, ban giám sát đầu tƣ cộng đồng; đồng thời xem nhiệm vụ thƣờng xuyên, liên tục Bên cạnh cần đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến pháp luật để ngƣời dân hiểu rõ tích cực tham gia hoạt động giám sát 3.3.3 Đối với UBND tỉnh Bình Định Cần tiến hành khảo sát chuyên đề phân cấp nhiệm vụ chi nhằm đánh giá lại q trình phân cấp cách có hệ thống phục vụ cho giai đoạn phân cấp tiếp theo, trọng đánh giá tính đồng phân cấp nhiệm vụ chi với khả ngân sách, trình độ lực, thẩm quyền quản lý cấp ngân sách Đặc biệt cần có chế phân cấp rõ ràng cấp xã gắn với quản lý cộng đồng dân cƣ Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho chủ đầu tƣ, có văn ban hành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 89 Cơ cấu lại mơ hình tổ chức Ban quản lý dự án cho phù hợp với tình hình thực tế, kiện toàn máy Ban quản lý dự án cấp tỉnh đồng tổ chức thể chế vận hành; giữ lại cấu Ban quản lý dự án cấp huyện, thực dự án bổ sung thêm nhân lực từ đơn vị chủ sử dụng công trình vào thành phần Ban quản lý dự án; bƣớc chuyển giao công tác quản lý đầu tƣ cho cấp xã Đẩy nhanh tiến độ thực thủ tục phê duyệt định đầu tƣ, quy định cụ thể thời gian, cách thức luân chuyển văn bản… đơn vị cho phù hợp hơn, đạo văn phòng UBND tỉnh xem xét bãi bỏ thủ tục không phù hợp Chỉ đạo quan chuyên môn việc xem xét, đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp hoạt động tƣ vấn xây dựng nhƣ Nghị HĐND tỉnh đề Quy định rõ trách nhiệm chủ đầu tƣ việc chậm tiến độ đầu tƣ xây dựng bản, công tác giải ngân, thanh, toán Đối với chủ đầu tƣ chƣa đủ điều kiện, lực, cần kiên chuyển chủ đầu tƣ cho Ban quản lý dự án Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lƣợng cơng trình sử dụng nguồn vốn đầu tƣ công Ban hành chế tài xử phạt nặng cơng trình thi cơng chất lƣợng Phát kịp thời hoạt động đầu tƣ sử dụng nguồn vốn công không quy hoạch, hành vi gây lãng phí, thất vốn đầu tƣ cơng, ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng cơng trình Khả huy động cân đối nguồn vốn; dự kiến tổng mức đầu tƣ để thực mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực trung hạn, bao gồm vốn chuẩn bị đầu tƣ, thực dự án, hoàn trả khoản ứng trƣớc, hoàn trả khoản vốn vay khác ngân sách địa phƣơng để đầu tƣ Tăng cƣờng khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 90 phân bổ vốn, phải ƣu tiên cho công tác chuẩn bị đầu tƣ, đạo xử lý kịp thời vƣớng mắc, tôn trọng nghiệp vụ chuyên môn ngành, phát huy vai trò ngành quản lý kế hoạch quy hoạch Hạn chế chuyển vốn không thực sang năm sau cách tràn lan Kiến nghị tăng cƣờng sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành: Đẩy mạnh đầu tƣ sở hạ tầng công nghệ thông tin đơn vị chức khối UBND quan hành nghiệp khác tồn địa bàn nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời xác yêu cầu số liệu dự án theo tiêu kinh tế cho quan quản lý góp phần công khai minh bạch cải thủ tục hành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 91 Tiểu kết chƣơng Trên sở khoa học đƣợc trình bày chƣơng thực trạng cơng tác quản lý đầu tƣ cơng đƣợc trình bày chƣơng 2, vào lý luận thực tiễn nội dung chƣơng tác giả trình bày quan điểm mục tiêu quản lý đầu tƣ công thị xã Hoài Nhơn tác giả đƣa sáu giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý đầu tƣ cơng địa bàn thị xã Hồi Nhơn bao gồm: Theo đó, dài hạn, cần nghiên cứu tổng thể, đánh giá toàn diện hệ thống chế sách, cơng cụ quản lý, cơng tác hƣớng dẫn, kiểm tra… liên quan đến quản lý nhà nƣớc dự án đầu tƣ công; tăng cƣờng hợp tác quốc tế để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm nƣớc phát triển nƣớc có hồn cảnh kinh tế - xã hội tƣơng tự nhƣ Hồi Nhơn, sở đề xuất nội dung cần sửa đổi, hồn thiện có đƣợc hệ thống chế sách đồng bộ, phù hợp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 92 KẾT LUẬN Vai trị cơng tác quản lý đầu tƣ cơng phát triển kinh tế xã hội thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định ngày đƣợc khẳng định Tuy nhiên, hoạt động quản lý đầu tƣ công thị xã Hồi Nhơn cịn gặp nhiều khó khăn bất cập trình triển khai thực Nghiên cứu đƣợc thực nhằm phân tích thực trạng quản lý đầu tƣ công địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định Kết nghiên cứu cho thấy việc quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tƣ công đƣợc Ủy ban nhân dân thị xã Hồi Nhơn tỉnh Bình Định đặc biệt quan tâm, đạo, tổ chức thực hiệu Đặc biệt công tác quản lý đầu tƣ công nguồn vốn NSNN thị xã Hoài Nhơn đạt đƣợc nhiều kết có chuyển biến tích cực; chế quản lý đầu tƣ công ngày đƣợc hồn thiện, rõ ràng, cơng tác quản lý ngày chặt chẽ hiệu Với thời gian kinh phí hạn hẹp, luận văn tập trung giải số vấn đề sau đây: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý đầu tƣ cơng; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đầu tƣ công địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020; thành tích đạt đƣợc, tồn hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý đầu tƣ công Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đầu tƣ cơng địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2025 Quản lý đầu tƣ công vấn đề ln mang tính thời có ảnh hƣởng quan trọng tới nguồn vốn đầu tƣ Nhà nƣớc Để tăng cƣờng công tác quản lý đầu tƣ cơng thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định cần thực đồng nhiều giải pháp, cần trọng nâng cao chất lƣợng công tác tổ chức thực hiện, nâng cao chất lƣợng hoạt động thẩm định phê duyệt dự án đầu tƣ, thiết kế, lập dự tốn, giám sát thi cơng, nghiệm thu, tốn, TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 93 hồn thiện công tác hoạch định, công tác lãnh đạo, công tác kiểm tra điều chỉnh dự án đầu tƣ công số giải pháp khác cải thiện chất lƣợng đội ngũ cán tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thơng tin q trình quản lý TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Công văn 964/UBND-XD ngày 07/11/2016 UBND thị xã Hoài Nhơn việc tăng cường quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng cơng trình Đặng Quỳnh Anh, Hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động đầu tƣ công nguồn vốn ngân sách địa phƣơng thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2020, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành số điều luật đầu tƣ công, Hà Nội 10 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng 11 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Hà Nội 12 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, Về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm, Hà Nội 13 Nghị định số 87/2017/NĐ-CP, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 95 cấu tổ chức Bộ Tài chính; 14 Nguyễn Hồng Anh, “Hiệu quản lý đầu tƣ cơng thành phố Hồ Chí Minh”, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2008 15 Nguyễn Thanh Minh, Quản lý đầu tƣ công địa bàn tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng, 2011 16 Nguyễn Thị Thanh, Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tƣ xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố Hà Nội đến năm 2020, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016 17 Phạm Văn Hùng Cộng sự, "Đổi công tác quản lý hoạt động đầu tƣ nhằm thực tái cấu trúc đầu tƣ cơng Việt Nam", Tạp chí Kinh tế & phát triển, 2012, Số 177,Trang: 22-28, 18 Quốc hội (2014), Luật đầu tư công, Hà Nội 19 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách nhà nước, Hà Nội 20 Quốc hội (2019), Luật Đầu tư công, Hà Nội 21 Quyết định 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 (điều chỉnh) Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 22 Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 UBND tỉnh Bình Định việc giao danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn đầu tư phát triển NSNN thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 tỉnh Bình Định; 23 Sử Đình Thành Bùi Thị Mai Hoài, "Xây dựng hệ thống giám sát đánh giá chi tiêu công dựa kết Việt Nam", Tạp chí Phát triển kinh tế, 2012, Số 258(Tháng 4),Trang: 3-1 24 Sử Đình Thành, "Đổi quản trị cơng Việt Nam nhìn từ mơ hình bảng điểm cân bằng", Tạp chí Phát triển kinh tế, 08/2010 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 96 25 Thông tƣ số 09/2016/TT-BTC quy định toán dự toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Hà Nội 26 Thông tƣ số 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng dự án đầu tư xây dựng cơng trình 27 Thơng tƣ số 72/2017/TT-BTC, quy định quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN 28 Trịnh Thị Thúy Hồng, Quản lý chi ngân sách Nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng địa bàn tỉnh Bình định, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012 29 UBND thị xã Hồi Nhơn (2021), Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2015 – 2020 30 UBND thị xã Hồi Nhơn, Báo cáo tốn vốn đầu tƣ năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 31 Vũ Cƣơng, "Tăng cƣờng hiệu lực hệ thống quản lý đầu tƣ công theo tinh thần luật đầu tƣ cơng Việt Nam", Tạp chí Kinh tế & phát triển, 2014, Số 206,Trang: 2-10 32 Vũ Thành Tự Anh, Quản lý phân cấp quản lý đầu tƣ công Thực trạng Việt Nam kinh nghiệm quốc tế, Truy cập ngày 18/6/2018, từ liên kết: https://www.fsppm.fuv.edu.vn/cache/MPP2019-513-R13.1V- Quan-ly-va-phan-cap- quan-ly-dau-tu-cong_Thuc-trang-o-VN-va-kinh- nghiem-quoc-te Vu-Thanh-Tu-Anh- 2018-03-23-16373969.pdf Tiếng anh 33 Anand Rajaram, T.M Le, N Biletska J Brumby (2010), A Diagnostic Framework for Assessing Public Investment Management, Policy Research Working Paper No.WPS5397, World Bank, Washinton DC 34 Era Babla - Norris, J Brumby, A Kyobe, Z Mills C Papageorgiou TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 97 (2011), Investing in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency, IMF Working Paper No.WP/11/37, IMF Trang Web 35 https://hoainhon.binhdinh.gov.vn/portals/ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... trưởng đầu tư công 43 2.2.3 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư công đia bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 45 2.2.4 Về phân bổ vốn đầu tư công địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định ... động đầu tư cơng đia bàn thị xã Hồi Nhơn, tình Bình Định 57 2.4 Đánh giá hoạt động quản lý đầu tƣ công địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 60 2.4.1 Những kết đạt quản lý đầu tư. .. lý đầu tƣ công địa bàn thị xã Hoài TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nhơn, tỉnh Bình Định Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài ? ?Quản lý đầu tƣ công địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý đầu tư công trên địa bàn thị xã hoài nhơn, tỉnh bình định ,